ΠΟΛ.1003/7.1.2000

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/30.12.1999) "Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις"

7 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα 7.1.2000
Αρ.Πρωτ.: 1002230/4/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄-ΦΜΑΠ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνα:3375231-2-3

ΠΟΛ.: 1003

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 τ.Α΄/30-12-99) «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την Κοινοποιούμενη Διάταξη και όπως ήδη σας γνωρίσαμε με την υπ' αριθ. 1118969/680/Α0013/ΠΟΛ.1254/21.12.1999 εγκύκλιό μας, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2000 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1999, για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας για τις οποίες ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α') και της παρ. 1α' του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α').

Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950 ορίζεται ότι το δικαίωμα του δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η δήλωση φόρου μεταβίβασης.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973, ορίζεται ότι το Δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για την κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου, προκειμένου για ανακριβή δήλωση, μετά από την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση.

Συνεπώς για τις δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1994 και έχει συνταχθεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2000 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1999.

Επισημαίνεται, ότι στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι υποθέσεις εισφοράς του Ν.960/1979, δεδομένου ότι ως προς το χρόνο παραγραφής - εφόσον δεν προβλέπεται άλλως - έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις ΦΜΑ για τις οποίες, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.1078/1980, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15ετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η απαλλαγή, έστω κι αν η υπόθεση έχει περαιωθεί οριστικά, εφόσον η 15ετία συμπληρώνεται στις 31.12.1999 (π.χ. υποθέσεις Ν.1078/1980 και Ν.634/1977 για τις οποίες η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί το έτος 1984 και έχει συνταχθεί το συμβόλαιο αγοράς, παραγράφονται στις 31.12.1999 και όχι στις 30.6.2000).


Επίσης για τις δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που έχουν υποβληθεί μέσα στο έτος 1989 και εφόσον έχει συνταχθεί το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, παρατείνεται μέχρι και τις 30.6.2000 ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, ο οποίος συμπληρώθηκε στις 31.12.1999.Taxheaven.gr