Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 61434/ΕΥΣΣΑ1417/8.6.2015 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 111962 /ΕΥΣΣΑ2367/3.11.2015 και την 124358/ΕΥΣΣΑ2587/2.12.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 61434/ΕΥΣΣΑ1417/8.6.2015
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριθμ. 61434/ΕΥΣΣΑ1417

(ΦΕΚ Β' 1160/18-06-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α/ 22.4.2005).

2. Το Π.δ. 24/ 2015 (ΦΕΚ 20/Α'/27-01-2015) περί της σύστασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

3. Το Π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ 21/Α'/27-01-2015) περί διορισμού Υπουργών.

4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α'/3-9-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και ιδίως των άρθρων 23, 24 και 58 αυτού.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

12. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

13. Την με αρ. C(2014) 3542 - 23/05/2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 - 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωση της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).

14. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α'/14.1.2002) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης - Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), ως εξής:

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

2. Λοιπά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαίωμα ψήφου, ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020, και ειδικότερα:
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια»
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας»
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

β) Οι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς Τομέων Πολιτικής των αρμόδιων Υπουργείων και ειδικότερα:
- Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Επικρατείας ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή εκπρόσωπός του
- Ο Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή εκπρόσωπος του
- Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εκπρόσωπος του
- O Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εκπρόσωπός του
- Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εκπρόσωπος του
- Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπος του
- Ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ή εκπρόσωπός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


γ) Εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Αρχής Πιστοποίησης και ειδικότερα:
- Ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥΟΠΣ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)
- Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων"

δ) Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ, των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ειδικότερα:
- Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ
- Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ
- Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ
- Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)
- Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
- Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
- Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (OEE)
- Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
- Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΠΑΣΕΓΕΣ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
- Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
- Εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
- Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
- Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

2. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι ακόλουθοι:
- Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
- Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
- Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών
- Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα εκπρόσωποι Γενικών Διευθύνσεων που εκπροσωπούν Ταμεία
- Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
- Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

3. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομά του γνωστοποιείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, που έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.

4. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργείων, Οργανισμών και Περιφερειών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4314/2014, το συντονισμό των ΕΔΕΤ και των συνεργειών και συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων, καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότερα:
α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και τη συμβολή των Προγραμμάτων στους στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020
β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για το συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των Διαρθρωτικών Ταμείων, με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
δ) εγκρίνει τις εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020, πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνέρχεται ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του Προέδρου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τον οποίο εγκρίνει στην πρώτη συνεδρίασή της.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού είναι αρμόδια για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την πρόταση ημερήσιας διάταξης, την εξαγωγή των συμπερασμάτων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης