Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1260/17.12.1999 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1260/17.12.1999
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1999


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ.πρωτ.: 1119386/1979/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Αικ.Κουφοπούλου
Τηλέφωνο:3375314-316

ΠΟΛ.: 1260

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1999

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον ΑΦΜ του, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οριστικής δήλωσης.

2. Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Εντυπο Ε7)οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις των
παρ. 4 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του Ν.2753/1999, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αποδοχών, δηλαδή στο ποσό των μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κ.λπ.
Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί με βάση τη νέα κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 που ισχύει ειδικά για το οικονομικό έτος 2000 (εισοδήματα χρήσης 1999) στο ετήσιο εισόδημα, ενεργείται τόσο για τους μισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο του προηγούμενου της φορολογίας οικονομικού έτους, όσο και για εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τμήμα μόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλά αποδεικνύεται πλήρως ότι κατά το υπόλοιπο τμήμα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη (λόγω στράτευσης ή θανάτου του μισθωτού), γιατί και στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδημα του μισθωτού.
Το ίδιο ισχύει και όταν υπάρχει πολλαπλή απασχόληση εργαζόμενου από διάφορους εργοδότες. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει υπολογισμός του φόρου με βάση την ετήσια εκκαθάριση των αποδοχών από τον εργοδότη της κύριας απασχόλησης του εργαζομένου για τις αποδοχές που καταβάλλει αυτός.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις α) των εργαζομένων που δεν εργάσθηκαν ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, β) των αμειβομένων με ημερομίσθιο (περ. β', παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994), γ) όσων εργαζόμενων που λύθηκε η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη έστω και 31.12.1999, δ) των ποσών συντάξεων που καταβάλλονται από Ταμεία Επικουρικά, Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοήθειας (περ. ε', παρ. 1, άρθρου 57 του Ν.2238/1994) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, δεν θα γίνει εκκαθάριση του
φόρου σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά θα δηλωθεί και θα αποδοθεί το ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και παρακρατήθηκε.

4. Σημειώνεται ότι στη στήλη (6) του Εντύπου Ε7 και, αντίστοιχα, στη στήλη (5) του Εντύπου Ε12 προκειμένου για ναυτικούς και συγκεκριμένα στην ένδειξη "Από-Μέχρι" της δεύτερης σελίδας της οριστικής δήλωσης θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκε ο δικαιούχος. Στη στήλη (7) του Εντύπου Ε7 και στη στήλη (6) του Εντύπου Ε12 και συγκεκριμένα στην ένδειξη "σύνολο ημερών" θα αναγράφονται οι ημέρες που εργάσθηκε κάθε εργαζόμενος συνολικά, για το χρονικό διάστημα της στήλης (6) ή (5), κατά περίπτωση, όπως
αυτές εμφανίζονται για τον κάθε δικαιούχο στο βιβλίο μισθολογίου που πρέπει να τηρούν κατά Υποκατάστημα οι εργοδότες, σύμφωνα με τις ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Δηλαδή, ως σύνολο ημερών θεωρούνται οι αναγνωριζόμενες ασφαλιστικά ημέρες εργασίας. Η στήλη αυτή δεν θα συμπληρωθεί προκειμένου για συνταξιούχους κ.λπ. δικαιούχους χωρίς απασχόληση.
Στη στήλη 11 του Εντύπου Ε7 θα αναγράφονται τα ποσά φόρου που αναλογούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2753/1999, στο σύνολο των αποδοχών (μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αποδοχών κ.λπ.).
Στη στήλη 12 του Εντύπου Ε7 θα αναγραφούν τα ποσά της μείωσης φόρου για τα τέκνα με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2753/1999.
Στη στήλη 13 του Εντύπου Ε7 θα αναγράφονται τα ποσά φόρου που αναλογούν μετά την αφαίρεση από το φόρο της κλίμακας των μειώσεων για τα τέκνα.
Στη στήλη 14 του Εντύπου Ε7 θα αναγράφονται τα ποσά του φόρου που οφείλονται και πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο μετά την έκπτωση ποσοστού 2,5% (εδάφιο δεύτερο, περ. στ', παρ. 1, άρθρου 57 του Ν.2238/1994).
Τέλος, όσον αφορά τη συμπλήρωση της στήλης 15, ειδικά για τη χρήση 1999, λόγω των υπολογισμών που προηγήθηκαν, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 1103133/1572/Α0012/Διαταγής Υπουργείου Οικονομικών.

5. Σημειώνεται ότι κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών προκειμένου για ναυτικούς (Εντυπο Ε12) δεν θα διενεργηθεί εκκαθάριση φόρου για το συνολικό ποσό των αμοιβών (κύριων και πρόσθετων) που καταβλήθηκαν στο ναυτικό κατά τη διάρκεια του έτους 1999, αλλά απλώς θα εμφανισθούν σε αυτή:

α) τα ποσά του φόρου που υπολογίστηκαν για φόρο εισοδήματος στις καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν (ποσά που αναλογούν) και β) τα ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Δημόσιο (παρακρατηθέντα ποσά).

6. Αν τυχόν έχουν καταβληθεί, κατά τη διάρκεια του έτους 1999, αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, με βάση Νόμο ή Δικαστική Απόφαση ή Συλλογική Σύμβαση, τότε αυτά θα αναγραφούν, αναλυτικά για κάθε δικαιούχο, σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης της δεύτερης σελίδας αυτής, κάτω από τις τακτικές αποδοχές, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται, χωρίς να γίνει εκκαθάριση φόρου για τα ποσά αυτά.
Διευκρινίζεται ότι στη στήλη "Καθαρές αποδοχές" της οριστικής δήλωσης θα γραφτεί το ποσό των αναδρομικών αυτών, μειωμένο με ποσοστό 20%, στη στήλη 13 (Ε7) θα αναγραφούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, στις στήλες 14 και 15 (Ε7) τα ποσά φόρου που αποδόθηκαν μετά την έκπτωση ποσοστού 2,5% στο Δημόσιο
και, αντίστοιχα, στις στήλες 11 και 13 του Εντύπου Ε12. Οι στήλες 11 και 12 του Εντύπου Ε7 δεν θα συμπληρωθούν.

7. Τέλος, τονίζεται ότι πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία της επιχείρησης (οικονομική δραστηριότητα, ΑΦΜ κ.λπ.).

Β. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου οφείλουν να επιδίδουν οριστική δήλωση, μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, με τις οποίες ορίζεται η ανά μήνα απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την υπ' αριθ.
1130942/1770/Α0012/Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση του φόρου αυτού, αν κατά τη διάρκεια του έτους 1999 οι προσωρινές δηλώσεις ορισμένης περιόδου του έτους αυτού υποβλήθηκαν σε διαφορετική ΔΟΥ από εκείνη που υποβλήθηκαν οι προσωρινές δηλώσεις της υπόλοιπης περιόδου, τότε εξαιρετικά για το έτος αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
α) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις για ορισμένη περίοδο του έτους 1999 στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους, θα υποβάλουν μια οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ.
Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά τους δικαιούχους, τις αμοιβές κ.λπ. που καταβλήθηκαν από τη συγκεκριμένη μονάδα κατά την περίοδο 1.1 - 31.12.1999. Σημειώνεται ότι η στήλη 13 του Εντύπου Ε7 ή η στήλη 11 του Εντύπου Ε12 (ποσά που αναλογούν) θα περιλαμβάνει το ποσό του αναλογούντος φόρου ολόκληρης της περιόδου 1.1 - 31.12.1999. Η στήλη 14 του Εντύπου Ε7 (ποσά φόρου που οφείλονται και πρέπει να αποδοθούν) ή η στήλη 13 του Εντύπου Ε12 (ποσά που παρακρατήθηκαν) θα περιλαμβάνει το ποσό του φόρου που οφείλεται και πρέπει να αποδοθεί ή του παρακρατηθέντος φόρου, κατά περίπτωση, της ίδιας περιόδου, τόσο από τη
συγκεκριμένη μονάδα, όσο και από τη μονάδα που, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1130942/1770/ΠΟΛ.1334/Α0012/1993 Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών, κατέστη υπόχρεη για την απόδοση του φόρου με μια προσωρινή μηνιαία δήλωση για περισσότερες μονάδες.
Τα συγκεκριμένα δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης.
Στον πίνακα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΕΞΑΜΗΝΟ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης, θα συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις με τα στοιχεία της απόδοσης του φόρου, είτε αυτά είναι της συγκεκριμένης μονάδας (ΔΙΜΗΝΑ Α', Β', Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' ή
εξάμηνα Α' και Β'), είτε αυτά είναι της μονάδας που, σύμφωνα με την πιο πάνω Διαταγή, απέδωσε τον ΦΜΥ για λογαριασμό περισσότερων μονάδων. Τονίζεται ότι με την οριστική αυτή δήλωση πρέπει να συνυποβάλλονται
φωτοαντίγραφα των μηνιαίων προσωρινών δηλώσεων, καθώς και της αναλυτικής κατάστασης που προβλέπεται από την ίδια Διαταγή.
β) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους, τόσο για το προσωπικό τους ή τους συνταξιούχους τους, όσο και για το προσωπικό ή τους συνταξιούχους άλλων μονάδων, θα υποβάλουν μια οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ.
Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί αναλυτικά με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης μονάδας. Στη συνέχεια, σε διακεκριμένες σειρές ανά Υποκατάστημα, θα γραφτούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ενδείξεων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του Εντύπου Ε7 ή 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του Εντύπου Ε12, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων.
Ολα τα συγκεντρωτικά δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης.
Ο πίνακας "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ, ΔΙΜΗΝΟ Ή ΕΞΑΜΗΝΟ" της πρώτης σελίδας της δήλωσης αυτής, θα συμπληρωθεί με βάση τα δεδομένα της απόδοσης του φόρου, δηλαδή τόσο για τους μισθωτούς ή συνταξιούχους της ίδιας μονάδας που υποβάλλει την οριστική δήλωση, όσο και το φόρο που απέδωσε με τις μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις για λογαριασμό των υποκαταστημάτων της.

3. Ειδικά οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος του Εμπορικού Ναυτικού οφείλουν να επιδίδουν οριστική δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου, κατά περίπτωση
(άρθρο 20 του Ν.27/1975).

4. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, τη ΔΕΗ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Εθνική Ασφαλιστική ΑΕ, τη Σίτι Μπάνκ, την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης ΑΕ, την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, τα Ελληνικά Καύσιμα - Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ, την Τράπεζα Εργασίας ΑΕ, τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ, την ΤΡΙΠΛΕΞ ΑΒΕΕ, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τη ΔΕΛΤΑ Πρότυπο Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ, την Αθηναϊκή Χαρτοποιϊα ΑΕ, την ΑΕ ΑΣΠΙΣ Στεγαστική Τράπεζα, τη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, τη "Β.P. GRECE AE", την "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", την "ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", την ΑΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ", τη "B.P. HELLAS A.E.", τη "MOBIL HELLAS AE", την "ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ", την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ", την "National Westminster Bank PLC", την "ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ", την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ", την "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ", την "ΘΡΑΚΗ ΑΕ", την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ", για τους οποίους έχει δοθεί έγκριση υποβολής ενιαίας προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους ολόκληρης της χώρας (υπ' αριθ. 1145083/1927/Α0012/ /ΠΟΛ.1363/28.11.1993, 1010555/105/Α0012/ΠΟΛ.1026/21.1.1994, 1048804/747/Α0012/
/ΠΟΛ.1096/22.4.1994, 1018309/317/Α0012/, 1037473/663/Α0012/
/, 1057075/1247/Α0012/30.5.1996, 1040223/951/Α0012/ΠΟΛ.1133/
/23.4.1996, 1076846/1374/Α0012/17.9.1997, 1118995/2111/Α0012/30.12.1997,
1135570/2308/Α0012/19.1.1998, 1050331/850/Α0012/11.5.1998, 1010072/185/Α0012/
/12.2.1998, 1010071/184/Α0012/12.2.1998, 1050600/851/Α0012/15.5.1998,
1061318/1014/Α0012/4.6.1998, 1068014/1119/Α0012/3.7.1998, 1071416/1163/Α0012/
/9.7.1998, 1022365/359/Α0012/24.3.1999, 1137409/2175/Α0012/ΠΟΛ.1317/29.12.1998,
1040754/753/Α0012/27.5.1999, 1001710/44/Α0012/ΠΟΛ.1018/28.1.1999) θα υποβάλουν ενιαία οριστική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της Κεντρικής Υπηρεσίας τους για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους ολόκληρης της χώρας. Στην περίπτωση αυτή, στην οριστική δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται καταστάσεις
σε δύο (2) αντίτυπα, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει το προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια κάθε ΔΟΥ, για τον προσήκοντα έλεγχο. Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται για κάθε δικαιούχο επακριβώς τα ίδια στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στην οριστική δήλωση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ακαθάριστες αποδοχές κ.λπ.).

5. Επίσης, διευκρινίζεται κατά ρητή διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 ότι η οριστική δήλωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.
Επομένως, σε περίπτωση που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μικρότερος εκείνου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 μειωμένου κατά 2,5%, το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου
καταβάλλεται με την υποβολή της οριστικής δήλωσης.
Διευκρινίζεται ότι η διαφορά φόρου που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση του συνολικού εισοδήματος, επειδή σε τμήμα των αποδοχών (πρόσθετες αμοιβές, υπερωρίες κ.λπ.) η παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε με συντελεστή 20%, θα αποδοθεί με την οριστική δήλωση χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου. Εξάλλου, σε περίπτωση που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος εκείνου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 μειωμένου κατά 2,5%, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται στον εργοδότη με ΤΑΦΕ, μέχρι την προθεσμία απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών του δεύτερου διμήνου και σύμφωνα με όσα περιγράφουμε στην υπ' αριθ. 11202274/10556/Β0012/ΠΟΛ.1308/21.9.1993 Διαταγή μας.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994, όσοι παρακρατούν ΦΜΥ έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση μία μόνο βεβαίωση στην οποία αναγράφουν τις κάθε είδους αμοιβές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή
απαλλασσόμενες και το φόρο που παρακρατήθηκε.
Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση ΦΜΥ. Με την υπ' αριθ. 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ότι όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης με την οριστική δήλωση.
Η υποβολή οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο με την απόφαση αυτή, δεν παράγει κατά ρητή διάταξη έννομα αποτελέσματα.

2. Με την υπ' αριθ. 1026579/258/Α0012/Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό ότι και όσοι απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε λιγότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το
φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους.

3. Επίσης, με την υπ' αριθ. 1027074/313/Α0012/Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι για υπόχρεους που διατηρούν υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οικεία στοιχεία των εκδιδόμενων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων των υποκαταστημάτων Ασφαλιστικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Οργανισμών δύνανται να περιέχονται στα μαγνητικά μέσα που υποβάλλουν στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ υποβολής της οικείας οριστικής δήλωσης του Κεντρικού Καταστήματός τους, αντί της αρμόδιας ΔΟΥ καταβολής των αμοιβών ή συντάξεων.

4. Διευκρινίζεται ότι στην αρμόδια ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές ή οι συντάξεις από υποκαταστήματα, θα υποβληθεί η οικεία οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από το δεύτερο αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σημείωση ότι τα στοιχεία των βεβαιώσεων έχουν συμπεριληφθεί στα μαγνητικά μέσα που υποβλήθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ του Κεντρικού Καταστήματος.

5. Τονίζεται ότι στα μαγνητικά μέσα που θα υποβληθούν από τους υπόχρεους στην αρμόδια ΔΟΥ του Κεντρικού Καταστήματος θα πρέπει στις αναλυτικές αμοιβές μισθωτού ή συνταξιούχου (τύπος Record 3) στο πεδίο 4.20 και θέσεις από 142 έως 150 να γραφεί ο κωδικός Υποκαταστήματος που ανήκει ο μισθωτός ή συνταξιούχος.
Παράλληλα, θα κατατεθεί κατάσταση με τους κωδικούς των Υποκαταστημάτων και την ονομασία τους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικοποίηση των Υποκαταστημάτων, θα χρησιμοποιηθεί ως κωδικός μια αύξουσα αρίθμηση.

6. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, πρέπει να έχουν όπως περιγράφονται στο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ", το συνημμένο στην υπ' αριθ. 1006297/88/Α0012/ Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών.

7. Επίσης, σε περίπτωση που ορισμένοι φορείς για τη μισθοδοσία ορισμένων εργαζομένων τους χρησιμοποιούν χειρόγραφο σύστημα, μολονότι έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα να χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα μισθοδοσίας για όλους τους εργαζομένους τους, πρέπει και τα στοιχεία της μισθοδοσίας που
έγινε με χειρόγραφο σύστημα να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα.

8. Τέλος, ποσά που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, για λόγους εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.2238/1994 (Νόμος, Δικαστική Απόφαση κ.λπ.), δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα και ειδικότερα στον "Κωδικό 24" που θα συνυποβάλλεται με την
οριστική δήλωση για τις αποδοχές και συντάξεις του έτους 1999. Τα ποσά αυτά πρέπει να εμφανιστούν στις συμπληρωματικές οριστικές δηλώσεις μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που θα υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ για το έτος ή έτη που θα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν αυτά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης