ΠΟΛ.1218/16.11.1999

Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144814/26361/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328/Β/30.12.1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμούΣχόλια:


16 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1107354/5683/Δ00ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Δ΄
Τηλέφωνα: 523.4741, 523.3829

ΠΟΛ.: 1218

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 1144814/26361/30.12.98 ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ 1328 Β΄/30.12.98) απόφασης του υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 129/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λπ.
3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.
4. Την υπ' αριθ. 1144814/26361/ΠΟΛ.1310/1998 (ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφασή μας, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1054122/2815/ΠΟΛ.1135/15.6.1999
απόφαση και σήμερα ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1144814/26361/(ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφασή μας και ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως εξής:

"1. Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) και Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Δημοτική ή Κοινοτική οδό και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα.
Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα.
Η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) και η Ειδική Βασική Αξία Γης (Ε.Β.Α.) ορίζονται και αναπροσαρμόζονται για κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα ή Κοινοτικό διαμέρισμα ή Οικισμό της χώρας με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. Σε περίπτωση που, λόγω θέσης, η εδαφική έκταση εμπίπτει σε περιοχή για την οποία έχουν ορισθεί δύο ή περισσότερες διαφορετικές Ε.Β.Α., τότε λαμβάνεται υπόψη αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή".

2. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 2, ως εξής:

"β. Εάν η εδαφική έκταση έχει πρόσωπο σε οδό:
β1) Εθνική ή Επαρχιακή, εφαρμόζεται συντελεστής 1,30
β2) Δημοτική ή Κοινοτική ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας, εφαρμόζεται συντελεστής 1,10
β3) Αγροτική ή ιδιωτική ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας, εφαρμόζεται συντελεστής 1,00
Σε περίπτωση που η εδαφική έκταση δεν έχει πρόσωπο σε οδό ή κοινόχρηστο χώρο (δηλαδή είναι τυφλή), εφαρμόζεται συντελεστής 0,90".

3. Στο τέλος της περ. Α' της παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
"Οι συντελεστές πολυετούς καλλιέργειας δεν εφαρμόζονται όταν πρόκειται για εδαφικές εκτάσεις για τις οποίες υπολογίζεται Οικοπεδική Αξία (Α.Οικ.) ή Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (Α.Δ.)".

4. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της θα αρχίσει από 29 Νοεμβρίου 1999.


Taxheaven.gr