Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1020/14.1.2000 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (Εντυπο 047-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ4/TAXIS)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1020/14.1.2000
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (Εντυπο 047-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ4/TAXIS)


Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1119117/4914/5584/0014Δ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Δ'
Β.Γ Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ -Τμήμα ΒΆ (Φ.Π.Α.)
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΠ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
Τμήμα ΒΆ Γραφείο Φ.Π.Α.
3. ΕΡΓΟ TAXIS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1020

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμήνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (έντυπο 047-Φ.Π.Α., Έκδοση 1999, Φ4/ TAXIS.

1119117/4914/5584/Δ0014/ΠΟΛ.1020/14.1.00

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν:
α) Των παρ. 5 περ. β', 6 περ. ε' και 9 περ. γ' του άρθρου 29 και
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.

2. Την υποχρέωση συμμετοχής της Ελλάδας στο Διακοινοτικό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ (VIES), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992.

3. Τις υπ' αριθ. 1052500/4182/0014/ΠΟΛ.1142/12.4.1993, 1028884/1289/0014/ /ΠΟΛ.1087/23.3.1995 και 1025704/1169/0014/ ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών.

4. Την υπ' αριθ. 1028883/1288/0014/ΠΟΛ.1086/15.3.1995 ΕΔΥΟ σχετικά με Οδηγίες για τον έλεγχο των υποβαλλομένων Διορθωτικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών.

5. Την υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής:
α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ2/TAXIS) και
β) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ3/TAXIS).

6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1 Τύπος και περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (Εντυπο 047-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ4/TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα με τον τίτλο: "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ".

2. Στο πεδίο 021 (ΑΦΜ πωλητού) του Πίνακα Α' αυτής της δήλωσης έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναγραφή του νέου εννεαψήφιου ΑΦΜ.

Αρθρο 2 Χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ /ΑΥΟ.

2. Ειδικά στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων μπορεί να υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την υποβολή της περιοδικής ή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ΑΥΟ.

Αρθρο 3 Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Ο Τρίμηνος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού του υποκειμένου σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα (1) από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Γραφείο ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ και το τρίτο μένει στη ΔΟΥ. Εξαιρετικά, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ μπορούν να αποστέλλουν και τα τρία (3) αντίτυπα του Πίνακα στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή.

Η ΔΟΥ, αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέψει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα (1) αντίτυπο.

Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του Πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος Πίνακας.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβάλλεται αν σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.

Αρθρο 4 Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων - Συμπλήρωση εντύπων με Η/Υ

1. Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα. Επισημαίνεται ότι δεν δίδεται δυνατότητα υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε δισκέτα.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή, ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΟΥ πρέπει να αρνείται την παραλαβή τέτοιων δηλώσεων.

Αρθρο 5 Εναρξη ισχύος

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Υποχρεωτικά, όμως, υποβάλλεται από την 1.1.2000, ανεξάρτητα από την φορολογική περίοδο (τρίμηνη) στην οποία αναφέρεται. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης υποβολής και των εντύπων έκδοσης 1996, με αναγραφή όμως του ΑΦΜ (πωλητού) ως εννεαψήφιου σε κάθε περίπτωση.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες προηγούμενων τρίμηνων φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, είτε παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται υποχρεωτικά από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ στη διεύθυνση: "Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης - Μοσχάτο Τ.Κ. 183 46 (Γραφ. ΦΠΑ)" και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ - V.I.E.S. (Το πρώτο αντίτυπο της Δήλωσης).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης