Αριθ. πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0010807 ΕΞ 2015/15.7.2015

Ορισμός αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 ν. 4182/2013 εξηγήσεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου ΟικονομικώνΣχόλια: Ανεκλήθη με την ΔΚΠ Γ 0006380 ΕΞ 2016/31.3.2016.


15 Ιούλ 2015

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0010807 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ ΠΕΡ και ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ –ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θ. Σταυριανάκου
Τηλέφωνο : 210 -5235515
FAX : 210 – 5237110
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Ορισμός αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 ν. 4182/2013 εξηγήσεων, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 3 του ν. 4182/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Την αριθμ. Δ6Α1104503 ΕΞ 2011/21-7-2011 (ΦΕΚ 1670Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

γ) Την αριθ. Υ57/16-2-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον καθορισμό του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών ως αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 71 ν.4182/2013 εξηγήσεων από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, για υποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εν λόγω εξηγήσεις θα υποβάλλονται γραπτώς προς το Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, δια της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής κλήσης.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Taxheaven.gr