Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 5.20860/5.15964/30.7.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015".

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. πρωτ.: 5.20860/5.15964/30.7.2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015".

Αριθμ. 5.20860/5.15964

(ΦΕΚ Β' 1656/6-8-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α/ 27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α/ 27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του Π.Δ. 53/2015 (ΦΕΚ 82/τ.Α/18-07-2015) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό».

5. Του Π.Δ. 54/2015 (ΦΕΚ 83/τ.Α/18-07-2015) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό».

6. Της με αρ. Υ58/16-02-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 253/τ.Β/20-02-2015).

7. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1.

8. Του Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/τ.Α/8-12-1993) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

9. Της με αριθμ. οικ. 27477/Δ9.7576/17-06-2015 (ΦΕΚ 1192/τ.Β/22-06-2015) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και σε Προϊσταμένους Μονάδων».

10. Του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ 180/τ.Α/29-08-2014).

11. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α') «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

12. Του Ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Του άρθρου 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».

14. Του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών" και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

15. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

16. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις εκδιδόμενες κατ' εξουσιοδότηση του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

17. Του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

18. Του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

19. Του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

20. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α'50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

21. Του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει.

22. Του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

23. Του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

24. Του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ/Α/70/16.6.1982) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων».

25. Του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας -Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

26. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

27. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

28. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

29. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

30. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

31. Της με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

32. Της με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UP0001), όπως ισχύει.

33. Της με αριθμό C/2014/10128 final/17.12.2014 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΟΗΣΗ 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M90P001), όπως ισχύει κάθε φορά.

34. Την με αριθμ. 53684/ΕΥΟΥ 460 (ΦΕΚ Β/948/27.05.2015) υπουργική απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ 3 του Ν 4314/2014.

35. Τη με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΟΥ/72/20.01.2015 Διευκρινιστική Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΟΥ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014 καθώς και τη σχετική αλληλογραφία

36. Της με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

37. Του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

38. Του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, εθνικού και κοινοτικού, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

39. Της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

40. Του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Κανονισμού Ασφάλισης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

41. Του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/05.08.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

42. Της με αρ. 28153/126/20.08.2013 (ΦΕΚ 2163/30.08.2013) Υπουργικής απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β'/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012»,όπως ισχύει.

43. Του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528 - ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, (Ν. 3584 - ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

44. Της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α'280), όπως ισχύει.

45. Της με αριθμ. 5072/6/25.2.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

46. Του με αρ. C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

47. Της ανάγκης καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην πράξη «Προώθηση στην Απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

48. Της ανάγκης επιτάχυνσης της υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του με επαρκείς διαχειριστικά Δικαιούχους.

49. Του με αριθμ. πρωτ. 4.11672/οικ.6.1809/16.04.2014 εγγράφου του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

50. Του με αριθμ. πρωτ. DG EMPL/F3/KY/CS/15.05.2014 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε απάντηση του ως άνω (σημείο 54) εγγράφου.

51. Του με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014, εγγράφου της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης εμπροσθοβαρών δράσεων, καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων πράξεων.

52. Του με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 εγγράφου της ΕΥΔΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

53. Του με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 εγγράφου της Γενικής Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020.

54. Του με αρ. πρωτ. 4.19331/6.2894/25.06.2014 εγγράφου της ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την Υλοποίηση των εμπροσθοβαρών δράσεων ΕΚΤ 2014-2020.

55. Της με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24.06.2014 σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της εμπροσθοβαρούς πράξης.

56. Του Ν. 4152/2013 (παρ. ΙΔ1) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

57. Της ανάγκης τροποποίησης- κωδικοποίησης της με αριθμ. 3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013 (ΦΕΚ 2091/Β/27.08.2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών -Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4.3319/οικ.3.143/05.02.2014 (ΦΕΚ 392/Β/19.02.2014) όμοια απόφαση.

58. Της με αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (ΦΕΚ 3172/Β/ 26.11.2014) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2014-2015».

59. Την υπ' αριθμ. 5.16488/οικ.6.2242/12.06.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ" με κωδικό MIS 485434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020»

60. Την υπ' αριθμ. 5.16487/οικ.6.2241/12.06.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ" με κωδικό MIS 485433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020»

61. Την υπ' αριθμ. 5.16372/6.2225/12.06.2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ «3η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" με κωδικό MIS 485429 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020»

62. Την με αρ. πρωτ.: 34737/6805/29-07-2015 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

63. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν του ποσού που έχει εγκριθεί με την ένταξη της πράξης στο Π.δ.Ε (ΣΑΕ 034/8 με κωδικούς αριθμούς 2015ΣΕ03480015, 2015ΣΕ03480016 και 2015ΣΕ03480017).

64. Την με αρ. Υ210/ 24-07-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 1562/τ.Β'/24-07-2015),

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αρ. 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (ΦΕΚ 3172/Β/26.11.2014) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παιδείας και θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2014-2015», ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 5, παρ. 5.2, προστίθεται κατηγορία 6 ως εξής:

"6. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ."

2. Στο άρθρο 5, το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5.2 αντικαθίσταται ως εξής:

« Επισημαίνεται ότι ο ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια - στόχο της πράξης εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3,4,5 και 6.»

3. Η περίπτωση 1 και 2 της παραγράφου 5.3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.»

4. Η παράγραφος 6.9 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«6.9 Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφαση του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. και ανακοινώνεται η έκδοση του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.»

5. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τους όρους των τρεχουσών Προσκλήσεων, αλλά θα ισχύσουν για τις επόμενες Προσκλήσεις, μετά τη θέση σε ισχύ των παρόντων τροποποιήσεων.

6. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (τ.Β' ΦΕΚ 3172/06-11-2014) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας -Παιδείας και θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2014-2015».

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης