Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1235/2.12.1999 Κοινοποίηση απόφασης - Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1235/2.12.1999
Κοινοποίηση απόφασης - Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής


Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1999
Αριθ. πρωτ.: 1113091/6316/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16Η ΕΙΣΠΡ- ΔΗΜ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Τηλέφωνο: 36.28.634

ΠΟΛ: 1235

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση απόφασης - Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής»

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1109245/6126/0016/22.11.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αναφορικά με τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων που πρέπει να προσκομίζουν για την εξόφληση τίτλων πληρωμής του Δημοσίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2103/Β'/1.12.1999 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.Δικαιολογητικά πληρωμής
1109245/6126/0016/22.11.1999

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις των άρθρων 132 και 134 του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.191/1997 "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.16/1989 Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ...".
4. Τις διατάξεις του Ν.2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α'/24.3.1998), του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/9.3.1999), του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α'/11.6.1986) και του άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
5. Την υπ' αριθ. 1129800/10885/0016/2.12.1996 απόφασή μας "Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής".
6. Την υπ' αριθ. 479/1997 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε ως δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής κατά περίπτωση τα εξής.

1. Ανώνυμες Εταιρίες
Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ, από το οποίο προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους. Τα Πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕ.
Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου. Επίσης, δεν απαιτείται περαιτέρω εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα Πρακτικά ότι εκπροσωπούν την ΑΕ για να εισπράξουν χρήματα από τις ΔΟΥ, εφόσον προσέρχονται οι ίδιοι.

2. ΟΕ - ΕΕ - ΕΠΕ - Αστικές εταιρίες

Α. Μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ., υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας, όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος, θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

Β. Από του ποσού των 200.000 δρχ. μέχρι του ποσού των 2.000.000 δρχ., φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το τελευταίο Καταστατικό τους ή αντίγραφο του Καταστατικού, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, νέας ή παλαιότερης ημερομηνίας και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και ότι αυτός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος, θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας. Η απόφαση για υποχρεωτική εξόφληση του τίτλου με εντολή μεταφοράς άνω των 500.000 δρχ., όταν στη ΔΟΥ δεν υπάρχουν
χρήματα, συνεχίζει να ισχύει.

Γ. Ανω του ποσού των 2.000.000 δρχ. ή κάτω αυτού, όταν ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση των παρ. Α' και Β':

α) Το τελευταίο Καταστατικό, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, αντίγραφο των σχετικών Πρακτικών ή το ΦΕΚ που δημοσιεύονται.

β) Βεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία (δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ του προηγούμενου εδαφίου).

Σε αντίθετη περίπτωση, στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται όλες θεωρημένες από το Πρωτοδικείο.
Για την εξόφληση τίτλου πληρωμής υπέρ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, δεν απαιτείται νέα θεώρηση από το Πρωτοδικείο του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, που φέρουν παλαιότερη θεώρηση από αυτό, εφόσον προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι δεν επήλθε άλλη μεταβολή.

3. Ναυτικές εταιρίες
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία ορίστηκαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία ή σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιριών. Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι και για τις ΑΕ.

4. Εκπολιτιστικοί - Μορφωτικοί - Αθλητικοί - Πατριωτικοί Σύλλογοι και Σωματεία

α) Μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ.:
Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του Συλλόγου ή του Σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται και η σφραγίδα του Συλλόγου ή του Σωματείου.
Γραμμάτιο είσπραξης, νόμιμα θεωρημένο, όπου αυτό επιβάλλεται.

β) Ανω του ποσού των 200.000 δρχ.:
Το Καταστατικό, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Συλλόγου, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα αυτή.
Γραμμάτιο είσπραξης, ανάλογα με τις καταστατικές διατάξεις, νόμιμα θεωρημένο, όπου αυτό επιβάλλεται.

5. Γεωργικοί - Αγροτικοί κ.λπ. Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών

α) Μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ.:
Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του Συνεταιρισμού ή της Ενωσης. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται και η σφραγίδα του Συνεταιρισμού ή της Ενωσης.

β) Ανω του ποσού των 200.000 δρχ.:
Το Καταστατικό, με βεβαίωση για τυχόν τελευταία τροποποίηση και καταχώρισης αυτού στο Ειδικό Μητρώο, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο, κατά περίπτωση.
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ., από το οποίο προκύπτει ποια μέλη δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Συνεταιρισμό ή την Ενωση.
Βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση κήρυξης του Συνεταιρισμού ή της Ενωσης σε πτώχευση.

6. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Δημόσιες Υπηρεσίες - Ειδικά Ταμεία
Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΝΠΔΔ ή της Υπηρεσίας. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ ή της Υπηρεσίας από τον Προϊστάμενο αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος.
Γραμμάτιο είσπραξης του αντίστοιχου ποσού από διπλότυπο βιβλίο, το οποίο είναι σφραγισμένο, θεωρημένο και αριθμημένο από την Αρχή που εποπτεύει τα ΝΠΔΔ, τα Ειδικά Ταμεία και σε ορισμένες περιπτώσεις και από Δημόσιες Υπηρεσίες, όταν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

7. Τράπεζες - Ιδρύματα - ΟΤΕ - ΔΕΗ - ΕΛΤΑ
Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο της Τράπεζας κ.λπ., θεωρημένη από την Τράπεζα, το Ιδρυμα κ.λπ., από τον Προϊστάμενο αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος.

8. Κοινοπραξίες - Κοινωνίες
Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν καταθέσει στη ΔΟΥ, θεωρημένο από το αρμόδιο Τμήμα αυτής, όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι που νομιμοποιούνται να εισπράξουν.
Αν δεν δηλώνεται εκπρόσωπος, προσέρχονται όλα τα μέλη για την εξόφληση του τίτλου ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτον ή τρίτους, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

9. Εταιρίες που δεν συνιστώνται
Η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν για τις υπό σύσταση εταιρίες, οι οποίες τελικά δεν συστήθηκαν, γίνεται σε όλους τους εταίρους, οι οποίοι φαίνονται στο "Καταστατικό" συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε για τη σύσταση της εταιρίας, νόμιμα θεωρημένο από το συμβολαιογράφο που το εξέδωσε. Στις ειδικές περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί συμφωνητικό, απαιτείται βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ότι δεν κατατέθηκε σχετικό συμφωνητικό και υπεύθυνη δήλωση του προσκομίζοντος το διπλότυπο είσπραξης ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και ότι αναλαμβάνει να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και απαιτήσει το προς επιστροφή ποσό.

10. Εταιρίες σε κατάσταση λύσης
Το διαλυτικό όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει ή το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το διαλυτικό.
Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το τελευταίο Καταστατικό τους, όπως και τα ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις ή το Καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις, θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όταν πρόκειται για ΑΕ, προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής, σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. Αν δεν ορίζεται ούτε σε αυτό, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους (ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτους, ανάλογα με το ύψος του ποσού), οι οποίοι υπογράφουν στο σώμα του τίτλου. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί, προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον στο Δικαστήριο, το οποίο ορίζει με απόφασή του εκκαθαριστή.

11. Φυσικά Πρόσωπα
Απαιτείται η επίδειξη του δελτίου της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής, αν πρόκειται για Ελληνες πολίτες. Του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα ή
του δελτίου ταυτότητάς τους, για τους κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η Υπηρεσία έκδοσής τους και η ημερομηνία πρέπει να αναγράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής και να υπογράφεται από τον δικαιούχο η πράξη εξόφλησης, καθώς και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του ολογράφως.

12. Εξόφληση χωρίς δικαιολογητικά
Είναι δυνατή η εξόφληση τίτλου πληρωμής, με μεταφορά του προϊόντος ενός τίτλου σε λογαριασμό του δικαιούχου, που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που συμμετέχει στο συμψηφιστικό γραφείο της Τράπεζας Ελλάδος, χωρίς την προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου. Η
αίτηση μπορεί να γίνεται και με τηλεομοιοτυπία (Fax), αφού ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τον τρόπο προσκόμισης στη ΔΟΥ του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) ή της ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτούνται. Διευκρινίζουμε ότι η προσκόμιση ΑΦΕ και ενημερότητας ΙΚΑ δεν αποτελούν δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων, αλλά υποχρέωσή τους, που πηγάζει από άλλες διατάξεις και προσκομίζονται ή όχι, ανάλογα με τις διατάξεις αυτές. Στις περιπτώσεις εξόφλησης ποσών με εντολή μεταφοράς, στην εντολή αναγράφεται ο δικαιούχος του τίτλου και, σε καμία περίπτωση, οι τυχόν αντιπρόσωποί του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεων. Η εξόφληση τίτλων πληρωμής άνω των 500.000 δρχ., στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρητά στη ΔΟΥ και αυτή δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης επιταγής, γίνεται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

13. Γενικά περί δικαιολογητικών
Οπου ορίζεται η προσκόμιση ΦΕΚ, αυτό θα πρέπει να φέρει θεώρηση πιστού αντιγράφου από το πρωτότυπο, από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, ΝΠΔΔ, δικηγόρους κ.λπ., είτε να προσκομίζεται η πρωτότυπη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ολα τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στις ΔΟΥ μόνο μία (1) φορά το χρόνο, κατά την πρώτη πληρωμή. Στις υπόλοιπες πληρωμές του ίδιου έτους και για τους ίδιους δικαιούχους, θα γίνεται μνεία σε ποιον τίτλο έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κρατά αντίγραφα των δικαιολογητικών ή στοιχεία αυτών σε σχετικό βιβλίο.
Ολα τα δικαιολογητικά που, κατά περίπτωση, υποβάλλονται στις ΔΟΥ, πρέπει να έχουν εκδοθεί ή, όπως ορίζεται, θεωρηθεί, μέσα στο έτος που γίνεται η εξόφληση. Ειδικά για τις εξοφλήσεις που γίνονται τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
Τα πληρεξούσια δεν εντάσσονται στην παραπάνω ρύθμιση, αφού εκ του νόμου ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους ή μέχρι την καταληκτική τους ημερομηνία, όταν ορίζεται. Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από την Αρχή που τα εξέδωσε, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται ανωτέρω. Αντίγραφα
επικυρωμένα από τρίτες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δικηγόρους κ.λπ. δεν γίνονται δεκτά. Εξαιρούνται οι βεβαιώσεις του πιστού αντιγράφου στα ΦΕΚ.
Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, νόμιμα θεωρημένα. Επίσης, από πραγματογνώμονα που ορίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.
Η εξόφληση των τίτλων πληρωμής ολοκληρώνεται με την παράδοση των χρημάτων στον δικαιούχο, ο οποίος ταυτόχρονα υπογράφει την πράξη εξοφλήσεως, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, διαβατηρίου κ.λπ., είτε είναι Φυσικό Πρόσωπο, είτε εκπρόσωπος εταιρίας, είτε εξουσιοδοτημένος από τον δικαιούχο, καθώς και η ημερομηνία έκδοσής τους και ολογράφως το όνομα του λαβόντος.

14. Εξόφληση τίτλου σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου
Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου γίνεται με απλή εξουσιοδότηση ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ανάλογα με το ύψος του ποσού.
Με απλή εξουσιοδότηση, όπου στο σώμα της θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, εξοφλούνται τίτλοι πληρωμής, το ποσό των οποίων για κάθε έναν ανέρχεται στο 1.000.000 δρχ., όπως ορίζεται στο άρθρο 132 του Π.Δ.16/1989 και
στο Π.Δ.191/1997.
Ανω του ποσού του 1.000.000 δρχ., απαιτείται η επίδειξη πληρεξουσίου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιογράφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, Πρεσβείες, Προξενεία και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον Πλοίαρχο στη διάρκεια ταξιδιού.
Αν το πληρεξούσιο είναι ξενόγλωσσο, μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται για επίδειξη και μετάφρασή του, όπως αναφέρεται στο εδάφιο στ' της παρ. 13. Το αντίγραφο του πληρεξουσίου που προσκομίζεται για επίδειξη δεν μπορεί να θεωρηθεί από καμιά άλλη Αρχή, πλην αυτής που το εξέδωσε.
Το πληρεξούσιο ισχύει εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεώς του και, ως εκ τούτου, η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά. Για το λόγο αυτό, οι ΔΟΥ πρέπει να τηρούν σχετικό βιβλίο ανακλημένων πληρεξουσίων.
Πάνω στο σώμα του τίτλου (στην πράξη εξόφλησης) αναγράφεται ο αριθμός του πληρεξουσίου, η εκδούσα Αρχή, η διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτής, τα στοιχεία του πληρεξουσιοδοτημένου και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.
Η ΔΟΥ εκδίδει αντίγραφο του επιδεικνυομένου πληρεξουσίου, το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο που αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αντίθετα, η εξουσιοδότηση πρέπει να εκδοθεί μέσα στο έτος που εξοφλείται ο τίτλος, με την ευχέρεια που παρέχεται για τα λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
Η εξουσιοδότηση εκδίδεται για μία αιτία και δεν γίνονται δεκτά θεωρημένα αντίγραφά της.
Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο, αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας.
Αυτός που πιστοποιείται (από τα δικαιολογητικά των παρ. 1, 2, 3 και των αντίστοιχων περιπτώσεων) ως εκπρόσωπος εταιρίας, δύναται να εξουσιοδοτεί - πληρεξουσιοδοτεί τρίτον, ανάλογα με το ύψος του ποσού, να εισπράξει αντί αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό του απαγορεύεται ρητά στον καταστατικό χάρτη
ή στα Πρακτικά Συνεδριάσεως του Δ.Σ.

15. Δικαιούχοι που δεν μπορούν να υπογράψουν
Προκειμένου να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής σε δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν, μέχρι του ποσού των 500.000 δρχ., απαιτείται η συνυπογραφή της πράξης εξοφλήσεως από δύο (2) μάρτυρες, καθώς και η αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητάς τους στο σώμα του τίτλου.
Ανω των 500.000 δρχ. απαιτείται πληρεξούσιο. Εξαιρούνται του ποσού αυτού και μπορεί η εξόφληση να γίνεται με δύο (2) μάρτυρες, μέχρι του ορίου των αποδοχών ενός (1) μηνός για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους, καθώς και οι πάσης φύσεως αμοιβές από μισθούς και συντάξεις. Ακόμη, επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των 500.000 δρχ. και μέχρι του συνόλου των αποδοχών τριών (3) μηνών για τις χορηγήσεις δανείων από το ΜΤΠΥ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων για κάθε δανειολήπτη.

16. Κάτοικοι εξωτερικού
Η εξόφληση γίνεται στους ίδιους ή στους εξουσιοδοτημένους - πληρεξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το ύψος του ποσού, όταν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα. Επίσης, με εντολή μεταφοράς του ποσού σε
λογαριασμούς τους σε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αφού στην αίτηση του δικαιούχου δηλωθεί ο λογαριασμός και η μεσολαβούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε Τράπεζα του εξωτερικού. Οι δικαιούχοι, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, αναλαμβάνουν τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά των ποσών που τους αφορούν στο εξωτερικό. Αν ο δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο (εταιρία κ.λπ.), ο τίτλος εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό του, που τηρείται σε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δηλώνοντας στη δεύτερη περίπτωση και τη μεσολαβούσα Τράπεζα στην αίτησή του.
Τυχόν πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλα στοιχεία που καταθέτονται στις ΔΟΥ (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών), επισυνάπτονται στην εντολή μεταφοράς.
Στην εντολή, επίσης, αναφέρεται η αιτία πληρωμής αναλυτικά (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος από αμοιβές συμβούλων, επιστροφή ΦΠΑ, επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μισθώματα ακινήτου κ.λπ.).
Για τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση λύσης και δεν τηρείται λογαριασμός τους σε Τράπεζα, ζητούνται τα δικαιολογητικά που νομιμοποιούν αυτόν που προσέρχεται να εισπράξει, καθώς και αντίγραφα των διατάξεων του νομικού πλαισίου που ισχύει στη χώρα τους, τα οποία αποδεικνύουν τα ανωτέρω (όλα νόμιμα μεταφρασμένα και θεωρημένα).
Στην περίπτωση που οι ΔΟΥ αδυνατούν να εξάγουν συμπεράσματα ή αμφιβάλλουν για το ποιος δικαιούται να εισπράξει, διαβιβάζουν τη σχετική αλληλογραφία στην 16η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για να λάβουν οδηγίες.

17. Κληρονόμοι αποβιωσάντων δικαιούχων
Μέχρι του ποσού των 150.000 δρχ. κατά τίτλο, η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης. Σ' αυτή δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του κληρονομούμενου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του αποβιώσαντος δικαιούχου. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός (1), σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.
Η ΔΟΥ που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενημερώνει τη ΔΟΥ που φορολογούνται οι κληρονόμοι για τα ποσά που τους καταβάλλονται.
Από του ποσού των 150.001 δρχ. και άνω κατά τίτλο (και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά το ποσό του άρθρου 107 του Ν.Δ.118/1973 με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών) η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του Ν.Δ.118/1973 πιστοποιητικού του αρμόδιου Προϊστάμενου ΔΟΥ, στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομίας, με τα επισυναπτόμενα και μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλούντος. Ακόμη, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση, καθώς και ότι καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος.
Εάν υπάρχει τίτλος πληρωμής οποιουδήποτε ύψους και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 150.000 δρχ., τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιστροφής από φόρο εισοδήματος απεβίωσε και το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται ολόκληρο ή μέρος αυτού από εισοδήματα της συζύγου του, η επιστροφή γίνεται σε αυτή, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, από το οποίο προκύπτει ότι πράγματι ολόκληρο ή μέρος του επιστρεφόμενου ποσού προέρχεται από εισοδήματα της συζύγου. Δεν απαιτείται, δηλαδή, η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησής της ως κληρονόμου, γιατί το επιστρεφόμενο ποσό δεν αποτελεί κληρονομιαία περιουσία.
Ομοια, δεν αποτελούν κληρονομιαία περιουσία οι τρίμηνες αποδοχές, οι οποίες καταβάλλονται ως προσωπικό δικαίωμα στη σύζυγο και τα τέκνα του υπαλλήλου που απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή, ως δικαιολογητικό προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα, ανεξαρτήτως ποσού.

18. Ανήλικοι
Η εξόφληση τίτλων πληρωμής σε ανήλικο δικαιούχο [όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα (άρθρο 127 του Α.Κ.)], γίνεται σε αυτούς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου. Για την εξόφληση απαιτείται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι γονείς του ανηλίκου - ή ο ένας από τους δύο - δηλώνουν ότι ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του ανηλίκου και ότι αυτή δεν τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική
απόφαση.
Σε περιπτώσεις διαφωνιών των γονέων, διάστασης, διαζυγίου κ.λπ. περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 1510 έως 1541 του Α.Κ., το Δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε έναν από τους γονείς ή τρίτο πρόσωπο ή ορίζει επίτροπο, οπότε απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δικαστική Αρχή.

19. Ατομα σε επιμέλεια
Η εξόφληση γίνεται σε αυτούς που ασκούν την επιμέλεια, όπως προκύπτει από την οικεία δικαστική απόφαση, η οποία προσκομίζεται θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Δικαστηρίου.
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, επιτρέπεται να γίνεται η εξόφληση μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ., αφού αυτός που δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια προσκομίσει βεβαίωση από το Δήμο ή την Κοινότητα ότι αυτός ασκεί την επιμέλεια, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια του δικαιούχου. Δηλώνει, επίσης, ότι αναλαμβάνει, στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί ή ασκείται από άλλον, να του καταβάλει το ποσό που εισέπραξε.

20. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 11 της παρούσας για τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και, επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, νόμιμα θεωρημένου, όπου αυτό επιβάλλεται. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές φόρων, για την προσκόμιση ή μη του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις και
εγκύκλιοι του ΚΒΣ.
Στις περιπτώσεις εξόφλησης Χ.Ε.Π., το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι οποίες πιστοποιούν την υποβολή του Δελτίου πάνω στο σώμα του τίτλου με την ένδειξη "κατατέθηκε δελτίο παροχής υπηρεσιών" ή "να πληρωθεί χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών". Αν στο Χ.Ε.Π. δεν
αναγράφεται καμία από τις ανωτέρω ενδείξεις, το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών υποβάλλεται από τον υπόχρεο στη ΔΟΥ, κατά την εξόφληση του τίτλου. Το παραπάνω Δελτίο προσκομίζεται και στην περίπτωση εξόφλησης του τίτλου με "εντολή μεταφοράς".
Οταν ο ελεύθερος επαγγελματίας συνταξιοδοτηθεί, προσληφθεί στο Δημόσιο ή, για οποιονδήποτε λόγο, κάνει παύση δραστηριοτήτων, αντί του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών και όπου αυτό απαιτείται, προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση του Ασφαλιστικού του Φορέα, Υπηρεσίας κ.λπ., καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών που του χορηγεί η αρμόδια ΔΟΥ.

21. Εξόφληση τίτλων πληρωμής με χρηματικά γραμμάτια
Οι ΔΟΥ μπορούν, μετά από αίτηση του δικαιούχου, να εξοφλούν τίτλους πληρωμής με την έκδοση χρηματικών γραμματίων προς άλλη ΔΟΥ, στην οποία λειτουργεί Τμήμα Εξόδων ή προς τις ΔΟΥ Β' Τάξης και τα Τοπικά Γραφεία.
Η αποστέλλουσα ΔΟΥ, εφόσον κατατεθούν σε αυτή τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης, τα επισυνάπτει στο "γραμμάτιο μετρητοίς" που στέλνει στην άλλη ΔΟΥ, η οποία φέρει και την ευθύνη συγκέντρωσης όλων των δικαιολογητικών νομιμοποίησης του δικαιούχου.
Στο γραμμάτιο αναγράφεται το όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου, όπως ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο πληρωμής.

22. Σχολικές Επιτροπές
Για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής, προσκομίζεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης.
Για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής, προσκομίζονται η διπλότυπη απόδειξη και βεβαίωση του Δήμου σχετικά με τη συγκρότηση του οργάνου. Χρήματα μπορούν να εισπράξουν ο Ταμίας ή ο Διευθυντής της Σχολικής Επιτροπής.

23. Ειδικά θέματα
Απαγορεύεται στους Προϊσταμένους Εσόδων και Εξόδων να προσέρχονται οι ίδιοι στην είσπραξη του προϊόντος των προς εξόφληση τίτλων πληρωμής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, είτε έχουν, είτε δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί - πληρεξουσιοδοτηθεί.
Απαγορεύεται η εν μέρει εξόφληση τίτλου για τον ίδιο δικαιούχο, πλην των περιπτώσεων μισθοδοσίας για την πληρωμή των ασφαλιστικών κρατήσεων. Η εξόφληση τίτλου με πολλούς δικαιούχους ισχύει και γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 130 του Π.Δ.16/1989.
Απαγορεύεται, μετά την εξόφληση τίτλου πληρωμής από το διαχειριστή της ΔΟΥ ή τον πράκτορα της Τράπεζας της Ελλάδος, η διόρθωση ή η αντικατάσταση παραστατικού στοιχείου της πληρωμής.
Ακόμη, απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση με μετρητά τίτλων που το προϊόν τους πρόκειται να συμψηφισθεί με χρέη του δικαιούχου ή του έχοντος έννομου συμφέροντος στην ίδια ή άλλη ΔΟΥ.
Από την ισχύ της παρούσας παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1129800/10885/2.12.1996 Α.Υ.Ο.

Η εν λόγω απόφαση ουδεμία δαπάνη προκαλεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης