ΠΟΛ.1222/23.11.1999

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2753/1999 "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις"Σχόλια:


23 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1999
Αριθ.Πρωτ. 1109769/3247/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ:Β΄
Πληροφορίες: Ν.Παπαγιαβή
Τηλέφωνα: 3375186-7

ΠΟΛ: 1222

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2753/1999 Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 12 και του άρθρου 26 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'/17.11.1999) και σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης παρ. 6 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τις ΔΟΥ στα καταλύματα κάθε λειτουργικής μορφής, απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού σήματος του ΕΟΤ.
Συνεπώς, στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνεται και η προσκόμιση του ειδικού σήματος του ΕΟΤ για τα καταλύματα κάθε λειτουργικής μορφής.

2. Τέλος, σύμφωνα με την επίσης κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 26, η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17 Νοεμβρίου 1999 και, επομένως, η προσκόμιση του ειδικού σήματος του ΕΟΤ απαιτείται για βεβαιώσεις έναρξης εργασιών που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'/17.11.1999)

Αρθρο 12
Θέματα φορολογικών ελέγχων
.............................................
6. Για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης εργασιών από τις Δ.Ο.Υ., στα καταλύματα κάθε λειτουργικής μορφής, απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού σήματος του Ε.Ο.Τ..

Αρθρο 26
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α) Των διατάξεων των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 1, 2, 6, 9 και 10), 3 (παράγραφοι 13, 14, 15 και 17), 5 (παράγραφοι 2, 3, 4, 11 και 16), 6, 7 για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά.
β) Των διατάξεων του άρθρου 2 (παράγραφοι 3, 7 και 8), 3 (παράγραφος 1), 5 (παράγραφοι 14 και 15) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά ή για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά, κατά περίπτωση.
γ) Των διατάξεων των άρθρων 4 (παράγραφοι 5, 8, 9, 11 και 12), 5 (παράγραφος 8) για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά.
δ) Των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 1999 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης των βελτιώσεων και προθηκών.
ε) Των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 8 από την 1η Ιουλίου 1999 και των παραγράφων 7 και 8 του ίδιου άρθρου από την 1η Ιανουαρίου 2000.
στ) Των διατάξεων του άρθρου 9 (παράγραφος 4) από την 31η Δεκεμβρίου 1999.
ζ) Των διατάξεων των άρθρων 9 (παράγραφοι 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 23, 26 και 27), 11 και 16 από την 1η Ιανουαρίου 2000.
η) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.


Taxheaven.gr