Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: οικ.31052/1491/17.7.2015 Εγκύκλιος για τις διατάξεις του Ν.4331/2015 (Α'69)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2015 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. πρωτ.: οικ.31052/1491/17.7.2015
Εγκύκλιος για τις διατάξεις του Ν.4331/2015 (Α'69)

Αθήνα, 17.07.2015
Αρ.Πρωτ.: οικ.31052/1491
Αρ. φακ.:Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ6- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 101 10, Αθήνα   
Τηλ.: 210 3368086,8083 Fax: 210 3368085
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τις διατάξεις του Ν.4331/2015 (Α'69)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 A' δημοσιεύτηκε ο Ν.4331/2015 με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα για την είσπραξη των απαιτήσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (φκα), τον συμψηφισμό οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με απαιτήσεις έναντι αυτών, το ακατάσχετο των ποσών που καταβάλλονται υπέρ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, την χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας σε Διοικητές ή Προέδρους των φκα, την αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς φκα και αλλά ειδικότερα θέματα.

Α) Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4331/2015 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) , αρθ.11, παρ.3, που ήδη ισχύουν για το Δημόσιο, και στους ΦΚΑ κατά τη διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεών τους. Συγκεκριμένα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία είσπραξης από επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις Κυριακές.

Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 18 ορίζεται ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα, και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών. Η εν λόγω διάταξη αφορά σε οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, με την προϋπόθεση ότι η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Περαιτέρω, οι φκα διατηρούν το δικαίωμα μη χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται βεβαίωση οφειλής αντί αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο φορέα ποσό μέχρι του ύψους της οφειλής.

Με την παρ. 2 του άρθρου 18 του εν λόγω νόμου θεσπίζεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των οφειλετών έναντι των φκα με τις οφειλές τους προς τους φκα. Ειδικότερα, τα ποσά των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, όπως αυτές ρυθμίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.

Γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 20 θεσπίζεται η μη δέσμευση οφειλόμενων εισφορών προς φ.κ.α. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ποσά δόσεων που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την πληρωμή ρυθμίσεων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναλαμβάνονται είτε από τράπεζες για χρέη προς αυτές είτε αποδίδονται στις ΔΟΥ, προβλέπεται το ακατάσχετο των ποσών που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών φκα και αφορούν, κατά δήλωση του καταθέτη, εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δ1) Με τις διατάξεις του άρθρου 43 προβλέπεται ότι για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές των Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές των Φ.Κ.Α. βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη αρχή του Δημοσίου Τομέα, για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έχουν ευθύνες για την καταβολή τους.

Δ2) Κατ' αναλογία με τα ανωτέρω, δεν εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε Διοικητές ή Πρόεδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών κοινωνικής πολιτικής από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν.

Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 44).

Δ3) Με τις διατάξεις του άρθρου 45 προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31.12.2015 στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενημερότητας αποτελεί η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.3.2015 και η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των καθυστερούμενων έως τις 28.2.2015 οφειλών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, από 1.10.2015. Περαιτέρω, από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (1.10.2015) για χρηματικές απαιτήσεις του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δημοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσεως συμψηφισμός σε βάρος του Σωματείου καθώς και πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για υποχρεώσεις του βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες εκ μέρους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

Δ4) Με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς φκα όχι μόνο να τις εξοφλούν εφάπαξ αλλά και να τις ρυθμίζουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις.

Οι οφειλές για τις οποίες υπάρχει ευθύνη του φυσικού προσώπου είναι αυτές που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένης της ισχύος των εν λόγω διατάξεων από την ημερομηνία δημοσίευσή τους (2/7/2015), παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σας, προκειμένου να τύχουν άμεσης εφαρμογής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης