ΠΟΛ.1217/16.11.1999

Τροποποίηση της υπ αριθ. 1144815/26360/ΠΟΛ.1312/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328/Β/1998) απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου του εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμώνΣχόλια:


16 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου1999
Αρ.Πρωτ.: 1107355/5684/Δ00ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Δ'
Τηλ. 5235643-5234741-5233829

ΠΟΛ.: 1217

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 1144815/26360/30-12-98, ΠΟΛ 1312 ΦΕΚ 1328 Β΄/98, απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου του εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α'), του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α') και του άρθρου 10 του Ν.2386/7.3.1996 (ΦΕΚ 43/Α').
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α'), που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 88 και 94 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α').
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1054122/2815/15.6.1999 απόφαση.
5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη και για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1144815/26360/(ΦΕΚ 1328/Β'/1998) απόφασή μας και ορίζουμε από τις 29.11.1999 νέο τύπο και περιεχόμενο για το έντυπο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, όπως έχει το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις της παραπάνω απόφασής μας.

3. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr