ΠΟΛ.1257/17.12.1999

Εκπτωση χρηματικών δωρεών για τους σεισμοπαθείς από τα ακαθάριστα έσοδα των τεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ

17 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ.πρωτ.: 1119380/11066/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑ
Β'Πληροφορίες: Δ. ΑντωνόπουλοςΤηλέφωνο:
3375312

ΠΟΛ.: 1257

ΘΕΜΑ: «Έκπτωση χρηματικών δωρεών για τους σεισμοπαθείς από τα ακαθάριστα έσοδα των τεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ».

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι οποίες ισχύουν και για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, ορίζεται ότι οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 εφαρμόζονται ανάλογα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ. ετησίως, προκειμένου αυτά να αφαιρεθούν από το
συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20% στο πάνω από 100.000 δρχ. ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε ΔΟΥ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του
παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του. Ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση του δωρεοδόχου, ούτε επιστρέφεται.

3. Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 1089516/10822/Β0012/διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για τα χρηματικά ποσά των δωρεών που κατατίθενται από 10.9.1999 και μετά είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη Εμπορική Τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα μας, είτε σε Υποκαταστήματα Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών στο εξωτερικό, για να μεταφερθούν στον πρωτοβάθμιο Λογαριασμό Νο 234, ειδικός Λογαριασμός Νο 234365/5, με τίτλο "Υπουργείο Οικονομικών - Λογαριασμός εισφορών για την αρωγή των σεισμοπλήκτων" της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δωρητής - καταθέτης (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) δεν υποχρεούται να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20%. Επίσης, έγινε δεκτό ότι για την έκπτωση των κατά τα άνω δωρεών από το συνολικό εισόδημα ή από τα ακαθάριστα έσοδα των δωρητών - καταθετών, ανάλογα την περίπτωση, ναι μεν δεν απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΟΥ του αποδεικτικού καταβολής του φόρου, απαιτείται όμως η ύπαρξη του αποδεικτικού κατάθεσης των δωρεών στις πιο πάνω Τράπεζες και επιπλέον να αναφέρεται σε αυτό ότι η κατάθεση γίνεται για την αρωγή των σεισμοπλήκτων.

4. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και ΕΠΕ προτίθεται να κάνει μία χρηματική δωρεά υπέρ των ως άνω σεισμοπλήκτων. Προς τούτο, ο Σύνδεσμος κάλεσε τα μέλη του να συνεισφέρουν για το σκοπό αυτό και μετά από θετική ανταπόκριση των τελευταίων έχει συγκεντρώσει ήδη ένα ποσό, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάθεση προς αυτόν των χρηματικών δωρεών όλων των μελών του.
Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αν κατατίθεντο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, από κάθε μία εταιρία διακεκριμένα, αυτή θα μπορούσε να εκπέσει το δωρούμενο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδά της, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών της με βάση τις γενικές διατάξεις.

5. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι ο "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και ΕΠΕ" απλά μεσολαβεί για τη συγκέντρωση των χρηματικών ποσών από τις τεχνικές εταιρίες - μέλη του και την κατάθεση για λογαριασμό τους του συνολικού ποσού που θα συγκεντρωθεί στο Λογαριασμό Νο 234, ειδικό Λογαριασμό Νο 234365/5, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι οι τεχνικές Ανώνυμες Εταιρίες και ΕΠΕ μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, χωρίς την παρακράτηση φόρου 20%, τα χρηματικά ποσά που θα δωρίσουν σύμφωνα με τα πιο πάνω στο Δημόσιο, εφόσον ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Ο "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και ΕΠΕ" πρέπει να συντάσσει κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζεται η επωνυμία της εταιρίας και παραπλεύρως το δωρούμενο ποσό και η ημερομηνία καταβολής του ποσού στο Σύνδεσμο. Στο τέλος της κατάστασης αυτής θα εμφανίζεται το συνολικό ποσό των δωρεών όλων των εταιριών, το οποίο θα κατατεθεί από τον "Σύνδεσμο" στην Τράπεζα. Παράλληλα, ο "Σύνδεσμος" θα εκδώσει φωτοτυπία της κατάστασης για κάθε μία εταιρία που περιλαμβάνεται σε αυτή.
Η Τράπεζα στην οποία θα κατατεθεί το συνολικό ποσό των δωρεών, πρέπει να θεωρήσει την πρωτότυπη κατάσταση και τις φωτοτυπίες της και, στη συνέχεια, ο "Σύνδεσμος", αφού κρατήσει τη θεωρημένη πρωτότυπη κατάσταση, να χορηγήσει σε κάθε τεχνική εταιρία: α) σχετική βεβαίωση, από την οποία θα προκύπτει η χρηματική δωρεά της εταιρίας, β) μία θεωρημένη φωτοτυπία της πιο πάνω κατάστασης (δηλαδή όλες οι δωρήτριες εταιρίες θα έχουν την ίδια κατάσταση) και γ) ένα νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης του συνολικού ποσού των δωρεών στην Τράπεζα.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να επιδεικνύονται στον έλεγχο για την αναγνώριση της δαπάνης της χρηματικής δωρεάς.Taxheaven.gr