Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα (Απρίλιος 2015)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2015 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Οδηγός
Κατοίκων Εξωτερικού σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα (Απρίλιος 2015)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αθήνα, Απρίλιος 2015

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων εξωτερικού, εκδίδει επικαιροποιημένο τον Οδηγό Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.

Με την έκδοση αυτή διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα, διευκολύνονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και επιτυγχάνεται η πληρέστερη πληροφόρηση των προσώπων που μετοικούν στην Ελλάδα ή εισέρχονται προσωρινά και δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές.

Στον Οδηγό αυτό καταγράφονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, και αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

Ευελπιστούμε ότι η έκδοση του παρόντος Οδηγού θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα, κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεων των ως άνω προσώπων από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τη Φορολογική Διοίκηση.

Επισημαίνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα συνεχίσει την προσπάθειά της για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Ελλήνων της διασποράς, που αποτελούν ένα από τα πιο δυναμικά και παραγωγικά τμήματα του οικουμενικού Ελληνισμού και θα διατηρήσει συνεχή επικοινωνία μαζί τους, για τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της αρμοδιότητάς της.


Η Γενική Γραμματέας
Κατερίνα Σαββαΐδου


- Σύνταξη Περιεχομένου:
1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
2. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
3. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
4. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

- Επιμέλεια έκδοσης:
Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεύθυνση Οργάνωσης
Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών


Κατεβάστε τον Οδηγό από εδώ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ .......................................................................................... 8
Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .................................................................................... 8
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ................................................................................................................ 8
1. Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; ............................ 8
2. Που υποβάλλεται η δήλωση; ........................................................................................... 8
3. Πως και πότε υποβάλλεται η δήλωση ............................................................................. 9
4. Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης; ......................................................... 9
5. Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται φόρος; ............................................................................ 9
6. Επιβάλλεται φόρος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων; .................................................................................. 9
7. Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων; .............................................................................. 10
8. Πως καταβάλλεται ο φόρος; .......................................................................................... 10
9. Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων; ...................................................... 10
10. Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος; ..................................................... 11
11. Υπάρχουν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς; ............................................ 12
12. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1136/10.06.2013; ....................................................................................................... 12
13. Υπάρχει διαδικασία μεταβολής της κατοικίας ή διαμονής; ........................................ 12
14. Υπάρχει διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας μετά την 01-01-2014; ... 13
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ............................................................................................................. 15
1. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ........................ 15
2. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ....................................................................................................................... 15
3. Φορολογία εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ....................................................................................................................... 16
5
4. Φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία από αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ..... 16
5. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ................................................................................................ 17
ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ..................................................................................... 20
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ........................................ 20
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ .................................................................. 20
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ......................................................................................... 22
3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ...................................................................................... 24
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ........................................................................................................................... 25
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ............................................................................. 27
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ................................................................................... 31
1. Φυσικά πρόσωπα ........................................................................................................... 31
2. Νομικά πρόσωπα ........................................................................................................... 32
IV. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α...................................................................................................................... 33
V. ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ....................................................... 35
VI. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ........................................................................ 37
Α. ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ .............................................................................. 37
Β. ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ......................... 38
1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ .............................................................. 38
3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................ 43
VII. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ........................................ 45
Α. Αποδεικτικό Ενημερότητας: ............................................................................................... 45
Β. Εξόφληση τίτλων πληρωμής: ............................................................................................. 47
Β1. Δ.Ο.Υ ............................................................................................................................. 47
6
Β2. Τελωνεία ....................................................................................................................... 48
Γ. Εξόφληση των οφειλών προς το δημόσιο: ......................................................................... 49
1. Φορολογικές Οφειλές .................................................................................................... 49
2.Τελωνειακές Οφειλές ...................................................................................................... 51
Δ. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη: ................................................................................. 52
VΙΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ..................... 53
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ..................................................................................................... 53
1. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ........................................................... 53
2. ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ............................................. 53
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ............................................................... 53
1. Ετήσια τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων ................................................. 53
2. Προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή ....................................................................................................... 56
3. Ακινησία αυτοκινήτων .................................................................................................... 56
4. Πού και πως καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας ....................................................... 56
IX. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ............................................................... 57
1. ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ .... 57
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ........................... 58
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...................................................................................... 59
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η’ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ................................................................................................................................ 59
Α. ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ................................................................................................................. 59
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ................................................................................................. 59
2. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ....................... 59
3. ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ...................................................................................................... 60
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ...................................................................................................................... 61
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ................................................................................. 62
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................................... 62
7
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ............................................................................................................ 63
Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................ 64
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ..................................................................................................................... 64
2. ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ............................................................................................ 66
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ....................................................................................................... 69
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................................... 69
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ .................................................................................................................. 70
Δ. ΑΤΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ........................................................................................................................... 72
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................................... 72
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ............................................................................................................ 72
3. ΕΚΤΑΣΗ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ........................................................................................................... 72
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ...................................................................................................................... 72
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ............................................................................................................... 72
Ε. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ........................................................................................................................ 73
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ............................................................................................................... 73
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ............................................................................................................ 73
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ...................................................................................................................... 74
4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ........................................................................................... 75
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ....................................................................... 75
Z. ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ............................................................................................................ 76

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης