Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 112010/ΕΥΘΥ 1047/2.11.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014


Αριθμ. 69135/ΕΥΘΥ626

(ΦΕΚ Β' 1451/10-07-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 14, 15, 8 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α'/265).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α'/267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2013, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της υποπαραγράφου Β4 αυτού.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'/185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

7. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α'/20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α'/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την από 05.06.2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία συστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 4314/2014 και υπάγεται ως υπηρεσιακή μονάδα στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) διαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές μονάδες της, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.Υ.Κ.Ε.) αναλαμβάνει την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 που αφορούν στις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ). Επιπρόσθετα, συνδράμει την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) στην παρακολούθηση και συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 καθώς και στην άσκηση των λοιπών εκ του νόμου αρμοδιοτήτων της στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων στα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) έργα καθώς και σε έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Υ.Κ.Ε. δύναται να αναλαμβάνει, κατόπιν εκχωρήσεως από τη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΥΚΕ από τη Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για δράσεις κρατικών ενισχύσεων των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η ΕΥΚΕ συνδράμει και υποστηρίζει με την παροχή αναγκαίων στοιχείων την ΕΥΣΕ στο κλείσιμο των δράσεων αυτών. Τα στελέχη της ΕΥΚΕ δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συμβάσεων που αφορούν σε Κρατικές Ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνάπτονται με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.


Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων


Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες:
Μονάδα Α: Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων
Μονάδα Β: Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων
Μονάδα Γ: Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων - Υποστήριξη
Μονάδα Δ: Πληροφοριακά συστήματα

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων «Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων»


Η αρμοδιότητα που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 5 περ. γ' του Ν. 4314/2014 και αφορά στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ασκείται από το σύνολο της Ε.Υ.Κ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Κ.Ε. όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 15 του Ν. 4314/2014, στην υποπαράγραφο Β4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 και στο αρ. 2 παρ ιδ του Ν. 3614/2007 εξειδικεύονται και ασκούνται από τις Μονάδες της ανάλογα με το αντικείμενό τους ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων

Η Μονάδα Α ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν σε δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και χρηματοδοτούνται από πόρους των ΕΔΕΤ ή Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εξαιρουμένων των μέτρων στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπρόσθετα λειτουργεί ως «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ)» της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 για τις δράσεις αυτές, Πιο συγκεκριμένα:

1. Εξετάζει για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) τις διοικητικές πράξεις (ενδεικτικά προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης έργων υποδομών κ.α.) που αφορούν σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από τα ΕΔΕΤ έργων ή έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και που πιθανά ενέχουν οικονομική δραστηριότητα.

2. Εισηγείται όλα τα σχέδια συγχρηματοδοτούμενων έργων που ενέχουν οικονομική δραστηριότητα και αφορούν στη διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, πριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση τους καθώς και σχέδια νομοθετικής ή διοικητικής φύσης (διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις κά) αρμοδιότητας της Μονάδας, στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ), προκειμένου αυτή να εκφράσει την έγγραφη γνώμη της, σύμφωνα με τις υποπαρ. Β2 και Β6 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107).

3. Κατά τη φάση σχεδιασμού εξετάζει, επιβεβαιώνει και διατυπώνει έγγραφα την γνώμη της για όσα σχέδια κρατικών ενισχύσεων αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα από τα ΕΔΕΤ έργα ή σε έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για τα οποία δεν απαιτείται κοινοποίηση.

4. Συνεπικουρεί τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαδικασίες αυτές σε θέματα αρμοδιότητας της.

5. Προωθεί στην ΚεΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών τα σχέδια νόμου ή άλλες διοικητικές πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ε.Ε. σε συνεργασία με τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση έπειτα από απαραίτητη επεξεργασία και διαμόρφωση σε θέματα αρμοδιότητας της

6. Μεριμνά για την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI των σχεδίων σε θέματα αρμοδιότητας της.

7. Συνδράμει τους φορείς αρμοδιότητάς της στη διαδικασία απάντησης σε υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.

8. Συνεργάζεται με τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού κατά την κατάρτιση, την αναθεώρηση ή και την τροποποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των προγραμματικών περιόδων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

9. Ενημερώνει και κατευθύνει τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο σε ότι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, διατυπώνοντας την άποψη της και παρέχοντας διευκρινίσεις και οδηγίες για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς της.

10. Συνεργάζεται με τις καθ' ύλην αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την Αρχή Πιστοποίησης, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα όργανα συντονισμού και ελέγχου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές οτιδήποτε απαιτείται σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, πλην της περίπτωσης Β2. Παρ. 3β του Ν. 4152/2013.

11. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε ελέγχους που διενεργούνται σε αυτούς από ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ελεγκτικά όργανα και συνδράμει στη διαμόρφωση των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου καθώς και των καταγγελιών στην Ε.Ε.

12. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ε.Υ.Κ.Ε. στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προ-γραμμάτων.

13. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ε.Υ.Κ.Ε. στις ετήσιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της Επιτροπής, που προβλέπονται στα άρθρα 51 του Καν. 1303/2013 και 68 του Καν. 1083/2006.

ΙΙ. Μονάδα Β: Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Η Μονάδα Β' ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν σε μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας, που συγχρηματοδοτούνται από πόρους των ΕΔΕΤ ή από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και λειτουργεί ως ΑΜΚΕ της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013. Πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις αυτές:

1. Εξετάζει για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ τις διοικητικές πράξεις (ενδεικτικά Υπουργικές Αποφάσεις Προκήρυξης, προσκλήσεις, σχέδια διατάξεων νόμου και που αφορούν σε μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτούνται από πόρους των ΕΔΕΤ ή από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

2. Εισηγείται όλα τα σχέδια συγχρηματοδοτούμενων έργων που αφορούν σε μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από πόρους των ΕΔΕΤ ή από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και τα σχέδια νομοθετικής ή διοικητικής φύσης (διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις κά) αρμοδιότητας της Μονάδας πριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση τους, στην ΚεΜΚΕ, προκειμένου αυτή να εκφράσει την έγγραφη γνώμη της, σύμφωνα με την υποπαρ. Β2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107).

3. Κατά τη φάση σχεδιασμού εξετάζει, επιβεβαιώνει και διατυπώνει έγγραφα την γνώμη της για όλα τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ ή από Ευρωπαϊκούς πόρους αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τα οποία δεν απαιτούν κοινοποίηση.

4. Συνεπικουρεί τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαδικασίες αυτές σε θέματα αρμοδιότητας της.

5. Προωθεί στην ΚεΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών τα σχέδια νόμου ή άλλες διοικητικές πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ε.Ε. σε συνεργασία με τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση έπειτα από απαραίτητη επεξεργασία και διαμόρφωση σε θέματα αρμοδιότητας της.

6. Μεριμνά για την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI των σχεδίων σε θέματα αρμοδιότητας της.

7. Συνδράμει τους φορείς αρμοδιότητάς της στη διαδικασία απάντησης σε υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.

8. Ενημερώνει και κατευθύνει τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για την διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο σε ότι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, διατυπώνοντας την άποψη της και παρέχοντας διευκρινίσεις και οδηγίες για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς της.

9. Συντονίζει και υποστηρίζει τους φορείς δράσεων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς της καθώς και τις Διαχειριστικές Αρχές, ιδίως κατά το σχεδιασμό των ως άνω καθεστώτων ενίσχυσης και διασφαλίζει τη νομιμότητά τους ως προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής των καθεστώτων σε θέματα αρμοδιότητας της.

10. Μεριμνά για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών και την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών κειμένων για την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδίδει απαραίτητες οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεων αυτών εφόσον απαιτηθεί.

11. Συντονίζει την χρονική αλληλουχία δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

12. Κατευθύνει, παρακολουθεί και συντονίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και των δράσεων ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας για τα ΕΠ ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020.

13. Συντονίζει τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ή άλλων θεσμοθετημένων εθνικών ή υπερεθνικών δομών που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (χρηματοδοτικά εργαλεία), ενημερώνει την Ε.Ε. για την πορεία εξέλιξης τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών καθώς επίσης και διασφαλίζει τη νομιμότητα και συμβατότητα τους με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

14. Έχει την ευθύνη της αναθεώρησης της εκ των προτέρων αξιολόγησης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής της περιόδου 2014-2020.

15. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε ελέγχους που διενεργούνται σε αυτούς από ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ελεγκτικά όργανα και συνδράμει στη διαμόρφωση των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου καθώς και των καταγγελιών στην Ε.Ε.

16. Συνεργάζεται με την Μονάδα Δ της ΕΥΚΕ δίνοντας επιχειρησιακές οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.).

17. Συντονίζει τα Θεματικά Δίκτυα Συντονισμού τα οποία αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις - χρηματοδοτικά εργαλεία - ανταγωνισμό.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων - Υποστήριξη

Η Μονάδα Γ ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - τομέα Οικονομίας και των εποπτευόμενων φορέων αυτού καθώς και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των οποίων η απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού είναι άμεσα εκτελεστή για την υλοποίηση της δράσης κρατικής ενίσχυσης χωρίς να χρειάζεται η έκδοση άλλης διοικητικής πράξης του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης της σχετικής δράσης και λειτουργεί ως ΑΜΚΕ της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 για τις δράσεις αυτές:

1. Εξετάζει τα σχέδια νόμου που εισάγονται προς ψήφιση από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Οικονομίας), προκειμένου να ελέγξει την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

2. Εξετάζει για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ τις διοικητικές πράξεις (ενδεικτικά Υπουργικές Αποφάσεις Προκήρυξης, αποφάσεις χρηματοδότησης έργων υποδομών, πράξεις που πρόκειται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των οποίων η απόφαση χρηματοδότησης που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού είναι άμεσα εκτελεστή για τον φορέα υλοποίησης των έργων κά) που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κατά τα ανωτέρω, και αφορούν σε έργα που πιθανά ενέχουν οικονομική δραστηριότητα.

3. Εισηγείται όλα τα σχέδια αρμοδιότητάς της που αφορούν στη διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, πριν την τελική έγκριση και υιοθέτηση τους, στην ΚεΜ- ΚΕ, προκειμένου αυτή να εκφράσει την έγγραφη γνώμη της, σύμφωνα με την υποπαρ. Β2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'/107).

4. Κατά τη φάση σχεδιασμού εξετάζει, επιβεβαιώνει και διατυπώνει έγγραφα την γνώμη της για όλα τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς της τα οποία δεν απαιτούν κοινοποίηση.

5. Συνεπικουρεί τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαδικασίες αυτές σε θέματα αρμοδιότητας της.

6. Προωθεί για κοινοποίηση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών τα σχέδια νόμου ή άλλες διοικητικές πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ε.Ε. σε συνεργασία με τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση έπειτα από απαραίτητη επεξεργασία και διαμόρφωση σε θέματα αρμοδιότητας της.

7. Μεριμνά για την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI των σχεδίων σε θέματα αρμοδιότητας της.

8. Κατά τη φάση σχεδιασμού εξετάζει και διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για όλα τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων των φορέων αρμοδιότητάς της που δεν απαιτούν κοινοποίηση.

9. Συνδράμει τους φορείς αρμοδιότητάς της στη διαδικασία απάντησης σε υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.

10. Παρακολουθεί το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων καθώς και τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές στον τομέα αυτό και συνεργάζεται με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σχετικά με τη νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων, δύναται δε να συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε ζητήματα αρμοδιότητας ΕΥΚΕ.

11. Σε περίπτωση διαδικασίας ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΕΥΚΕ: α) συνδράμει τους φορείς χορήγησης της ενίσχυσης, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε όλα τα στάδια εφαρμογής της απόφασης και μέχρι την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων κ.λπ.) καθώς και στον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αφορά η απόφαση καθώς και των ακριβών ποσών που πρέπει να ανακτηθούν από κάθε επιχείρηση και β) παρέχει στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα στοιχεία

12. Υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος SARI την ετήσια έκθεση κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της ΕΥΚΕ ως ΑΜΚΕ.

13. Έχει την ευθύνη συντονισμού και υποστήριξης των φορέων στη σύνταξη και υποβολή των εκ των πρότερων και των ex post αξιολογήσεων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΕΥΚΕ.

14. Μεριμνά για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών σε σχέση με τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΕΥΚΕ.

15. Ενημερώνει και κατευθύνει τους φορείς χορήγησης ενισχύσεων για την διασφάλιση της συμβατότητας των παρεμβάσεων με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο σε ότι αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, διατυπώνοντας την άποψη της και παρέχοντας διευκρινίσεις και οδηγίες για τις παρεμβάσεις αρμοδιότητάς της.

16. Συμμετέχει στο εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης του αρ. 52 του Ν. 4314/2014.

17. Παρέχει εκπαίδευση, τεχνογνωσία και υποστηρικτικό υλικό στους φορείς χορήγησης, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητας ΕΥΚΕ, τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ και το Αυτοτελές Τμήμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

18. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.

19. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια», σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ»..

20. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

21. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας ως δικαιούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.

22. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

23. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΥ.

24. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

25. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων με την Επιτροπή, συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την ΕΥ.

26. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

27. Μεριμνά για τη λειτουργία του HelpDesk της Ειδικής Υπηρεσίας διαβιβάζοντας τα ερωτήματα αρμοδίως και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.

IV. Μονάδα Δ: Πληροφοριακά συστήματα

Η Μονάδα Δ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Είναι ο κεντρικός διαχειριστής του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί ενιαία πλατφόρμα για την επιχειρησιακή παρακολούθηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

2. Έχει την ευθύνη για την δημιουργία και τήρηση πρότυπων οδηγών, φορμών, παραγόμενων εγγράφων και μοντέλων αναφορικά με τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων.

3. Συνεργάζεται με την ΕΥΘΥ για την αποτύπωση στα στοιχεία του ΣΔΕ που αφορούν Κρατικές Ενισχύσεις του τρόπου συνεργασίας των πληροφοριακών συστημάτων ΠΣΚΕ και ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

4. Λειτουργεί και έχει την επιχειρησιακή ευθύνη καθώς και την πλήρη τεχνική ευθύνη, για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων της περ. ιδ' της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν. 3614/2007.

5. Διαχειρίζεται τα ζητήματα διαφάνειας και διάθεσης πληροφορίας για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων με χρήση εργαλείων ενημέρωσης, τηρώντας τις διαδικασίες εμπιστευτικότητας, με στόχο την εφαρμογή των κανόνων για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

6. Έχει την ευθύνη για τις διαδικασίες για την βελτιστοποίηση, τις επεκτάσεις, τον κύκλο ζωής και τον ποιοτικό έλεγχο των συστημάτων ΠΣΚΕ και Σώρευσης σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ

7. Έχει την ευθύνη για την διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων των συστημάτων Π.Σ.Κ.Ε και Σώρευσης με τρίτα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Έχει την ευθύνη για το οργανωτικό σχήμα και τους ρόλους των εμπλεκομένων στα πληροφοριακά συστήματα ΠΣΚΕ και Σώρευσης καθώς και για την τήρηση των κωδικών πρόσβασης, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την θεσμική και τεχνική θωράκιση των δεδομένων των συστημάτων σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ.

9. Έχει την ευθύνη για το οργανωτικό σχήμα και τους ρόλους των εμπλεκομένων στα πληροφοριακά συστήματα ΠΣΚΕ και Σώρευσης καθώς και για την τήρηση των κωδικών πρόσβασης, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την θεσμική και τεχνική θωράκιση των δεδομένων των συστημάτων.

10. Έχει την ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση σχετικών ιστοσελίδων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιότητας, με το σύνολο των καθεστώτων ενισχύσεων που έχουν συνταχθεί και εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρχές και εκείνων τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων στο πλαίσιο τήρησης υποχρεώσεων που προκύπτουν από κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε..

11. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥΚΕ στη χρήση του ΟΠΣ και της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥΚΕ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

12. Έχει την ευθύνη για την διαχείριση των χώρων εργασίας στο ΔΙΑΥΛΟΥ του δικτύου κρατικών ενισχύσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ και την ΜΟΔ ΑΕ

Άρθρο 4
Προσωπικό της «Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων»


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), είκοσι (20) άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), τρία (3) άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δύο (2) άτομα.

2. Για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014.

3. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Μονάδα Δ «Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μετακινείται στην Ε.Υ.Κ.Ε., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης των στελεχών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007.

4. Προκειμένου για την άμεση στελέχωση της Υπηρεσίας και έως τον καθορισμό του πλαισίου του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 39 παρ. 2, για το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στην Μονάδα Δ «Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και για τα στελέχη που πρόκειται να αποσπαστούν ή να μετακινηθούν στην ΕΥΚΕ ισχύουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 35336/2649, 18.10.2001 (ΦΕΚ 1392/Β'/22.10.2001) για τον καθορισμό τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής


1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων συστήνονται: μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και τέσσερις θέσεις Προϊσταμένων των μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.

4. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της «Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων» και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 39 του Ν. 4314/2014 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του αρ. 39 η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του αρ. 18 του Ν. 3614/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 59 του Ν. 4314/2014.

5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης άρθρου 39 παρ.2 του Ν. 4314/2014, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και τους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής, ισχύουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 35336/2649/18.10.2001 (ΦΕΚ 1392/Β'/22.10.2001) για τον καθορισμό τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης