Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 36844/ΟΠΣ 887/6.8.2008 (ΦΕΚ Β'/1672/18.8.2008) κοινής υπουργικής απόφασης»


Σχόλια:

Βλέπε απόφαση 44204/ΕΥΘΥ 316/12.4.2017 "Αντικατάσταση της υπ' αριθμό 69132/ΕΥΘΥ 625/15 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ' αριθμ. 11447/2-4-2001 (ΦΕΚ 358/Β73-4-2001) κοινής υπουργικής απόφασης."Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 69132/ΕΥΘΥ625/22.6.2015
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 36844/ΟΠΣ 887/6.8.2008 (ΦΕΚ Β'/1672/18.8.2008) κοινής υπουργικής απόφασης»


Αριθμ. 69132/ΕΥΘΥ625

(ΦΕΚ Β' 1451/10.7.2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005).

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α'/03.09.2014).

5. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'/20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

6. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α'/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 10195/ ΔΙΟΕ 144/23-3-2001 (ΦΕΚ Β'/340/28-3-2001), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμό 49221/ΕΥΣ 4513 (ΦΕΚ ΒΤ103/23-1-2004), 32178/ΟΠΣ 1426/5-9-2005 (ΦΕΚ Β'/1296/15-9-2005) και 36844/ΟΠΣ 887/6-8-2008 (ΦΕΚ 1672/18-8-2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

8. Την από 25.05.2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία συστήθηκε με την υπ' αριθ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23-3-2001 (ΦΕΚ Β'/340/28-3-2001), υπάγεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 4314/2014, ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 14, 15 και 55 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'/265/23.12.2014) που αφορούν τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ και άλλων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Επίσης, δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για την κάλυψη πρόσθετων επιχειρησιακών αναγκών, ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έργων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που περιγράφονται στα άρθρα 14, 15 και 55 του N. 4314/2014, εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ως εξής:

Μονάδα Α: Σχεδιασμός ΟΠΣ και υποστήριξη χρηστών

Μονάδα Β: Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφόρηση

Μονάδα Γ: Διαχείριση λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ

Μονάδα Δ: Οργάνωση και υποστήριξη

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες μονάδων Υπηρεσίας


Α. Μονάδα Α: Σχεδιασμός ΟΠΣ και υποστήριξη χρηστών

1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ.

2. Σχεδιάζει και συντάσσει προδιαγραφές για την ανάπτυξη και προσαρμογή των εφαρμογών του ΟΠΣ καθώς και για τους ρόλους των διαφόρων τύπων χρηστών στο ΟΠΣ, με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης.

3. Συντονίζει την πιστοποίηση των νέων εφαρμογών και προσαρμογών του ΟΠΣ και επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις.

4. Μεριμνά για την καταχώριση στο ΟΠΣ των προ-γραμματικών στοιχείων του ΕΣΠΑ, για την κωδικοποίηση και καταχώριση της σχετικής πληροφορίας καθώς και για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ.

5. Σχεδιάζει τα τυποποιημένα αρχεία και προσδιορίζει τα στοιχεία που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων όπως το ΟΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, κ.λπ., καθώς και με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελέγχει την ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων δεδομένων.

6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, και ειδικότερα με τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ, την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου για τον προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. Επίσης συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ και γενικότερα σε θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων.

7. Συνεργάζεται και συνδιαμορφώνει απαιτήσεις με τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) για θέματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τη διασύνδεση με το e-pde και μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών της ΔΔΕ, σε θέματα που άπτονται των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

8. Συνεργάζεται και συνδιαμορφώνει απαιτήσεις με τη Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων κυρίως για θέματα διασύνδεσης του ΟΠΣ με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

9. Συντονίζει και μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών στη λειτουργία του ΟΠΣ και των λοιπών εφαρμογών σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΠΣ των φορέων Διαχείρισης. Επίσης μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

10. Μεριμνά για τον σχεδιασμό νέων διαδικασιών και την υποστήριξη των χρηστών της Υπηρεσίας, για την αξιοποίηση της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας επικοινωνίας και διαβούλευσης (ΔΙΑΥΛΟΣ) συμμετέχοντας σε ομάδες σχεδιασμού και υποστήριξης λειτουργίας της πλατφόρμας.

11. Μεριμνά για την υποστήριξη των χρηστών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντίστοιχων συστημάτων.

12. Μεριμνά για την πληρότητα, εγκυρότητα και ποιότητα των στοιχείων του ΟΠΣ προτείνοντας τρόπους βελτίωσης τους.

13. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών, για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά στις λειτουργίες και στη χρήση των εφαρμογών του ΟΠΣ με κατάλληλη προσαρμογή για τα θέματα που αφορούν χρήστες δικαιούχων. Συμμετέχει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των χρηστών του ΟΠΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ.

Β. Μονάδα Β: Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφόρησης

1. Μεριμνά για την συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ, ως προς την άντληση των στοιχείων και την παρουσίαση (αποτύπωση) των αποτελεσμάτων.

2. Διενεργεί αναλύσεις επιχειρησιακών δεδομένων και συμμετέχει στην διαμόρφωση της απαιτούμενης κωδικοποίησης των στοιχείων των εφαρμογών του ΟΠΣ με στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αξιοποίησης της πληροφορίας.

3. Συμμετέχει στον σχεδιασμό των τυποποιημένων αρχείων και αναφορών που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SFC) και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών.

4. Σχεδιάζει και συντάσσει προδιαγραφές για την δημιουργία αναλυτικών και επιτελικών αναφορών από τις εφαρμογές του ΟΠΣ και παρέχει στοιχεία για θέματα ενημέρωσης δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.

5. Διενεργεί επιτελικές αναφορές και αναλύσεις σε επιχειρησιακά δεδομένα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με αποδέκτες τις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, με στόχο την παραγωγή γνώσης και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων ως προς την πρόοδο και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

6. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τις λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

7. Μεριμνά για την ανάλυση των στοιχείων του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με αυτά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως προς το σκέλος του ΠΔΕ που αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ.

8. Σχεδιάζει, συντάσσει προδιαγραφές και πιστοποιεί σε κάθε προγραμματική περίοδο τις λειτουργικές περιοχές της εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και δημιουργεί αναλύσεις επιτελικής χρήσης για τους χρήστες της εφαρμογής.

9. Μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών στη λειτουργία των αναφορών των εφαρμογών του ΟΠΣ και παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

10. Έχει την αρμοδιότητα απεικόνισης της πληροφορίας από όλες τις εφαρμογές του ΟΠΣ σε γεωγραφικό επίπεδο, μέσω ανάπτυξης χαρτών.

11. Διενεργεί στατιστικές αναλύσεις δεδομένων πάνω σε στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

12. Έχει την αρμοδιότητα παροχής και επικαιροποίησης δεδομένων της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων και των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, της Υπηρεσίας, στον διαδικτυακό Τόπο Πρόσβασης και ενημέρωσης των πολιτών και στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα επικοινωνίας και διαβούλευσης (ΔΙΑΥΛΟΣ).

13. Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ με πάσης φύσεως εργαλεία, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων των χρηστών του ΟΠΣ καθώς και την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

14. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών, για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, όσον αφορά στις λειτουργίες και στη χρήση των εφαρμογών του ΟΠΣ, και συμμετέχει στην υλοποίηση της εκπαίδευσης των χρηστών του ΟΠΣ σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ'.

Γ. Μονάδα Γ: Διαχείριση λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ

1. Μεριμνά για τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων του ΟΠΣ καθώς και την ολοκλήρωση αυτών σε ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης και καθορίζει την τεχνική αρχιτεκτονική υλοποίησης του ΟΠΣ.

2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών διασύνδεσης του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων όπως το ΟΠΣ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, κ.λπ., καθώς και με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διασφαλίζει την ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων δεδομένων.

3. Μεριμνά για την ανάλυση τη σύνταξη και την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών του ΟΠΣ και των αντίστοιχων προσαρμογών τους, με βάση τον σχεδιασμό και την περιγραφή διαχειριστικών απαιτήσεων.

4. Μεριμνά για την επιλογή κατάλληλων λογισμικών για το ΟΠΣ, καθώς και για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, ενημερώσεων, μεταπτώσεων ή αναβαθμίσεων των λογισμικών. Επίσης μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών του υλικού (hardware), που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ, όπως και για την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των πάσης φύσης λογισμικών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία.

5. Εποπτεύει το σύνολο των υποδομών του ΟΠΣ, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και προβαίνει στις απαιτούμενες για τον σκοπό αυτό ενέργειες, υποστηριζόμενη από τη ΜΟΔ Α.Ε. και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

6. Έχει την ευθύνη για τις μετρήσεις απόδοσης των εφαρμογών του ΟΠΣ και για τον καθορισμό τρόπων βελτίωσής τους.

7. Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και για την ορθή διαμόρφωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

8. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εργαλείων και τεχνικών της διάθεσης των δεδομένων του ΟΠΣ υπό μορφή ανοικτών δεδομένων σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4305/2014.

9. Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη των γραφείων ΟΠΣ των φορέων διαχείρισης και των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που διαβιβάζονται στη υπηρεσία ΟΠΣ από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ για θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της.

10. Μεριμνά για την ασφάλεια της πρόσβασης στις εφαρμογές του ΟΠΣ, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων γι' αυτό τεχνικών προδιαγραφών για κάθε τύπο χρηστών, με βάση τις απαιτήσεις της διαχείρισης, καθώς για τη δημιουργία των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης. Επίσης, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης δεδομένων.

11. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα, όσον αφορά στη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007 και SFC2014, που υποβάλλονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

12. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου Πρόσβασης και ενημέρωσης των Πολιτών και συντηρεί τον ιστότοπο του ΟΠΣ.

13. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας/χρήσης των λογισμικών.

14. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Δ, για τις διαδικασίες προγραμματισμού και ωρίμανσης πράξεων, ενώ έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των τεχνικών θεμάτων του φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμοδιότητάς της.

Δ. Μονάδα Δ: Οργάνωση και υποστήριξη

1. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.

2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια», σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και το υποβάλλει για έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

3. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

4. Εκτελεί, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, τα έργα και τις πράξεις με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών, καθώς και τους σχετικούς φακέλους σε ηλεκτρονική και όπου απαιτείται έντυπη μορφή. Αποτελεί τον Διαχειριστή των έργων Τεχνικής Βοήθειας. Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς στην
Τράπεζα της Ελλάδας και πραγματοποιεί τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και εκτέλεση της εντολής πληρωμής.

5. Μεριμνά για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έργων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες της υπηρεσίας.

6. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, για την τυποποίηση και την παρακολούθηση των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας και τον ποιοτικό έλεγχό τους και για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας και του ΟΠΣ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

8. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και την εκπαίδευσή του, την συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, συνέδρια και ημερίδες, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των υπόλοιπων μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, τα θέματα οργάνωσης της Ειδικής Υπηρεσίας και τα θέματα προμηθειών. Για την υλοποίηση των παραπάνω συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της Υπηρεσίας, με άλλες Υπηρεσίες, με τη ΜΟΔ και το ΙΝΕΠ.

9. Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk), μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, την ορθή λειτουργία των εφαρμογών του ΟΠΣ, διαβιβάζοντας τα αιτήματα στις άλλες μονάδες της υπηρεσίες καθώς και στις συναρμόδιες Υπηρεσίας και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.

10. Μεριμνά για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του ΟΠΣ και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ΟΠΣ. Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και τηρεί τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς φακέλους. Για την υλοποίηση των παραπάνω συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της Υπηρεσίας, με άλλες Υπηρεσίες, με τη ΜΟΔ και το ΙΝΕΠ.

11. Διαχειρίζεται τα αιτήματα για την παροχή κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις διαμορφούμενες απαιτήσεις από τα ισχύοντα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες.

12. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, για την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου των γραφείων ΟΠΣ των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης, των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014.

13. Μεριμνά για την επιμέλεια και παροχή στοιχείων και υλικού αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας, του ΕΣΠΑ και του ιστότοπου ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και της Επιχειρησιακής Πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

14. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων με την Επιτροπή, συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥ.

15. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.

16. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α'/74).

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)


Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 40 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 29 άτομα

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 6 άτομα,

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα,

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και Προϊσταμένων των μονάδων της


1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) συστήνονται: μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και τέσσερις θέσεις Προϊσταμένων των μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο μονάδας.

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της αντικαθιστά την υπ' αριθ. 36844/ΟΠΣ887/6-8-2008 (ΦΕΚ 1672/18-8-2008) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης