Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 69931/25.6.2015 Αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχειών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2015 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. πρωτ.: 69931/25.6.2015
Αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχειών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ : 69931

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη
Σ. Περιστέρης
Τηλέφωνο: 2131514303
Fax : 2103838981

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχειών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σε συνέχεια του με ΑΠ 50622/11.5.2015 εγγράφου μας αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω σχετικά με τις αιτήσεις των λοιπών πράξεων και στοιχείων που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων καταχώρισης μπορεί να πραγματοποιηθεί

- είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) με την προϋπόθεση ότι το εv λόγω «είδος αίτησης» είναι διαθέσιμο,

- είτε με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ οπότε η ίδια η αίτηση καταχώρισης θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα παραδίδονται με ψηφιακό τρόπο.

β) Εάν η υποβολή αίτησης καταχώρισης πράξεων και στοιχείων πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ, όλα τα σχετικά έγγραφα θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ανυπόγραφα δεδομένου ότι το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης εάν ο υπόχρεος δεν έχει προβεί σε αποδοχή του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης η οποία αναφέρει ότι : «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία καταχωρίστηκαν στη βάση του ΓΕΜΗ με την παρούσα διαδικασία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»

γ) Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ ομοίως όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση σε ψηφιακό μέσο θα γίνονται αποδεκτά ανυπόγραφα. Στην περίπτωση αυτή η έντυπη αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με το εξής περιεχόμενο: «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν. 2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στη βάση του ΓΕΜΗ αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τοπικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»

δ) Μοναδική εξαίρεση στα ανωτέρω αφορά η περίπτωση της αίτησης καταχώρισης για τροποποίηση καταστατικού για ΕΠΕ. Στην περίπτωση αυτή (των ΕΠΕ και μόνο), θα αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα ή θα προσκομίζονται με ψηφιακό μέσο δύο αντίγραφα του νέου καταστατικού διαμορφωμένου σε ενιαίο κείμενο, ένα ανυπόγραφο και ένα υπογεγραμμένο και θεωρημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την καταβολή εκείνων των φόρων ή των τελών υπέρ τρίτων (πχ. Ταμείο Νομικών) που απαιτούνται για την τροποποίηση καταστατικού. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕMH στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να τροποποιήσει την ήδη διαθέσιμη αίτηση καταχώρισης τροποποίησης καταστατικού ΑΕ ώστε να μην απαιτεί υπογεγραμμένο αντίγραφο του νέου καταστατικού αλλά μόνο ανυπόγραφο.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Γ.Ε.ΜΗ.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης