Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1015/14.1.2000 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997 Απόφασής μας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1015/14.1.2000
Τροποποίηση της υπ αριθ. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997 Απόφασής μας


θήνα, 14η Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1004368/5270/0014Α


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α/I
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1.Δ/ΝΣΗ 19η - ΤΜΗΜΑ Α
2.Δ/ΝΣΗ 17 - ΤΜΗΜΑ Ε
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1015


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπΆ αριθμ.10040588/1700/528/0014/8.4.1997 Απόφασής μας

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α') "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει:
α) Tης περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 22.
β) Tης παρ. 2 του άρθρου 54 και
γ) Tης παρ. 3 του άρθρου 58.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 της Οδηγίας (ΕΟΚ) αριθ. 77/388, όπως ισχύει.
3. Τα άρθρα 3 και 4 του Πρωτοκόλλου της 8.4.1965, για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και από τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας που συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Την υπ' αριθ. 1040588/1700/528/0014/ απόφασή μας.
6. Την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/απόφασή μας, όπως ισχύει.
7. Την υπ' αριθ. 1020602/432/απόφασή μας, όπως ισχύει.
8. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
9. Οτι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Η υπ' αριθ. 1040588/1700/528/0014/ απόφασή μας, με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής ΦΠΑ, κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή
Ιδρύματα Τεχνολογίας και Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της, εφαρμόζεται και για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν την έκδοση της απόφασης αυτής (8.4.1997), για το ανεκτέλεστο μέρος των συμβάσεων αυτών.

Αρθρο 2
Για την εφαρμογή του άρθρου 1 τα δικαιούχα πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τις εν λόγω συμβάσεις, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ανεκτέλεστο μέρος των συμβάσεων αυτών. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως κατάσταση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, αντίγραφα καταστάσεων κόστους που έχουν ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση, καθώς και έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αποδοχή του κόστους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία της Απόφασης ΠΟΛ.1128/1997.


Αρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες που έχουν πραγματοποιηθεί από 8.4.1997 και μετά (ημερομηνία έκδοσης της απόφασής μας ΠΟΛ.1128/1997), για τις οποίες εκκρεμούν συσταθείσες παρακαταθήκες, μπορούν να τακτοποιηθούν, εφόσον υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και αποδειχθεί ότι ο αναλογών στις πράξεις αυτές ΦΠΑ δεν έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ να χορηγήσει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1128/1997 βεβαίωση, απαιτείται η προσκόμιση των καταστάσεων κόστους που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ανωτέρω ημερομηνία (8.4.1997).

2. Η ανωτέρω τακτοποίηση θα γίνει με την υποβολή τροποποιητικών περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και η καταβολή του οφειλόμενου φόρου θα γίνει χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων ή προστίμων, εφόσον οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι 31.3.2000.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά τις 8.4.1997 και δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την απόφαση ΠΟΛ.1128/1997.

Αρθρο 4
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφασης ΠΟΛ.1128/1997, με την οποία προβλέπεται υποβολή δήλωσης μεταβολής σε κάθε περίπτωση υπογραφής νέας σύμβασης εκτέλεσης ερευνητικού προγράμματος, διαγράφεται.

2. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ' αριθ. 1040588/1700/528/0014/ απόφασής μας και της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ αντίγραφα των καταστάσεων κόστους που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σχετικό
έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται η αποδοχή της χρηματοδότησης από αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει διαφοροποίηση των δεδομένων, με βάση τα οποία ακολουθήθηκε η διαδικασία των αποφάσεων αυτών (απόρριψη δαπάνης, τροποποίηση ποσοστού χρηματοδότησης), τα δικαιούχα πρόσωπα υποχρεούνται να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις με την υποβολή τροποποιητικής περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, κατά το χρόνο που διαπιστώθηκαν οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις.

Αρθρο 5
1. Οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1040588/1700/528/0014/ απόφασής μας και της παρούσας εφαρμόζονται ανάλογα και για κάθε άλλο Ινστιτούτο ή Κέντρο Ερευνας που εποπτεύεται από το Δημόσιο γενικά, μη κατονομαζόμενο στην ΠΟΛ.1128/1997 ΑΥΟ.

2. Αρμόδιος να κρίνει για την υπαγωγή ή όχι κάθε ερευνητικού προγράμματος στις διατάξεις της ΠΟΛ.1128/1997 ΑΥΟ και της παρούσας είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ, στον οποίο υποβάλλονται οι σχετικές συμβάσεις και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο, προκειμένου να κρίνει για την πλήρωση ή όχι των προϋποθέσεων.

Αρθρο 6
1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ' αριθ. 1040588/1700/528/0014/ απόφασής μας και της παρούσας υποχρεούνται στην εφαρμογή της διαδικασίας που καθορίζεται από τις αποφάσεις αυτές.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, αντί της αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, να εφαρμόζουν το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ στις αγορές, εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και στις λήψεις υπηρεσιών και εφαρμόζοντας τη διαδικασία της απόφασής μας ΠΟΛ.1078/1991 για την επιστροφή του ΦΠΑ, κατά το μέρος των εσόδων που προέρχονται από κοινοτική χρηματοδότηση.

3. Η διαδικασία της υπ' αριθ. 1020602/432/απόφασής μας, όπως ισχύει, περί επιστροφής ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παύει να ισχύει, όσον αφορά δαπάνες για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων στη χώρα μας, από 1.1.2000.

Αρθρο 7

Εναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης