Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015/15.7.2015
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1096546 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 1586/28-07-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πλιάτσικα, Κ. Βουμβουράκης
Τηλ. 210-3222386
Fax: 210-3217280

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου Γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων Δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 1, 8 και 18 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 61 και 71 του Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. α) Τα έγγραφα αριθμ.:

αα) Δ.Φ.Σ. Β 1037718 ΕΞ 2015/19-03-2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ) Δ.Ε.Ε. 1061190 ΕΞ 2015/06-05-2015 και Δ.Ε.Ε. 1080277 ΕΞ 2015/12-06-2015 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.

β) Το από 7 Απριλίου 2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

4. Το αριθ ΔΟΑ/Φ.4.2/23365/14.7.2015 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού: α) των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε. και της σύστασης επιπλέον Γραφείων σε αυτά και β) των στόχων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. και των αρμοδιοτήτων αυτής, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διευθύνσεων αυτών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 8 «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου» και 18 « Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

1) Ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β'-Υλοποίησης, Γ'-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και Δ' Εσωτερικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, συστήνουμε από δύο (2) Γραφεία στα Τμήματα Β' και Γ αυτής, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες τους και αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 και τις υποπαραγράφους ΙΙ, III και IV της παραγράφου 5, ως κατωτέρω:

«3.- Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Νομό Αττικής, διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και σε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, που υπάγεται απ' ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού
β) Τμήμα Β' - Υλοποίησης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων
(ββ) Γραφείο Β' - Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων
γ) Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α'-Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
(ββ) Γραφείο Β'-Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών
δ) Τμήμα Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου, με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, το οποίο διαρθρώνεται στα Γραφεία:
(αα) Γραφείο Α' - Υλοποίησης (ββ) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης»

«5.- II. Τμήμα Β' - Υλοποίησης
(α) Η έκδοση εντολών για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων και η διενέργεια αυτών στις λειτουργίες, διαδικασίες και δραστηριότητες, γενικά, των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..
(β) Η διενέργεια ελέγχων στους τομείς και μονάδες που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία αδυναμιών των λειτουργιών και των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ή περιθώρια κινδύνου κατάχρησης της ορθής διαχείρισης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων ή παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης.
(γ) Η σύνταξη της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου. Η αποστολή της προσωρινής και της οριστικής έκθεσης στις Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την λειτουργία του συστήματος που ελέγχθηκε. Η υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της οριστικής έκθεσης του Γραφείου Α' - Υλοποίησης του Τμήματος Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου της ίδιας Διεύθυνσης.
(δ) Η υλοποίηση του προγράμματος /επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, κατά το μέρος που αναλογεί στο Τμήμα, με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Υλοποίησης Φορολογικών Εσωτερικών Ελέγχων
Το Γραφείο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος κατά το μέρος που αφορούν στην υλοποίηση φορολογικών εσωτερικών ελέγχων.
(β) Γραφείο Β'- Υλοποίησης Τελωνειακών και λοιπών Εσωτερικών Ελέγχων
Το Γραφείο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος κατά το μέρος που αφορούν στην υλοποίηση τελωνειακών και λοιπών εσωτερικών ελέγχων.
III. Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
Η αξιολόγηση των προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.
(β) Γραφείο Β'- Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών
(α) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίηση τους.
(β) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας του Τμήματος και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Β'-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Τμήματος Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
IV. Τμήμα Δ'- Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του και ασκούνται στο πλαίσιο της κατά τόπον αρμοδιότητας του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α'- Υλοποίησης
Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β'- Υλοποίησης της Διεύθυνσης, με εξαίρεση την υποβολή της οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Β'.
(β) Γραφείο Β'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ'- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ίδιας Διεύθυνσης, με την διαφορά ότι υποβάλλει στο Τμήμα αυτό την έκθεση, που αναφέρεται στην περίπτωση Β' της υποπαραγράφου III της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

2) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών σε «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων», ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του και τροποποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης» της απόφασης μας, ως κατωτέρω:

α) Προσθέτουμε νέα περίπτωση (ε) στην παράγραφο 2 αυτού και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση (ε) σε (στ), ως εξής:
«2. (ε) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
(στ) Οι προτάσεις προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων των περιφερειακών μονάδων, σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.»

β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β) της παραγράφου 3 αυτού, ως εξής:
«3.- β) Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων»

γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ΙΙ. της παραγράφου 4 αυτού, ως εξής:
«4.- II. Τμήμα Β'- Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων
(α) Η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την φορολογική συμμόρφωση.
(β) Ο εντοπισμός μη συμμορφούμενων φορολογουμένων, κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), Τρίτων Φορέων, καθώς και λοιπών πηγών.
(γ) Η ανάπτυξη κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό την διενέργεια δράσεων εθελοντικής συμμόρφωσης.
(δ) Η εισήγηση απαιτήσεων για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής για την ενίσχυση της εθελοντικής συμμόρφωσης και την βελτίωση - επικαιροποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφορικής, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(ε) Η εισήγηση για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης φορολογουμένων, με στόχο την παρακολούθηση της φορολογικής συμπεριφοράς, τόσο ως προς την υποβολή δηλώσεων και την ειλικρίνεια του περιεχομένου τους, όσο και ως προς την εξόφληση των βεβαιωμένων οφειλών τους, κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
(στ) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring), για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφωσης οφειλετών, με σκοπό τόσο την αύξηση της εκούσιας συμμόρφωσης αυτών, όσο και την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης λήψης μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η προώθηση των αποτελεσμάτων στην Διεύθυνση Εισπράξεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(ζ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτιμώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.
(η) Η δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πιθανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.»

Β.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοείται το «Τμήμα Β' - Αξιολόγησης και Εθελοντικής Συμμόρφωσης Φορολογουμένων» της ίδιας Διεύθυνσης.

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Δ.- Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν δέκα (10) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης