Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1249/16.12.1999 Κοινοποίηση του άρθρου 16 του Ν.2753/1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-1999 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1249/16.12.1999
Κοινοποίηση του άρθρου 16 του Ν.2753/1999


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Πληρ.: ΤΖΙΝΙΑΣ Τηλ.:3642570
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ. ΚΟΥΛΗΣ Τηλ.:3635439
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πληρ. Τηλ.3375000
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
Πληρ. ΜΠΟΥΡΑ Τηλ.3647202-5
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
« 32η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Στοιχείων Η/Υ
Πληρ.: ΦΑΤΟΥΡΟΣ Τηλ. 9578711
Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1117903/1226/Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ.: 1249

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 16 του ν.2753/1999.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 16 και της περ. η' του άρθρου 26 του Ν.2753/1999, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 249/Α'/17.11.1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε θέματα αρμοδιότητάς μας.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις γίνονται σημαντικές μεταβολές από 1.1.2000 ως προς τα αυτοκίνητα οχήματα και οι οποίες αφορούν: α) στον τρόπο μεταβίβασης των ενάριθμων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τις ενέργειες στις οποίες θα προβαίνουν οι ΔΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, β) στην κατάργηση προσκόμισης από τους ενδιαφερόμενους ορισμένων δικαιολογητικών για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων για τη μεταβίβαση των ενάριθμων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ως προϋπόθεση μεταβίβασης όλων των αυτοκινήτων οχημάτων ή αλλαγής του κινητήρα τους, γ) στην κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης, δ) στην επέκταση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/1967, ε) στην αποστολή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, για μη προμήθεια ή μη επικόλληση του ειδικού σήματος κυκλοφορίας στα οχήματα για τα οποία υπάρχει τέτοια υποχρέωση, εφόσον παρέλθει εξάμηνο από την αφαίρεση και στ) στα αφαιρούμενα στοιχεία κυκλοφορίας σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας για τροχόσπιτο. ΕΙΔΙΚΑ
Για τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχουμε ειδικότερα τις κατωτέρω οδηγίες:

Παράγραφος 1

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.722/1977, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.1473/1984, οι μεταβιβάσεις της κυριότητας με επαχθή αιτία των ενάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών γίνονται με απλή πράξη των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ολοκληρώνονται με τη βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για τη μεταβίβαση, όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 16 αντικαθίστανται οι
ανωτέρω διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.722/1977. Με τις νέες διατάξεις αλλάζει ο τρόπος μεταβίβασης της κυριότητας με επαχθή αιτία των ανωτέρω οχημάτων, δηλαδή των ενάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Συγκεκριμένα, οι μεταβιβάσεις αυτές συντελούνται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ON - LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.
Για να υλοποιηθούν, όμως, τα πιο πάνω, θα πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από τη ΔΟΥ στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση, όσο και για την έκδοση της νέας κυκλοφορίας του οχήματος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται στη ΔΟΥ, με τη σχετική βεβαίωση αυτής ότι έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως προβλέπεται στις παλαιές διατάξεις, αλλά ενώπιον της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, εκδίδει
αμέσως τη νέα άδεια κυκλοφορίας.
Ενόψει των οριζομένων στις νέες διατάξεις, για να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση της κυριότητας από επαχθή αιτία ενάριθμου επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, οι ΔΟΥ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:

α) Θα ελέγχουν εάν υπάρχει φορολογική ενημερότητα του πωλητή με βάση το προσκομιζόμενο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας [σχετική η υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/(ΦΕΚ 2134/Β'/1999) ΑΥΟ].

β) Θα εισπράττουν τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις για τη μεταβίβαση του οχήματος (τέλη χαρτοσήμου, φόρο υπέρ του Ταμείου Νομικών, φόρο υπεραξίας, κατά περίπτωση. Οσον αφορά το ΦΠΑ, εξακολουθεί να ισχύει ό,τι ίσχυε. Δηλαδή, τα ποσά που αναγράφονται στο Τιμολόγιο Πώλησης του αυτοκινήτου οχήματος θα συμπεριλαμβάνονται στην περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου) και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας (τέλη χαρτοσήμου, εισφορά υπέρ ΤΣΑ κ.λπ.).

γ) Θα εισπράττουν τα τέλη κυκλοφορίας που τυχόν δεν έχουν καταβληθεί για το έτος της μεταβίβασης, καθώς και τα τυχόν οφειλόμενα προηγούμενων ετών και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, πρόστιμο.

δ) Θα ελέγχουν εάν τα μεταβιβαζόμενα ενάριθμα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες έχουν περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία εισοδήματός του που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο έτος της μεταβίβασης (παρ. 10, άρθρου 81 του Ν.2238/1994). Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά ή μέσω fax ή απευθείας από το ΚΕΠΥΟ).

ε) Θα βεβαιώνουν στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως αναλύθηκαν ανωτέρω) τόσο για τη μεταβίβαση, όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας. Εννοείται ότι δεν θα γίνεται η βεβαίωση αυτή, εάν δεν υπάρχει φορολογική ενημερότητα του πωλητή.

Για τις ενέργειες αυτές, διευκρινίζονται τα εξής:
- Αρμόδιες για την είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων και τη σχετική βεβαίωση επί της άδειας κυκλοφορίας ότι εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις, είναι όλες οι ΔΟΥ στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η φορολογία αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα των ενδιαφερομένων.
- Δεν θα αποστέλλονται πλέον οι φάκελοι των αυτοκινήτων στη νέα ΔΟΥ. Μέχρι να δοθούν νεώτερες οδηγίες, οι φάκελοι θα παραμείνουν στη ΔΟΥ όπου βρίσκονται.
- Οσον αφορά τη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, προκειμένου να γίνει η σχετική βεβαίωση επί της άδειας κυκλοφορίας, πρόκειται να σας δοθούν έγκαιρα αναλυτικές οδηγίες από το ΚΕΠΥΟ.
Εξάλλου, από 1.1.2000 παύει η αποστολή Μηχανογραφικών Δελτίων Αυτοκινήτων (ΜΔΑ) στο ΚΕΠΥΟ για τις πραγματοποιούμενες από την ημερομηνία αυτή μεταβολές στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες (μεταβιβάσεις κ.λπ.).
Εξαιρετικά, θα αποστέλλονται ΜΔΑ σε περίπτωση χορήγησης ή κατάργησης απαλλαγής ή θέσης των ανωτέρω οχημάτων σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική).
Επίσης, δεν θα αποστέλλονται ΜΔΑ για τα τιθέμενα το πρώτο σε κυκλοφορία Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από 1.1.2000.
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ η' του άρθρου 26 η ισχύς του άρθρου 16 και επομένως και της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Επομένως

Ο νέος τρόπος μεταβίβασης των ενάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αρχίζει από την ανωτέρω ημερομηνία. Δηλαδή αφορά μεταβιβάσεις οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί, με βάση τις παλαιές διατάξεις, μέχρι 31.12.1999.
Διευκρινίζεται ότι, για τις μεταβιβάσεις που ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.1999 με βάση τις παλαιές διατάξεις, οι ΔΟΥ πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες (διαβίβαση φακέλων, αποστολή ΜΔΑ κ.λπ.).
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, όταν η σύμβαση πώλησης επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τόσο ανάριθμων, όσο και ενάριθμων, γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, καταργείται η αποστολή από το συμβολαιογράφο των κυρωμένων αντιγράφων των συμφωνιών μεταβίβασης στη ΔΟΥ και στο ΚΕΠΥΟ.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι μετά την αλλαγή του τρόπου μεταβίβασης των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είναι άνευ αντικειμένου οι υπ' αριθ. 1040388/1698/0014/ΠΟΛ.1092/30.3.1995 και 1105494/4931/0014/ διαταγές μας, ως προς την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας σε εμπόρους αυτοκινήτων (μεταπωλητές) οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 36α' του
Ν.1642/1986.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών καταργούνται ορισμένα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν οι πολίτες για τη διενέργεια μεταβιβάσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή τη σύναψη εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών.
Ειδικότερα, καταργείται:

α) Η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πολίτες βεβαίωσης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ότι το μεταβιβαζόμενο ή βαρυνόμενο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα έχει περιληφθεί στη δήλωση που υπέβαλε ο υπόχρεος για τη φορολογία εισοδήματός του, που απέκτησε το αμέσως προηγούμενο του έτους της μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος (παρ. 10, άρθρου 81 του Ν.2238/1994).

β) Η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους πολίτες βεβαίωσης της ΔΟΥ περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και του φόρου υπεραξίας και του ΦΠΑ, κατά περίπτωση, προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια της μεταβίβασης της κυριότητας αυτών ή η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κατάργηση δεν σημαίνει ότι καταργείται η εκπλήρωση των ανωτέρω φορολογικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση διενέργειας της μεταβίβασης κ.λπ. Η διαπίστωση, όμως, αυτή θα γίνεται από τη ΔΟΥ χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση από τον υπόχρεο των σχετικών δικαιολογητικών. Ως προς το ΦΠΑ ισχύει ό,τι και προηγούμενα αναφέρθηκε (παρ. 1β').
Η ισχύς της παραγράφου αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. η' του άρθρου 26, αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2000.
Επομένως, η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι ΔΟΥ για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος, κατά περίπτωση, αφορούν τις σχετικές πράξεις (μεταβιβάσεις κ.λπ.) που πραγματοποιούνται από 1.1.2000 και όχι πράξεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.1999.

Παράγραφος 3

Με την παρ. 3 καταργείται η περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976, η οποία παράγραφος προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.2496/1997. Επομένως, από 1.1.2000 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη περ. η' του άρθρου 26 του Ν.2753/1999) παύει η υποχρέωση
προσκόμισης της βεβαίωσης που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις και τη διάταξη του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Κ.3-11658/30.12.1997 (ΦΕΚ 25/Β'/23.1.1998) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος ή αλλαγή του κινητήρα του.
Διευκρινίζεται ότι με τη διάταξη της παρ. 3 δεν καταργείται η υποχρέωση ασφάλισης των αυτοκινήτων οχημάτων, αλλά μόνο η διαπίστωση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής ως προϋπόθεση για τη μεταβίβαση όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και η προσκόμιση της βεβαίωσης της ασφαλιστικής κάλυψης.
Η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2000. Επομένως, από την ημερομηνία αυτή δεν θα ζητείται προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης για μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων κάθε είδους ή αλλαγή κινητήρα αυτών.

Παράγραφος 4

Με την παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθεται, μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, εδάφιο με το οποίο επεκτείνεται από 1.1.2000 το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας και στα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν στο αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων
στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 και φέρουν ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας με τα χαρακτηριστικά στοιχεία ΕΥ και ΕΥΥ. Εννοείται ότι τα αυτοκίνητα αυτά οφείλουν να έχουν επικολλημένο το σήμα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την προμήθεια του ειδικού σήματος έτους 2000 (31.1.2000) ή την τυχόν παράταση.

Παράγραφος 5

Με την παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθενται στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 δύο (2) νέα εδάφια:
Με το πρώτο εδάφιο αντιμετωπίζεται το θέμα της συσσώρευσης των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) στα Αστυνομικά Καταστήματα. Ειδικότερα, εφόσον τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας δεν έχουν παραληφθεί από τους κατόχους των αυτοκινήτων, μετά παρέλευση εξαμήνου θα αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν θα επιστρέφουν τα στοιχεία κυκλοφορίας, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το ειδικό σήμα και το αποδεικτικό καταβολής του κατά περίπτωση προστίμου. Με το δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι, στην περίπτωση κυκλοφορίας επιβατικού ρυμουλκούμενου - ημιρυμουλκούμενου Ι.Χ. (τροχόσπιτου) χωρίς το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας, θα αφαιρούνται μαζί με το ειδικό σημείωμα προσάρτησης και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ανεξάρτητα αν έχει γίνει προμήθεια του ειδικού σήματος για το έλκον αυτοκίνητο.

Η έναρξη ισχύος των παρ. 4 και 5 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2000.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης