Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1714/75275/6.7.2015 Αριθμ. 1714/75275/6.7.2015


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1714/75275/6.7.2015
Διαδικασία παραχώρησης και απαιτούμενες προδιαγραφές των χώρων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παραχωρούνται σε εθελοντές κτηνιάτρους, για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Αριθμ. 1714/75275

(ΦΕΚ Β' 1489/16-07-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 15).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τη με αριθμ. 4333/58520/27−05−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Σγουρίδη. (ΦΕΚ Β΄ 1005).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των ελάχιστων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν και του ελάχιστου εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ α' και β' βαθμού), που διατίθενται στους εθελοντές κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαδικασίας παραχώρησής τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί − Αρμόδιες αρχές


1. Εθελοντής κτηνίατρος, για το σκοπό της παρούσας, νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να ασκεί το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του κτηνιάτρου και προσφέρει εθελοντική εργασία, δηλαδή μη αμειβόμενη, μη κερδοσκοπική και με ελευθερία βούλησης .

2. Αρμόδια αρχή παραχώρησης είναι ο ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού που διαθέτει σε εθελοντή κτηνίατρο χώρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 3
Διαδικασία παραχώρησης χώρων


1. Η παραχώρηση της χρήσης χώρου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση των πράξεων του άρθρου 1, γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται και η διάρκεια της παραχώρησης. Η απόφαση παραχώρησης κοινοποιείται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για την παραχώρηση χώρου ο εθελοντής κτηνίατρος καταθέτει στην αρμόδια αρχή παραχώρησης αίτηση−υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 υπουργικής απόφασης. Με την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ζητά την παραχώρηση χώρου που πληρεί τις προδιαγραφές της παρ. 1 του άρθρου 4 και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι θα πραγματοποιεί τις πράξεις του άρθρου 1 εθελοντικά.

3. Η αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας κτηνιάτρου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ή, στην περίπτωση κτηνιάτρων υπηκόων κρατών−μελών της ΕΕ, την βεβαίωση του άρθρου 5 της υπ' αριθμ 165261/ΙΑ/2010 κοινή υπουργική απόφαση «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του Π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ Β΄ 2157), όπως ισχύει.

β) έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου ή αρμόδιων Δήμων στην εποπτεία των οποίων βρίσκονται τα προς στείρωση, σήμανση και καταγραφή, από τον ενδιαφερόμενο, αδέσποτα ζώα, στην οποία θα αναγράφεται ο κατά προσέγγιση αριθμός και το είδος των αδέσποτων ζώων που θα στειρωθούν, θα σημανθούν και θα καταγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τα οποία έχουν περισυλλέγει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει.

γ) αναλυτικό σχέδιο των εργασιών που πρόκειται να διενεργηθούν στο οποίο θα αναφέρονται:
αα) η χρονική διάρκεια των εργασιών και
ββ) ο εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν.

Άρθρο 4
Όροι λειτουργίας των παραχωρούμενων εγκαταστάσεων − χώρων


1. Οι παραχωρούμενοι χώροι πρέπει:

α) να βρίσκονται σε ισόγειο ή υπόγειο όροφο με είσοδο ανεξάρτητη, χρησιμοποιούμενη αποκλειστικά για την πρόσβαση των ζώων στο χώρο,

β) να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 20τμ,

γ) να είναι διαχωρισμένοι μονίμως ή με κινητό χώρισμα σε χώρο διενέργειας των στειρώσεων − ανάνηψης των ζώων και χώρο αναμονής των προς στείρωση ζώων,

δ) να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ζεστού − κρύου νερού και

ε) να διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου

2. Ο κτηνιατρικός εξοπλισμός ο οποίος διατίθεται από τον εθελοντή κτηνίατρο πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) φορητό χειρουργικό τραπέζι,

β) πηγή κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού του χειρουργικού πεδίου,

γ) παροχή οξυγόνου χειροκίνητου τύπου, π. χ. αναπνευστικός ασκός τύπου ambu,

δ) οροστάτη (για την συγκράτηση φιάλης παροχής θεραπευτικών διαλυμάτων, ορών),

ε) κλωβό μεταφοράς και ανάνηψης για μεγαλόσωμα και μικρόσωμα ζώα,

στ) κλίβανο αποστείρωσης των χειρουργικών εργαλείων και χειρουργικές ποδιές ,

ζ) χειρουργικά εργαλεία, ζυγό μέτρησης βάρους των ζώων, αναλώσιμα υλικά και φάρμακα και ψυγείο διατήρησης τους, εφόσον απαιτείται,

η) στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο και θερμόμετρο και

θ) ηλεκτρική κουρευτική μηχανή

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του εθελοντή κτηνιάτρου


Ο εθελοντής κτηνίατρος υποχρεούται:

α) να καταχωρίζει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, τα ζώα στα οποία έκανε την ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και να αποστέλλει στο τέλος των εργασιών του τα στοιχεία των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία σήμανσης, αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης) στον αρμόδιο Δήμο, στην εποπτεία του οποίου βρίσκονται τα ανωτέρω ζώα, προκειμένου να διατηρούνται στο αρχείο του.

β) εφόσον πρόκειται για εθελοντή κτηνίατρο πάροχο υπηρεσιών, υπό την έννοια του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78), να αποστέλλει στο τέλος των εργασιών του τα στοιχεία των ζώων (είδος, φύλο, φυλή, ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία σήμανσης) στον αρμόδιο Δήμο, στην εποπτεία του οποίου βρίσκονται τα ανωτέρω ζώα, προκειμένου να διατηρούνται στο αρχείο του και να γίνει η καταγραφή τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων,

γ) να καθαρίζει και να απολυμαίνει το χώρο με τη χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων μετά το τέλος των εργασιών του,

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης