Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1025/19.2.2003 Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1025/19.2.2003
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.


Αθήνα,19 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1007329/433/81/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Διεύθυνση: 14η ΦΠΑ - Τμήμα ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΟΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ
2. Δ/ΝΣΗ 32Η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ – ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1025

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2002 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.


1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Μεταβολές

Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2002 (009/02) δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το έντυπο του προηγούμενου έτους. Οι μόνες διαφοροποιήσεις που έγιναν είναι στην πρώτη σελίδα του εντύπου και είναι οι εξής:

α. Διαγράφηκε ο κωδ. 003 στον οποίο γινόταν η επιλογή του νομίσματος δηλαδή, ευρώ ή δραχμές.

β. Στον πίνακα Β αντικαταστάθηκε η επιλογή 2 με τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου και αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες.

γ. Στον πίνακα Δ δεν υπάρχουν πλέον οι κωδ. 814, 815, 816, για τη μετατροπή των δραχμών σε ευρώ.

1.2 Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 2002 σε έντυπο έτους 2001.

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 2002 με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 2001, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου πριν από τις 31.12.2002 π.χ. 30.6.2002, ή λόγω διακοπής δραστηριότητας ή από άλλη αιτία, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν, μέσα στο έτος 2003 με έντυπο του έτους 2002.

Μετά το διαχωρισμό αυτό θα στέλνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. σε ξεχωριστά δέματα στα οποία θα αναγράφεται με μαρκαδόρο η ένδειξη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2002 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΚΑΦΕ) ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α. 009/01».

1.3 Δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου με Η/Υ.

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί.

Θα πρέπει απαραίτητα, στις δηλώσεις που συμπληρώθηκαν με εκτυπωτή, σύμφωνα με την αριθμ. 1064794/4982/ΑΥΟ να γίνεται έλεγχος αν η εκτύπωση έγινε σε σωστή θέση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις εκτυπώθηκαν σε ενδιάμεσες ή γενικά έξω από το σωστό σημείο θέσεις, να επιστρέφονται στο φορολογούμενο για επανεκτύπωση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εκτύπωση έγινε με τη χρήση συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, θα πρέπει να προσαρτώνται οι 2 σελίδες, έτσι ώστε να υποβάλλονται ως μονόφυλλο έντυπο.

1.4 Καταβολή οφειλόμενου φόρου και προσαυξήσεων

Εάν κατά τη σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης διαπιστωθούν διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους πρέπει απαραίτητα, πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις, με τις οποίες θα καταβληθούν οφειλόμενες διαφορές φόρου και προσαυξήσεων έτσι ώστε να μην προκύπτουν διαφορές, οφειλόμενες σε φορολογικές περιόδους.

Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσό του κωδ. 813 πρέπει να καταβληθεί, όταν είναι πάνω από 3 ευρώ. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

1.5 Τρόπος υποβολής της δήλωσης

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον επιδείξει την ταυτότητά του. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Κατ' εξαίρεση οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή, εσωκλείοντας σε αυτήν και ισόποση με το ποσό για καταβολή (εφόσον υπάρχει) επιταγή, σε διαταγή της αρμόδιας ΔΟΥ ή του Ελληνικού Δημοσίου.

Τονίζεται ότι υποβάλλεται ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το κεντρικό όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού.

Επισημαίνεται ακόμη ότι, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης υποβάλλεται μία δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.

1.6. Παραλαβή δηλώσεων μέσω του συστήματος TAXIS

Οι ΔΟΥ, θα παραλαμβάνουν πλέον τις εκκαθαριστικές δηλώσεις μέσα από το σύστημα αυτό.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιες δηλώσεις έχουν παραληφθεί χειρόγραφα (π.χ. διακοπή ρεύματος), αυτές θα καταχωρηθούν εκ των υστέρων στο σύστημα από την επιλογή «Χωρίς Διπλότυπο». Ως αριθμό δήλωσης θα θέτουν τον αριθμό καταχώρισης που προκύπτει από το σύστημα. Οι ίδιες ΔΟΥ αν μεν έχουν παραλάβει κάποιες από τις εκκαθαριστικές έτους 2002 ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (έντυπο 009/01) μέσω του συστήματος, θα αναγράψουν, κατά την αποστολή με την ομάδα Β', επίσης ως αριθμό δήλωσης, τον αριθμό καταχώρισης που προκύπτει από το σύστημα.

Εξυπακούεται ότι, οι δηλώσεις που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXIS, δε θα καταχωρηθούν στο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης εκκαθαριστικών δηλώσεων.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

2.1 Αρχικοί έλεγχοι

Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις, που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που, σε πρώτη φάση, θα επεξεργασθούν μηχανογραφικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. και αν δεν υπάρχει συμφωνία οι δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση, αλλά και καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων.

Θα πρέπει να ελέγχεται αν τα στοιχεία της δήλωσης, ταυτίζονται με αυτά που υπάρχουν στο σύστημα για το συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Επιπλέον σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένοι οι Κωδικοί 001 (Κωδ. ΔΟΥ), καθώς και 041, 042 λόγω πιθανής μηχανογραφικής αξιοποίησης τους από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Επισημαίνεται ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3052/2002 και τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1248/2002, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων με εξαίρεση τις φορολογικές περιόδους εκείνες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα επιστροφής.

Κατά συνέπεια, κατά την παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2002, δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων, με την προϋπόθεση ότι, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις (δηλ. ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή αίτημα επιστροφής).

Η δήλωση δεν πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει προκειμένου για περιοδικές δηλώσεις που υπήρχε υποχρέωση υποβολής τους και δεν υποβλήθηκαν μηχανογραφικά μέσω του συστήματος TAXIS, ανεξάρτητα αν η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μέσω TAXIS ή όχι.

Έτσι, φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων πρέπει να προσκομίζονται στην περίπτωση που, ενώ η εκκαθαριστική δήλωση παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, όλες ή μερικές περιοδικές δηλώσεις (και μόνο για αυτές) της ίδιας διαχειριστικής περιόδου είχαν παραληφθεί χειρόγραφα, (π.χ. λόγω αδυναμίας καταχώρισης από προβλήματα των στοιχείων του Μητρώου).

Προς εύκολη διάκριση των περιοδικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος TAXIS (και που η προσκόμιση των φωτοαντιγράφων τους παρέλκει) σημειώνουμε ότι πρόκειται γι αυτές που ο αριθμός δήλωσης είναι συμπληρωμένος στον κωδικό 003, με αυτόν που δόθηκε από το σύστημα και ειδικά προκειμένου για δηλώσεις με ποσό για καταβολή έχει εκδοθεί ξεχωριστό διπλότυπο είσπραξης (έντυπο Α8/TAXIS).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρέπει να υποβληθούν φωτοαντίγραφα περιοδικών δηλώσεων, ελέγξτε αν ο ΑΦΜ των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται είναι ίδιος με αυτόν της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί εκ παραδρομής ξεχωριστές περιοδικές δηλώσεις για το κεντρικό και το υποκατάστημα ζητείστε φωτοτυπίες των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων (δηλαδή εκείνων που πληρώθηκε φόρος) και ενιαίες τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης φωτοαντιγράφων των περιοδικών δηλώσεων και κάποιο αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης που υποβλήθηκε έχει χαθεί, ζητείστε υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί και επαληθεύστε το από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστωθεί η μη υποβολή δηλώσεων, που κατά δήλωση των φορολογούμενων χάθηκαν θα γίνει βεβαίωση των τυχόν χρεωστικών υπολοίπων που θα έπρεπε να καταβληθούν βάσει των δηλώσεων αυτών, ενώ στην περίπτωση δηλώσεων χωρίς ποσό για καταβολή θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

2.2 Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων εκτός συστήματος TAXIS.

Για την παραλαβή των δηλώσεων υπενθυμίζουμε ότι, το οικονομικό αποτέλεσμα του Δ' Πίνακα μπορεί να είναι:

α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3 ευρώ)

β) Πιστωτικό για έκπτωση ή επιστροφή

γ) Μηδενικό (Με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ευρώ).

Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από το φορολογούμενο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδ. Φόρων της ΔΟΥ μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, θεωρεί και τα τρία αντίτυπα αυτής, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα.

1. Αν το αποτέλεσμα του Δ' Πίνακα είναι χρεωστικό (παραπάνω περίπτωση α') καταχωρεί την εκκαθαριστική δήλωση σε ιδιαίτερη ημερήσια κατάσταση που τηρείται εις διπλούν και που περιέχει τέσσερις στήλες:

στήλη (1): ΑΦΜ

στήλη (2): Χρεωστικό υπόλοιπο φόρου (κωδ. 811)

στήλη (3): Προσαυξήσεις (κωδ. 812)

στήλη (4): Σύνολο για καταβολή (κωδ. 813)

Ο αύξων αριθμός καταχώρισης στην ημερήσια κατάσταση αναγράφεται στο επάνω αριστερό μέρος της εκκαθαριστικής δήλωσης, τα δύο αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης επιστρέφονται στο φορολογούμενο, ενώ στο τμήμα παραμένουν το ένα αντίτυπο της εκκαθαριστικής και τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων. Εν συνεχεία ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον ταμία της ΔΟΥ όπου καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό του φόρου.

Ο ταμίας αφού εισπράξει το αναγραφόμενο ποσό, θέτει την ημερομηνία, υπογράφει και σφραγίζει στην ένδειξη «Ο ΤΑΜΙΑΣ» στα αντίτυπα που του προσκομίζει ο φορολογούμενος και του επιστρέφει το ένα αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο το αποδεικτικό είσπραξης του φόρου από τη ΔΟΥ, καθώς και αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.

Μετά το πέρας της συναλλαγής:

Ο υπάλληλος του τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, που παραλαμβάνει τις εκκαθαριστικές δηλώσεις αθροίζει την Ημερήσια Κατάσταση [(στήλες (2), (3) και (4)], υπογράφει και αποστέλλει το ένα αντίγραφό της στον ταμία και ενεργεί μαζί του συμφωνία των ποσών ΦΠΑ που εισπράχθηκαν από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις (άθροισμα κωδικών 813).

Σημειώνεται ότι αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων που ο φόρος τους δεν εισπράχθηκε από τον ταμία, αυτές επισημαίνονται στην ημερήσια κατάσταση, ως μη υποβληθείσες και αναζητείται ο φορολογούμενος για την καταβολή του φόρου. Εφόσον δεν προσέλθουν οι υπόχρεοι, το αντίτυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης, μαζί με τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση) τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο και διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Μετά τη συμφωνία, ο ταμίας παραδίδει στο τμήμα Εμμέσων και Ε.Φ. τα πρώτα αντίτυπα όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που θεώρησε και για τα οποία εισέπραξε φόρο.

Στη συνέχεια ο υπάλληλος του τμήματος Εμμέσων και Ε.Φ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Π.Δ.16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ»), εκδίδει το Διπλότυπο Είσπραξης τύπου Α', στο οποίο επισυνάπτει την ημερήσια κατάσταση για το συνολικό ποσό που εισπράχτηκε με διάκριση όμως σε κύριο φόρο [(άθροισμα στήλης (2)] και σε προσαυξήσεις [(άθροισμα στήλης (3)] της ημερήσιας κατάστασης.

2. Αν το αποτέλεσμα του Δ' Πίνακα είναι πιστωτικό ή μηδενικό (παραπάνω περιπτώσεις β' και γ') επιστρέφει το τρίτο αντίτυπο. Το αντίτυπο αυτό αποτελεί για το φορολογούμενο και αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

2.3 Διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων με το σύστημα TAXIS

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Δ' Πίνακα όταν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσα από το σύστημα TAXIS, μπορεί να είναι:

α) Χρεωστικό για καταβολή (αν το ποσό του κωδ. 813 είναι μεγαλύτερο των 3 ευρώ),

β) Πιστωτικό για έκπτωση ή για επιστροφή,

γ) Μηδενικό (Με μηδενικό εξομοιώνεται και η περίπτωση που το σύνολο για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ευρώ).

Τα τρία αντίτυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης προσκομίζονται από το φορολογούμενο στο Τμήμα Εμμέσων & Ειδ. Φόρων της ΔΟΥ, μαζί με φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων μόνο εκείνων που δεν υποβλήθηκαν στο σύστημα TAXIS (βλ. παρ. 2.1).

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εμμέσων & Ε.Φ. που παραλαμβάνει την εκκαθαριστική δήλωση, αφού ελέγξει την ορθότητά της, την καταχωρεί στο σύστημα. Διορθώνει, αν πρέπει (π.χ. ταχυδρομικά αποστελλόμενες δηλώσεις) την ημερομηνία υποβολής. Διαπιστώνει αν, με βάση τον ΑΦΜ, συμφωνούν τα στοιχεία του υποκειμένου και η κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ. Ελέγχει την ορθότητα της διαχειριστικής περιόδου - και ειδικά στις περιπτώσεις που συνέβη έναρξη ή διακοπή εργασιών μέσα σε αυτήν. Ελέγχει αν πρόκειται για τροποποιητική - ανακλητική ή δήλωση με επιφύλαξη, εισάγοντας τις σχετικές πληροφορίες. Καταχωρεί τα οικονομικά δεδομένα (Χρεωστικό - Προσαύξηση - Σύνολο ή Πιστωτικό - Ποσό για επιστροφή). Διορθώνει την προσαύξηση με βάση την προτεινόμενη από το σύστημα ή αποδέχεται το ποσό που καταχώρισε, αν δικαιολογημένα (π.χ. τοπικές αργίες) υπάρχει απόκλιση. Διορθώνει τυχόν λάθος σύνολο για καταβολή. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν το Χρεωστικό είναι μέχρι 3 ευρώ και εφόσον η καταβολή του παρέλκει, το σύνολο για καταβολή θα μείνει ασυμπλήρωτο.

Ακολούθως, και στα τρία αντίτυπα της δήλωσης:

α) αναγράφεται στον κωδ. 005 (αριθμός δήλωσης), ο αύξων αριθμός καταχώρισης και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους καταχώρισης (π.χ. 1425/03),

β) τίθεται υπογραφή και σφραγίδα στη θέση «Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ»,

γ) επιστρέφεται το τρίτο αντίτυπο στο φορολογούμενο και

δ) αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό για καταβολή, δίδεται επιπλέον στο φορολογούμενο Διπλότυπο Είσπραξης παραγόμενο από το σύστημα και υπογεγραμμένο από τον εκδότη του.

1) Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή ο φορολογούμενος μεταβαίνει στον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος αφού ανακτήσει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, εισπράττει το οφειλόμενο ποσό, επικυρώνει ηλεκτρονικά το διπλότυπο, το υπογράφει και επιστρέφει το δεύτερο αντίτυπο στο φορολογούμενο.

Μόνο το υπογεγραμμένο από τον Ταμία Διπλότυπο Είσπραξης της Εκκαθαριστικής δήλωσης καθιστά έγκυρη την υποβολή της και για το λόγο αυτό, το Διπλότυπο πρέπει να τηρείται από το φορολογούμενο μαζί με το αντίτυπο της Εκκαθαριστικής δήλωσης, όσο χρόνο προβλέπεται για τη συγκεκριμένη χρήση η διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων ΚΒΣ.

Σημειώνεται πως, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πράγματι ανεπικύρωτα διπλότυπα από τον Ταμία, δηλαδή αν ο φορολογούμενος δεν προσήλθε στον Ταμία για να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό αυθημερόν αυτός, αναζητείται τηλεφωνικά ή και με γραπτή πρόσκληση για επιστροφή του διπλοτύπου και καταβολή του φόρου. Η δήλωση μετά το κλείσιμο του Ταμία θα διαγραφεί ηλεκτρονικά.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις πρέπει να απομονώνονται σε ιδιαίτερο φάκελο. Οταν ο φορολογούμενος επανέλθει σε επόμενη ημερομηνία θα ακυρώνεται το παλιό διπλότυπο και η δήλωση θα καταχωρείται εκ νέου, λαμβάνοντας νέο αριθμό δήλωσης. Αν δεν προσέλθει, τα αντίτυπα των δηλώσεων με ιδιαίτερη σημείωση, θα τίθενται σε ειδικό φάκελο και θα διενεργείται αμέσως προσωρινός έλεγχος για την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου που δεν καταβλήθηκε.

Προκειμένου για δηλώσεις που δεν ήταν εφικτή η καταχώρησή τους στο σύστημα (π.χ. λόγω προβλημάτων συμφωνίας των στοιχείων της δήλωσης με αυτά του Μητρώου) θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2.2. Στο τέλος της ημέρας υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων θα εκδίδει ηλεκτρονικά Διπλότυπα Είσπραξης με το σύνολο των χρεωστικών και των προσαυξήσεων όλων των εκκαθαριστικών δηλώσεων που παραλήφθηκαν χειρόγραφα και περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Κατάσταση. Το διπλότυπο αυτό θα επικυρώνει ο Ταμίας, δίνοντας το δεύτερο αντίτυπο στο Τμήμα Εμμέσων & Ε.Φ.

2) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ποσό για καταβολή το τρίτο αντίτυπο του φορολογούμενου αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

2.4 Καταχώρηση των δηλώσεων από τις ΔΟΥ που παρέλαβαν τις δηλώσεις μέσω του συστήματος TAXIS.

Όλες οι δηλώσεις, ως καταχωρημένες ήδη από την παραλαβή στο σύστημα παραδίδονται με τις τυχόν αντίστοιχες περιοδικές τους δηλώσεις σε ειδικό συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.

Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού ΦΠΑ από τη ΔΟΥ για φορολογικές περιόδους του έτους 2002, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον κωδ. 703 του πίνακα Γ', σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το φυλλάδιο Νο 26.

2.5 Ταξινόμηση των δηλώσεων - συμπλήρωση κωδικών.

Οι υπάλληλοι του ειδικού συνεργείου που έχει συγκροτηθεί από τον προϊστάμενο κάθε ΔΟΥ για την επεξεργασία και τον έλεγχο των δηλώσεων ταξινομούν τις δηλώσεις (και τα δύο αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά) κατ' αλφαβητική σειρά ή κατά αριθμό φακέλου, προκειμένου περί ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών, και συμπληρώνουν κατ' αρχήν όλους τους κωδικούς με τον έναν αστερίσκο (*), πλην των κωδ. 005 και 007, που πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρήσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής, του κωδ. 028 (Κ.Α.Δ.) και του Κωδ. ΔΟΥ του πίνακα Β'.

Στον κωδ. 004 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, ήτοι αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2002 ή την 30.6.2002 να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 2002, ή αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30.6.2003, να συμπληρωθεί η ένδειξη 2003.

Στον κωδ. 002 γράφεται η διαχειριστική περίοδος της επιχείρησης (δηλαδή, από 01/01/02 έως 31/12/02).

Επίσης να ελέγξετε αν έχει αναγραφεί κατά περίπτωση, ως χρόνος έναρξης ή παύσης εργασιών, η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού εφόσον πρόκειται για μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ( Ν.2166/1993 ) σύμφωνα με την αριθ. 1063006/2696/776/0014/ ΠΟΛ.1145/25.5.1995 ΑΥΟ).

Αν ο υποκείμενος είναι Α.Ε. πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 008 (αριθ. φακέλου), εφόσον το αρχείο τηρείται με τέτοιους αριθμούς, Επίσης, στον κωδ. 009 να είναι διαγραμμισμένος ο αριθμός 1, αν πρόκειται για τροποποιητική δήλωση και ο αριθμός 2, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση. Με Χ πρέπει να είναι διαγραμμισμένος ο κωδ. 010, αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη.

Ελέγξατε αν είναι συμπληρωμένες οι ημερομηνίες υποβολής ή/και είσπραξης ή παραλαβής (ειδικά αν αυτές διαφέρουν).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Στον κωδ. 021, αν ο υποκείμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του.

Επί κοινωνίας, κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, στον κωδ. 021 μπορούν να γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα, με την μορφή επωνυμίας, αρκεί στον πίνακα Β' να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι νομικό πρόσωπο, στον κωδ. 021 να είναι γραμμένη η επωνυμία του, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, και όχι ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης γράφεται στον κωδ. 024.

Στον κωδ. 023 η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γράψει το όνομα του πατέρα και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η Υπηρεσία με το φορολογούμενο, Στους κωδ. 025 έως και 027 να είναι γραμμένη η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής της περιόδου.

Αν η επιχείρηση εδρεύει σε χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός, στον κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει ή έχει το κεντρικό της σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 025 και 026. Αν η έδρα ή το κεντρικό της βρίσκονται σε κάποια ιδιαίτερη τοποθεσία πόλης ή χωριού ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον κωδ. 025 πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού. Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη αναλυτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 26. Ο Κ.Α.Δ. θα συμπληρωθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ..

Επίσης στον κωδ. 033 να ελέγξετε εάν έχει διαγραμμισθεί η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στον κωδ. 034 να ελέγξετε αν τυχόν έχει διαγραμμισθεί η διενέργεια πωλήσεων από απόσταση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι κωδ. 041 έως 044 να ελέγξετε αν έχουν διαγραμμισθεί ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων και το καθεστώς ΦΠΑ της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Στον Πίνακα Β' πρέπει να είναι καταχωρημένα, κατά περίπτωση:

1. Τα στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου των άρθρων 35 και 36 (4δ), του Ν.2859/2000 , εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 061-1. Τα στοιχεία του υποκειμένου να είναι καταχωρημένα στον πίνακα Α'.

2. Τα στοιχεία του φορολογικού εκπροσώπου των άρθρων 35 και 36 (4ε), του Ν.2859/2000 εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω του φορολογικού εκπροσώπου του.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 061-2.

3. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου ή της κοινοπραξίας ή κοινωνίας και γενικά της ένωσης προσώπων ή του νομίμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων, του διαχειριστή, εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, μεσεγγυούχου κ.λπ. Σ' αυτή την περίπτωση να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 061 - 3.

4. Τα στοιχεία του αντικλήτου με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του κωδ. 061 - 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

Ο Πίνακας Γ' είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.

Ελέγξτε το φόρο εκροών (κωδ. 631-636), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Το σύνολο του φόρου πρέπει να είναι γραμμένο στον κωδ. 637.

Επισημαίνουμε ότι, τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου, όπως είναι στο έντυπο και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε το λάθος αυτό συμβαίνει στα βιομηχανοποιημένα καπνά, που πωλούνται από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με ανάλογη υπόδειξη στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του Αιγαίου, με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρά χρωματισμένες θέσεις - και όχι στις λευκές - του πίνακα αυτού.

Ελέγξτε επίσης εάν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι κωδικοί 608 έως και 615.

Το ποσό του κωδ. 614 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του ΦΠΑ, που σημαίνει ότι, μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αξιών στους κωδ. 601-607, 651-664, χωρίς την αναγραφή του αντίστοιχου φόρου στους κωδ. 631-637 και 671-684, αντίστοιχα.

Ο φόρος του κωδ. 637 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που εισπράχθηκε και αναγράφεται στα βιβλία. Αν το ποσό του φόρου που αναγράφεται στα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 637, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα, οπότε πρέπει να αποδοθεί, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 708.

Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και το φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ καθώς επίσης, αν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 663 πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο κωδ. 683 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα στους κωδικούς 664 και 684. Ο φόρος του κωδ. 684 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που αναγράφεται στα βιβλία, που πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (τιμολόγια αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.) της επιχείρησης. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 684, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 703 για να εκπεσθεί.

Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μικρότερο από το ποσό του κωδ. 684 η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 708 για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείο εισροών π.χ. στο τιμολόγιο αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή).

Αν οι πιο πάνω διαφορές είναι μικροποσά, μη τα λαμβάνετε υπόψη σας.

Ελέγξτε αν τα ποσά των κωδ. 701 έως 704 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς.

Σημειώνεται ότι, στον κωδικό 701 περιλαμβάνονται οι πληρωμές στο Δημόσιο χωρίς προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Επίσης στον κωδ. 703 γράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Ο κωδ. 704 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει.

Ως τέτοια ποσά ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α) ο φόρος που πληρώθηκε δύο φορές και κατά την εκχώρηση και στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών.

β) τυχόν ποσά ΦΠΑ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με περιοδικές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τις σχετικές αιτιολογίες.

γ) τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης.

δ) τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν βάσει προσωρινού ελέγχου.

ε) το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με ΕΦΚ και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών, κατά τη θέση τους σε ανάλωση.

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν προσαυξήσεις χωρίς να οφείλονται, προκειμένου να επιστραφούν στον υποκείμενο, θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του αίτηση επιστροφής. Σημειώνεται ότι, στο έντυπο δεν υπάρχει κωδικός στον οποίο να εμφανίζονται οι εν λόγω προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι, στον κωδ. 708 περιλαμβάνεται η διαφορά που προέκυψε από την υποβολή του ειδικού σημειώματος ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 6 Ν.2753/1999 (συνάφεια τριετίας), στην περίπτωση διαφορετικού πιστωτικού υπολοίπου ή εξάλειψής του από αυτό που είχε ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό.

Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 705 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών των κωδ. 701 έως και 704. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 709 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των κωδ. 706 έως και 708.

Ελέγξτε επίσης την πράξη μεταξύ των ποσών των κωδικών 684+705-709= 710. Ο κωδ. 710, είτε θετικός είτε αρνητικός, θα αφαιρεθεί από τον κωδικό 637 του ιδίου πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

Το πιστωτικό υπόλοιπο του κωδ. 801 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον κωδ. 802 ή όταν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής, ολόκληρου του ποσού ή μέρους αυτού, συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί και τον κωδ. 803 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1031790/ ή Π.1185/1988 , κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται η συχνή περίπτωση του διαπιστωθέντος λάθους:

το άθροισμα των κωδ. 802 + κωδ. 803 να μην ισούται με τον κωδ. 801.

Στις περιπτώσεις αυτές ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων (με αίτημα επιστροφής) σε ιδιαίτερο φάκελο.

Αν η δήλωση παραλαμβάνεται χειρόγραφα και το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με τη σφραγίδα και την υπογραφή του ταμία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.

Αν η δήλωση παραλαμβάνεται μέσω του συστήματος TAXIS δεν θα υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του Ταμία στη δήλωση (αλλά στο ιδιαίτερο Διπλότυπο Είσπραξης).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν από το καθεστώς των απαλλασσόμενων ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον ή μετάταξη αυτή έγινε:

α) υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από 1.1.2002

β) υποχρεωτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2002

Ειδικά οι επιχειρήσεις της β' περίπτωσης, που δεν τήρησαν βιβλία εσόδων - εξόδων από την 1.1.2002 συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό μόνο για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλίο εσόδων - εξόδων, οπότε είναι εφικτό να γίνει σύγκριση πραγματικών και τεκμαρτών πωλήσεων. Για το διάστημα για το οποίο τηρούσαν βιβλίο αγορών, αποδίδουν το φόρο με βάση τις αγορές τους. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές στη στήλη (5) πρέπει να γράφουν μόνο τη διαφορά των στηλών (1)-(2) και κατά συνέπεια δεν συμπληρώνουν τις στήλες (3) και (4).

Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φορολογηθούν με τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα.

Ελέγξτε αν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του φυλλαδίου Νο 26.

Το ποσό του κωδ. 315, εάν είναι θετικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 702 του πίνακα Γ', ενώ αν είναι αρνητικό πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 706 (ως θετικός αριθμός) του ίδιου πίνακα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό, στον πίνακα Γ' αναγράφουν τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα και το ΦΠΑ, όπως προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Η τυχόν διόρθωση του προς απόδοση φόρου, κατ' εφαρμογή της παρ. 10 περ. α' υποπερ. αα' του άρθρου 39 του Ν.2859/2000, γίνεται με τη μεταφορά του θετικού ή αρνητικού ποσού του κωδ. 315 στους κωδ. 702 ή 706 του πίνακα Γ'.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'

Ο Πίνακας αυτός έχει συμπεριληφθεί στην εκκαθαριστική δήλωση από το έτος 1995 μετά την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.2303/1995 . Σχετικά έχει εκδοθεί και έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την αριθ.1098639/4519/1378/ ΕΔΥΟ και το φυλλάδιο Νο 26 και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επεξηγήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του ΦΠΑ αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών).

Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της.

Οταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον πίνακα Ζ'.

Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β' ενότητας του πίνακα (κωδ. 421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Prorata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών το συνολικό ποσό του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται στην στήλη 1 του κωδ. 422.

Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται αντίστοιχα το πλήθος των τομέων, λογαριασμών ή λοιπών επιμερισμών. Το σύνολο του φόρου του κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τα 30 ευρώ, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 706 του πίνακα Γ'.

Για πάγια που αγοράσθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ίδια διαχειριστική περίοδο και εφόσον υπάρχει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης μεταξύ του προσωρινού ποσοστού prorata του έτους αυτού και του αντίστοιχου οριστικού, η διαφορά διακανονίζεται αρχικά με την εκκαθαριστική δήλωση του έτους αυτού. Οταν δε, υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού prorata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης η εκ νέου προκύπτουσα διαφορά διακανονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης στην β ενότητα του Πίνακα Ζ' (κωδ. 422). Εφόσον στο ποσό του κωδικού 422-6 εμπεριέχεται ποσό προερχόμενο από τον παραπάνω επαναπροσδιορισμό ακόμα και αν είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ή μεγαλύτερο των μείον τριάντα (-30) ευρώ, θα πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 706 του Πίνακα Γ' για καταβολή ή στον κωδικό 702 του ίδιου Πίνακα για συμψηφισμό αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι, το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην β' ενότητα («ΕΙΣΡΟΕΣ») του πίνακα Γ' και όχι μειωμένο, γιατί, αν είναι μειωμένο στον πίνακα Γ', θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου.

Τονίζεται ότι, το οριστικό ποσοστό μείωσης του κωδ. 409, που προκύπτει στον Πίνακα Ζ' η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει ως ποσοστό για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της, στις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβάλλει, το έτος 2003.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 142/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με την 1084562/3755/0014/ ΠΟΛ.1177/26.7.1994 ΕΔΥΟ υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 33, υφίσταται μόνο για το ΦΠΑ που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.1993 και όχι για ΦΠΑ των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.1993.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

Στον πίνακα Η' απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 και 3 του Ν.2859/2000 , όπως ισχύουν, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 26.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 , ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η πρώτη μέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησής του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.

Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσής τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.2859/2000 , ο διακανονισμός συνεχίζεται για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας από τον διάδοχο.

Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2859/2000 , η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού Prorata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου, θετική ή αρνητική που προκύπτει διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στον Ζ' Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.

Ετσι λοιπόν, μια επιχείρηση, που αγοράζει ένα επενδυτικό αγαθό και το διακανονίζει οριστικά στο έτος πρώτης χρησιμοποίησης του, θα πρέπει έκτοτε να το παρακολουθεί για μια πενταετία. Ο διακανονισμός έχει την έννοια ότι, η επιχείρηση πρέπει, μέσα από τον πίνακα Η', να υπολογίζει τη μεταβολή μεταξύ της Prorata του εκάστοτε έτους της εκκαθαριστικής δήλωσης από αυτήν του έτους της πρώτης χρησιμοποίησης καθενός παγίου, οπότε αν η διαφορά αυτή είναι θετική ή αρνητική, δικαιούται να συμψηφίζει ή να καταβάλλει αντίστοιχα, τη διαφορά των ποσοστών της Prorata επί το 1/5 του φόρου που κατέβαλε κατά την αγορά του παγίου.

Σημειώνουμε ότι, διακανονισμός ενεργείται ακόμη και αν δεν καταβλήθηκε φόρος κατά την αγορά, είτε επειδή τα επενδυτικά αγαθά αγοράστηκαν ή εισήχθηκαν χωρίς φόρο, σύμφωνα με την Π.2869/1987 ΑΥΟ, είτε πρόκειται για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είτε ακόμη και αν ο φόρος που καταβλήθηκε για τα αγαθά αυτά επιστράφηκε με βάση τις 1031790/2051/575/ και Π.1185/1988 ΑΥΟ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000, σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησής τους σε φορολογητέες πράξεις μέσα στην πενταετία ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός στο συγκεκριμένο έτος και τα αγαθά θεωρούνται για τα εναπομένοντα έτη ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε:

α) φορολογητέες δραστηριότητες εφόσον, πρόκειται:

- για παράδοση αγαθών που υπάγεται στο φόρο και ο φόρος που αναλογεί στην παράδοση αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

- για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά.

β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες στις λοιπές περιπτώσεις, καθώς και στην περίπτωση που το επενδυτικό αγαθό δε χρησιμοποιήθηκε μέσα σε 5 χρόνια από την απόκτηση ή την κατασκευή του, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.1993 (βλέπε τελευταία παράγραφο πίνακα Ζ').

Για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, ως αγαθά επένδυσης νοούνται, αυτά που ορίζονται με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν.2859/2000 , ήτοι:

α) Τα ενσώματα κινητά αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού, λήξει η χρήση του ακινήτου στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για παραδιδόμενα πάγια πιο πάνω.

Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

β) Τα δικαιώματα χρήσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρομοίων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους.

Επισημαίνεται ότι:

1. Σε περίπτωση που όλα τα υπό διακανονισμό πάγια μιας επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων δραστηριοτήτων ή αυτά που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες παραδόθηκαν και θεωρείται για τα εναπομένοντα έτη ότι διατέθηκαν αποκλειστικά σε φορολογητέες δραστηριότητες, οπότε δεν προκύπτει φόρος από διακανονισμό, η συμπλήρωση του πίνακα αυτού παρέλκει.

2. Στον Πίνακα Η' θα συμπεριληφθούν γενικά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία μεταβάλλεται το δικαίωμα έκπτωσης διαχρονικά.

Δηλαδή, αν κάποια από τα πάγια μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνταν απαρχής αποκλειστικά σε φορολογητέες ή αποκλειστικά σε αφορολόγητες δραστηριότητες δεν απαιτείται να συμπεριληφθούν στον πίνακα Η', εφόσον και στο συγκεκριμένο έτος της εκκαθαριστικής δήλωσης δεν μεταβλήθηκε αυτός ο προορισμός τους. Αντίθετα θα συμπεριληφθούν τα πάγια εκείνα που αποτελούν κοινές εισροές για την πραγματοποίηση τόσο φορολογητέων όσο και αφορολόγητων πράξεων και εφόσον το ποσοστό pro-rata διαχρονικά μέσα στην πενταετία μεταβάλλεται.

Ο πίνακας Η' περιληπτικά συμπληρώνεται ως εξής:

Ο ΦΠΑ αγοράς των παγίων, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης στο οποίο αυτά βρίσκονται, αναγράφεται:

α) για τα πάγια που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης στη στήλη (4).

β) για τα πάγια που παραδόθηκαν κ.λπ. μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν:

- σε φορολογητέες δραστηριότητες στη στήλη (6)

- σε αφορολόγητες δραστηριότητες στη στήλη (8)

Ο ΦΠΑ των παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες αναγράφεται στη στήλη (10).

Πολλαπλασιάζοντας τις στήλες (4), (6) και (8) με τους αντίστοιχους συντελεστές που αναγράφονται και στο έντυπο και αναλυτικά στις οδηγίες του φυλλαδίου 26, προκύπτουν αντίστοιχα οι στήλες (5), (7) και (9).

Τα ποσά της κάθε στήλης από (4) έως (10) θα αθροιστούν στους κωδικούς από 506-4 έως 506-10 αντίστοιχα.

Ελέγξτε αν ο κωδ. 507=(506-5) + (506-7) - (506-9) + (506-10)

Αν - 30 ευρώ < = κωδ. 507 < = 30 ευρώ, θα πρέπει να αγνοείται.

Αν ο κωδ. 507> 30 ευρώ, ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον κωδ. 702, ενώ ο κωδ. 507< - 30 ευρώ, ελέγξτε αν έχει μεταφερθεί σωστά στον κωδ. 706.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

Ο Πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δε συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Τέθηκε δε για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της Ε.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στον κωδ. (901) θα πρέπει να έχει γραφτεί η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, μόνο των καινούργιων, επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι εννέα (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού τα οποία αγόρασαν μέσα στη διαχειριστική τους περίοδο, για τις ανάγκες τους οι επιχειρήσεις, εφόσον για την ανωτέρω αγορά καταβλήθηκε ΦΠΑ και δεν παρασχέθηκε δικαίωμα έκπτωσής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.2859/2000. (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αγορές μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ.) που αγόρασαν από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 ).

Η αξία αγοράς των μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν από άλλες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούσαν σαν πάγια καθώς και από τους μεταπωλητές του ειδικού καθεστώτος μεταχειρισμένων θα συμπεριληφθούν στον κωδ. 909.

Επίσης στον κωδ. 903 θα πρέπει να έχει γραφτεί η συνολική αξία των επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι εννέα (9) θέσεων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια από τις επιχειρήσεις και πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου εφόσον είχαν αγορασθεί ως καινούργια και δεν είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (Δηλαδή δεν θα συμπεριληφθούν αυτοκίνητα που είχαν αγορασθεί μεταχειρισμένα από μεταπωλητές του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 ).

Οι κωδ. 905 και 910 τέθηκαν προς εξυπηρέτηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Ελέγξτε αν τα ποσά που έχουν γραφτεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιμείνετε ώστε οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώνουν σωστά. Το άθροισμα των κωδ. 901-910 πρέπει εξάλλου να ισούται με τον κωδ. 911.

Ο κωδ. 908 έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τον κωδ. 905 από τη χρήση 2000, ζητείται ο μέσος αριθμός των συνολικά απασχολούμενων στην επιχείρηση είτε αμείβονται, είτε δεν αμείβονται και όχι ο μέσος αριθμός των απασχολούμενων που δεν αμείβονται όπως έπρεπε να αναγράφεται στις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

2.6 Ελεγχος της δήλωσης

Κατά την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους λογικούς ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα Γ'.

Στις συνήθεις περιπτώσεις το ποσό του κωδ. 683 πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το γινόμενο που προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί το ποσό του κωδ. 663 επί 18%.

Το ανωτέρω μπορεί να μην ισχύει σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. όταν στους συγκεκριμένους κωδικούς συμπεριλαμβάνονται αξία και φόρος που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές χρήσεις κ.λπ.

2. 7 Διαχωρισμός - Ταξινόμηση των δηλώσεων

Τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων, που προορίζονται για το αρχείο της ΔΟΥ, με συνημμένα τα φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων όπου υπήρχε υποχρέωση προσκόμισής τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σε αυτά που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και σε αυτά που έχουν υποβληθεί από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ' αλφαβητική (λεξικογραφική) σειρά.

Με αυτή τη σειρά κατά περίπτωση θα ταξινομηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

2.8. Δηλώσεις για έλεγχο

Τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη ή με αίτημα επιστροφής, καθώς και όσες παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες, να τις κρατήσετε χωριστά για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.

2.9 Δηλώσεις που δεν θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ.

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 2003, θα καταχωρούνται είτε στο σύστημα του TAXIS είτε στο χειρόγραφο βιβλίο παραλαβής κατά περίπτωση. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ., αλλά θα παραμείνουν στην υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 2003 το επόμενο έτος.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ..

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτότυπων των δηλώσεων και η συσκευασία τους για αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας.

Αριθμός δηλώσεων που αντιστοιχεί στο 50% των δηλώσεων Α' και Β' κατηγορίας πρέπει να έχει αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την 31η Μαρτίου 2003.

Η αποστολή των δηλώσεων που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% των παραπάνω κατηγοριών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2003.

Η αποστολή των δηλώσεων που αφορούν επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2003.

Η τήρηση των παραπάνω ημερομηνιών από τις ΔΟΥ είναι προϋπόθεση για την έγκαιρη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων και θα καταστήσει την Υπηρεσία μας ικανή για:

- την πραγματοποίηση ελεγκτικών επαληθεύσεων,

- την εκτέλεση μηχανογραφικών διασταυρώσεων,

- τη συνεπή ανταπόκριση σε κοινοτικές μας υποχρεώσεις.

Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια μηχανογραφικής καταχώρισης όλων των δηλώσεων ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (έντυπο 009/02), έστω και μετά από - την κατά προτεραιότητα - διόρθωση των στοιχείων μητρώου των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, η μηχανογραφική καταχώριση των δηλώσεων στις παραπάνω προθεσμίες, θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ., μετά από καταχώρισή τους σε χειρόγραφο βιβλίο.

3.1 Ταξινόμηση των δηλώσεων

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωρισθούν) στις ακόλουθες δύο ομάδες:

α. ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Α') - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις που αφορούν το έτος 2002 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/02-ΦΠΑ).

β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Β') - ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ

Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2002, ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.2002 ή άλλη ημερομηνία του 2002 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2001 ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ, που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη ΕΚΔΟΣΗ 2002 009/01 - ΦΠΑ.

ΟΛΕΣ οι δηλώσεις που θα σταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειριστικής περιόδου το έτος 2002.

Κρίσιμος δηλαδή παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/01 ή 009/02 ΚΑΦΕ Ή ΜΠΛΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν τα έτη 1987-2001, καθώς και οι τροποποιητικές και ανακλητικές των ίδιων ετών, θα παραλαμβάνονται μηχανογραφικά (εφόσον μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα) ή χειρόγραφα και σε καμία περίπτωση δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ..

Τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 2002 θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα, αν η αρχική δήλωση, είχε παραληφθεί επίσης χειρόγραφα. Οι τροποποιητικές και ανακλητικές δηλώσεις 2002 που παραλήφθηκαν είτε σε έντυπο ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (έντυπο 009/01), είτε σε έντυπο ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (έντυπο 009/02), θα στέλνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. σε ξεχωριστό υποφάκελο ομάδας Β ή Α με την ένδειξη τροποποιητικές (ο κωδ. 009 των δηλώσεων αυτών θα έχει οπωσδήποτε συμπληρωμένη την ένδειξη 1 ή 2).

Εκπρόθεσμες δηλώσεις 2002, που θα παραλαμβάνονται οποτεδήποτε μέσα στο 2003, είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα, κατά την ίδια παραπάνω διαδικασία, θα αποστέλλονται μια φορά το δίμηνο στη Γ.Γ.Π.Σ..

Επίσης δεν θα στέλνονται οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους 2003 και έχουν έτος λήξης διαχειριστικής περιόδου το 2003. Αυτές θα κρατούνται στις ΔΟΥ και θα αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. το επόμενο έτος σαν ομάδα Β για το 2004.

β) Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι δηλώσεις κάθε υποφακέλου θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα, ή με μαρκαδόρο ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ. αλλά θα επιστρέφονται στις ΔΟΥ.

3.2 Συσκευασία των δηλώσεων

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.

Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ.:

ΟΜΑΔΑ Α'

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2002 ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/02 ΦΠΑ

3000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Β'

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΑΦΕ ΕΝΤΥΠΟ 009/01 ΦΠΑ:

200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ.

Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ, Δ/νση 32η (υπόψη κ. Ι. Αναστασόπουλου) και η ένδειξη «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.» ώστε να διακρίνονται αμέσως από εμπορευματοκιβώτια διαφορετικού περιεχομένου.

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στο σάκο, και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα

Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2002 για επεξεργασία.

- Ενα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
Σύνολο
990 δηλώσεις

3.3. Αποστολή δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων , η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις ΔΟΥ της περιοχής Τ.Δ.Π.

Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ. με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

β) Από τις ΔΟΥ εκτός Τ.Δ.Π.

Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ εκτός τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Το τηλεγράφημα θα απευθύνεται προς τη Διεύθυνση 32η - (υπόψη κ. Ι. Αναστασόπουλου) και θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 10110 ΑΘΗΝΑ. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

Η κατάσταση δηλαδή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα

ΔΟΥ...............................................................

Εγιναν προς τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2002.

1. Την ../3/2003 με Αρ. Πρ... με ΕΛΤΑ ή Ο.Α. ή Ο.Σ.Ε κ.λπ. 1.000 δηλώσεις.

2. Την ../4/2003 με Αρ.Πρ.......»............» 3.000 δηλώσεις.

3. Την ../5/2003 με Αρ.Πρ. ........»..........» 2.000 δηλώσεις.

4. ............................... 5.000 δηλώσεις.

5. ............................... 4.000 δηλώσεις.

ΣΥΝΟΛΟ: 15.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα αποστολής των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 4802675 ή μέσω του fax 210 4802679.

3.4. Επεξεργασία των δηλώσεων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2002 και να κοινοποιήσει τα συγκεντρωτικά στοιχεία του συνόλου των σωστών δηλώσεων στη Διεύθυνση14η ΦΠΑ το αργότερο μέχρι 30.6.2003, λόγω του ότι αυτά χρησιμοποιούνται:

α) για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων ΦΠΑ στην Κοινότητα,

β) για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό τόσο των ΔΟΥ για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς λάθη τέτοια, που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή να δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και των διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ., για την έγκαιρη εξαγωγή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ.14 ΦΠΑ

Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις, με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι, ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης