Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1157/15.7.2015 Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου


Σχόλια:

Βλέπε και ΠΟΛ.1002/2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α'107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014).».Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2015 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1157/15.7.2015
Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου


Αθήνα, 15/7/2015
Σχετ.: 1055535/2015Φ18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα : Α,Β, Δ
Τηλέφωνα : 2103635963, 3630573
3636872, 3614716
2) Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
α)Τμήμα: Β'
β) Τμήμα Ζ'- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Τηλέφωνο: 210 -3375000
3) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα: Β'
Τηλέφωνο: 210-3375311, -312
4) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Α'-Φ.Π.Α.
Τηλέφωνα:
Τμήμα Β' - ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Τηλέφωνο: 210 3627090, 210 3642922
5) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τμήματα: Α', Β'
Τηλέφωνα: 2103375890
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΛ: 1157


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου.

Σχετ. το Α.ΕΙΣΠΡ. Α 1027199 ΕΞ27.02.2015 έγγραφό μας

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την οικ. 11484/3.4.2015 ΦΕΚ 565Β72015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 ΦΕΚ270Α' και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή των οριζομένων σε αυτήν, στα θέματα αρμοδιότητάς μας.

I. Διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 79 ν.4316/2014 και επισημάνσεις επί των οριζομένων της κοινοποιούμενης ΚΥΑ

Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήμου ή της περιφέρειας και σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήμος ή η περιφέρεια επιθυμεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.

Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης εκδόθηκε η οικ. 11484/3.4.2015 ΦΕΚ 565BV2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (Α'270) . Στην ως άνω Κ.Υ.Α. μετά από απόφαση των αρμόδιων δημοτικών συμβουλίων, καθορίστηκε το ύψος του ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που οι Δήμοι Αμαρουσίου, Πειραιώς και Φυλής Ν. Αττικής επιθυμούν να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς, σε πέντε τοις εκατό (5%).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω Κ.Υ.Α. για τις υπαχθείσες βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων Πειραιά, Αμαρουσίου και Φυλής εκδόθηκαν βεβαιωτικά έγγραφα (τα οποία προσκομίσθηκαν από τους ΟΤΑ προς το Υπ. Εσωτερικών και βάσει των οποίων συντάχθηκε η σχετική απόφαση). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη των σχετικών βεβαιωτικών εγγράφων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των υπαγόμενων στις ως άνω διατάξεις οφειλών.

Με την περ. β της προαναφερθείσας παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 79, ορίζεται ότι:

Στις οφειλές της περ. α της παρ. 2, συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναπομείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή.

Οι ως άνω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές -που αναφέρονται στις προσκομισθείσες βεβαιώσεις οφειλών απαλλάσσονται κατά ποσοστό ανάλογο του χρόνου διενέργειας του συμψηφισμού από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 79, ως ακολούθως:

ί) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

ii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

iii) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

ίν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

ν) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

νί) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

νίί) Εάν ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται μετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές. Στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

Σημειώνεται ότι, η απαλλαγή δεν αφορά τα ίδια τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., του Κ.Φ.Α.Σ., και του Φ.Π.Α., οι οποίες δεν έχουν καταλογισθεί λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά αποτελούν διοικ. κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορολογούμενους για παραβάσεις των διατάξεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων ή έκδοση στοιχείων, καθώς και τη μη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της ίδιας παραγράφου του ως άνω άρθρου στους δήμους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συμψηφισμό των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 79 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270Α' παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4174/2013 ΦΕΚ 170Α' και την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 ΦΕΚ 3398Β', όπως ισχύουν, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν και άλλα μη τακτοποιημένα με νόμιμο τρόπο χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας. Στην περίπτωση όμως που υπάρχουν και άλλα χρέη ληξιπρόθεσμα μη τακτοποιημένα με νόμιμο τρόπο τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση ή/και δεν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας κατά το ως άνω ισχύον νομικό πλαίσιο, τότε θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1275/27.12.2013 ΦΕΚ3398Β', όπως ισχύει.

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση, ήτοι η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ.)Οι επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται ,μετά από αίτηση του Δήμου ή της Περιφέρειας.

δ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2, περί αναστολής του χρόνου παραγραφής των χρεών σε περίπτωση απόφασης παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του Ν.2362/1995 .

Επισημαίνεται, ότι, οι απαλλαγές από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις θα παρέχονται μόνο κατά τους συμψηφισμούς με τα προερχόμενα ποσά από τους ΚΑΠ, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.

Στην παρ. 5 της ως άνω Κ.Υ.Α. αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που παρακρατείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποστέλλεται προς συμψηφισμό με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά αναφέρεται ως οφειλόμενο από το δικαιούχο φορέα (με βάση τα αντίστοιχα βεβαιωτικά έγγραφα περί οφειλών, ήτοι είναι μεγαλύτερο) η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα με μέριμνα αυτής, με άλλη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου (που δεν εμπεριέχεται στη βεβαίωση οφειλών), άλλως επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο. Επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των οριζομένων στη συγκεκριμένη παράγραφο, όσον αφορά στην επιστροφή τυχόν ποσών στο Υπουργείο Εσωτερικών και εφόσον δεν υφίστανται άλλες οφειλές που συμψηφίζονται/παρακρατούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ.356/1974 ΦΕΚ 90Α'ΚΕΔΕ, ή του άρθρου 12 ν4174/2013 ΦΕΚ 170Α', όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, απαιτείται αίτηση του Δήμου/της Περιφέρειας.

Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 7 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. και την παρ. 2 του άρθρου 79 στην περίπτωση που δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού με την πίστωση του σχετικού ποσού.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 8 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του Δήμους. Σημειώνεται ότι τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (Νο 158).

Αναφορικά με τον τρόπο είσπραξης των ποσών που θα αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα) (αφού προηγηθεί η έκδοση χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Τ.Π.και Δ.), θα εφαρμόζονται κατά αναλογία, τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1159/2.6.2014 (η οποία αφορούσε στη διαδικασία είσπραξης των ποσών που αποδίδονται στα πλαίσια της ρύθμισης του ν.4079/2012, όπως ισχύει).

Υπενθυμίζεται, για την αποφυγή σύγχυσης των εν ισχύ εφαρμοζόμενων διατάξεων (ν.4079/2012 ΦΕΚ 180Α' και ν.4316/2014 ΦΕΚ 270Α' για τους ΟΤΑ) ότι στις εκδιδόμενες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. επιταγές θα επισυνάπτεται και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ότι αυτές εκδίδονται κατ' εφαρμογή των εκάστοτε Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, και ότι, (όπως έχει αναφερθεί και στην ΠΟΛ.1086/23.4.2013, η οποία αφορούσε τη ρύθμιση του ν.4079/2012, όπως ισχύει) κατά την τελευταία εκδοθείσα επιταγή που αφορά στη σχετική Κ.Υ.Α. και τον αντίστοιχο Δήμο/Περιφέρεια στο εν λόγω επισυναπτόμενο έγγραφο οφείλεται να γίνεται ειδική μνεία για τη μη ύπαρξη άλλης επιταγής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται να ενημερώνει άμεσα την Υπηρεσία μας για την έκδοση άλλων σχετικών με το θέμα κοινών υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου να τις κοινοποιούμε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και αυτά να ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

ΙΙ. Επισήμανση για τις απαλλαγές στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 79:


Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται εφάπαξ μέχρι τις 24/6/2015 οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων στο πλαίσιο των οριζομένων της παρ. 1 του άρθρου 79 τότε δεν παρέχονται οι απαλλαγές της συγκεκριμένης διάταξης. Η πλήρης εξόφληση και η σχετική παροχή των ως άνω απαλλαγών αφορά στο σύνολο των ανεξόφλητων βεβαιωμένων οφειλών ανά ΟΤΑ και ανά νομικό τους πρόσωπο (ατομικές και συνυπευθυνότητας).

Η Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών παρακαλείται για τις ενέργειές της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του ν.4316/2014.Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου

Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης