Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1016/19.1.2000 Η μεταβίβαση κυριότητας με επαχθή αιτία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν.2753/1999, άρθρο 16 - Κοινοποίηση Εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1016/19.1.2000
Η μεταβίβαση κυριότητας με επαχθή αιτία Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν.2753/1999, άρθρο 16 - Κοινοποίηση Εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών


Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2000
Αριθ. Πρωτ.1005079/65/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ι. ΤΖΙΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 3642570

ΠΟΛ.: 1016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγκυκλίου Δ/γής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
1005079/65/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1016/19.1.00


Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1117903/1226/διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2753/1999 και δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς μας, κοινοποιούμε κατωτέρω για ενημέρωσή σας και τη σχετική υπ' αριθ. Β/Οικ.37420/952/30.12.1999 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για θέματα αρμοδιότητάς του, αναφορικά με τη μεταβίβαση των ενάριθμων ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

-------*-------


Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 16, Ν. 2753/1999 Β/Οικ.37420/952/30.12.1999 Κοινοποιούμε συνημμένα ως έχουν τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') και σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν. 1473/1984, που αντικατέστησε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.722/1977, οι μεταβιβάσεις της κυριότητας με επαχθή αιτία των ενάριθμων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών γίνονται με απλή πράξη των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ολοκληρώνονται με τη βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν καταβληθεί όλες οι προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2753/1999 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του Ν.722/1977, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.1473/1984 και καθιερώνεται νέα διαδικασία μεταβίβασης των ενάριθμων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

3. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις οι μεταβιβάσεις των προαναφερομένων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών συντελούνται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Η έγγραφη συμφωνία των μερών (πωλητής - αγοραστής) υλοποιείται με την υπογραφή των μερών επί της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, η οποία γίνεται ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος, ενώπιον του οποίου έγινε η πράξη μεταβίβασης του οχήματος, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ON-LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η μεταβίβαση του ενάριθμου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας πωλητή και αγοραστή. Η άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας παραμένει στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που εξέδωσε τη νέα άδεια κυκλοφορίας, σαν αποδεικτικό στοιχείο, σχηματίζοντας παράλληλα και υποφάκελο του αυτοκινήτου.

4. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, θα πρέπει ο χειριστής του τερματικού να ελέγξει εάν τα εμφανιζόμενα, στο ON-LINE Μηχανογραφικό σύστημα, στοιχεία συμφωνούν με εκείνα που αναγράφονται στην προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας, τόσο ως προς τον κύριο και κάτοχο του οχήματος, όσο και ως προς τα τεχνικά στοιχεία αυτού.

5. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο όχημα ή μοτοσικλέτα δεν είναι καταχωρημένο στο ON-LINE Μηχανογραφικό Σύστημα, τότε από πλευράς χειριστού του τερματικού θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες: α) Να καταχωρίσει, με βάση τα στοιχεία της προσκομιζόμενης άδειας κυκλοφορίας, το αυτοκίνητο όχημα ή μοτοσικλέτα στο Μηχανογραφικό Σύστημα ON-LINE, στο όνομα του πωλητή και εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, η οποία τίθεται στον σχηματιζόμενο φάκελο. β) Αφού γίνει η καταχώριση, στη συνέχεια θα εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας, στο όνομα του αγοραστή, λόγω μεταβίβασης.

6. Εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του τερματικού ως προς τον κύριο του οχήματος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία της προσκομιζόμενης άδειας κυκλοφορίας, τότε θα γίνεται εγγραφή αρχικά στο όνομα του πωλητή με έκδοση άδειας για καταχώριση στον σχηματιζόμενο φάκελο και στη συνέχεια θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή.

7. Εάν κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία σας έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης, κατακυρωτική πράξη πλειστηριασμού ή δικαστική απόφαση με την οποία θα απαγορεύεται κάθε μεταβολή στη νομική κατάσταση του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, αμέσως η Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου κοινοποιείται η προαναφερόμενη πράξη, θα εισέρχεται στο ON-LINE Μηχανογραφικό Σύστημα και θα θέτει τον Κωδικό 84, που σημαίνει δέσμευση του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας. Για να γίνει μεταβίβαση του δεσμευθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, θα πρέπει να εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το Μηχανογραφικό Σύστημα ON-LINE θα πρέπει να τηρείται ενήμερο.

8. Για να υλοποιηθεί η μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, θα πρέπει η άδεια κυκλοφορίας που προσκομίζεται στην Υπηρεσία σας να έχει σφραγισθεί από τον Οικονομικό Εφορο ότι έχουν καταβληθεί όλες οι προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις και η μεταβίβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος στο οποίο έχει γίνει η σφράγιση από τον Οικονομικό Εφορο. 9. Ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου συντελείται η πράξη της μεταβίβασης, θα υπογράφουν στην άδεια κυκλοφορίας ο πωλητής και αγοραστής ή ειδικά από αυτούς πληρεξούσια νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η απόδειξη των πληρεξουσίων ή εξουσιοδοτημένων προσώπων θα γίνεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

10. Οταν η σύμβαση πώλησης ενάριθμων αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών γίνεται ενώπιον του συμβολαιογράφου, η άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας σφραγίζεται από τον συμβολαιογράφο και παραδίδεται στο νέο αγοραστή, ο οποίος στη συνέχεια μεταβαίνει σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, κατά τη διαδικασία που προαναφέραμε. 11. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στη συμπλήρωση των πλήρη στοιχείων του αγοραστή που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας και ειδικότερα της αναγραφής του ταχυδρομικού κώδικα και του ΑΦΜ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης