Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1100746 ΕΞ 2015/23.7.2015 Μεταθέσεις εφοριακών υπαλλήλων πλην ΙΔΑΧ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1100746 ΕΞ 2015/23.7.2015
Μεταθέσεις εφοριακών υπαλλήλων πλην ΙΔΑΧ

Αθήνα, 23/07/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1100746 ΕΞ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375138-9
Fax: 2103375049

ΘΕΜΑ : «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΝ ΙΔΑΧ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με:

1. το Π.Δ. 344/95 (ΦΕΚ 183/Α/06-09-1995) και το άρθρο 67 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007),

2. τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18-02-1999) σχετικά με τις δαπάνες όπως τροποποιήθηκαν με το Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α /15-3-10),

3. το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178),

4. την υπ' αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την υπ' αρ. 20/25.06.2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./25.06.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ 2014/6-11-2014 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία , κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών , της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό»,

7. την υπ' αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», 

8. την υπ' αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1079540 ΕΞ 2015 - 10/06/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.ΕΑΔ.Ε.),

9. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 17-07-2015,

10. το υπ' αρ. πρωτ. 238/17-07-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 17-07-2015 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

11. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

12. τις αιτήσεις των υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως εξής:Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους έως 31/08/2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη στήλη «Παρατηρήσεις», και να αποσταλεί αυθημερόν η αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο fax 2103375058.


Γ. Οι εφοριακοί υπάλληλοι που μετατίθενται κατόπιν αιτήσεώς τους, δικαιούνται εξόδων μετάθεσης εάν και εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη τοποθέτηση ή μετάθεσή τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης