Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1014/18.1.2000 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2768/1999, για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών στους πληγέντες από το σεισμό και υπουργικών αποφάσεων για επιδότηση ενοικίου σε σεισμοπαθείς


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1014/18.1.2000
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2768/1999, για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών στους πληγέντες από το σεισμό και υπουργικών αποφάσεων για επιδότηση ενοικίου σε σεισμοπαθείς


Αθήνα 18 Ιανoυαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1004839/105/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του ν.2768/1999, για την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών στους πληγέντες από το σεισμό και υπουργικών αποφάσεων για επιδότηση ενοικίου σε σεισμοπαθείς.
1004839/105/Α0012/ΠΟΛ.1014/18.1.00


Σας κοινοποιούμε
α) ορισμένες διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2768/1999 για απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις του εισοδήματος από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7.9.1999 και
β) τις ΟΙΚ/3876/ /14.9.1999 και ΟΙΚ/4947/12.10.1999 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, για επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών Νομού Αττικής, που πλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, για ενημέρωσή σας.
-------*-------

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)", σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)" και άλλες διατάξεις N.2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α'/8.12.1999) Αρθρο 18 Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικά φαινόμενα

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε συνταξιούχους ή βοηθηματούχους του Δημοσίου, κατοίκους περιοχών που υπέστησαν καταστροφές από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα.

2. Το χρηματικό βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να καταβάλλεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε συνταξιούχους Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς και οι συντάξεις τους βαρύνουν τους οικείους φορείς, σε σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α'), καθώς και σε συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), εφόσον οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών είναι επίσης κάτοικοι περιοχών που υπέστησαν καταστροφές από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα και εξαιτίας τους.

4. Με τις υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων παραγράφων καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του προβλεπόμενου βοηθήματος, καθώς επίσης και το ύψος αυτού.

5. Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις το εισόδημα από εκμίσθωση ή παραχώρηση κατοικιών που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται στους πληγέντες από το σεισμό στο Νομό Αττικής της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και μέχρι το ποσό της επιδότησης που τους καταβάλλεται για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών με βάση τις με αριθμούς οικ.3876/14.9.1999 και οικ.4947/12.10.1999 αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που προκύπτουν από την έναρξη ισχύος των πιο πάνω αποφάσεων και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού... 8. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 7 Σεπτεμβρίου 1999.

-------*-------

Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής, που πλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 ΟΙΚ/3876/1999 (ΦΕΚ 1749/Β'/15.9.1999) Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.867/1979 (ΦΕΚ 24/Α'/7.2.1979) "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως των ζημιών εκ των σεισμών εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος".

2. Τις διατάξεις του Ν.1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.1981) "περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981".

3. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3751/ΤΠ31/10.9.1999 απόφασης για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7.9.1999 στο Νομό Αττικής.

4. Την υπ αριθ. ΟΙΚ/3828/ΤΣΕΠ31.1/8.11.1995 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ "Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της ΥΑΣ".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (έργων 9969000 της ΣΑΕ 069).

6. Το Π.Δ.69/1988 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων".

7. Την υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών.

8. Την υπ' αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.1996 (ΦΕΚ 1006/Β'/4.11.1996)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο".

9. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους σεισμόπληκτους κατοίκους του Νομού Αττικής που οι κατοικίες τους έπαθαν ζημιές από το σεισμό της 7.9.1999.

Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, για την εξασφάλιση στέγης μέχρι την οριστική επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών τους, στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν από τον επανέλεγχο κατεδαφιστέες ή προσωρινά μη κατοικήσιμες στη σεισμόπληκτη ζώνη του Νομού Αττικής που πλήγηκε από το σεισμό της 7.9.1999, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, σε βάρος του έργου 9969000 της ΣΑΕ 069 με τους παρακάτω όρους:
* Την επιδότηση δικαιούνται οι οικογένειες, οι οποίες είτε θα ενοικιάσουν άλλο σπίτι, οπουδήποτε στην Ελλάδα, είτε θα φιλοξενηθούν σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι εντός του Ν. Αττικής, για τη διαμονή τους.
* Η επιδότηση ανέρχεται σε 60.000 δρχ. το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 80.000 δρχ. το μήνα για οικογένειες μέχρι τρία (3) άτομα, 100.000 δρχ. για οικογένειες με τέσσερα (4) άτομα και 120.000 δρχ. για οικογένειες με περισσότερα άτομα.
* Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί στο τέλος του τριμήνου με ημερομηνία έναρξης 10.9.1999.
* Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα τα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες για έξι (6) μήνες.
* Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν παραδώσουν τον οικίσκο ή τη σκηνή στον οικείο Δήμο.
* Η επιδότηση θα χορηγείται από τους Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) που ιδρύει το ΥΠΕΧΩΔΕ στις σεισμόπληκτες περιοχές, στους οποίους οι σεισμόπληκτοι θα υποβάλουν αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη

1. Πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ή το δελτίο αυτοψίας του επανελέγχου που εκδίδουν οι αρμόδιες για τον επανέλεγχο Επιτροπές που συστήνει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και στο οποίο η κατοικία έχει χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμη (κίτρινο ή κόκκινο).

2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διαπιστώνεται η μόνιμη κατοικία και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Για όσους δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Δήμο ή την Κοινότητα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
* Η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ιδιοκτήτης.
* Για την προσωρινή διαμονή του ενοικιάζει ή φιλοξενείται στην κατοικία του .......... (αναφέρεται όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του εκμισθωτή ή του φιλικού/συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά).
* Οτι δεν διαθέτει στο Νομό Αττικής άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
* Οτι δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή σκηνή.

4. Θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του φιλικού/συγγενικού προσώπου στο σπίτι του οποίου φιλοξενείται, ότι τον φιλοξενεί στην κατοικία του (οδός, αριθμός, τηλέφωνο), καθώς και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας (αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας του).
Β. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες
1. Πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ή το δελτίο αυτοψίας του επανελέγχου που εκδίδουν οι αρμόδιες για τον επανέλεγχο Επιτροπές που συστήνει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και στο οποίο η κατοικία έχει χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμη (κίτρινο ή κόκκινο).
2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διαπιστώνεται η μόνιμη κατοικία και ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Για όσους δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης θα υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Δήμο ή την Κοινότητα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
* Η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του στην οποία κατοικεί ως ενοικιαστής.
* Για την προσωρινή διαμονή του ενοικιάζει ή φιλοξενείται στην κατοικία του .......... (αναφέρεται όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του εκμισθωτή ή του φιλικού/συγγενικού προσώπου στο οποίο διαμένει προσωρινά).
* Οτι δεν διαθέτει στο Νομό Αττικής άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
* Οτι δεν του έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή σκηνή.

4. Θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας την οποία ενοικιάζει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του φιλικού/συγγενικού προσώπου στο σπίτι του οποίου φιλοξενείται, ότι τον φιλοξενεί στην κατοικία του (οδός, αριθμός, τηλέφωνο), καθώς και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας (αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας του).

5. Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που ενοικίαζαν μέχρι την ημέρα του σεισμού (7.9.1999). Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στους αρμόδιους ΤΑΣ καταβάλλεται το επίδομα του πρώτου τριμήνου. Για κάθε επόμενο τρίμηνο θα υποβάλλεται, εφόσον πρόκειται για ενοικιαστή, απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου, ενώ όταν πρόκειται για φιλοξενούμενο, υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να φιλοξενείται σε φιλική/συγγενική κατοικία, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής ή ανακατασκευής της μόνιμης κατοικίας του (εφόσον είναι ιδιοκτήτης), παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης, έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων.
Η επιδότηση ενοικίου που θα χορηγείται στους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πρωτοκόλλου επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ή του δελτίου αυτοψίας επανελέγχου, πρέπει να υποβληθεί αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή ρεύματος και ύδρευσης στις κατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη και των οποίων οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάνουν χρήση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη περίπου δέκα (10) δις δρχ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 9969000 της ΣΑΕ 069). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.1190/1981.

-------*-------

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΟΙΚ/3876/14.9.1999 απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής που πλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 ΟΙΚ/4947/1999 (ΦΕΚ 1878/Β'/14.10.1999)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.867/1979 (ΦΕΚ 24/Α'/7.2.1979) "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως των ζημιών εκ των σεισμών εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος".
2. Τις διατάξεις του Ν.1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α'/30.7.1981) "περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981".

3. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3751/ΤΠ31/10.9.1999 απόφασης για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό της 7.9.1999 στο Νομό Αττικής.

4. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3828/ΤΣΕΠ 31.1/8.11.1995 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ "Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της ΥΑΣ".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 9969000 της ΣΑΕ 069).

6. Το Π.Δ.69/1988 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων".

7. Την υπ' αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τον αριθμό των υπογραφών.

8. Την υπ' αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.1996 (ΦΕΚ 1006/Β'/4.11.1996) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο".

9. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους σεισμόπληκτους κατοίκους του Νομού Αττικής που οι κατοικίες τους έπαθαν ζημιές από το σεισμό της 7.9.1999.

10. Την υπ' αριθ. ΟΙΚ/3876/14.9.1999 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης σεισμοπαθών κατοίκων Νομού Αττικής που πλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999.

Αποφασίζουμε Καταργούμε τον όρο: "Η επιδότηση ανέρχεται σε 60.000 δρχ. το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 80.000 δρχ. το μήνα για οικογένειες μέχρι τρία (3) άτομα, 100.000 δρχ. για οικογένειες με τέσσερα (4) άτομα και 120.000 δρχ. για οικογένειες με περισσότερα άτομα", του αποφασιστικού και τον αντικαθιστούμε με τον ακόλουθο: "Η επιδότηση ανέρχεται σε 60.000 δρχ. το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 80.000 δρχ. το μήνα για οικογένειες με δύο (2) άτομα, 90.000 δρχ. για οικογένειες με τρία (3) άτομα, 100.000 δρχ. για οικογένειες με τέσσερα (4) άτομα και 120.000 δρχ. για οικογένειες με περισσότερα άτομα". Επίσης, καταργούμε τον όρο: "η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο.
Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί στο τέλος του τριμήνου με ημερομηνία έναρξης 10.9.1999", του αποφασιστικού και τον αντικαθιστούμε με τον ακόλουθο: "η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί με την ανακήρυξη του δικαιούχου. Εναρξη του τριμήνου θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου ή της δήλωσης φιλοξενίας".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης