Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455/6.5.2015 Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2015 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455/6.5.2015
Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455

(ΦΕΚ Β' 920/21-05-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 167).

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 22).

5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ59/16.2.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β΄ 256).

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), και ειδικότερα του άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμά− των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 24) και ακολούθως με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄235).

7. Την υπ’ αρ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε τέλος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών (ΦΕΚ Β΄ 1800).

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχείο 7 κοινής υπουργικής απόφασης, προκειμένου α) να διασαφηνιστούν τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής, β) να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη για την πρώτη εφαρμογή της (τέλη έτους 2013), όσον αφορά την προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Υπηρεσία των αναγκαίων στοιχείων για τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του τέλους για τις ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και γ) να δοθεί μία εύλογη παράταση για την πρώτη εφαρμογή της (τέλη έτους 2013), όσον αφορά την προθεσμία καταβολής του τέλους για τις αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε τέλος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών (ΦΕΚ Β΄ 1800) ως ακολούθως:

α) Στην παράγραφο Β1(1) η φράση «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της τιμολόγησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης». Στην παράγραφο Β1(2) η φράση «ως διαφορά της τιμολογηθείσας αξίας (FOB ή FOT)» τροποποιείται ως εξής: «ως διαφορά της αξίας των πωλήσεων (FOB ή FOT)».

β) Στην παράγραφο Β2(α) η φράση «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης».

γ) Στην παράγραφο Β2(α) περίπτωση α.3 η φράση «με βάση τις πληρωτέες τιμολογηθείσες ποσότητες» τροποποιείται ως εξής: «με βάση τις πληρωτέες τιμολογηθείσες ποσότητες, όπως αυτές αναγράφονται στα τελικά τιμολόγια πώλησης».

δ) Στην παράγραφο Β2(β) η φράση «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης» τροποποιείται ως εξής: «την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του τελικού τιμολογίου πώλησης».

ε) Στην παράγραφο Β2(γ) οι φράσεις «ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος με δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρμόζεται επί της διαφοράς της τιμολογηθείσας αξίας (FOB ή FOT) μείον το κόστος παραγωγής. Η αξία των πωλήσεων προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδοθέντων εντός του δωδεκαμήνου, για το οποίο επιβάλλεται το τέλος, τιμολογίων της επιχείρησης» τροποποιούνται ως εξής: «ο συντελεστής τέλους (Σ) ορίζεται σταθερός και ίσος με δέκα τοις εκατό (10%) και εφαρμόζεται επί της διαφοράς της αξίας των πωλήσεων (FOB ή FOT) μείον το κόστος παραγωγής. Η αξία των πωλήσεων προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδοθέντων εντός του δωδεκαμήνου, για το οποίο επιβάλλεται το τέλος, τελικών τιμολογίων της επιχείρησης».

στ) Μετά την παράγραφο Δ προστίθεται παράγραφος Ε ως εξής:

«Ε. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, που αφορά τέλη έτους 2013, οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην παράγραφο Β3 το αργότερο μέχρι 30/6/2015. Ομοίως, το αργότερο μέχρι 30/6/2015, υποχρεούνται οι έχοντες τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αποθεματικών ή αργουσών παραχωρήσεων μεταλλείων να καταβάλουν το ποσό του τέλους έτους 2013 και να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Γ3 και Γ4, όσον αφορά τις αποθεματικές παραχωρήσεις μεταλλείων, και Δ3 και Δ4, όσον αφορά τις αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων. Στην περίπτωση αυτή οι παράγραφοι Γ5 και Δ5 για τις αποθεματικές και τις αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων αντίστοιχα, εφαρμόζονται μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο».

ζ) Οι παράγραφοι Ε, ΣΤ, Ζ και Η αναριθμούνται σε ΣΤ, Ζ, Η και Θ αντίστοιχα.

η) Όπου στην τροποποιούμενη απόφαση αναφέρεται «η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» νοείται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 κοινή υπουργική απόφαση.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης