ΠΟΛ.1136/22.12.2003

Καθορισμός της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των πλοίων για την αναπροσαρμογή τους.

22 Δεκ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1097753/11077/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1136

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των πλοίων για την αναπροσαρμογή τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄) με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας των πλοίων ακτοπλοΐας.

β) Τις διατάξεις του Ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α΄) και ειδικότερα αυτές του άρθρου 58 του νόμου αυτού σύμφωνα με τις οποίες, οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄) εφαρμόζονται και επί της Ναυτικής Εταιρίας εφόσον είναι πλοιοκτήτρια.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.27/1975 σύμφωνα με τις οποίες, όλα τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική σημαία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

δ) Τις διατάξεις της 1065956/863/Α0006/15.07.2003 (ΦΕΚ 985 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθoρίσθηκαv οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Για την αναπροσαρμογή της αξίας των πλοίων των Ναυτιλιακών Ακτοπλοϊκών Εταιρειών Α.Ε. και των Ναυτικών Εταιρειών του Ν. 959/1979 οι οποίες τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η εκτίμησή τους ενεργείται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ).

2. Η εκτίμηση διενεργείται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για όλα τα πλοία της, από την Εκτιμητική Επιτροπή που είνάι αρμόδια για την ακτοπλοΐα και η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΑΠ. 3117.2-6/02/02 της 7/6/2002 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Η Εκτιμητική Επιτροπή, προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση της αξίας κάθε πλοίου, λαμβάνει υπόψη της υποχρεωτικά και την εκτίμηση αναγνωρισμένου εκτιμητικού οίκου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που υποχρεούται να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

4. Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εκδίδει Έκθεση Εκτιμήσεως για κάθε πλοίο, η .οποία κοινοποιείται επίσημα στον ενδιαφερόμενο καθώς και στην αρμόδια για τη φορολόγηση της πλοιοκτήτριας εταιρείας του συγκεκριμένου πλοίου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ενώ αντίγραφο της Έκθεσης αυτής τηρείται στα αρχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr