ΠΟΛ.1262/24.12.1999

Χρήση συνενωμένου στοιχείου "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" ελαιοτριβείων, για φύλαξη

24 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1100273/713/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' – ΑΆ
Πληροφορίες : Αντ. Γαστεράτος
Τηλέφωνο: 3610030 –3610065

ΠΟΛ.: 1262

ΘΕΜΑ: Χρήση συνενωμένου στοιχείου «Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής» ελαιοτριβείων, για φύλαξη.
ΣΧΕΤ.: Το από 25.10.99 έγγραφο του Σ.Ε.Λ.Ε.

Με αφορμή το από 25.10.1999 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων, με το οποίο ο Σ.Ε.Λ.Ε. ζητά να διευκρινισθεί εάν το συνενωμένο στοιχείο Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής που χρησιμοποιούν τα ελαιοτριβεία επέχει και θέση Δελτίου Αποστολής για ποσότητες ελαιολάδου που μεταφέρονται από το ελαιοτριβείο στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και επειδή για τη λειτουργία - χρήση αυτού του εντύπου υπάρχουν ερωτήματα από αρκετές ΔΟΥ, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1α', εδάφιο 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι Δελτίο Αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση ... παράδοσης ή διακίνησης αγαθών ... προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο Δελτίο Αποστολής με
φορολογικό στοιχείο αξίας.
Προκύπτει, λοιπόν, από τα ανωτέρω ότι στις περιπτώσεις παράδοσης και διακίνησης ελαιολάδου από τα ελαιοτριβεία υφίσταται υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής, ειδικότερα όταν το ελαιόλαδο παραδίδεται στους παραγωγούς και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις τους εκδίδεται Δελτίο Αποστολής, εφόσον αυτοί (παραγωγοί)
ενεργούν στα πλαίσια της αγροτικής τους δραστηριότητας (εκμετάλλευσης), ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς και το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο.

2. Με το υπ' αριθ. 1070526/496/0015/30.7.1999 έγγραφό μας πληροφορήσαμε τον Σ.Ε.Λ.Ε., ύστερα από σχετικό του ερώτημα, ότι υπάρχει δυνατότητα συνένωσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής σε ένα παραστατικό, το οποίο μπορεί να εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που κατ' εντολή του ελαιοπαραγωγού, το εκθλιμμένο ελαιόλαδο παραμένει στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου για φύλαξη, τυχόν δε μεταφορά με χρήση του ανωτέρω συνενωμένου στοιχείου δεν καλύπτει τη διακίνηση, δεδομένου ότι μοναδικό συνοδευτικό στοιχείο αποτελεί το Δελτίο Αποστολής.

3. Επειτα από τα ανωτέρω εκτεθέντα και λαμβανομένου υπόψη ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι γεγονός ότι δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς την έκταση των υποχρεώσεων των ελαιοτριβείων για έκδοση Δελτίου Αποστολής, παρέχουμε τις ακόλουθες ειδικότερα οδηγίες:

3α) Μέχρι 31.1.2000 για διακινήσεις ελαιολάδου από ελαιοτριβεία χωρίς την έκδοση ιδιαίτερου Δελτίου Αποστολής, εφόσον τελικός παραλήπτης του ελαιολάδου είναι ο ίδιος ο παραγωγός δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (ΑΠΥ - ΔΠΠ).
Τονίζεται ότι τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή (3α) δεν ισχύουν εάν ο παραλήπτης του ελαιολάδου είναι τρίτος και όχι ο παραγωγός.
3β) Από 1.2.2000 μέχρι τέλους της ελαιοκομικής περιόδου το έντυπο Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής μπορεί να χρησιμοποιείται και ως στοιχείο διακίνησης για κάλυψη της μεταφοράς ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του παραγωγού, εφόσον γίνουν οι εξής ενέργειες:

- Γνωστοποίηση εγγράφως στην αρμόδια ΔΟΥ ότι το συγκεκριμένο έντυπο θα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Αποστολής, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 2 του ΚΒΣ.
- Προσθήκη στον υφιστάμενο τίτλο "Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής" και του τίτλου (φράσης) "Δελτίο Αποστολής" με σφραγίδα ή εντύπως, σε όλα τα αντίτυπα, πριν τη χρησιμοποίησή τους ή πριν τη θεώρηση, κατά περίπτωση.
- Επειδή από το χρησιμοποιούμενο τυποποιημένο έντυπο ΑΠΥ - ΔΠΠ δεν προκύπτει ευθέως η παραδιδόμενη προς μεταφορά ποσότητα, η ένδειξη αυτή πρέπει να τίθεται απαραιτήτως σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο (π.χ. στις παρατηρήσεις) και να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

4. Τέλος, για τη νέα ελαιοκομική περίοδο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φροντίσουν τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, καθόσον τα οριζόμενα στην παρούσα είναι μεταβατικού χαρακτήρα και καλύπτουν μόνο την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.


Taxheaven.gr