Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1266/23.11.2001 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση τιμολόγια αγοράς αγροτικών - προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο (2) αντίτυπα.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2001 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1266/23.11.2001
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση τιμολόγια αγοράς αγροτικών - προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο (2) αντίτυπα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2001
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1108398/6533/486/Β0014
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1266

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με βάση τιμολόγια αγοράς αγροτικών - προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν σε περισσότερα από δύο (2) αντίτυπα.

Σε συνέχεια της αριθ. 1051694/2794/209/εγκυκλίου διαταγής και με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

1. Με την Ε.Δ.Υ.Ο. αριθ. 1051694/2794/209/Β0014/διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.18 του Κ.Β.Σ. επιτρέπεται η έκδοση των απλών (μη συνενωμένων με Δελτία Αποστολής) Τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων σε περισσότερα από δύο αντίτυπα, μόνον εφόσον σε κάθε αντίτυπο αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του. Εν προκειμένω τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, που παραδίδονται από τους εμπόρους αγοραστές στους αγρότες παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος για την επιστροφή του Φ.Π.Α, από τις Δ.Ο.Υ., έπρεπε να αναγράφουν την ένδειξη «για τον παραγωγό» ή «για τον αγρότη».

2. Μεγάλο μέρος των τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων απλών ή συνενωμένων με Δελτία Αποστολής είναι πλέον είτε αθεώρητα από τις Δ.Ο.Υ. βάσει των ΠΟΛ.1105/6.5.1999, κ.λ.π., είτε είναι μηχανογραφημένα Δελτία πολλαπλής Χρήσης.

Σημειώνεται ότι στα μηχανογραφημένα έντυπα πολλαπλής χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που απαιτείται θεώρηση τους από τη Δ.Ο.Υ., δεν είναι καθορισμένη εκ των προτέρων η ακριβής χρήση τους καθόσον από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

παρέχεται στον εκδότη τους η ευχέρεια να αναγράφει στα στοιχεία αυτά την αντίστοιχη ένδειξη ανάλογα με την χρήση τους κάθε φορά.

Όπως προκύπτει από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ., στην πράξη πολλοί εκδότες των παραπάνω στοιχείων (έμποροι -αγοραστές αγροτικών προϊόντων) δεν συμμορφώθηκαν προς τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί Τιμολόγια Αγοράς σε περισσότερα από δύο αντίτυπα, και να έχουν δοθεί στους αγρότες για την επιστροφή του Φ.Π.Α. αντίτυπα με τις ενδείξεις «για τον πελάτη», όπου εν προκειμένω είναι ο εκδότης του στοιχείου «για τον πωλητή» ή «τον προμηθευτή», όπου εν προκειμένω είναι ο αγρότης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω για την επιστροφή του Φ.Π.Α, αγροτών από τα παραπάνω αντίτυπα γίνονται δεκτά από τις Δ.Ο.Υ. για τη χρήση έτους 2000 και στο εξής αντίτυπα Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων με τις ενδείξεις «για τον πωλητή» ή τον «προμηθευτή», καθόσον αποδέκτης στην περίπτωση αυτή είναι ο αγρότης παραγωγός και εφόσον βέβαια δεν έχει γίνει για την επιστροφή του Φ.Π.Α. παράλληλα χρήση αντιτύπου με άλλη ένδειξη.

4. Ομοίως προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του Φ.Π.Α, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι υπέβαλαν με τις αιτήσεις τους για την επιστροφή του Φ.Π.Α, αντίτυπα Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων με τη λανθασμένη ένδειξη «για τον πελάτη», όπου εν προκειμένω είναι ο ίδιος ο εκδότης του στοιχείου, γίνονται δεκτά μόνον για τις χρήσεις των ετών 2000 και 2001 τα αντίτυπα αυτά, εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο πραγματικός αποδέκτης του στοιχείου είναι ο αγρότης παραγωγός στον οποίο δεν έχει παραδοθεί άλλο αντίτυπο με τις σωστές ενδείξεις (π.χ. «για τον αγρότη», «τον παραγωγό», «τον πωλητή ή τον προμηθευτή») και δεν έχει γίνει χρήση άλλου αντιτύπου από αυτόν για την είσπραξη της επιστροφής Φ.Π.Α, με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές.

5. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν αντίτυπα Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων με τις παραπάνω ενδείξεις «για τον πωλητή», «τον προμηθευτή» ή «τον πελάτη», που έχουν εκδοθεί το έτος 2000 τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α, αγροτών ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός του έτους 2001, είτε απευθείας στη Δ.Ο.Υ. μέσω των συνεταιριστικών ενώσεων, γίνεται δεκτό να υποβληθούν μέχρι 18-12-2001 συμπληρωματικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α, στην ίδια Δ.Ο.Υ. όπου υποβλήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής. Επομένως εάν η αρχική αίτηση επιστροφής είχε υποβληθεί από τον αγρότη απευθείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην ίδια Δ.Ο.Υ. θα υποβληθεί από τον ίδιο και η συμπληρωματική αίτηση. Αντίστοιχα εάν οι αρχικές αιτήσεις επιστροφής είχαν υποβληθεί μέσω συνεταιριστικής ένωσης, οι συμπληρωματικές αιτήσεις θα υποβληθούν από την ίδια ένωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου είχαν υποβληθεί και οι αρχικές αιτήσεις. Οι συνεταιριστικές ενώσεις υποχρεούνται με τις συμπληρωματικές αυτές αιτήσεις επιστροφής να υποβάλουν βεβαίωση ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α, των αγροτών αντίτυπα των προσκομιζομένων με τις συμπληρωματικές αιτήσεις τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων με άλλη ένδειξη (π.χ. «για τον αγρότη», τον «παραγωγό», κ.λ.π.).

6. Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες ανωτέρω, απαιτείται να υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραλαβής

των αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων υπεύθυνη δήλωση του αγρότη -παραγωγού με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει κάνει χρήση άλλου αντιτύπου του συγκεκριμένου στοιχείου.

7. Τέλος, τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση των συνενωμένων Δελτίων Αποστολής.- Τιμολογίων Αγοράς αγροτικών προϊόντων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης