Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015/5.5.2015 Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Α.Τ.Δ. Α 1083442 ΕΞ 2015/19.6.2015.Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015/5.5.2015
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Τμήμα:101 84
Πληροφορίες:Β.Σαρρή
Τηλέφωνο:210 3375110
FAX:210 3375004

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α'249).

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ...» (Α'222), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 κ'1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α'18), όπως ισχύει.

στ) του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α'56), όπως ισχύει.

ζ) του Π.Δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α'59).

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Ζ/1802/06.2.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Ι. Ε. Κ» (Β' 104).

3. Την αριθμ.2/50514/0022/25.9.2002 (Β'1254) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε. Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών".

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'130), όπως ισχύει.

5. Την αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β'2153 και 2291) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ...... Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την με αριθ. ΔΣΣΟΔΒ 1163207 ΕΞ 2014/11.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)».

7. Το αριθ. ΔΣΣΟΔΒ 1040514 ΕΞ 2015/26.3.2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

8. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 2015 και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 23180 (Κ.Α.Ε 0385).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων των σπουδαστών Τ. Ε. Ι και αποφοίτων Ι. Ε. Κ. (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση για ένα (1) εξάμηνο, κατά υπηρεσία της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για το έτος 2015 ως ακολούθως:

Α. Δ.Ο.Υ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
Δ.Ο.Υ.ΙΕΚΤΕΙ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ2
0
Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣ/ΚΗΣ1
Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣ/ΚΗΣ1
0
Δ.Ο.Υ. Α'ΠΑΤΡΑΣ11
Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ11
Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ1
0
Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ10
Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ10
Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ01
Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ0
1
Δ.Ο.Υ. Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ0
1
Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ10
Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ10
Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ1
0
Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ11
Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ11
Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ01
Δ.Ο.Υ. Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ1
0
Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ10
Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣ/ΚΗΣ0
1
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ10
Δ.Ο.Υ. Η' ΘΕΣΣ/ΚΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ11
Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ10
Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ10
Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ1
0
Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ10
Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ1
0
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ10
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ1
0
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ10
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ1
0
Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ10
Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ01
Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ01
Δ.Ο.Υ. ΚΩ1
0
Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ10
Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ10
Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ11
Δ.Ο.Υ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ01
Δ.Ο.Υ. ΝΑΞΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ10
Δ.Ο.Υ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ01
Δ.Ο.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ01
Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ2
0
Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ10
Δ.Ο.Υ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ10
Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ10
Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ10
ΣΕΡΡΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
0

0
1

1
Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ01
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ01
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ10
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ10
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ10
Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ01
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ1
0
Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ1
0
Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ01
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ1
0
Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ01
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ01
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ1
0
ΣΥΝΟΛΟ3953

Β. ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΙΕΚΤΕΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε' ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1
0
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΑ11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ1
0
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ10
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ11
ΤΕΛΩΝΕΙΟ1
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Δ' ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α'ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΦΚ και ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ01
ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β'ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ01
ΣΥΝΟΛΟ1015
Γ. ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙΕΚΤΕΙ
Γ.Χ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ1
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ- ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ1
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ1
Χ.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ1
Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ1
Χ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ1
ΣΥΝΟΛΟ15


2. Οι ειδικότητες των αποφοίτων (Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.) θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.

3. α) Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των αποφοίτων Τ.Ε.Ι και Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

β) Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., μπορεί ο αριθμός των προβλεπομένων ανά οργανική μονάδα θέσεων αυτών να συμπληρώνεται από αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

4. Η εξάμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι./αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2015, επομένως τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι η 1.7.2015. Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα απασχολήσουν σπουδαστές Τ.Ε.Ι./απόφοιτους Ι.Ε.Κ. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες δικές τους ενέργειες (εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης), εγκαίρως (το αργότερο έως την 1/6/2015), ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω προθεσμίες.

Σχετικά με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης παρακαλούνται οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. να απευθύνονται στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 2105234876.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.α

Με εντολή ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ α/α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Β'

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης