ΠΟΛ.1258/22.12.1999

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για όλες τις ΔΟΥΣχόλια:


22 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1999
Αρ. Πρωτ.: 1119668/6712/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Β) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) - Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Γ) ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1258

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών για όλες τις Δ.Ο.Υ.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.
2. Τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).
3. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 31.
β) Της παρ. 3 του άρθρου 58.
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 58α.
5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
8. Το ότι η Τράπεζα Ελλάδος και οι λοιπές Εμπορικές Τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 22/Α'), θα παραμείνουν κλειστές κατά την τελευταία ημέρα του έτους (31.12.1999), γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές των πολιτών με τις ΔΟΥ, που αφορούν σε κάθε είδους εισπράξεις και πληρωμές.
9. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία καταβολής όλων των βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ, που λήγει στις 31.12.1999, μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2000 (12.1.2000).

2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων Intrastat των υποκειμένων αρμοδιότητας των ΔΟΥ, που λήγουν στις 31.12.1999, μέχρι και την ως άνω ημερομηνία.

3. Παρατείνουμε, επίσης, τις προθεσμίες υποβολής όλων των άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών, που λήγουν στις 31.12.1999, μέχρι και 12 Ιανουαρίου 2000.

4. Οι ΔΟΥ δεν θα διενεργούν εισπράξεις και πληρωμές στις 31.12.1999, αλλά θα παραμείνουν ανοικτές για τη διεκπεραίωση των υπόλοιπων εργασιών τους.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr