Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 309891/14.12.2010 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 309891/14.12.2010
Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των άρθρων 7 και 8 του ίδιου νόμου, υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), και Ασφαλιστική Ενημερότητα


Κ.Υ.Α. αριθμ. 309891/14.12.2010 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 309891

(ΦΕΚ Β' 1966/21-12-2010)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α' 160), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α' 134), «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α' 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

2. Την αριθμ. 2672/3-12-2009 (ΦΕΚ Β' 2408) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την αριθμ. 124/25-11-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ..

4. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α..

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους υπόχρεους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, καθώς και τις διαδικασίες καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. - Ν.Π.Ι.Δ., για όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της χώρας που υπάγονται υποχρεωτικά στην εισφορά αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1 Ορισμοί


1. «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, είναι η Δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει κάθε υπόχρεος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, με βάση την οποία υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160). Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής συντάσσεται σε ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 11 της απόφασης αυτής και περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία του παραγωγού, την έκταση της αγροτικής του εκμετάλλευσης, τα επιμέρους αγροτεμάχια με τον δεκατριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στο κάθε ένα από αυτά, το είδος της καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου, την έκταση κάθε διαφορετικού είδους καλλιέργειας, καθώς και τον αριθμό των ζώων ή μελισσοσμηνών και το είδος των ζώων, αν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Επίσης, στο ίδιο έντυπο αναγράφεται και ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

2. «Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος αυτού από τον υπόχρεο, επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό ή άλλη μονάδα μέτρησης, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α., την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.

3. Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.

4. Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛ.Γ.Α. την τελευταία πενταετία.

5. Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. κατά την τελευταία πενταετία.

6. Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ


Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής και υπεύθυνοι για την παραλαβή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής


1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, υποβάλλεται μαζί με την Ενιαία Αίτηση για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 και αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου, η οποία παραλαμβάνεται από τους αρμόδιους για την εκτέλεση του έργου αυτού φορείς που καθορίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

2. Ο χρόνος υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι αυτός που καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης της ανωτέρω παραγράφου 1.

3. Αρμόδιος για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής είναι ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω φορείς: α) οι περιφερειακές μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., β) ο ανάδοχος φορέας στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, γ) τα περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. και δ) οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α..

4. Το έργο της παρακολούθησης, της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής συντονίζεται από Ομάδα Διοίκησης Έργου που συγκροτείται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως παρόχου και του ΕΛ.Γ.Α., ως λήπτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΕΛ.Γ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του φορέα υλοποίησης του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου, εκδίδει τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεσή του και εισηγείται στον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. τη λήψη τυχόν πρόσθετων ή συμπληρωματικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής


1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής οφείλουν να υποβάλουν μία και μοναδική Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής σε επίπεδο Χώρας και για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Ο φορέας που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3, για την παραλαβή και επεξεργασία της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, αφού την παραλάβει , την ελέγξει και διορθώσει ή συμπληρώσει τα στοιχεία που ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρωθεί από τον υπόχρεο για την υποβολή της, την εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα για τον υπολογισμό του ύψους της υποχρεωτικής ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε υπόχρεο. Επίσης στο ίδιο έντυπο, επιλέγεται από τον υπόχρεο ο τρόπος καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Στη συνέχεια τυπώνεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία υπογράφονται από τον υπόχρεο ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Μετά την υπογραφή, το πρωτότυπο επιστρέφεται στον ΕΛ.Γ.Α., και το αντίγραφο παραδίδεται στον υπόχρεο.

3. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων, εκτός από τις συνέπειες που προβλέπονται στον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., συνεπάγεται και την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986.

Άρθρο 4 Τροποποιήσεις - Μεταβολές

1. Εάν μετά την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σύμφωνα με το άρθρο 4, υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν αναγραφεί σε αυτή, ο δηλών υποχρεούται να ενημερώσει το φορέα στον οποίο την υπέβαλε και να ζητήσει εγγράφως την τροποποίησή της. Η πράξη αυτή μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών, όπως αυτή έχει οριστεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

2. Ειδικά για τις επίσπορες καλλιέργειες, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής ή τροποιητικής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και μετά την παραπάνω προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η υποβολή όσο και η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιούνται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται απευθείας στο υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, το δε ποσό που αντιστοιχεί στην ειδική ασφαλιστική εισφορά κατατίθεται από τον υπόχρεο στο λογαριασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Άρθρο 5
Υπολογισμός της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς


1. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με τη χρήση του σχετικού λογισμικού που του παραδίδεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου που εκδίδεται από το φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4. Το παραστατικό αυτό αποτελεί βεβαίωση της οφειλής και αποδεικτικό της απαίτησης του ΕΛ.Γ.Α. έναντι του υπόχρεου.

2. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

- τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%)

- μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

- μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

3. Η εισφορά που προκύπτει από τη δήλωση Εκτροφής εμφανίζεται ξεχωριστά από αυτή της δήλωσης καλλιέργειας.

4. Η ασφαλιζόμενη αξία που προκύπτει από τη Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 93.582,00 ευρώ. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής προκύπτει μεγαλύτερη ασφαλιζόμενη αξία, αυτή περιορίζεται στο ποσό της παραγράφου αυτής και η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με τους παραπάνω συντελεστές επί των 93.582,00 ευρώ. Αν σε αυτή περιλαμβάνεται εισφορά τόσο από τη Δήλωση Καλλιέργειας όσο και από τη Δήλωση Εκτροφής η περικοπή της ασφαλιζόμενης αξίας τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και του ζωικού κεφαλαίου γίνεται αναλογικά. Ο υπολογισμός της εισφοράς για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο στην περίπτωση αυτή γίνεται επί της νέας μειωμένης ασφαλιζόμενης αξίας με την εφαρμογή των οικείων συντελεστών.

Άρθρο 6
Καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς


1. Ο υπόχρεος, οφείλει να καταβάλλει το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που του αναλογεί, το αργότερο σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται σε ειδικό για το σκοπό αυτό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και αναγράφεται στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που παραδίδεται στον υπόχρεο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

3. Στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής, αναφέρεται το ακριβές ποσό το οποίο εξουσιοδοτείται να εισπράξει ο ΕΛ.Γ.Α., ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, η επωνυμία της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του, ο χρόνος κατά τον οποίο εξουσιοδοτείται ο ΕΛ.Γ.Α. να ζητήσει την είσπραξη της οφειλής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που, κατά την κρίση του ΕΛ.Γ.Α., είναι απαραίτητο για την είσπραξη της οφειλής. Σε περίπτωση που η εξουσιοδότηση αφορά εκχώρηση απαιτήσεων του υπόχρεου από το Δημόσιο, ως ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής θεωρείται αυτή κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7
Ασφαλιστική ενημερότητα


1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία ισχύει μέχρι την ημερομηνία που προ-βλέπεται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 7. Με την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., χορηγείται στον δικαιούχο Ασφαλιστική Ενημερότητα.

2. Αν παρέλθουν οι ημερομηνίες της προηγούμενης παραγράφου χωρίς ο υπόχρεος να έχει καταβάλει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που του αναλογεί καθίσταται μη δικαιούχος αποζημίωσης για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που έχουν συντελεστεί ή θα συντελεστούν εντός του έτους ασφάλισης και μέχρι την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η ασφαλιστική ενημερότητα που χορηγείται δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., ή ένταξης σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί πριν από την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της εισφοράς.

3. Η ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδει ο ΕΛ.Γ.Α. συντάσσεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΛ.Γ.Α.», του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 11 της απόφασης αυτής και στο οποίο ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενό του και ισχύει, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, για το έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η Ενιαία Δήλωση Εκ- μετάλλευσης/ Εκτροφής και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του επόμενου έτους.

4. Η Ασφαλιστική Ενημερότητα καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο υποβολής αίτησης αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α. και τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ή επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας.

Άρθρο 8
Κυρώσεις


1. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής και η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή δήλωσης ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας του επόμενου έτους. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, δεν μπορούν να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α. και δεν δικαιούνται αποζημίωσης ή ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

2. Η εκπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή η εκπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., καθιστά τον υπόχρεο δικαιούχο αποζημίωσης ή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης και μπορεί να υποβάλει Δήλωση Ζημιάς στον ΕΛ.Γ.Α., αλλά μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από ζημιογόνα αίτια που συντελέστηκαν μετά την ημερομηνία καταβολής του συνόλου της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του επόμενου έτους.

3. Καλλιέργεια ή αγροτεμάχιο ή είδος ζωικού κεφαλαίου που δεν είχε δηλωθεί στη Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής δεν μπορεί να δηλωθεί στη Δήλωση Ζημιάς και αν δηλωθεί δεν αποζημιώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9


1. Αρμόδιος Φορέας για την εφαρμογή των όρων και διαδικασιών για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με βάση την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και την έκδοση «Ασφαλιστικής Ενημερότητας» είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

2. Τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις ή πληροφορίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής παρέχονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/2011.

Άρθρο 10

Παρατίθενται κατωτέρω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως ακολούθως:


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης