Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1273/31.12.1999 Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1239/1999 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999"


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1273/31.12.1999
Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1239/1999 "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999"


Αθήvα 31 Δεκεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1121936/1508/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 33.75.206

ΠΟΛ.: 1273

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τηv εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1239/1999 –«Έλεγχος αvέλεγκτωv φορολογικώv υποθέσεωv και επίλυση φορολογικώv διαφορώv επί επιτηδευματιώv πληγέγτωv από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Για την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1113331/1477/(ΦΕΚ 2137/Β'/9.12.1999) απόφασης, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Αρθρο 1

1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, η επίλυση των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο βάσει της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, όπως αυτή ισχύει, ειδικά για τους επιτηδευματίες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις πληγείσες από το σεισμό της 7.9.1999 περιοχές, μπορεί να συντελεσθεί εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 9 της απόφασης, αντί της προθεσμίας των τριάντα (30) ή σαράντα (40) ημερών, κατά περίπτωση, που κατά την παρ. 1 του άρθρου 10 της ανωτέρω απόφασης, ισχύει για τους λοιπούς επιτηδευματίες.
Σημειώνεται πάντως, ότι στις προαναφερόμενες περιπτώσεις επιτηδευματιών ισχύει σε κάθε περίπτωση η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την επίλυση των φορολογικών διαφορών, μη εφαρμοζομένων συγχρόνως και των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 1 της τροποποιητικής - συμπληρωματικής απόφασης ΠΟΛ.1145/13.7.1999, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης επίλυσης των διαφορών, συμπράττει και ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής, οπότε, κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, η επίλυση των διαφορών μπορεί να συντελεσθεί το αργότερο εντός ογδόντα (80) ημερών, εφόσον οι ισχυρισμοί ή τα στοιχεία που επικαλείται ο υπόχρεος χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών.

2. Στην παρ. 2 ορίζονται ρητά οι πληγείσες από το σεισμό της 7.9.1999 περιοχές, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την υπ' αριθ. ΟΙΚ.3751/ΤΠ31/10.9.1999 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
Σημειώνεται ότι, για την υπαγωγή των επιτηδευματιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, που έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις παραπάνω περιοχές, στις ευνοϊκές διατάξεις της παρ. 1, δεν απαιτείται η ύπαρξη άλλων προϋποθέσεων, αλλά αρκεί το γεγονός ότι η κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση βρίσκεται στις περιοχές αυτές.
Ως επαγγελματική εγκατάσταση νοείται κάθε εγκατάσταση, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. Κεντρικό, Υποκατάστημα, αποθήκη κλπ.).

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι, οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν και για:

α) Τους επιτηδευματίες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους ή επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις ρητά αναφερόμενες στην παρ. 2 περιοχές.
Προϋπόθεση υπαγωγής στην περίπτωση αυτή, είναι οι υπόχρεοι να έχουν υποστεί ζημίες στην κατοικία ή σε επαγγελματική τους εγκατάσταση (χαρακτηρισμός κίτρινου ή κόκκινου), γεγονός το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης περί ακαταλληλότητας ή αντιγράφου του δελτίου πρώτης ταχείας αυτοψίας (το οποίο εκδόθηκε από τα συνεργεία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Νομαρχίας ή του Δήμου) ή του Δελτίου Αυτοψίας Επανελέγχου.

β) Τους επιτηδευματίες Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, απώλεσαν τη ζωή τους συνεπεία του ως άνω σεισμού, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, με μοναδική υποχρέωση να κατατεθεί οποιοδήποτε Δημόσιο Εγγραφο που να πιστοποιεί το γεγονός (της απώλειας της ζωής ενός εξ' αυτών από τον εν λόγω σεισμό).

Αρθρο 2

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις των επιτηδευματιών του προηγούμενου άρθρου, οι δόσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, όπως αυτές ισχύουν, διπλασιάζονται, δηλαδή ποσά που αφορούν διαφορές που επιλύονται κατά τα άρθρα 10 και 12 της προαναφερόμενης απόφασης, καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, αντί για δώδεκα (12) δόσεις που ισχύουν για τους λοιπούς επιτηδευματίες, ενώ ποσά που αφορούν διαφορές που επιλύονται κατά το άρθρο 11 της ίδιας απόφασης, καταβάλλονται σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από αυτόν που ορίζεται από τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 1/4 του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, προκειμένου για ποσά που αφορούν διαφορές που επιλύονται κατά τα άρθρα 10 ή 12 της προαναφερόμενης απόφασης (π.χ. Φορολογία Εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ: κατώτερη δόση 25.000 δρχ.) και από το 1/2 του ίδιου ποσού προκειμένου για ποσά που αφορούν διαφορές που επιλύονται κατά το άρθρο 11 της απόφασης αυτής (π.χ. Φορολογία Εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ: κατώτερη δόση 50.000 δρχ.), εκτός από την τελευταία δόση.
Τέλος, για τους ίδιους πιο πάνω επιτηδευματίες, μειώνεται στο μισό (1/2) το άμεσο καταβλητέο ποσοστό φόρων ή προστίμων που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, όπως αυτές ισχύουν, δηλαδή το ποσοστό 1/5 έως 1/10, ανάλογα με τον αριθμό των περαιούμενων χρήσεων, μειώνεται κατά περίπτωση στο μισό (1/2), μη δυναμένου κατά συνέπεια του τελικού κλάσματος να είναι μικρότερο του 1/20.
Σημειώνεται, ότι ανεξάρτητα από τον διπλασιασμό των δόσεων στις παραπάνω περιπτώσεις επιτηδευματιών, εξακολουθούν επιπλέον να ισχύουν και γι' αυτούς οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 της συμπληρωματικής - τροποποιητικής απόφασης ΠΟΛ.1145/13.7.1999, με τις οποίες, ανάλογα και με την κατηγορία βιβλίων, παρασχέθηκαν μεγαλύτερες διευκολύνσεις καταβολής των φόρων ειδικά σε περιπτώσεις που περαιώνονται περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις και προκύπτουν μεγάλα ποσά φόρων. Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τελικές δόσεις και ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής για κάθε φορολογία, θα διαμορφωθούν με δεδομένο τον διπλασιασμό των δόσεων.
Σημειώνεται επίσης, ότι ειδικά τα ποσά που προκύπτουν από υποθέσεις που περαιώνονται με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1099/1994, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 της απόφασης ΠΟΛ.1144/1998, συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1099/1994.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης