ΠΟΛ.1268/29.12.1999

Απόσβεση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1999 από υποχρεώσεις σε Γιεν Ιαπωνίας που έχουν γεννηθεί εντός του έτους 1999Σχόλια:


29 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1121374/11157/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ B΄
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνα: 3375311,312

ΠΟΛ.:1268

ΘΕΜΑ: Απόσβεση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα προκύψουν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1999 από υποχρεώσεις σε Γιέν Ιαπωνίας που έχουν γεννηθεί εντός του έτους 1999.

1. Με την υπ' αριθ. 1113835/11076/Β0012/διαταγή μας και προκειμένου να περιορισθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων από την πρόσφατη υπερτίμηση της αξίας του Ιαπωνικού νομίσματος Γιεν, έγινε δεκτό ότι οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες θα προκύψουν είτε κατά την εξόφληση υποχρεώσεων στο νόμισμα αυτό στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1999 μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης και οι υποχρεώσεις αυτές προέρχονται από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1998, έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να αποσβέσουν αυτές είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση που αφορά Ισολογισμούς που
κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά.

2. Επειδή οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προκλήθηκαν από Ιαπωνικό νόμισμα Γιεν δημιουργήθηκαν λόγω της υψηλής υπερτίμησής του, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 1999, και επηρέασαν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όχι μόνο σε στοιχεία του πάγιου εξοπλισμού τους, αλλά και υποχρεώσεις από δάνεια που είχαν συνάψει, π.χ. για κεφάλαια κίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999, γίνεται δεκτό, συμπληρωματικά με την παρούσα, ότι στη ρύθμιση της πιο πάνω διαταγής μας περιλαμβάνονται και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που θα προκύψουν από υποχρεώσεις που γεννήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους.

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποσβέσουν και τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές της προηγούμενης παραγράφου είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, με πρώτη τη χρήση εκείνη που αφορά Ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά.


Taxheaven.gr