Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΠ 0009806/985Β’ ΕΞ2015/26.6.2015

Διευκρινίσεις για την διαδικασία των δημοπρασιών που θα διενεργηθούν από 1/6/2015 από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες αφορούν σε μίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07-04-2015 (578 Β’) ΚΥΑ καθώς και της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0006856/728Β’ΕΞ2015/08-05-2015 (828 Β’), τροποποιητικής αυτής

26 Ιούν 2015

Taxheaven.gr
Αθήνα , 26 Ιουνίου 2015
Α.Π.: ΔΔΠ 0009806/985Β’ ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Β’

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. :104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Τσίβου
Τηλέφωνο : 210-5233446
FAX : 210 - 5237417

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις για την διαδικασία των δημοπρασιών που θα διενεργηθούν από 1/6/2015 από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας, οι οποίες αφορούν σε μίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας, σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 (578 Β’) ΚΥΑ καθώς και της υπ’ αριθ. ΔΔΠ 0006856/728Β ΕΞ 2015/8.5.2015 (828 Β’), τροποποιητικής αυτής».

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. ΔΔΠ 0007650 ΕΞ 2015/21.5.2015 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, με διευκρινίσεις για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων επί του θέματος, και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που έχει εκδοθεί για το θέμα της διαδικασίας των δημοπρασιών, σας γνωρίζουμε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 «Τελικές διατάξεις » της εν θέματι ΚΥΑ, τα εξής:

Α. Για τις περιπτώσεις των απευθείας παραχωρήσεων απλής χρήσης αιγιαλού που δεν έχουν συνταχθεί μισθώσεις από τους Δήμους μέχρι 31-5-2015, τα μισθωτήρια συμβόλαια θα συνάπτονται πλέον από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, εφόσον υπάρχει σε αυτά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης για αυτόν τον σκοπό, για το έτος 2015 (θερινή περίοδος). Για τον καθορισμό του μισθώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού θα συνεκτιμώνται τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής καθώς και τα μισθώματα της τελευταίας πενταετίας.

Β. Για τις περιπτώσεις που μέχρι την 31/5/2015 δεν έχει προκηρυχθεί δημοπρασία από τους Δήμους, η δημοπρασία θα προκηρύσσεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, εφόσον υπάρχει σε αυτά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης , για αυτόν τον σκοπό. Και στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα θα καθορίζεται, αφού συνεκτιμηθούν τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής (για την μισθωτική αξία του προς μίσθωση χώρου κατά τον χρόνο ισχύος της εν θέματι ΚΥΑ) και τα μισθώματα της τελευταίας πενταετίας για την κάθε περιοχή, είτε για την συγκεκριμένη προς δημοπράτηση θέση εφόσον έχει μισθωθεί στο παρελθόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μισθώματα των δημοπρασιών θα καθορίζει Τριμελής Επιτροπή που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και στην οποία θα προεδρεύει και θα εγκρίνει τα πρακτικά ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας. Επιπλέον τα δύο έτερα μέλη θα είναι υπάλληλοι του ιδίου Αυτοτελούς Γραφείου και σε περίπτωση ελλείψεως υπαλλήλων θα αντικαθίστανται από υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι μισθώσεις και γίνει αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας, να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα προστασίας για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, το ίδιο δε ισχύει και για όσο διάστημα έγινε αυθαίρετη χρήση πριν την σύναψη των μισθώσεων.Ακριβές Αντίγραφο
O/H Προϊστάμενος-η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Taxheaven.gr