Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1004/12.1.2000 Παράταση της προθεσμίας και ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1004/12.1.2000
Παράταση της προθεσμίας και ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2000
Αριθ. πρωτ.1003187/15/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- B' - ΦΜΑΠ

ΠΟΛ: 1004


ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας και ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.2753/1999 για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.


1003187/15/Α0013/ΠΟΛ.1004/12.1.2000

Α. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στο σχέδιο νόμου "Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στο σύστημα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις", προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Με τη διάταξη της παρ. 1 της τροπολογίας παρατείνεται από τότε που έληξε (δηλαδή από 12.1.2000) μέχρι και 31 Μαϊου 2000 η προθεσμία περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, που προβλέπουν οι διατάξεις των περ. Α' και Γ' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999. Συνεπώς, μέχρι την ημερομηνία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίζουν τις εκκρεμείς τους υποθέσεις.

2. Με τη διάταξη της παρ. 2 της τροπολογίας παρατείνεται μέχρι και 31 Μαϊου 2000 η προθεσμία περαίωσης των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας που προβλέπει η διάταξη της περ. Β' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 όπου λήγει πριν την ημερομηνία αυτή. Συνεπώς, μέχρι την ημερομηνία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμίζουν τις εκκρεμείς τους υποθέσεις που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους από 29.11.1999 και από 31.12.1999, καθώς και σε περιοχές που θα ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα μέχρι 30.1.2000.

3. Με τη διάταξη της παρ. 3 της τροπολογίας ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου που προκύπτει με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 και συγκεκριμένα ορίζεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επόμενου της βεβαίωσης μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα των μηνών που ακολουθούν.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999.

4. Με τη διάταξη της παρ. 4 της τροπολογίας ορίζεται ότι, σε περίπτωση καταβολής ολόκληρου του φόρου που προκύπτει με βάση τις ρυθμίσεις των περ. Α' και Β' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999, παρέχεται η προβλεπόμενη έκπτωση, εφόσον η καταβολή γίνει μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης και όχι με την υποβολή της οικείας δήλωσης περί περαίωσης.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999.

5. Με τη διάταξη της παρ. 5 της τροπολογίας διαγράφεται από το πρώτο εδάφιο της περ. Γ' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 η λέξη "αρχική", προκειμένου να εκλείψουν οι τυχόν παρερμηνείες που είχαν δημιουργηθεί σχετικά με το αν η ρύθμιση της περ. Γ' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 καλύπτει μόνο την υποβολή των εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων ή των κάθε φύσεως δηλώσεων. Η διατύπωση "αρχική" είχε τεθεί σε αντιδιαστολή με την υποβολή της δήλωσης περί υπαγωγής στη ρύθμιση που προβλέπουν οι περ. Α' και Β' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 και σε καμία περίπτωση ο νομοθέτης δεν ήθελε να θέσει σε δυσμενέστερη κατάσταση το συνεπή
φορολογούμενο, ο οποίος έχει υποβάλει αρχική δήλωση, αλλά έχει παραλείψει τη δήλωση κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή διορθώνει ή τροποποιεί την αρχική του δήλωση, έναντι του ασυνεπούς φορολογούμενου, ο οποίος δεν έχει υποβάλει καθόλου δήλωση. Σχετικές οδηγίες για το θέμα αυτό σας είχαμε δώσει με την υπ' αριθ. 1119236/681/Α0013/εγκύκλιό μας.
Συμπληρωματικά, σας διευκρινίζουμε ότι στη ρύθμιση της περ. Γ' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 υπάγονται οι κάθε φύσεως δηλώσεις, ακόμη κι αν αυτές αφορούν την υποβολή δήλωσης λόγω άρσης της χορηγηθείσας απαλλαγής (π.χ. Ν.814/1978, Ν.1591/1986, Ν.634/1977, Ν.Δ.1297/1972, Ν.1078/1980, Ν.2520/1997 κ.λπ.).
Περαιτέρω, με την ίδια διάταξη διευκρινίζεται ότι η περ. Γ' του άρθρου 14 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ η οικεία πράξη καταλογισμού του φόρου ή το οικείο φύλλο ελέγχου, ακόμα κι αν αυτό έχει εκδοθεί.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999.

6. Με τη διάταξη της παρ. 6 της τροπολογίας ρυθμίζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας των άρθρων 19 έως και 36 του Ν.1249/1982, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περ. Α', Β' και Γ' του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 και ισχύουν για τις υποθέσεις του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των άρθρων 21 έως και 35 του Ν.2459/1997. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι δεν είχαν υποβάλει δήλωση ΦΑΠ και σήμερα υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, κατ' εφαρμογή της περ. Γ' του άρθρου 14, οι δηλώσεις αυτές πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (όπου ισχύει αυτό) με συνυποβολή και των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας, ακόμα κι αν κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης οι δηλώσεις έπρεπε να υποβληθούν με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 17 Νοεμβρίου 1999.

Β. Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της τροπολογίας, όπως κατατέθηκαν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου "Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στο σύστημα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις".

Αρθρο......
Ρύθμιση θεμάτων εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις περιπτώσεις Α και Γ του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31 Μαϊου 2000.

2. Για την εφαρμογή της περίπτωσης Β του άρθρου 14 του Ν.2753/1999, οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης αποδοχής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων παρατείνονται μέχρι και 31 Μαϊου 2000, για τις υποθέσεις που οι προθεσμίες λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 της περίπτωσης Α του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν."

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 της περίπτωσης Α του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης ακινήτων και μεγάλης ακίνητης περιουσίας μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%)."

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 διαγράφεται η λέξη "αρχική" και στο τέλος αυτού προστίθεται η φράση: "και δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία πράξη ή φύλλο ελέγχου."

6. Στο άρθρο 14 του Ν.2753/1999 προστίθεται περίπτωση Δ που έχει ως ακολούθως:

"Δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β και Γ του άρθρου 14 του Ν.2753/1999, όπως ισχύουν για τις υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των άρθρων 21 έως 35 του Ν.2459/1997, εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας των άρθρων 19 έως 36 του Ν.1249/1982. Για την εφαρμογή της περίπτωσης Γ στις υποθέσεις ακίνητης περιουσίας που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν.1249/1982, λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά οι αξίες αυτές."

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 17 Νοεμβρίου 1999.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης