Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 2/40404/ΔΠΓΚ/15.6.2015 Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2016

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: 2/40404/ΔΠΓΚ/15.6.2015
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2016

Αθήνα 15 Ιουνίου 2015
Αριθ. πρωτ.:2/40404/ΔΠ ΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: 101 65 Αθήνα
Fax : 210 3338 206
Ηλεκτρ. Δ/νση : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θ Ε Μ Α : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α. ΓΕΝΙΚΑ


Η γενική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο συνολικό αυτό πλαίσιο εντάσσεται η εποπτεία στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προσχεδίου και σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψης των προϋπολογισμών των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι αρχές που διέπουν την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζονται για την αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού τους. Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό του (αρχή της καθολικότητας). Επιπρόσθετα, η αρχή της ενότητας επιτάσσει την εγγραφή όλων των εσόδων και εξόδων σε έναν προϋπολογισμό. Στόχος της αρχής αυτής είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι. Η μη τήρηση των αρχών αυτών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνιστά ουσιώδη παραβίαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Γενικά


Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνσεις και καθορίζονται τα όρια δαπανών και οι στόχοι, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2016.

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τους στόχους και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018 (ν.4263/2014). Στο σύνολο αυτό έχουν συμπεριληφθεί και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις στις αποδοχές και στις μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις - αποδόσεις) που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015 (σενάριο βάσης), το οποίο θα προσαρμοστεί στις νέες πολιτικές της περιόδου (2015-2019) σύμφωνα με τα δεδομένα (προσδιορισμός πρωτογενών πλεονασμάτων) που θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς.

Επιπρόσθετα, για τις λοιπές δαπάνες (εκτός των αποδοχών και των μεταβιβάσεων) ο προσδιορισμός των ορίων έγινε κυρίως σύμφωνα με τους στόχους που ορίστηκαν στο ΜΠΔΣ 2015-2018.

Ως εκ τούτου, οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης θα πρέπει να κατανεμηθούν εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα I της εγκυκλίου, ενώ οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να φροντίσουν για την επίτευξη του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται στους πίνακες II, III, IV, V και VI.

Σημειώνεται ότι στο σενάριο βάσης δεν έχει συμπεριληφθεί η μείωση των δαπανών των Υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι φορείς διατηρούν την ευελιξία επιλογής των κατηγοριών πιστώσεών τους, που θα μειωθούν για ενίσχυσή του, εφόσον επιτυγχάνεται ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρεις (3) υποτομείς:

α) την Κεντρική Κυβέρνηση που αποτελείται από:

- τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και

Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και αποτελούν ειδικούς φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στις παρ. 2 και 3 του Μέρους Β' και στην παρ. 1 του Μέρους Γ',

- τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην παρ. 4 του Μέρους Β' (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ) και στην παρ. 5 του Μέρους Γ' (νοσοκομεία),

β) τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην παρ. 4 του Μέρους Γ',

γ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), για τους οποίους παρέχονται αναλυτικές οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών τους στην παρ. 5 του Μέρους Γ'.

Το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προσδιορίζεται αναλυτικά ανά υποτομέα σε σχετικό μητρώο που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της (www.statistics.gr).

Επισημαίνεται ότι, κατά τη συμπλήρωση των πινάκων του Παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου, τα ποσά των εκτιμήσεων του έτους 2015, καθώς και τα ποσά των προβλέψεων για το έτος 2016 πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες ευρώ.

2. Κεντρική Διοίκηση - Τακτικός Προϋπολογισμός

Τα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχουν διαμορφωθεί και εμφανίζονται στον πίνακα I, αποτελούν το σενάριο βάσης και είναι δυνατό να επανεκτιμηθούν, ενσωματώνοντας τις νέες πολιτικές που ενδέχεται να θεσπιστούν έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανεμηθούν ορθά οι πιστώσεις των φορέων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και κατά προτεραιότητα, ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες αστοχίες προβλέψεων, ειδικά στις ανελαστικές δαπάνες και να ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.

Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

2.1 Αποδοχές προσωπικού


Στα όρια που έχουν τεθεί στο σενάριο βάσης για το οικονομικό έτος 2016 ως προς τις αμοιβές προσωπικού και τις μεταβιβάσεις για αποδοχές προσωπικού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, έχουν ληφθεί υπόψη, μεμονωμένα ανά υπουργείο/φορέα, τυχόν εξοικονομήσεις ή/και πρόσθετες δαπάνες από τις μετακινήσεις, τις προσλήψεις, τις αποχωρήσεις προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας και της γενικότερης ανακατανομής προσωπικού μεταξύ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που έλαβαν χώρα κατά τα προηγούμενα έτη. Στα ανωτέρω όρια δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν.4325/2015 και οι νέες προσλήψεις προσωπικού.

Τα όρια αποδοχών που αναφέρονται στον πίνακα I της παρούσας εγκυκλίου δύναται να επανεκτιμηθούν και να επικαιροποιηθούν από τους φορείς, εφόσον παρασχεθεί επαρκής τεκμηρίωση. Πιστώσεις για νέες προσλήψεις προσωπικού θα προβλεφθούν συνολικά για όλους τους φορείς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Για τον προσδιορισμό των δαπανών για αποδοχές προσωπικού, τόσο για τις εκτιμήσεις του 2015, όσο και για τις προβλέψεις του 2016, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις της μισθολογικής νομοθεσίας (ν. 4024/2011, ν.4093/2012, ν. 4307/2014 κ.λπ.).

Δεδομένου ότι οι αποδοχές αποτελούν κρίσιμο μέγεθος, λόγω του σημαντικού ύψους των σχετικών δαπανών επί του συνόλου του προϋπολογισμού και της ανελαστικότητας που τις χαρακτηρίζει, είναι απαραίτητη η ακριβής εκτίμησή τους. Με την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πινάκων σχετικά με το προσωπικό, θα επιτευχθεί ορθότερη κατανομή πόρων μεταξύ των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που υπάγονται στον κάθε υποτομέα.

2.2 Μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις-αποδόσεις)

Στον πίνακα I περιλαμβάνονται τα όρια δαπανών (σενάριο βάσης) για τις μεταβιβαστικές πληρωμές σε εποπτευόμενους, εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, φορείς.

Στον εν λόγω πίνακα, η κατανομή των επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης ανά υπουργείο είναι ενδεικτική. Ο κάθε φορέας (υπουργείο) δύναται να τροποποιήσει την κατανομή του συνολικού ορίου επιχορηγήσεων που προσδιορίζεται για αυτόν, μεταξύ φορέων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του, εφόσον δεν επηρεάσει δυσμενώς το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης και των φορέων που εποπτεύει, όπως αυτό αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες II, III, V και VI που ακολουθούν.

Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται κατά σειρά προτεραιότητας οι ανάγκες λειτουργίας των φορέων, όπως αποδοχές, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, πάγιες δαπάνες, και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις αυτές για τα περισσότερα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αποτελούν βασική πηγή των εσόδων τους.

2.3 Λοιπές δαπάνες

Στον πίνακα I της παρούσας εγκυκλίου αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών για τις λοιπές δαπάνες, ανά φορέα. Από το σύνολο των αναγκών του κάθε φορέα, εντάσσονται κατά προτεραιότητα όσες δαπάνες μπορούν να καλυφθούν από το ανώτατο όριο, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για όσους φορείς πραγματοποιούν προμήθειες μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν και να προβλέπουν τόσο τις νέες υποχρεώσεις για προμήθειες, όσο και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από προηγούμενα έτη και που έχουν νόμιμα αναληφθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες προμηθειών. Συνεπώς, οι φορείς οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι πιστώσεις που θα κατανείμουν πρέπει να καλύπτουν τόσο τις τρέχουσες υποχρεώσεις, όσο και τις μεταφερόμενες από προηγούμενα οικονομικά έτη υποχρεώσεις.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να περιληφθούν στις προβλέψεις τα συνεχιζόμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά ταχυδρομικές υπηρεσίες, μισθώματα (ενταγμένα ή μη σε διαδικασία «sale and lease back») κ.λπ.

3. Κεντρική Διοίκηση - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υλοποιεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για τον προγραμματισμό των δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, οι φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια που τέθηκαν στο σενάριο βάσης με το ΜΠΔΣ 2015-2018, τον πίνακα Γ' της αριθ. 30435/18.5.2015 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και τις νέες πολιτικές της κυβέρνησης της περιόδου (2015-2019). Εντός των ορίων αυτών, τα οποία είναι δεσμευτικά, οι φορείς προβαίνουν σε επιμέρους κατανομές των πιστώσεών τους ανά Τομέα και ΚΑΕ και στα δύο σκέλη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό (υποκατηγορία ΚΑΕ 8200) και συγχρηματοδοτούμενο (υποκατηγορία ΚΑΕ 8300).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις επιχορηγήσεις που δίνουν τα Υπουργεία από πιστώσεις του ΠΔΕ σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων στον πίνακα 2 του παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου, πρέπει να καταγραφούν σε χωριστή γραμμή οι επιχορηγήσεις ανά φορέα. Στην πρώτη στήλη του πίνακα έχουν αναφερθεί ενδεικτικά κάποιοι φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν σημαντικά ποσά επιχορήγησης από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς επίσης και φορείς και υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι κάθε φορέας θα πρέπει να προσαρμόζει τον πίνακα ανάλογα με τους επιχορηγούμενους φορείς του.

Σε περιπτώσεις που λόγω μεγάλου αριθμού επιχορηγούμενων φορέων δεν καθίσταται δυνατό να συμπληρωθούν οι επιχορηγήσεις ανά φορέα σε διακριτές γραμμές στον πίνακα, μπορεί να γίνεται ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες (π.χ. επιχορηγήσεις σε ερευνητικά κέντρα/σε βιβλιοθήκες/σε πολιτιστικά ιδρύματα/σε σωματεία/σε μη κερδοσκοπικές εταιρίες/σε ενδιάμεσους φορείς ΕΠ κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α' του ν. 3429/2005, πρέπει να καταγραφούν διακριτά ανά φορέα.

4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

4.1 Γενικά


Το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα των υποτομέων ανά υπουργείο αποτελεί το σενάριο βάσης και είναι δυνατό να επανεκτιμηθεί, ενσωματώνοντας νέες πολιτικές που ενδέχεται να θεσπιστούν έως την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την εκτίμηση του ύψους των επιχορηγήσεων/ αποδιδόμενων πόρων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ που προγραμματίζουν να μεταβιβάσουν τα εποπτεύοντα υπουργεία στους φορείς τους, αφού βάσει αυτών οι εποπτευόμενοι φορείς συντάσσουν τις προβλέψεις τους για τον προϋπολογισμό. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, οι προβλέψεις των υπουργείων να διαφέρουν σημαντικά από τα τελικά ποσά που δίνονται στους φορείς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. Ως εκ τούτου, οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) των υπουργείων οφείλουν να ελέγξουν την ταύτιση του συνόλου των εσόδων από μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από το υπουργείο, με την αντίστοιχη δαπάνη του υπουργείου (το ανωτέρω σύνολο δύναται να είναι μεγαλύτερο από την αντίστοιχη δαπάνη του εποπτεύοντος υπουργείου, μόνο σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται από περισσότερα του ενός υπουργεία). Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών.

Στο σκέλος των εσόδων πρέπει να περιλαμβάνονται ρεαλιστικές εκτιμήσεις, καθώς τυχόν υπερεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ανάληψη επιπλέον υποχρεώσεων, με επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Στο σκέλος των δαπανών πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων του φορέα.

Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ), όπως θα διαμορφωθούν ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τους στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τα ανώτατα όρια δαπανών που ορίζονται από το σενάριο βάσης, είναι επί του παρόντος δεσμευτικοί έως την τελική διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις νέες πολιτικές, για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον υπουργείο, καθώς θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των αναλυτικών προϋπολογισμών τους.

Στον πίνακα II παρατίθεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών) αρμοδιότητας του κάθε υπουργείου.

Στον πίνακα III παρατίθεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου.

Εφόσον από το συνοπτικό σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ προκύπτει συνολική απόκλιση των μεγεθών του (έσοδα ή δαπάνες του φορέα) άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα ετήσια οικονομικά στοιχεία της τελευταίας χρήσης (2014), τα συνοπτικά σχέδια προϋπολογισμών πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση του οικείου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία θα αιτιολογούνται οι λόγοι της απόκλισης.

4.2 Διάκριση εσόδων - εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Για τον προσδιορισμό του δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως αυτό ορίζεται στους πίνακες II, III, IV, V και VI δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών και με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Ως έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται τα έσοδα που προέρχονται από δανεισμό, από πώληση μετοχών ή ομολόγων, από εξόφληση ομολόγων στη λήξη τους, από πράξεις repos κ.λπ. Τα έσοδα από τόκους ή μερίσματα από τις ανωτέρω πράξεις δεν αποτελούν έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και καταχωρούνται στις ειδικές για αυτά κατηγορίες εσόδων.

Ως δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές νοούνται οι πληρωμές για χρεολύσια, οι αγορές μετοχών ή ομολόγων, οι πράξεις «reverse repos» κ.λπ. Οι πληρωμές για τόκους καταχωρούνται σε ειδική κατηγορία δαπανών.

4.3 Κατάρτιση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

4.3.1 Συνοπτικοί προϋπολογισμοί - Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος των ΝΠΔΔ


Από το σύνολο των συνοπτικών προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να προκύπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που έχει συμπεριληφθεί στο σενάριο βάσης για το έτος 2016.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό αποτέλεσμα) χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, +/- τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στο σκέλος των εσόδων που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνεται η χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί και θα εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31/12/2015, καθώς και για την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων του ΠΔΕ.

Στα ΝΠΔΔ οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ενσωματώνονται στις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των επιχορηγήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισχύουν οι βασικές αρχές που αναφέρονται στην παρ. 4.4 του Μέρους Β' για τα ΝΠΙΔ.

4.3.2 Αναλυτικοί Προϋπολογισμοί ΝΠΔΔ

Η κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισμών είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4270/2014, προκειμένου να τύχουν από τα προβλεπόμενα εκ' του νόμου όργανα σχετικής έγκρισης.

Αναλυτικός προϋπολογισμός είναι η αναλυτική πρόβλεψη κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) των εσόδων και δαπανών για το επόμενο οικονομικό έτος, η οποία πρέπει να είναι εντός των στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα έσοδα λειτουργικής, επενδυτικής και χρηματοοικονομικής φύσεως και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία πρέπει να είναι συνεπής με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που έχει ήδη υποβληθεί.

Το αρμόδιο όργανο διοίκησης των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης δεν υιοθετεί και το εποπτεύον Υπουργείο δεν εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παρά μόνον αν είναι συνεπείς με τα σχέδια των συνοπτικών προϋπολογισμών που διαμορφώθηκαν και είναι σύμφωνοι με τους δεσμευτικούς στόχους και το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός κάθε φορέα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων του και το σύνολο των εξόδων του. Η διαφορά «συνολικά έσοδα μείον συνολικά έξοδα» προσδιορίζει το ταμειακό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, από τα στοιχεία του αναλυτικού προϋπολογισμού προκύπτει και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο προσδιορίζεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 4.3.1 του Μέρους Β' για τον τρόπο προσδιορισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα. Για λόγους επαλήθευσης κατά την υποβολή του αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα για έγκριση, σε ιδιαίτερο πίνακα θα πρέπει να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.

Οι φορείς πρέπει να φροντίσουν να συμπίπτει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με το κάτωθι παράδειγμα), όπως προκύπτει κατά την υποβολή των συνοπτικών προϋπολογισμών, με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κατά την κατάρτιση και έγκριση του αναλυτικού τους προϋπολογισμού.

Για λόγους υποβοήθησης παρατίθεται παράδειγμα για την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ταμειακού και δημοσιονομικού αποτελέσματος. Έστω ένα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον συνοπτικό προϋπολογισμό με τα εξής οικονομικά στοιχεία:

Οικονομικά στοιχεία

Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)

1 .500

εκ των οποίων έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

200

Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)

1.400

εκ των οποίων έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

300

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης:

στην αρχή του έτους (31.12 προηγούμενου έτους)

250

προβλεπόμενες στο τέλους του έτους (31.12 τρέχοντος έτους)

150

Προσδιορισμός του ταμειακού αποτελέσματος:

Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) μείον

Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)

1.500 1.400

Ταμειακό αποτέλεσμα χρήσης (πλεόνασμα)

100

Προσδιορισμός του δημοσιονομικού αποτελέσματος

Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) μείον

Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.500 -200

Σύνολο εσόδων χωρίς έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.300

μείον

Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές) μείον

Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.400 -300

Σύνολο εξόδων χωρίς τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.100

Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές

200

προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις τέλους του έτους (31.12 τρέχοντος έτους) _ μείον

απλήρωτες υποχρεώσεις αρχής του έτους (31.12 προηγούμενου έτους) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

150

250 -100

+/- Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης *

100

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης

300

* + εφόσον έχει σημειωθεί μείωση / - εφόσον έχει σημειωθεί αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεωνΣημειώνεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα ισχύει και για τους ΟΤΑ.

4.4 Συνοπτικοί προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου - Ανώνυμες Εταιρίες

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ενός Νομικού Προσώπου που τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε δεδουλευμένη βάση είναι το αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει στον πίνακα 7 του παραρτήματος, ο οποίος συμπληρώνεται από τα ΝΠΙΔ και τις Ανώνυμες Εταιρίες.

Ειδικότερα:

• Οι προβλέψεις των ιδίων εσόδων των οργανισμών πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να περιλαμβάνουν τα εκτιμώμενα δεδουλευμένα έσοδα.

• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό» καταχωρείται η τακτική επιχορήγηση. Επίσης, στην ίδια γραμμή καταχωρούνται και τυχόν αποδόσεις εσόδων που γίνονται στον οργανισμό μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Τέλος, στην ίδια γραμμή καταχωρούνται από το φορέα και τα ποσά που τυχόν αναμένεται να εισπράξει μέσω του τακτικού προϋπολογισμού ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» καταχωρούνται τα αναμενόμενα ποσά επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ, είτε πηγάζουν από το εθνικό σκέλος, είτε από το συγχρηματοδοτούμενο, ανεξάρτητα αν στα λογιστικά βιβλία του φορέα λογιστικοποιούνται ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή όχι.

• Στη γραμμή «επιχορηγήσεις από ΕΕ» καταχωρούνται τα ποσά που ο οργανισμός αναμένεται να εισπράξει απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ποσά του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.

• Στη γραμμή «λοιπές επιχορηγήσεις» καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από τυχόν επιχορηγήσεις άλλων νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης ή τυχόν άλλες επιχορηγήσεις (που όμως δεν προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ). Επίσης, στη γραμμή αυτή καταχωρούνται και τυχόν προβλέψεις πληρωμών τοκοχρεολυσίων από το κράτος, για λογαριασμό του φορέα, λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων, καθώς και αναλήψεις λοιπών υποχρεώσεων από το κράτος. Από το ποσό των καταπτώσεων, οι τόκοι καταχωρούνται στα έξοδα του πίνακα 7, ενώ οι πληρωμές χρεολυσίων μόνο στα «πρόσθετα χρηματοοικονομικά στοιχεία» του πίνακα

7. Ο προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ οφείλει να επιβεβαιώσει με την αρμόδια Διεύθυνση «Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων» της Γενικής Δ/νσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, ότι τα εν λόγω αναφερόμενα ποσά (απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία), έχουν περιληφθεί στις προβλέψεις δαπανών για πληρωμές καταπτώσεων εγγυήσεων του οικείου έτους.

• Οι μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πρέπει να λογίζονται στις αντίστοιχες γραμμές επιχορηγήσεων του πίνακα και όχι σε άλλη γραμμή εσόδου (π.χ. λοιπά έσοδα), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο δίνονται, διότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει αξιόπιστα η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, διαφορετικά θα προκύπτουν σημαντικές διαφορές.

• Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των νομικών προσώπων και όχι στοιχείο εσόδων του προϋπολογισμού τους.

• Τα ταμειακά διαθέσιμα δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές θα έχουν καταγραφεί και θα εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα κατά την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αφορούν στην ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και θα έχουν λογιστικοποιηθεί μέχρι 31/12/2015.

• Τα ΝΠΙΔ δεν εγγράφουν στις προβλέψεις του προϋπολογισμού τους τις απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται.

• Οι δαπάνες, τόσο οι λειτουργικές όσο και οι επενδυτικές, πρέπει να καταχωρούνται στο έτος κατά το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

• Τέλος, τα συνολικά ποσά που θα αναφέρονται στα έσοδα, τα έξοδα και το ισοζύγιο των φορέων των υποβαλλόμενων σχεδίων των προϋπολογισμών για το έτος 2016, καθώς και στη στήλη των εκτιμήσεων του έτους 2015, πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένα σε χιλιάδες ευρώ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης


Στον πίνακα Ι περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και νομικά πρόσωπα των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού τους καλύπτεται άμεσα από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως νοσοκομεία, πανεπιστήμια), τόσο για τον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και για το ΠΔΕ.

Τα όρια αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του Μέρους Β' της παρούσας εγκυκλίου.

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, αφού λάβουν υπόψη τους τα ανώτατα όρια δαπανών για το οικονομικό έτος 2016, πρέπει να κατανείμουν τα ποσά αυτά στους επιμέρους ειδικούς φορείς και κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ). Για τις κατανομές πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες (διοικητικές ή και νομοθετικές) που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών εντός των ανωτέρω περιορισμών.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που προβλέπονται στον πίνακα Ι της εγκυκλίου, μετά από σχετική κατανομή ανά εποπτευόμενο φορέα, πρέπει να κοινοποιηθούν από την αρμόδια ΓΔΟΥ, εγκαίρως και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου, ώστε οι φορείς να συντάξουν τους δικούς τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, με την επιφύλαξη τυχόν μεταβολών, λόγω κινητικότητας και γενικότερης ανακατανομής του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4270/2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

α/α

ΦΟΡΕΙΣ

Εθνικό

Συγχρηματο­

Σύνολο

δοτούμενο

1

Προεδρία της Δημοκρατίας

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

1.840.654 0 0 0 0

1.290.000

0 0 0 0 0 0

1.840.654 0 0 0 0

1.290.000

Σύνολο

3.130.654

0

0

0

3.130.654

2

Βουλή των Ελλήνων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

91.568.000 2.600.000 400.000 0 0

45.576.000

91.568.000 2.600.000 400.000 0 0

45.576.000

Σύνολο

140.144.000

0

2.000.000

2.000.000

142.144.000

3

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

1.544.653.000

27.800.000 57.510.000 6.517.000 3.262.901.000 0

399.028.000

0

0 0 0 0 0 0

1.544.653.000

27.800.000 57.510.000 6.517.000 3.262.901.000 0

399.028.000

Σύνολο 3

5.298.409.000

20.000.000

295.000.000

315.000.000

5.613.409.000

(εκ των οποίων)

α. πρώην Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

26.860.000 16.500.000 0 0 0

13.376.000

26.860.000 16.500.000 0 0 0

13.376.000

Σύνολο 3α

56.736.000

140.000.000

140.000.000

196.736.000

β. πρώην Υπ. Εσωτερικών

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

14.344.000 39.664.000 6.517.000 3.261.501.000 0

14.361.000

14.344.000 39.664.000 6.517.000 3.261.501.000 0

14.361.000

Σύνολο 3β

3.336.387.000

12.000.000

100.000.000

112.000.000

3.448.387.000

γ. πρώην Υπ. Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

1.501.364.000

27.800.000 350.000 0

1.400.000 0

369.425.000

1.501.364.000

27.800.000 350.000 0

1.400.000 0

369.425.000

Σύνολο 3γ

1.900.339.000

7.000.000

54.000.000

61.000.000

1.961.339.000

δ. πρώην Υπ. Μακεδονίας-Θράκης

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

2.085.000 996.000 0 0 0

1.866.000

2.085.000 996.000 0 0 0

1.866.000

Σύνολο 3δ

4.947.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

6.947.000

4

Υπουργείο Εξωτερικών

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

122.051.000 180.000 291.000 0 0

151.629.000

122.051.000 180.000 291.000 0 0

151.629.000

Σύνολο

274.151.000

3.000.000

6.000.000

9.000.000

283.151.000

Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση)

100.000

100.000


ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

α/α

ΦΟΡΕΙΣ

Εθνικό

Συγχρηματο­

Σύνολο

δοτούμενο

5

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

1.940.000.000

40.833.000 360.000 29.000 0 0

588.778.000

1.940.000.000

40.833.000 360.000 29.000 0 0

588.778.000

Σύνολο

2.570.000.000

2.000.000

10.000.000

12.000.000

2.582.000.000

Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)

598.000.000

598.000.000

6

Υπουργείο Υγείας

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000, περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και υπερωριών λοιπού νοσοκομειακού προσωπικού (ΚΑΕ 2811, 2812, 2813, 2814, 9562)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

1.915.986.513

2.124.649.084 45.435.916 6.900.000 0

28.948.022

1.915.986.513

2.124.649.084 45.435.916 6.900.000 0

28.948.022

Σύνολο

4.121.919.536

20.000.000

60.000.000

80.000.000

4.201.919.536

7

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

498.276.000 14.700.000 1.037.000 0

9.409.000 0

48.169.000

498.276.000

1.037.000 0

9.409.000 0

48.169.000

Σύνολο

571.591.000

3.000.000

9.000.000

12.000.000

583.591.000

8

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

3.837.980.000 318.582.000 30.581.000 4.298.000 0

255.919.000

0 0 0 0 0 0

3.837.980.000 318.582.000 30.581.000 4.298.000 0

255.919.000

Σύνολο 8

4.447.360.000

112.000.000

426.000.000

538.000.000

4.985.360.000

(εκ των οποίων)

α. πρώην Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

3.684.750.000 256.582.000 581.000 0 0

217.087.000

3.684.750.000 256.582.000 581.000 0 0

217.087.000

Σύνολο 8α

4.159.000.000

92.000.000

345.000.000

437.000.000

4.596.000.000

β. πρώην Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

153.230.000 62.000.000 30.000.000 4.298.000 0

38.832.000

153.230.000 62.000.000 30.000.000 4.298.000 0

38.832.000

Σύνολο 8β

288.360.000

20.000.000

81.000.000

101.000.000

389.360.000

9

Υπουργείο Οικονομικών (εκτός Γενικές Κρατικές Δαπάνες)

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

461.918.000

1.400.000 52.397.000 2.215.000 0 0

108.926.000

461.918.000

1.400.000 52.397.000 2.215.000 0 0

108.926.000

Σύνολο

626.856.000

8.000.000

8.000.000

634.856.000

10

Γενικές Κρατικές Δαπάνες

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

72.000.000 50.800.000

72.000.000 50.800.000


ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

α/α

ΦΟΡΕΙΣ

Εθνικό

Συγχρηματο­

Σύνολο

δοτούμενο

Συντάξεις (ΚΑΕ 0600)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

6.509.200.000 0

24.500.000 28.500.000 8.000.000 3.262.440.000

6.509.200.000 0

24.500.000 28.500.000 8.000.000 3.262.440.000

Σύνολο

9.955.440.000

0

0

9.955.440.000

Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση) Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF Καταπτώσεις εγγυήσεων

6.000.000.000 0

548.000.000

6.000.000.000 0

548.000.000

11

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

64.328.000 85.715.000 0

8.420.000 0

707.894.000

0 0 0 0 0 0

64.328.000 85.715.000 0

8.420.000 0

707.894.000

Σύνολο 11

866.357.000

143.000.000

1.035.000.000

1.178.000.000

2.044.357.000

(εκ των οποίων)

α. πρώην Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

37.394.000 71.266.000 0

3.860.000 0

681.387.000

37.394.000 71.266.000 0

3.860.000 0

681.387.000

Σύνολο 11α

793.907.000

3.000.000

535.000.000

538.000.000

1.331.907.000

β. πρώην Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

26.934.000 14.449.000 0

4.560.000 0

26.507.000

26.934.000 14.449.000 0

4.560.000 0

26.507.000

Σύνολο 11β

72.450.000

140.000.000

500.000.000

640.000.000

712.450.000

12

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

67.326.909

11.553.131.790 4.804.000 116.000 0

142.212.588

67.326.909

11.553.131.790 4.804.000 116.000 0

142.212.588

Σύνολο

11.767.591.287

20.000.000

360.000.000

380.000.000

12.147.591.287

13

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

302.318.000

2.880.000 293.630.000 58.162.000 5.000 0

292.236.000

0

0 0 0 0 0

302.318.000

2.880.000 293.630.000 58.162.000 5.000 0

292.236.000

Σύνολο 13

949.231.000

377.000.000

3.789.000.000

4.166.000.000

5.115.231.000

(εκ των οποίων)

α. πρώην Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

25.272.000 859.000 162.000 0 0

16.448.000

25.272.000 859.000 162.000 0 0

16.448.000

Σύνολο 4α

42.741.000

220.000.000

1.620.000.000

1.840.000.000

1.882.741.000

β. πρώην Υπ. Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000)1 Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000)

97.056.000 290.771.000 58.000.000 0 0

97.056.000 290.771.000 58.000.000 0 0


ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

α/α

ΦΟΡΕΙΣ

Εθνικό

Συγχρηματο­

Σύνολο

δοτούμενο

Λοιπές δαπάνες

122.048.000

122.048.000

Σύνολο 4β

567.875.000

137.000.000

2.116.000.000

2.253.000.000

2.820.875.000

γ. πρώην Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

166.550.000

2.880.000 0 0

5.000 0

146.455.000

166.550.000

2.880.000 0 0

5.000 0

146.455.000

Σύνολο 4γ

315.890.000

12.000.000

25.000.000

37.000.000

352.890.000

δ. πρώην Υπ. Τουρισμού

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

13.440.000 2.000.000 0 0 0

7.285.000

13.440.000 2.000.000 0 0 0

7.285.000

Σύνολο 4δ

22.725.000

8.000.000

28.000.000

36.000.000

58.725.000

14

Σύνολο

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

134.870.000 0

58.000 0 0

30.552.000

134.870.000 0

58.000 0 0

30.552.000

Σύνολο

165.480.000

0

0

165.480.000

Γενικό Σύνολο

Αμοιβές προσωπικού (ΚΑΕ 0100 - 0400, 0517, 9521) Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0263, 0418, 0621, 0622, 0623, 0612Μ) Συντάξεις (ΚΑΕ 0600)

Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000) Αποδόσεις σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΚαΕ 3000) Αποδόσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 3000) Λοιπές δαπάνες

11.055.116.076

138.413.000 6.509.200.000 14.489.791.874 172.992.916 3.320.549.000 8.000.000 6.063.597.610

11.055.116.076

138.413.000 6.509.200.000 14.489.791.874 172.992.916 3.320.549.000 8.000.000 6.063.597.610

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

41.757.660.477

700.000.000

6.000.000.000

6.700.000.000

48.457.660.477

Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση)

6.000.100.000

6.000.100.000

Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF Εξοπλιστικά προγράμματα Καταπτώσεις εγγυήσεων

0

598.000.000 548.000.000

0

598.000.000 548.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

48.903.760.477

700.000.000

6.000.000.000

6.700.000.000

55.603.760.477


1. Στο πρώην Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ εμφανίζονται ως "Επιχορηγήσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 2000)", δεδομένου ότι στο σενάριο βάσης έχει περιληφθεί η παραδοχή της αποκρατικοποίησης του εν λόγω φορέα εντός του 2θΐ5 και ως εκ τούτου δεν έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του ύψους του Ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης έτους 2015 και μετά.

2. Στο πρώην Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν περιλαμβάνεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό πίστωση ύψους 11.980.000 ευρώ που αφορά αυξήσεις ΜΚ για διεθνείς οργανισμούς.


Με βάση όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του Μέρους Β', οι φορείς θα συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα 1 του Παραρτήματος, κατανέμοντας κατά περίπτωση, τα όρια για τις αμοιβές προσωπικού και δεσμευτικά τα όρια για τις μεταβιβάσεις και τις λοιπές δαπάνες.

Ο πίνακας 2 του Παραρτήματος αφορά στην ανάλυση της κατανομής των πόρων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ επιχορηγήσεων σε φορείς εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης και σε λοιπές δαπάνες και συμπληρώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του Μέρους Β'.

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης να συμπληρώσουν τους επισυναπτόμενους πίνακες 3 και 5 του Παραρτήματος. Ειδικότερα:

• Ο πίνακας 3 του Παραρτήματος αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανά ειδικό φορέα, για τις μεταβολές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) που έχουν πραγματοποιηθεί το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, στον οποίο έχει προστεθεί η αντίστοιχη τρέχουσα και ετήσια δαπάνη. Η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα και ως εκ τούτου πρέπει να συμπίπτει με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

• Ο πίνακας 5 του Παραρτήματος αφορά στο εποχικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Διοίκησης και των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα έτη 2014 έως και 2016. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων, τόσο για τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού, όσο και για τη δαπάνη της υπό εξέταση περιόδου. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα αποτελεί ευθύνη του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

• Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την συμπλήρωση του πίνακα 5, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι προβλεπόμενες προσλήψεις να έχουν περιληφθεί στο σχεδιασμό προσλήψεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. Αρμόδιος για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι ο Προϊστάμενος της οικείας ΓΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι για να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων απαιτείται η εντός των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν θεσπισθεί. Τα υπουργεία πρέπει να αναπτύξουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία απαιτείται (ενημέρωση υπηρεσιών, έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων κ.λπ.), ούτως ώστε να ενημερωθούν οι καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες τους, καθώς και τα εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα (φορείς).

Οι προβλέψεις του Τακτικού Προϋπολογισμού (αναλυτικά κατά ειδικό φορέα και ΚΑΕ) θα καταχωρηθούν μέσω e-portal. Ειδικότερα οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) θα υποβάλουν τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό τους, κάνοντας χρήση της λειτουργικότητας που παρέχεται στο e-portal του ΓΛΚ (https://portal-md.glk.gr). Οι υπεύθυνοι των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων, πρέπει - σε περίπτωση αντικατάστασης των αρμοδίων υπαλλήλων - να αποστείλουν άμεσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αρμοδίων για την καταχώρηση των προτάσεων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων πρέπει να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το e-mail, το φορέα και τον ειδικό φορέα για τον οποίο εξουσιοδοτούνται να καταχωρήσουν προτάσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλοι οι πίνακες (1-12 και 12α, 12β, 12γ) του Παραρτήματος που αφορούν στον προϋπολογισμό του 2016 και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) μέχρι τις 31/7/2015 σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της ΔΠΓΚ: [email protected]

2. Λοιποί φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ)

Οι εποπτευόμενοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, θα καταρτίσουν συνοπτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, το οποίο θα υποβάλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων μέχρι τις 15/7/2015.

Για την παρακολούθηση των μεταβολών του προσωπικού, παρακαλούνται οι εποπτευόμενοι φορείς να συμπληρώσουν τους πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος. Ειδικότερα:

• Ο πίνακας 4 συμπληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτευόμενου νομικού προσώπου για τις μεταβολές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (υπηρετούντες, προσλήψεις, αποχωρήσεις κ.λπ.) σε αριθμό και δαπάνη. Η συμπλήρωσή του αφορά στο προσωπικό που περιλαμβάνεται στις δαπάνες μισθοδοσίας του εκάστοτε φορέα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων για τον αριθμό και τη δαπάνη του μισθοδοτούμενου προσωπικού, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, και με το λογαριασμό 60 «Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), εφόσον τηρείται. Η αποστολή του εν λόγω πίνακα γίνεται με ευθύνη του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

• Ο πίνακας 5 αφορά στο εποχικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Κεντρικής Διοίκησης και των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συμπληρώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του Μέρους Γ'.

Τα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριασμοί που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα 6 του Παραρτήματος.

Οι εντός και εκτός Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ, οι ειδικοί λογαριασμοί που εφαρμόζουν το ΕΓΛΣ, καθώς και όσοι εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα 7 του Παραρτήματος.

3. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση προϋπολογισμών νομικών προσώπων 3.1 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Η ΓΔΟΥ κάθε υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς των φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, εμφανίζοντας διακριτά τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προβλέψεις των εσόδων και δαπανών (όπως για μισθώματα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες), ώστε να βασίζονται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις με ταυτόχρονη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών και εξέταση των δυνατοτήτων αύξησης των ιδίων εσόδων.

Στον πίνακα ΙΙ περιλαμβάνονται τα ποσά για το έτος 2016, κατά υπουργείο και για το σύνολο των εποπτευόμενων από αυτό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ, ως προς:

• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και

• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των συνοπτικών προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων (ΝΠΔΔ, εντός και εκτός Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ και ειδικοί λογαριασμοί) κάθε υπουργείου, πρέπει να προκύπτει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Στο σκέλος των εσόδων των συνοπτικών προϋπολογισμών πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται και τα ποσά των επιχορηγήσεων και των αποδόσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2016(1)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (πλην ΔΕΚΟ)

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ! ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

6,9

2,0

α. πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

4,5

2,0

Διακυβέρνησης

β. πρώην Υπουργείο Εσωτερικών

1,4

0,0

γ. πρώην Υπουργείο Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

0,0

0,0

δ. πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

1,0

0,0

2

Υπουργείο Εξωτερικών

0,1

0,0

3

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

0,4

1,0

4

Υπουργείο Υγείας

92,4

19,0

5

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

10,4

14,0

6

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

315,5

137,0

α. πρώην Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

249,2

110,0

β. πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

66,3

27,0

7

Υπουργείο Οικονομικών

52,4

21,0

8

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και

39,1

-32,0

Ενέργειας

α. πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

27,4

9,0

β. πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

10,8

-20,0

γ. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας(2)

0,9

-21,0

9

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

15,8

14,0

Αλληλεγγύης(3)

10

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

71,7

80,0

α. πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

0,9

2,0

β. πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων(4)

70,8

71,0

γ. πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

0,0

7,0

11

Βουλή των Ελλήνων(5)

0,9

-

Σ Υ Ν Ο Λ Α

605,7

256,0(1) Στη διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος συμπεριλαμβάνονται και οι πόροι που προέρχονται από το ΠΔΕ.
(2) Στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας περιλαμβάνεται ποσό 30 εκατ. ευρώ για καταπτώσεις εγγυήσεων ΕΤΕΑΝ.
(3) Στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν περιλαμβάνεται το ΑΚΑΓΕ.
(4) Στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώην Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν περιλαμβάνεται μέρισμα της ΕΕΤΤ ποσού 44 εκατ. ευρώ.
(5) Αφορά στο Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.


3.2 Επαναταξινομημένες ΔΕΚΟ (εντός και εκτός του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005)

Η ΓΔΟΥ κάθε υπουργείου θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς (πίνακας 7 του Παραρτήματος) των επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ εποπτείας του, εμφανίζοντας αυτές διακριτά.

Στον πίνακα III περιλαμβάνονται τα ποσά για το έτος 2016 κατά εποπτεύον υπουργείο και ΔΕΚΟ ως προς:

• τις επιχορηγήσεις και αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και

• το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Οι φορείς οφείλουν να προσαρμόσουν τα μεγέθη του υποβαλλόμενου σχεδίου προϋπολογισμού τους σε τέτοιο ύψος, ώστε να προκύπτει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2016(1)

ΔΕΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

α. πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κοινωνία της Πληροφορίας

12

0

2

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα + Ηλεκτρομηχανική Κύμης

0

0

3

Υπουργείο Υγείας

ΚΕΕΛΠΝΟ

24

-16

4

Υπουργείο Οικονομικών

ΕΡΤ + ΕΑΒ(2)

0

76

5

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

α. πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΟΠΕΚΕΠΕ + ΕΛΓΑ

48

17

β. πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Πράσινο Ταμείο

4

231

6

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

α. πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΜΟΔ + ΤΑΝΕΟ

0

0

β. πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΟΣΕ(2) + ΕΡΓΟΣΕ + ΕΕΣΣΤΥ(3)+Εγνατία Οδός + ΤΡΑΙΝΟΣΕ(3) + Αττικό Μετρό + ΟΣΥ + ΟΑΣΘ

278

220

γ. πρώην Υπουργείο Τουρισμού

ΕΟΤ

2

1

Σ Υ Ν Ο Λ Α

368

529