Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627/22.6.2015
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 35257/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/1352), όπως ισχύει


Αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627

(ΦΕΚ Β' 1451/10-07-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 14, 15 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α'/267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α'/185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Το Π.δ 24/2015 (ΦΕΚ Α'/20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α'/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αριθ. 35257/17.10.2001 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» (ΦΕΚ Β'/1352), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 61028/18.9.2003 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β'/1364), την υπ' αριθ. 47533/ΔΙΟΕ 1250/02.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β'/1819), και την υπ' αριθμ. 13992/ ΕΥΣΣΑΑΠ 1109/30.03.2006 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» (η οποία έχει μετονομασθεί με προηγούμενη απόφαση σε «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Β'/436) και την υπ' αρ. 4168/ ΕΥΣΣΑΑΠ166/29/1.2008 (ΦΕΚ Β'/333) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Την από 05.06.2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων η οποία συστήθηκε το πρώτον με την υπ' αριθ. 35257/17.10.2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, υπάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ορίζεται ως αρμόδια Ειδική Υπηρεσία για τις ανάγκες διαμόρφωσης στρατηγικής για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, παρακολούθησης και αξιολόγησης των συναφών πολιτικών, σχεδιασμού και αξιολόγησης των σχετικών Προγραμμάτων, καθώς και για τις ανάγκες πληροφόρησης και επικοινωνίας και Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του ΕΣΠΑ 20072013 και του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης


Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης συγκροτείται από τέσσερις (4) Μονάδες:
Μονάδα Α: Στρατηγική και παρακολούθηση πολιτικών
Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση
Μονάδα Γ: Πληροφόρηση και επικοινωνία
Μονάδα Δ: Τεχνική βοήθεια- Υποστήριξη

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης εξειδικεύονται και ασκούνται από τις Μονάδες της ανάλογα με το αντικείμενό τους ως εξής:

I. Μονάδα Α: Στρατηγική και παρακολούθηση πολιτικών

Η Μονάδα Α έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συντονίζει και παρακολουθεί θέματα που αφορούν σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή, διατυπώνει σχετικές προτάσεις στρατηγικής και πολιτικής και προετοιμάζει τις σχετικές συναντήσεις Γενικών Διευθυντών και Υπουργικών συναντήσεων.

2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους θεσμούς της Ε.Ε., στον ΟΟΣΑ και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε ότι αφορά τις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωρική συνοχή, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθώς και συναφείς πολιτικές, συμμετέχει σε σχετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις.

3. Παρακολουθεί τις τομεακές και άλλες πολιτικές της Ε.Ε. που έχουν επίπτωση στην πολιτική συνοχής, συμμετέχει στα αντίστοιχα Δίκτυα εθνικά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάνει σχετικές εισηγήσεις.

4. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των στρατηγικών από την εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ).

5. Παρακολουθεί και εισηγείται για θέματα πολιτικών που αφορούν στη Στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» και ειδικότερα σε ότι αφορά τη συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής.

6. Συντονίζει, παρακολουθεί και εκπροσωπεί τη χώρα στις συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, στα συνέδρια και στις σχετικές ομάδες εργασίας των διαπεριφερειακών προγραμμάτων URBACT και ESPON.

7. Συντονίζει και παρακολουθεί θέματα που άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επεξεργάζεται προτάσεις, διατυπώνει εισηγήσεις επί των δημοσιονομικών προοπτικών της χώρας και της Ένωσης σχετικά με τη Συνοχή, μελετά τις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα και εφαρμόζει μεθόδους πρόγνωσης.

8. Παρακολουθεί την εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών και άλλων δεικτών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία αυτά και μελετά τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη και τη συνοχή.

9. Συντονίζει, παρακολουθεί και συμμετέχει στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Θεσμών της ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ομάδα διαρθρωτικών Δράσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, εκπροσωπεί τη χώρα (ως επικεφαλής φορέας) στη σχετική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 150 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΚ) 1303/2013 (COESIF) και επεξεργάζεται-συντονίζει τη διατύπωση εθνικών θέσεων επί των σχετικών θεμάτων.

10. Συντονίζει, παρακολουθεί και εκπροσωπεί τη χώρα (ως επικεφαλής φορέας) στις σχετικές εργασίες των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων α) για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EGESIF), β) για τη Χωρική συνοχή και τα Αστικά Θέματα (EGTCUM).

11. Συντονίζει και παρακολουθεί θέματα που αφορούν στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και των Προγραμμάτων «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

12. Συντονίζει, παρακολουθεί και εκπροσωπεί τη χώρα σε θέματα ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου, διατυπώνοντας προτάσεις πολιτικής, προτείνοντας ενέργειες και διαδικασίες εφαρμογής, μέσω της συμμετοχής στα Διακυβερνητικά Δίκτυα για τη χωρική συνοχή (NTCCP) και την αστική ανάπτυξη (UDG).

13. Συντονίζει από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών και παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και συμμετέχει στις Ομάδες Υποστήριξης των τεσσάρων πυλώνων, καθώς και στις Θεματικές Ομάδες Καθοδήγησης της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Υποστηρίζει το ίδιο Υπουργείο σε θέματα πολιτικής συνοχής και περιφερειακής-χωρικής ανάπτυξης και διακρατικών συνεργασιών.

14. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών σε θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και παρακολουθεί τη συνέργεια και συμπληρωματικότητά του με το ΕΣΠΑ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

15. Συντονίζει και παρακολουθεί το Θεματικό Δίκτυο για την Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, καθώς και την εκπλήρωση των σχετικών κανονιστικών υποχρεώσεων και εκπονεί σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

16. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

17. Συντονίζει και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Β) τα θέματα που άπτονται των Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research και Innovation Strategies for Smart Specialization - RIS3). Ειδικότερα: συντονίζει το Θεματικό Δίκτυο RIS3, συντονίζει και παρακολουθεί τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών, το σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση της RIS3, υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στο συντονισμό της Διυπουργικής Επιτροπής για την Εθνική RIS3, συντονίζει όλους τους αρμόδιους φορείς για τη συνάφεια μεταξύ της Εθνικής και των αντίστοιχων Περιφερειακών RIS3 και μεριμνά για τη σύνδεση των RIS3 με το ΕΣΠΑ 2014-2020.

18. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), θέματα που αφορούν στη στρατηγική και το σχεδιασμό των Επιστρεπτέων Ενισχύσεων και των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

19. Παρακολουθεί το Ενωσιακό και Εθνικό πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων, τις Εθνικές και Ενωσιακές πολιτικές στον τομέα αυτό, και συντονίζει τη διαπραγμάτευση/ αναθεώρηση των Κανονισμών των ΕΔΕΤ που αφορούν αντίστοιχα θέματα και τη συνέργειά τους με το υφιστάμενο πλαίσιο κανονισμών του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

20. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα χωρικής και αστικής ανάπτυξης.

21. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Β) την τήρηση των δεσμεύσεων για την εκπλήρωση των "εκ των προτέρων" Αιρεσιμοτήτων και των Μακροοικονομικών αιρεσιμοτήτων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και υποβάλλει προτάσεις για την έγκαιρη εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων.

22. Εφαρμόζει μεθοδολογίες παρακολούθησης της εφαρμογής των οριζόντιων εθνικών και ενωσιακών πολιτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

23. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας.

24. Υποστηρίζει τη Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Β) σε θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, κλπ και παρέχει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη και στην προοπτική των εθνικών και ενωσιακών πολιτικών.

25. Συντονίζει τη λειτουργία της δικτυακής πύλης ΔΙΑΥΛΟΣ για τους σκοπούς της διαβούλευσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Γ) και άλλες συναρμόδιες ΕΥ της ΕΑΣ.

ΙΙ. Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση

Η Μονάδα B έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και διαπραγματεύεται την έγκρισή του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Συντονίζει το σχεδιασμό των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και διαπραγματεύεται την έγκρισή τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ.

3. Προετοιμάζει το τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ), σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΑΣ, και παρέχει κατευθύνσεις για τη διαδικασία, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων.

4. Παρακολουθεί και συντονίζει την εξειδίκευση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

5. Παρακολουθεί και συντονίζει, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, την ΕΥΣΕ και την ΕΥ ΟΠΣ, τη συγκέντρωση πόρων για ειδικές κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως για τη θεματική συγκέντρωση των ΕΔΕΤ, την κατανομή πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της αστικής και χωρικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

6. Επεξεργάζεται και παρακολουθεί σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Προγραμμάτων του.

7. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και τη συνεχή επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, σύμφωνα με στις απαιτήσεις του Ν. 4314/2014 και της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 (στατιστικά συστήματα) του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών σε θέματα δεικτών για όλα τα ΕΔΕΤ σε εθνικό επίπεδο.

8. Μεριμνά για τη συστηματική ποσοτικοποίηση των εκροών και των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, την παροχή κατευθύνσεων στις Ειδικές Υπηρεσίες σε θέματα δεικτών, τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων παρακολούθησης δεικτών και την ανάπτυξη-μεταφορά τεχνογνωσίας, αναφορικά με την προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα, μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των άλλων Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

9. Παρακολουθεί και αξιολογεί την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων όπως αυτά ορίζονται στο πλαίσιο επίδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-20 και μεριμνά για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης στους άξονες προτεραιότητας και τα προγράμματα όλων των ΕΔΕΤ που επιτυγχάνουν τους στόχους σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, σε συνεργασία με τις Δ.Α. και την Ε.Ε. και στη βάση των σχετικών οδηγιών που αφορούν όλα τα κράτη μέλη.

10. Παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία για την επαλήθευσή της.

11. Συντάσσει τις εκθέσεις προόδου του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στο άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ.

12. Συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων των ΕΔΕΤ.

13. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.

14. Προετοιμάζει και διενεργεί όλες τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ, καθώς και τις στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις αυτού.

15. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης.

16. Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ.

17. Συντονίζει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ τη διαδικασία αξιολόγησης των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

18. Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.

19. Παρέχει οδηγίες, συντονίζει την κατάρτιση των σχεδίων αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή τους. Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, του αντίκτυπου των Προγραμμάτων και της στρατηγικής περιβαλλοντικής επίπτωσης), επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση τους. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ για τα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

20. Υποστηρίζει, τη Μονάδα Α στο πλαίσιο της λειτουργίας του Θεματικού Δικτύου Χωρικής Πολιτικής και στην εξειδίκευση θεμάτων ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης.

21. Συντονίζει και παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών (Α) την τήρηση των δεσμεύσεων για την εκπλήρωση των "εκ των προτέρων" Αιρεσιμοτήτων και των Μακροοικονομικών αιρεσιμοτήτων.

22. Υποστηρίζει, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ, την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Υποεπιτροπών και εισηγείται σχετικά.

23. Παρέχει κατευθύνσεις προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 1303/2013 και το υπόδειγμα του εκτελεστικού κανονισμού 207/2015, εκδίδοντας οδηγίες για την κατάρτισή τους και υποστηρίζοντας τις Δ.Α σε θέματα που αφορούν την δομή και το περιεχόμενό τους.

24. Είναι αρμόδια για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ στην ΕΕ.

25. Παρακολουθεί και συντονίζει σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΑΣ την αναθεώρηση όλων των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ και είναι αρμόδια για την υποβολή πρότασης αναθεώρησής τους στην Ε.Ε.

26. Παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΑΣ για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε θέματα που αφορούν τους δείκτες των Προγραμμάτων.

27. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α, για τις διαδικασίες συντονισμού εκπόνησης και παρακολούθησης θεμάτων που άπτονται της εθνικής και των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και ειδικότερα μεριμνά για α) τον προσδιορισμό ενός συνεκτικού μείγματος πολιτικής, οδικών χαρτών και σχεδίου δράσης και β) την ολοκλήρωση των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επίσης, παρακολουθεί (σε επιτελικό επίπεδο) την υλοποίηση της εθνικής και των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και μεριμνά για την επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνεργειών μεταξύ αυτών καθώς και τη σύνδεση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συμμετέχει, στη λειτουργία του Θεματικού Δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης.

28. Συγκεντρώνει και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με τη συμβολή των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του.

29. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας.

30. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α σε θέματα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών.

ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Πληροφόρηση και επικοινωνία

-Διαμορφώνει και παρακολουθεί το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματά και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις Διαχειριστικές Αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων, η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

-Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις και συντονίζει την εκπόνηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και του σχεδίου δράσης επικοινωνίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

-Έχει την ευθύνη της δημιουργίας και διατήρησης της ενιαίας διαδικτυακής πύλης που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση και πρόσβαση σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και περιλαμβάνει την υποχρεωτική ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του καταλόγου των πράξεων. Μεριμνά για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Help Desk εξυπηρέτησης κοινού διαβιβάζοντας τα ερωτήματα αρμοδίως και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.

-Είναι υπεύθυνη για την επισκόπηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας που εφαρμόζονται σε επίπεδο κράτους-μέλους και την υποβολή των σχετικών αναφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

-Αναλαμβάνει την υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας του ΕΣΠΑ πανελλαδικά, με στόχο την ευρεία διάδοση των ευκαιριών χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ και των Ταμείων.

-Συντονίζει το εθνικό δίκτυο των υπεύθυνων επικοινωνίας των ΕΠ.

-Συντονίζει και υποστηρίζει την συνεργασία του εθνικού δικτύου των υπεύθυνων επικοινωνίας με το δίκτυο επικοινωνίας της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής πολιτικής, ΕΕ και τα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα.

-Υποστηρίζει το γραφείο ενημέρωσης κοινού και την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης.

-Υποστηρίζει σε συνεχή βάση επί θεμάτων επικοινωνίας, την ανάπτυξη/αναβάθμιση και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ (www.anaptyxi.gov.gr).

-Μεριμνά για τη συγκέντρωση και διάχυση της πληροφόρησης στους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

-Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας.

-Υλοποιεί ενέργειες επικοινωνίας ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών που διαχειρίζεται η ΕΥΣΣΑ.

-Υποστηρίζει την οργάνωση εκδηλώσεων που αναλαμβάνει η ΕΥΣΣΑ.

IV. Μονάδα Δ: Τεχνική βοήθεια- Υποστήριξη

1. Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την πληροφόρηση-επικοινωνία και τον έλεγχο του ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχοντας όλες τις αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Μεριμνά για την έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού των προγραμμάτων ενεργειών τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3614/2007 σε ότι αφορά στα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και των προγραμμάτων ενεργειών αμιγώς εθνικής τεχνικής βοήθειας για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του Ν. 4314/2014.

3. Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια», σύμφωνα με την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ».

4. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

5. Καταρτίζει και υλοποιεί το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΣΣΑ και υποστηρίζει το έργο της υπηρεσίας στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκρισή τους.

6. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ.

7. Συντονίζει την κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας των ΕΥ της ΕΑΣ, στο πλαίσιο του ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (συγχρηματοδοτούμενο και αμιγώς εθνικό σκέλος).

8. Συντονίζει την κατάρτιση και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της ΕΑΣ, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών της ΕΥΣΣΑ για το επόμενο έτος.

9. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στη ΜΟΔ ΑΕ στο πλαίσιο της παρ.6 του άρθρου 19 του Ν. 3614/2007 για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής γι αυτές.

10. Μεριμνά σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης για το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας/ Υποστήριξης Εφαρμογής.

11. Οργανώνει και συντονίζει Θεματικό Δίκτυο Συντονισμού Τεχνικής Βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4314/2014.

12. Χειρίζεται θέματα προσωπικού (διοικητικά, οικονομικά, θέματα οργάνωσης, μηχανογραφική υποστήριξη) της Ειδικής Υπηρεσίας.

13. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΥΔ.

14. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, και του προσωπικού των ΕΥ σε θέματα ΣΔΕ, σε συνεργασία με την ΚΥ της ΜΟΔ.

15. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων, και εν γένει τη γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.

16. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α'/74).

17. Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας.

18. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης ανέρχεται σε 46 άτομα τα οποία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 38 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 2 άτομα
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 6 άτομα.

2. Για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής


1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης συστήνονται: μία θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και τέσσερις θέσεις Προϊσταμένων των μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ει-δικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις


1. Η παρούσα, από την έναρξη ισχύος της, αντικαθιστά την υπ' αριθ. 35257/17.10.2001 (ΦΕΚ Β'/1352) κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης