Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1101058 ΕΞ 2015/23.7.2015

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον συντονισμό εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών ως ενιαίου συνόλου

23 Ιούλ 2015

Taxheaven.gr

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1101058ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β.Σταμούλη
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον συντονισμό εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών ως ενιαίου συνόλου».

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π. δ. 284/88 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 173).

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α'178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. α) Το αριθμ. ΓΔΤΕΦΚ 5013159ΕΞ2015/18-6-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με επισυναπτόμενο το αριθ. ΔΤΔ Α50053/0 ΕΞ2015/6-3-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών προς την Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την από 26/5/2015 επισημειωματική πράξη της Γενικής Γραμματέως.

β) Τα από 23 και 24-6-2015 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

3.  Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4.  Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για τον συντονισμό εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών ως ενιαίου συνόλου.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1) Άννα Κατρινάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως Συντονίστρια.

2) Αντώνιο Πυργιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

3) Υπάλληλοι υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών:.
α) Σωτήριο Μητρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Υποστήριξης Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος.
β) Ευαγγελία Χατζημανωλάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', Προϊσταμένη του Τμήματος Δασμολογικών Διαδικασιών, του ΣΤ' Τελωνείου Εξαγωγών - Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος.
γ) Ζαφειρία Αθανασάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.
δ) Στυλιανή Γαυγιωτάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Διακίνησης και Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών και Εποπτείας Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
ε) Χριστίνα Γεώργα, υπάλληλο με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., ως μέλος.
στ) Ελένη Μπαζιάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, ως μέλος.
ζ) Στυλιανή Μπαντέκα, υπάλληλο με βαθμό Δ', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.
η) Δημήτριο Ντουντουνάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος.
θ) Ιωάννη Σιούτα, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, ως μέλος.
ι) Φώτιο Σωτηρίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
ια) Ειρήνη Γκόνη, υπάλληλο με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ως μέλος.
ιβ) Χάρις Νασιοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων, ως μέλος.

Β. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών ως ενιαίο σύνολο με το συνδυασμό όλων των οικονομικών καθεστώτων, την εξέταση όλων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και την επίλυσή τους με την τροποποίηση των οικείων αποφάσεων και την έκδοση σχετικών οδηγιών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στην αίθουσα 507 του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών, επί της οδού Καρ. Σερβίας 10 και η θητεία της ορίζεται μέχρι την 31/12/2015, οπότε η Συντονίστρια αυτής θα παραδώσει το αποτέλεσμα του έργου της στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και θα ενημερώσει την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., για την περάτωση του έργου της.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Taxheaven.gr