ΠΟΛ.1241/2.12.1999

Παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999Σχόλια:


2 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1113267/6260-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Τηλέφωνα: 3635480,3635963,3635439
Η.Π. 7/12/1999/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1241

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1992 (ΦΕΚ 114/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων, να εκδίδει
αποφάσεις του με τις οποίες να αναστέλλεται, στις πληγείσες περιοχές, η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.
3. Τις υπ' αριθ. 1084411/4996-20/0016/και 1086085/5059-20/0016/αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31.12.1999 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999, οι οποίες έληξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 1999 και χορηγήθηκε αναστολή είσπραξης μέχρι την ίδια ημερομηνία των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 29.10.1999 χρεών προς το Δημόσιο των οφειλετών αυτών.
4. Το γεγονός ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές που προκάλεσε ο καταστρεπτικός σεισμός της 7.9.1999.
5. Το γεγονός ότι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 154/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2000 τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών των Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο 1999.

2. Αναστέλλουμε μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2000 την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 31.12.1999 χρεών προς το Δημόσιο των παραπάνω οφειλετών. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η προσκόμιση του δελτίου αυτοψίας δευτεροβάθμιου ελέγχου που εξέδωσε το ειδικό συνεργείο του ΥΠΕΧΩΔΕ και από το οποίο προκύπτει
η ακαταλληλότητα οίκησης της οικίας ή χρήσης της επαγγελματικής εγκατάστασης του πληγέντος (με χαρακτηρισμό ?κόκκινο? ή ?κίτρινο?).
Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και οι οφειλές Φυσικών Προσώπων τα οποία απώλεσαν τη ζωή τους συνεπεία του ως άνω σεισμού, καθώς και οι οφειλές των συζύγων τους ή των προστατευομένων μελών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η προσκόμιση δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί το γεγονός απώλειας ζωής.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr