Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε, κατά το μέρος που αφορούν στα Τελωνεία του Νομού Θεσσαλονίκης, με την Δ.ΟΡΓ. Α 1122964 ΕΞ 2015/22.9.2015, την Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1166357 ΕΞ 2015/23.12.2015.

Το άρθρο 4 καταργήθηκε, από 18-12-2015, με την Δ.ΟΡΓ. Α 1161987 ΕΞ 2015/16.12.2015.

Από 1 Ιανουαρίου 2016, που παύει να λειτουργεί το υποστοιχείο, με α/α 11, «Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» του νομού Θεσσαλονίκης του πίνακα Β’ II. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.- ΤΕΛΩΝΕΙΑ», όπως προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10-7-2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015
Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/ 6-11-2014 (Β' 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων


Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 1574/27-07-2015)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κων. Μέξα
Τηλέφωνο: 210-3310432
Fax: 210-3230829

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375714

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β' 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α' 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α' 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»,

β) της υποπαραγράφου γ' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαραγράφου Δ.3 της παρ. Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α' 85) και των υποπαραγράφων δ' και ε' της ίδιας παραγράφου όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και της υποπαραγράφου γ' της παρ. 8 του Ν.4141/2013, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της περ. 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού, 87, 88, 90, 114 έως116, 128 και 129, παρ. 2 του Π.δ/τος 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) των κατωτέρω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών: αα) των άρθρων 1, 34, 35 και 37, παρ. 7 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ββ) της αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 (Β' 235),

στ) αα,) των άρθρων 6Α, 21 (παρ. 4), 165, 325 (παρ. 4) και 349 (παρ. 3) του π.δ. 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών- Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών», όπως έχουν προστεθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 24, 44 και 47 του π.δ/τος 117/2006 (Α' 117) «Αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του π. δ/τος 551/1988 (Α' 259) και άλλες οργανωτικές διατάξεις» και του άρθρου 381, παρ. 3 του π.δ 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ 177/2008 (Α' 236),
ββ) της αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010/13-9-2010 (Β' 1582) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας, ανακαθορισμός τίτλου και ανακατανομή οργανικών θέσεων Τελωνείων του Νομού Θεσσαλονίκης», του υπό στοιχείο με α/α 19 και 46 του πίνακα της περ. α' της παρ. 3 της αριθμ. Δ6 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011(Β' 1828) όμοιας απόφασης «Αναστολή λειτουργίας Γραφείου, καθώς και Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας», του υπό στοιχείο με α/α 11 του πίνακα της παρ. 1 και της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ 6.12.2011 (Β' 3034) όμοιας απόφασης «Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισμός τίτλου και αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β' 606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε.» και
γγ) της αριθμ. Δ33Γ 5002987 ΕΞ 2014/4-2-2014 (Β' 658) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων του Υπουργείου Οικονομικών,

ζ) του π.δ. 231/2007 (Α' 265) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών»,
η) αα) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β' 3013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» και
ββ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις»,
θ) αα) του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ββ) του άρθρου 1ου της αριθμ. 45892/11-8-2010 (Β' 1292) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» και

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ/τος 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις αποφάσεις αριθμ.: α) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372), του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και β) Δ6Α 1143923 ΕΞ 2014/27.10.2014 (Β' 2891) του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. 20 της 25ης Ιουνίου 2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 360).

4. α) Τα έγγραφα αριθμ.:
αα) 1106/30-4-2015, του Τελωνείου Πρέβεζας προς την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. και το ΔΤΔ Α 5010676 ΕΞ/14-5-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης αυτής προς την Προϊσταμένη της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1078574 ΕΙ 2015/10-6-2015 εισερχόμενο),
ββ) 5837/4-6-2015 της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ. Κ. και
β) τα από 18/6/2015 και 24/6/2015 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμ. Δ.ΟΡΓ. 1082930 ΕΙ 2015/ 18-6-2015 και 1085993 ΕΙ 2015/24-6-2015 εισερχόμενα, αντίστοιχα) της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).

5. Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.42/22820/9.72015 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Την ανάγκη αναδιάρθρωσης και ανακαθορισμού καθ' ύλην και τόπον αρμοδιότητας, καθώς και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Τελωνειακών Περιφερειών


Ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και τροποποιούμε τις δια-τάξεις του άρθρου 34 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου Ι και την περίπτωση (α) της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου 5, καθώς και την παράγραφο 6, ως κατωτέρω:

«5.- Ι.(α) (γγ) Η παραλαβή, η καταχώρηση, η επεξεργασία και η έγκριση ή η απόρριψη εθνικών αιτήσεων παρέμβασης για παραποιημένα/απομιμητικά, για πειρατικά και γενικότερα για προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η έκδοση - αποστολή εθνικών αποφάσεων στα Τελωνεία όλης της χώρας, βάσει των Καν. (ΕΕ) 608/2013 και 1352/2013.
Η παραλαβή, η καταχώρηση και η επεξεργασία ενωσιακών αποφάσεων παρέμβασης που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και ζητείται η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και η κοινοποίηση αυτών στα Τελωνεία όλης της χώρας.»

«5.- ΙΙ. (α) Τμήμα Α' - Γενικών θεμάτων και Δικαστικού Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα' και ββ' για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης, δδ', εε' (για τις αντίστοιχες Επιτροπές), στστ', ιαια', ιβιβ' και ιγιγ' του Τμήματος Α'- Γενικών θεμάτων και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.»

«6.- Οι αρμοδιότητες των λοιπών Τελωνειακών Περιφερειών είναι οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων δδ', στστ' και ιβιβ' του Τμήματος Α'-Γενικών θεμάτων και Δικαστικού και με αυτές των περιπτώσεων αα', γγ', δδ', εε' και στστ' του Τμήματος Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.»

2. Ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε την περίπτωση (α) της υποπαραγράφου Ι και την υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 5, ως εξής:

«5.-Ι.(α) Τμήμα Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού
(αα) Η παρακολούθηση και η παροχή οδηγιών στα Τελωνεία, σχετικά με τις κείμενες περί δημοσίων εσόδων διατάξεις, καθώς και με θέματα εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας και τελωνειακών παραβάσεων διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα, για τα Τελωνεία του νομού Αττικής.
(ββ) Η παραλαβή, η καταχώρηση και η κοινοποίηση στα Τελωνεία του νομού Αττικής προγραμμάτων πλειστηριασμού και πτωχεύσεων.
(γγ) Η παραλαβή, η καταχώρηση, η επεξεργασία και η έγκριση ή η απόρριψη εθνικών αιτήσεων παρέμβασης για παραποιημένα/απομιμητικά, για πειρατικά και γενικότερα για προϊόντα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η έκδοση-αποστολή εθνικών αποφάσεων στα Τελωνεία όλης της χώρας, βάσει των Καν. (ΕΕ) 608/2013 και 1352/2013.
Η παραλαβή, η καταχώρηση και η επεξεργασία ενωσιακών αποφάσεων παρέμβασης που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη - μέλη της Ε. Ε. και ζητείται η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και η κοινοποίηση αυτών στα Τελωνεία όλης της χώρας.
(δδ) Η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. των εκθέσεων λειτουργίας των Τελωνείων της Τελωνειακής Περιφέρειας, καθώς και των τριμηνιαίων στοιχείων που αφορούν στους προγραμματισμένους ελέγχους στόχων για τα Τελωνεία αυτά.
(εε) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Επιτροπών:
i) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.) Πειραιά,
ii) του άρθρου 18 του Ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» (Α' 304) και
iii) της Επιτροπής Υπερημεριών του άρθρου 41 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
(στστ) Η έγκριση των κανονικών και αναρρωτικών αδειών των Προϊσταμένων των Τελωνείων και η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Τελωνειακής Περιφέρειας.
(ζζ) Ο χειρισμός θεμάτων αμοιβαίας συνδρομής για είσπραξη απαιτήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη την Επικράτεια,
(ηη) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή, παράδοση) των τελωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων,
(θθ) Η παραλαβή και η διαχείριση των ειδών ιματισμού των υπαλλήλων των Τελωνείων όλης της Επικράτειας, καθώς και η τήρηση μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων αυτών.
(ιι) Η κεντρική διαχείριση δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(ιαια) Η πρόταση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε. για την κατάρτιση και η εκτέλεση προϋπολογισμού των σχετικών ειδικών φορέων.
(ιβιβ) Η έγκριση για την έκδοση από τα Τελωνεία που υπάγονται στην Τελωνειακή Περιφέρεια αντιγράφου αποδεικτικών είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής που απωλέσθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
(ιγιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

«5.- ΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα' και ββ' για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης, δδ', εε' (για τις αντίστοιχες Επιτροπές), στστ', ιαια', ιβιβ' και ιγιγ' του Τμήματος Α'- Γενικών θεμάτων και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
(β) Τμήμα Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας
Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων αα', ββ' (για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης), γγ', δδ', εε' και στστ' του Τμήματος Β'- Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής. (γ) Τμήμα Γ- Φορολογικής Διαδικασίας Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Γ'- Φορολογικής Διαδικασίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τις τελωνειακές αρχές του νομού Θεσσαλονίκης.
(δ) Τμήμα Δ- Δασμοφορολογητέας Αξίας Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δ'- Δασμοφορολογητέας Αξίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα εμπορεύματα-οχήματα που τελωνίζονται στους νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.»

Άρθρο 2
Ανασυγκρότηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμήματος αυτής


1. Συστήνουμε στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Ο '- θαλασσίων Ελέγχων», στο οποίο μεταφέρουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα του Δ' Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά, που προβλέπεται στην αριθμ. Δ33Γ 5002987 ΕΞ 2014/4-2-2014 (Β' 658) απόφασή μας, ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην αρμοδιότητα της ΕΛ.Υ.Τ., ανασυγκροτούμε την Υποδιεύθυνση αυτής και τροποποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 35 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασής μας, ως εξής:

α) αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 και την περίπτωση (στ) της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5, στην οποία προσθέτουμε περίπτωση (η) και διαμορφώνουμε την παρ. 4, τον τίτλο της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5 και τις περιπτώσεις (στ) και (η) αυτής, ως κατωτέρω:

«4.- Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και εννέα (9) Τμήματα και η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως εξής:
Ι. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής
Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α) Τμήμα Β'- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων β) Τμήμα Γ'- Εκ των Υστέρων Ελέγχου γ) Τμήμα Δ'- Εκ των Υστέρων Ελέγχου δ) Τμήμα Ε'- Ελέγχου και Προσκομμάτων ε) Τμήμα ΣΤ'- Νομικής Υποστήριξης στ) Τμήμα Ζ- Ανάλυσης Κινδύνου ζ) Τμήμα Η'- Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής.
Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων β) Τμήμα Θ'- Θαλασσίων Ελέγχων.
Γ. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης:
αα) εποπτεύει τα Τμήματα που υπάγονται σ' αυτόν και κατευθύνει τους Προϊσταμένους αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, προσυπογράφει τις υποθέσεις αρμοδιότητας των Τμημάτων που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και ββ) αναπληρώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού.
ΙΙ. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης
(α) Τμήμα Α'- Γενικών Θεμάτων και Νομικής Υποστήριξης
(β) Τμήμα Β'- Ανάλυσης Κινδύνου (γ) Τμήμα Γ'- Αξιολόγησης Διαδικασιών, Εκ των Προτέρων Ελέγχων και Λογιστικών Ελέγχων Τελωνειακών Εισπράξεων (δ) Τμήμα Δ'- Εκ των Υστέρων Ελέγχου (ε) Τμήμα Ε'- Εκ των Υστέρων Ελέγχου.»

«5.- Ι. ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία λειτουργεί ως Κέντρο Επαφής για τον συντονισμό των Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.), που λειτουργούν στα Τελωνεία.»

«5.- Ι.(στ) Τμήμα Ζ- Ανάλυσης Κινδύνου
(αα) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία, με την μέθοδο ανάλυσης κινδύνου, των πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων που περιέρχονται στην Διεύθυνση, για στόχευση και διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
(ββ) Η ανταλλαγή πληροφοριών με το Τμήμα Γ'- Ανάλυσης Κινδύνων και Στόχευσης Τελωνειακών Ελέγχων της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
(γγ) Η αμφίδρομη ροή πληροφόρησης με τα Τελωνεία, για την καλύτερη συνεργασία και την επιχειρησιακή συνδρομή, αναφορικά με την διενέργεια στοχευμένων εκ των υστέρων ελέγχων, μέσω ανάλυσης κινδύνου και αξιολόγησης των πάσης φύσεως πληροφοριών.
(δδ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των πάσης φύσεως αποτελεσμάτων εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούνται από τα Τελωνεία.
(εε) Η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για τη σύναψη και την εφαρμογή μνημονίων συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, με σκοπό την διευκόλυνση των τελωνειακών ελέγχων για την προστασία και την ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου.
(στστ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο.
(ζζ) Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πάσης φύσεως εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ και η γνωστοποίηση τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, με την συμπλήρωση εξαμήνου.
(ηη) Η άντληση πληροφοριών και στοιχείων, μέσω πρόσβασης σε πάσης φύσεως πληροφοριακά συστήματα τήρησης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλου Υπουργείου.
(θθ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία πληροφοριών και αποτελεσμάτων ελέγχων από τα Τελωνεία, στα οποία υπάγονται τα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) και η διαβίβαση πληροφοριών στα Τελωνεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Κ.Ο.Ε.».

«5.- Ι.(η) Τμήμα Θ' - Θαλασσίων Ελέγχων
(αα) Η διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων και η εν γένει δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, μέσω των Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου (Θ.Ο.Ε.), στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε όλες τις περιοχές των «λιμένων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 187/1973 (Α' 261) «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και του Ν. 2971/2001 (Α' 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας και για την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και η δέσμευση ή η κατάσχεση λαθρεμπορευμάτων και των μέσων διακίνησης αυτών.
(ββ) Η δίωξη της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και ειδών, καθώς και η καταστολή παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας, για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2960/2001 (Α' 265).
(γγ) Η επιτήρηση της διέλευσης πλοίων τα οποία φέρουν ξένη σημαία από τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα παράκτιου κράτους, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διεθνούς Δικαίου (Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας -1982).
(δδ) Η συνδρομή των άλλων Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών στην πάταξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπράττονται στον θαλάσσιο χώρο και η συνεργασία με τις διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
(εε) Η συνεργασία με τις λιμενικές αρχές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (όπως, έλεγχος γραμμής φόρτωσης πλοίων, έλεγχος αγκυροβολιάς), καθώς και η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.
(στστ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Γενικών Θεμάτων της ίδιας Υπηρεσίας, για την υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, για τη στελέχωση των Θ.Ο.Ε. με το κατάλληλο προσωπικό, για την προμήθεια ατομικού οπλισμού,
πυρομαχικών, ανταλλακτικών, λοιπών αναγκαίων υλικών ή εφοδίων και αποθεμάτων για τα πλοία, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη, την συντήρηση, την καλή λειτουργία και τον εφοδιασμό με καύσιμα των πλοίων.»

2. Στο συνιστώμενο Τμήμα Θ'- Θαλασσίων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής προΐσταται υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ενδέκατης περίπτωσης του πίνακα του άρθρου 126 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178), που αφορά σε κλάδους προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται των Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 3
Σύσταση Γραφείων, αναδιάρθρωση Τελωνείων και ανακαθορισμός καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας αυτών


1. α) Ανακαθορίζουμε την καθ' ύλην και την κατά τόπον αρμοδιότητα, καθώς και την διάρθρωση του Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών του νομού Θεσσαλονίκης και περιέρχονται σε αυτό και οι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες του Β' Τελωνείου Εισαγωγής του ίδιου νομού, το οποίο παύει να λειτουργεί,

β) μετονομάζουμε το Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης (με έδρα τον Προμαχώνα) του Τελωνείου Σερρών (νομού Σερρών), σε Τμήμα «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης», στο οποίο περιέρχονται οι καθ' ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδικασιών και Ε.Φ.Κ. του ίδιου Τελωνείου, κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους,

γ) συστήνουμε Γραφεία, με τίτλο «Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)» στα Τμήματα Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης των Τελωνείων Α Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, Σερρών και ΣΤ' Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά,

δ) ανακαθορίζουμε την διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης του ΣΤ' Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά και ε) τροποποιούμε τον πίνακα της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης μας (Β' 865, 1079 και 1846), διαγράφουμε το υπό στοιχείο με α/α 11 αυτού, αναριθμούμε τα υπό στοιχείο με α/α 12 έως 95 σε υπό στοιχείο με α/α 11 έως 94 και αντικαθιστούμε την πρώτη γραμμή (επικεφαλίδα) του πίνακα, καθώς και το υπό στοιχείο με α/α 10 και τα νέα υπό στοιχείο με α/α 19 και 62, ως κατωτέρω:

2. Τα Τμήματα της έβδομης στήλης των υπό στοιχείο με α/α 10, 19 και 62 του πίνακα της παρ. 7 του άρθρου 37 της απόφασης μας της προηγούμενης παραγράφου ασκούν, κατ' αναλογία, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων, όπως έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του Π.δ. 551/1988 (Α' 259), όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 117/2006 (Α' 117), καθώς και με τις διατάξεις του υπό στοιχείο με α/α 46 της περ. α' της παρ. 3 της αριθμ. Δ6Β 1109221 ΕΞ 2011/1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β' 606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αντίστοιχα.

3. Ορίζουμε ότι: α) στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Γραφείων Κ.Ο.Ε. της έβδομης στήλης των υπό στοιχείο με α/α 10, 19 και 62 του πίνακα της παρ. 7 του άρθρου 37 της απόφασής μας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος «Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης» και του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων», κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, όπως αυτές προβλέπονται στις περ. ιη' και κα' της παρ. 1 του άρθρου 6Α του Π.δ. 551/1988, όπως ισχύει και ειδικότερα οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) είναι οι εξής:
αα) Η διεξαγωγή προληπτικών και εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων για την επιβολή της τελωνειακής και της συναφούς με αυτή φορολογικής νομοθεσίας, την δίωξη της δασμοφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και απαγορευμένων ειδών, καθώς και των παραβάσεων κάθε άλλης νομοθεσίας, για την εφαρμογή της οποίας έχει ανατεθεί αρμοδιότητα στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2960/2001 (Α' 265).
ββ) Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, από το Τελωνείο στο οποίο υπάγονται, από τις ΕΛ.Υ.Τ., καθώς και από κάθε άλλη πηγή.
γγ) Η συνδρομή στις άλλες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (όπως, Σ.Δ.Ο.Ε, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) για την πάταξη οικονομικών εγκλημάτων και η συνεργασία με το Τμήμα Θ'- Θαλασσίων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και με τις διωκτικές Υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών (όπως, Αστυνομία, Λιμενικό), για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ενημέρωση αυτών, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπέσει στην αντίληψη τους άλλη έκνομη πράξη ή χρειάζονται οι ίδιοι τη συνδρομή τους.
β) Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, ΣΤ' Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά και Σερρών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 165 (παρ. 4), 325 (παρ. 4) και 381 (παρ. 3) του Π.δ/τος 551/1988, όπως ισχύουν, αντίστοιχα, επεκτείνεται, μόνο ως προς τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα Γραφεία Κ.Ο.Ε. των Τμημάτων Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης των Τελωνείων αυτών, σε ολόκληρη την επικράτεια.
γ) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων, στα οποία υπάγονται τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης εντολών ελέγχου, προκειμένου τα Γραφεία Κ.Ο.Ε. να επιχειρούν και σε περιοχές εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων, για την εκτέλεση της αποστολής τους ή έρευνας ή για την παροχή συνδρομής σε Τελωνείο ή σε άλλη συναρμόδια διωκτική Υπηρεσία.
δ) Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα Γραφεία Κ.Ο.Ε., εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Τελωνείων, στα οποία αυτά υπάγονται, θα διαβιβάζονται στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 2960/2001.

4. Ι. Ορίζουμε ότι η καθ' ύλην αρμοδιότητα του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (άρθρο 165 του Π.δ. 551/1988, όπως ισχύει), κατά το μέρος που αφορά:
α) στους ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.,
β) στην παράδοση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων των άρθρων 68, 78, 83 και 102 του Ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως ισχύουν,
γ) στην επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις καύσιμες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή εξαγόμενων προϊόντων, βάσει των διατάξεων του Ν. 2861/1954 (Α' 117) και
δ) στην διαδικασία ελέγχου χορήγησης υγρών καυσίμων σε επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας και σε λοιπά επαγγελματικά σκάφη (αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003/τ.Β' 516 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αριθμ. Δ. 179/7/4-2-2005/τ.Β' 215 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), περιέρχεται στο ΣΤ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, το οποίο καθίσταται, πλέον αρμόδιο για όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις και για τους ελέγχους που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 53 του Ν. 2960/2001, εκτός των περιπτώσεων της υποπαραγράφου II της ίδιας παραγράφου.
II. Το Α' Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης ορίζεται αρμόδιο:
α) για τους εφοδιασμούς πλοίων με όλα τα προϊόντα, πλην των πετρελαιοειδών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο των αποθηκών αποταμίευσης και των φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών των εφοδιαστών,
β) για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για τις τελωνειακές παραβάσεις για τις οποίες καταχωρήθηκαν Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε αυτό, μέχρι 31-12-2015, ο τόπος τέλεσης των οποίων, από 1-1-2016, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου Τελωνείου του Νομού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και γ) για τις διαδικασίες των περιπτώσεων β' και
γ' της υποπαραγράφου Ι της παρούσας παραγράφου, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων επιστροφής που έχουν υποβληθεί σε αυτό, μέχρι την ως άνω ημερομηνία.


5.Ι. Τροποποιούμε την χωρική αρμοδιότητα των Τελωνείων του νομού Θεσσαλονίκης, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 165 του Π.δ. 551/1988, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 117/2006 (Α' 117), στις διατάξεις της αριθμ. Δ6Β 1118906 ΕΞ 2010/13-9-2010 (Β' 1582) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του υπό στοιχείο με α/α 11 του πίνακα της παρ. 1 και του άρθρου 3 της αριθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ 2011/6-12-2011 (Β' 3034) όμοιας απόφασης και της παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5-3-2012 (Β' 606) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προσαρμόζοντας αυτήν στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), ως εξής:
α) Α' Τελωνείο Εισαγωγών - Εξαγωγών, επιπέδου Α' τάξης
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται:
αα) η περιοχή ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκτός από τις περιοχές που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα των λοιπών Τελωνείων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και
ββ) οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, 'Εβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Θ'- Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. β) Ε' Τελωνείο Αερολιμένα, επιπέδου Α' τάξης Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται οι χώροι του Αεροδρομίου "Μακεδονία", καθώς και η περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ) ΣΤ' Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), επιπέδου Α' τάξης
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εκτός:
αα) από τους χώρους της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης και του κανονικού Λιμένος, όπως αυτός προσδιορίζεται από τα σημεία 5, 6, 7 έως 18, 19, 19', 19'', 19''', 60', 61, 62 έως 88, 89 και 90, από τους αποθηκευτικούς χώρους του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και από τις Αποθήκες Ταχυδρομικών Δεμάτων του Ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης, που υπάγονται στο Α' Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και ββ) από τους χώρους του Αεροδρομίου «Μακεδονία». δ) Τελωνείο Σταυρού, επιπέδου Β' τάξης Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται οι περιοχές: αα) των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Γεωργίου και Ρεντίνας του Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ββ) της Τοπικής Κοινότητας Νέων Κερδυλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης του Δήμου Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και γγ) της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Σταγίρων-Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

II. Ορίζουμε ότι στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πρέβεζας (νομού Πρέβεζας) περιέρχονται, εφεξής και οι υπόλοιπες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας (Βονίτσης) της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιοριζόμενης ανάλογα της κατά τόπον αρμοδιότητας του Τελωνείου Μεσολογγίου και διαμορφώνουμε, με προσαρμογή αυτής στις διατάξεις του Ν. 3852/2010, την κατά τόπον αρμοδιότητα των Τελωνείων των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Πρέβεζας (παρ. 3 του άρθρου 349 του Π.δ. 551/1988, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Π.δ. 117/2006 και περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ6Β 1168860 ΕΞ 2011/6-12-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών), ως εξής:
α) Τελωνείο Μεσολογγίου (νομού Αιτωλοακαρνανίας), επιπέδου Α' τάξης
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνεται η περιοχή ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Αγρινίου, Ακτίου-Βόνιτσας Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου), εκτός των περιοχών: αα) των Δημοτικών Ενοτήτων Αλυζίας και Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αστακού, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας και ββ) της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας (Βονίτσης) της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που ανήκει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Πρέβεζας.
β) Τελωνείο Αστακού (νομού Αιτωλοακαρνανίας), επιπέδου Β' τάξης
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται οι περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Αλυζίας και Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
γ) Τελωνείο Πρέβεζας (νομού Πρέβεζας), επιπέδου Α' τάξης
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του περιλαμβάνονται: αα) η περιοχή ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Δήμοι Ζηρού, Πάργας και Πρέβεζας) και ββ) η περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας (Βονίτσης) της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Άρθρο 4
Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων Τελωνειακών Υπηρεσιών


Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (Β' 3017) απόφαση μας, ως εξής:

1. Διαγράφουμε το υπό στοιχείο με α/α 11 «Β' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» της περίπτωσης II. «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.- ΤΕΛΩΝΕΙΑ» του πίνακα Β' της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 και αναριθμούμε τα υπό στοιχείο με α/α 12 έως 95 αυτού σε υπό στοιχείο με α/α 11 έως 94 και

2. Αντικαθιστούμε: α) το υπό στοιχείο με α/α 10 «Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ» και τα νέα υπό στοιχείο με α/α 12 «ΣΤ' ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ.» και 60 «Δ' ΤΕΛ. ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.)» της περίπτωσης II του ανωτέρω πίνακα Β', καθώς και την τελευταία γραμμή αυτού «ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ» και β) το υπό στοιχείο III. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)» του πίνακα Α ' της υποπαραγράφου α' της παρ. 1, ως εξής:


Άρθρο 5
Θέματα καθηκόντων τελωνειακών υπαλλήλων


Ορίζεται ότι:

1. α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Θ'- Θαλασσίων Ελέγχων της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής ασκεί, κατ' αναλογία, τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων Α και Β του άρθρου 87 του π.δ. 231/2007 (Α' 265).

β) Οι Θαλάσσιες Ομάδες Ελέγχου (Θ.Ο.Ε.) του ανωτέρω Τμήματος ασκούν, κατ' αναλογία, τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων Γ και Δ του άρθρου 87 του Π.δ. 231/2007, μέχρι της ολοκλήρωσης του ελέγχου με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου-πορισματικής αναφοράς.

γ) Ο Προϊστάμενος και οι υπάλληλοι του ανωτέρω Τμήματος, κατά την διενέργεια των ελέγχων, φέρουν υποχρεωτικά στολή, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.δ. 231/2007 και του άρθρου 29 της αριθμ. Τ.1648/539/0003Β/4-4-2002 (Β' 441) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης φέρουν οπλισμό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2960/2001 και της αριθμ. Ε. 1904/574/Γ0034/25-7-2002 (Β' 1021) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. α) Στα Τελωνεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Κ.Ο.Ε. δεν λειτουργούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του Π.δ/τος 231/2007 Γραφεία Μονάδων Ελέγχου Πρόληψης και Καταστολής Λαθρεμπορικών Πράξεων.

β) Οι υπεύθυνοι και οι υπάλληλοι των Γραφείων Κ.Ο.Ε. ασκούν, κατ' αναλογία, τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 86 του Π.δ. 231/2007 και του άρθρου 95 του ίδιου Π.δ., μόνο κατά το μέρος που αφορούν στους εκ των υστέρων ελέγχους στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία στην έδρα ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

γ) Οι ανωτέρω υπεύθυνοι Γραφείων και υπάλληλοι, κατά την διενέργεια των ελέγχων, φέρουν υποχρεωτικά στολή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διασφάλισης της έρευνας και φέρουν οπλισμό, τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


1. α) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ. ΟΡΓ. Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β'3017) αποφάσεις μας.

β) Οι αποφάσεις μας αριθμ. Δ33Γ 5002987 ΕΞ 2014/ 4-2-2014 (Β' 658) και ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 (Β' 235) ισχύουν, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων που αφορούν στα Τελωνεία Θεσσαλονίκης, των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν στο Γραφείο Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, η ισχύς των οποίων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Ο αρμόδιος υπαλληλος

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης