Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 36/11.8.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-08-2015 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 36/11.8.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους

Αθήνα, 11/08/2015
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/250

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ I Ο I Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210.52.15.264-265
FAX: 210.52.23.228
E-mail: [email protected]
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 28,104 37, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210.52.91.769-770
FAX: 210.52.91.735
E-mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α' 02-07-2015) η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α' 21-03-2015) τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους.

Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για όσες αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 για όσο ισχύει.

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο υπεύθυνος του νομικού προσώπου υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην ταμειακή υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που ανήκει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. ή ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση υπηρεσιακού από τις υπηρεσίες εσόδων των υποκαταστημάτων σχετικά με την περίοδο θητείας του υπευθύνου του νομικού προσώπου, καθώς αυτή αντλείται απευθείας από το σύστημα και συγκεκριμένα από την οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» » «Υπεύθυνοι Εργοδότη» στο φάκελο «Κοινές Επιχειρήσεις».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι καταβολές δόσεων των συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα διενεργούνται στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και στις ταμειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και όχι μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων με χρήση ταυτότητας οφειλέτη.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οι ρυθμίσεις αυτού του είδους διεκπεραιώνονται με τον τύπο ρύθμισης 89 που αφορά τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών (ν.4152/2013) και τον τύπο ρύθμισης 90 που αφορά τις ευνοϊκές διατάξεις του ν.4321/2015, μετά από αίτηση του υπευθύνου (συν/νο σχετικό υπόδειγμα).

Με την αποθήκευση της αίτησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης ρύθμισης, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει την α' δόση στην υπηρεσία που την εξέδωσε, προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί ενεργή και να χορηγηθεί σε αυτόν η σχετική απόφαση.

Για τον υπολογισμό της ρύθμισης υπευθύνου και την καταχώρηση των συγκεκριμένων αιτήσεων τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες οθόνες του ΟΠΣ-ΙΚΑ και προστέθηκαν σε αυτές τα πεδία «Περίοδος από» και «Περίοδος έως», τα οποία ενεργοποιούνται με την καταχώρηση των προαναφερόμενων κωδικών, προκειμένου να καταχωρηθεί το διάστημα υπευθυνότητας.

Ευνόητο είναι ότι, εφόσον οι υπεύθυνοι νομικού προσώπου ευθύνονται για τις οφειλές του νομικού προσώπου που ανέλαβαν και για αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, στο πεδίο «Περίοδος από» δε θα τροποποιείται η προεπιλεγμένη ημερομηνία «01/01/1900», ενώ στο πεδίο «Περίοδος έως» θα καταχωρείται η ημερομηνία λήξης του υπευθύνου όπως αυτή απεικονίζεται στην οθόνη «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδοτών» » «Υπεύθυνοι Εργοδότη».

Τονίζουμε ότι στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή ρύθμιση υπευθύνου και στη συνέχεια ζητηθεί ρύθμιση από το νομικό πρόσωπο (ή υπεύθυνο που έπεται χρονικά) η αρχική ρύθμιση θα απενεργοποιείται (με αποστολή σχετικού υπηρεσιακού στο Help Desk) και θα ρυθμίζεται το σύνολο της οφειλής στο νομικό πρόσωπο (ή στον επόμενο υπεύθυνο). Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει μία ενεργή ρύθμιση.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απολέσει τη ρύθμιση, ο υπεύθυνος δύναται να ενταχθεί εκ νέου στις διατάξεις που είχε αρχικά ρυθμίσει την οφειλή του, αφαιρουμένων των δόσεων που είχε ήδη καταβάλει πριν την απενεργοποίησή της. Η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης διενεργείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου (αποστολή σχετικής επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής) και η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης που τηρούσε το νομικό πρόσωπο. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο υπεύθυνος δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρύθμισης οφειλών διατάξεις.

Για την εξασφάλιση έγκαιρης ενημέρωσης των υπευθύνων - οφειλετών, οι τύποι ρύθμισης 89 και 90 που κατέστησαν ανενεργοί θα πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά, προκειμένου τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν ανά μήνα την τυχόν απώλεια της ρύθμισης του νομικού προσώπου και να αποστέλλουν άμεσα την ενημερωτική επιστολή στον υπεύθυνο. 

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος του υπευθύνου του νομικού προσώπου. Ευνόητο είναι ότι δεν αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά του νομικού προσώπου και τυχόν άλλων υπευθύνων για τις οφειλές τους.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Μετά την υπαγωγή του υπευθύνου σε ρύθμιση θα χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση κατά τα γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του νομικού προσώπου. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στο νομικό πρόσωπο και τυχόν άλλους υπευθύνους που ευθύνονται για μεταγενέστερες οφειλές.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ανακαθορισμός ποσού ρύθμισης

Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη στο διάστημα υπευθυνότητας του υπευθύνου που ρύθμισε, παρέχεται η δυνατότητα είτε της εφάπαξ εξόφλησης της είτε της ένταξης της στη ρύθμιση που τηρείται με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν. 4254/2014 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 και αφορά χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα διενεργείται στο σύνολο της οφειλής του νομικού προσώπου.

Διαχείριση εκκρεμοτήτων

Αιτήσεις υπευθύνων για ρύθμιση του Ν. 4321/2015 που βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς και όσες έχουν απορριφθεί θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μετά από ενημέρωση του οφειλέτη-υπευθύνου για υποβολή αίτησης- όχλησης.

Για όσες ρυθμίσεις υπευθύνων διεκπεραιώθηκαν πριν την κοινοποίηση της παρούσας, τα αρμόδια όργανα οφείλουν να γνωστοποιήσουν στον υπεύθυνο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (αποστολή συστημένης επιστολής ή επίδοσή της κατά την προσέλευση στην υπηρεσία) και με αποδεικτικό παραλαβής, ότι η ρύθμιση που διατηρεί θα παραμένει ενεργή εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση ρύθμισης από το νομικό πρόσωπο ή υπεύθυνο που έπεται χρονικά.

Ευνόητο είναι ότι μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας στην υποβολή των αιτήσεων ρύθμισης του Ν. 4321/2015 όλα τα παραπάνω θα εφαρμόζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ρυθμίσεων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης