Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 Αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/78612/0004/29.9.2016 και την 2348 ΕΞ 10-01-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών


Αριθμ. 2/30508/0004

(ΦΕΚ Β' 785/05-05-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),

β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2026/1992 (Α' 43),

γ) του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174),

δ) του Π.δ. 178/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α' 165),

ε) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178). όπως ισχύει

στ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21).

2. Την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Ολγα-Νάντια Βαλαβάνη» (Β' 256) την αριθ. Υ59/16.2.2015 με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β' 256)και την αριθ. Υ26/6.2.2015 όμοια με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη» (Β' 212).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών, πλην του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.


Μεταβιβάζουμε στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομικών, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα:

α) Αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, μετά από εισήγηση των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

β) Χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών των παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, με υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

γ) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών ευκαιριακών συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, για θέματα υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό/ Ειδικό Γραμματέα.

ε) Αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του προσωπικού αρμοδιότητάς τους για την απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών την αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα:

α) Το συντονισμό και την παρακολούθηση της δραστηριότητας όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής και της Μονάδας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

β) Την παρακολούθηση της δραστηριότητας:

αα) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),

ββ) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) και

γγ) του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2Α
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

 

Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών την αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα:

α) Την ευθύνη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών ως Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομικών και την αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

β) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Τον καθορισμό της χρήσης του συνόλου των χώρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών και τη χωροταξική μετακίνηση των Υπηρεσιών αυτών εντός αυτών των χώρων.

δ) Την πλήρη διαχείριση καθώς και τον καθορισμό της χρήσης του συνόλου των χώρων του κτιρίου, το οποίο έχει μισθώσει η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., βάσει του υπ' αριθμ. 57.213/25.5.2014 συμβολαίου και το οποίο βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, στο Μοσχάτο.

ε) Τη σύνταξη και υπογραφή μνημονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας που άπτονται της αρμοδιότητας του με φορείς του Δημοσίου τομέα.
 

Άρθρο 2Β
Εκτελών την Επεξεργασία

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ως «Εκτελών την Επεξεργασία» κατά το άρθρο 2 περ. η' του Ν. 2472/1997 (Α' 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών κατά την έννοια του ως άνω νόμου.

Άρθρο 3
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα:

α) Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα:

αα) της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

ββ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), με εξαίρεση τα θέματα της οικονομικής τους εποπτείας,

γγ) της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ-ΕΕ) στις Βρυξέλλες και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ) στο Παρίσι, για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8) για τις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.

γ) Ερωτήματα και αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη υπαλλήλων μέχρι του επιπέδου Προϊσταμένου Τμήματος των υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητάς του και εντός αυτών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 256).

δ) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 4
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα:

α) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8) για τα Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό.

β) Χειρισμό θεμάτων και έκδοση σχετικών αποφάσεων του Ν. 1264/1982 (Α' 79), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 1915/1990 (Α' 186) και του Ν. 2224/1994 (Α' 112), για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΓΔΕ.

γ) Ερωτήματα και αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη υπαλλήλων μέχρι του επιπέδου Προϊσταμένου Τμήματος των υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητάς του και εντός αυτών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β'256).

δ) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

ε) Εγκυκλίους και οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

στ) Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, καθώς και στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, που δεν υπάγονται σε καμία Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός αν η αρμοδιότητα ανήκει σε άλλο όργανο.

ζ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, πλην αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών αρμοδιότητάς του, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, που δεν υπάγονται σε καμία Γενική Διεύθυνση με την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

η) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τη θέση σε διαθεσιμότητα, καθώς και για την επαναφορά στην Υπηρεσία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα

θ) Αποφάσεις για τη μετακίνηση εκτός έδρας και αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας καθ' υπέρβαση των καθορισμένων ορίων, προς εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς:

αα) των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ββ) των υπαλλήλων των πολιτικών γραφείων Υπουργού και Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού ασφαλείας αυτών καθώς και των υπηρετούντων σε θέσεις των Γραφείων των Γραμματέων των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ι) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, στο εξωτερικό για υπηρεσία και για συμμετοχή σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Διεθνείς Οργανισμούς και σε σεμινάρια, ύστερα από εισήγηση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται σε άλλα όργανα.

ια) Ερωτήματα προς τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια για εκτέλεση αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων και άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων αυτών.

ιβ) Απαντήσεις (σε δεύτερο βαθμό) σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών, για πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ιγ) Καθορισμό του αριθμού θέσεων αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με έγγραφη πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών.

ιδ) Καθορισμό του αριθμού αντιρρησιών συνείδησης που δύνανται να απασχολήσουν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με έγγραφη πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών.

ιε) Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε προγράμματα του Υπουργείου, συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους, εκπροσωπώντας το Υπουργείο ως φορέας χρηματοδότησης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου από του ποσού των 500.000,01€ μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

ιστ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων από και προς άλλο φορέα από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιζ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής στον προϋπολογισμό εξόδων των φορέων του Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού πιστώσεων ισόποσων με τα πραγματοποιούμενα έσοδα, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιη) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών και του αυτού ειδικού φορέα από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιθ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του Υπουργείου από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και του αυτού ειδικού φορέα, εκτός των ειδικών φορέων που έχουν οριστεί διατάκτες του προϋπολογισμού τους, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κα) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και διαφορετικών ειδικών φορέων του Υπουργείου από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κβ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν τη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες του Υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κγ) Έγκριση και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης πάσης φύσης δαπανών, εντολής πληρωμών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και αποφάσεις ανάληψης δαπανών και ορισμού υπολόγου σε περίπτωση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Τακτικού Προϋπολογισμού από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κδ) Αποφάσεις εγκρίσεων και αναλήψεων δαπανών για τη συμψηφιστική τακτοποίηση προκαταβολών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες αφορούν εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλές του δημοσίου από καταπτώσεις εγγυήσεων και συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και οποιεσδήποτε άλλες συμψηφιστικές τακτοποιήσεις από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κε) Καταλογιστικές αποφάσεις για επιστροφή καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αποδοχών, και σύνταξη χρηματικών καταλόγων από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κστ) Χρηματικούς καταλόγους για την είσπραξη εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία απορρέουν από τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, καθώς και από τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Κρατικών Λαχείων, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κζ) Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, εξαλείψεις υποθηκών και κάθε άλλο διοικητικό έγγραφο με οικονομική επίπτωση, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κη) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κθ) Εγκρίσεις κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων, καθώς και διαχείρισης αυτών, για τα έργα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

κι) Αποφάσεις και αιτήματα που αφορούν χρηματοδότηση και κατανομή πιστώσεων στην ΤτΕ για τα έργα των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου, όταν η σχετική δαπάνη είναι μέχρι του ποσού των 3.000.000,00€.

λ) Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητάς του, συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους, εκπροσωπώντας το Υπουργείο ως φορέας πρότασης και υλοποίησης.

λα) Προτάσεις ένταξης και προέγκρισης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου με συνολικό προϋπολογισμό από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

λβ) Αποφάσεις ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων ευθύνης του Υπουργού Οικονομικών, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€.

λγ) Αποφάσεις κρατικής επιχορήγησης ή χρηματοδότησης των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

λδ) Έγκριση προϋπολογισμών, τροποποιήσεων αυτών και απολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, εκτός εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν άλλως.

λε) Απόφαση ορισμού υπόλογων πάγιων προκαταβολών, ανεξαρτήτως ποσού.

λστ) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε θέματα προμηθειών (διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, παραλαβής υλικών, κ.λπ.) από του ποσού των 500.000,01€ και μέχρι το ποσό των 3.000.000,00€, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

λζ) Εισήγηση για τη σύσταση λογαριασμών του δημοσίου στις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

λη) Καθορισμός και έγκριση πολιτικών ασφαλείας του Υπουργείου.

λθ) Διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους και κάθε είδους έγγραφα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
 

λι) Αποφάσεις ορισμού δημοσίων υπολόγων, ανεξαρτήτως ποσού, αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
 

λκ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που αφορούν σε θέματα των Αυτοτελών Τμημάτων που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α), β), δ), ε), στ) και η) της παράγραφου Α του άρθρου 8 της παρούσης θέματα που αφορούν στους υπηρετούντες στα υπαγόμενα σε αυτόν αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας.

Άρθρο 6
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)


Μεταβιβάζουμε στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

α) Αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες αρμοδιότητάς του μετά από εισήγηση των Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

β) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών ευκαιριακών συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, για θέματα υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από τον Ειδικό Γραμματέα.

δ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, εκτός αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και σε Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε.

ε) Έκδοση απόφασης μεταφοράς κανονικών αδειών στο επόμενο έτος, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν, περιορίστηκαν ή ανακλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

στ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εσωτερικό, Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε., με ενημέρωση και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ζ) Εισήγηση για την αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε.

η) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από το Ι.Ν.Ε.Π. ή άλλους φορείς, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

θ) Αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του προσωπικού αρμοδιότητάς του για την απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και σχετικής κατανομής ωρών ανά Διεύθυνση.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών.


Μεταβιβάζουμε στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα:

Α. Γενικά

α) Έγγραφα που απευθύνονται σε φορείς ή/και οργανισμούς ή/και ομόλογες διοικήσεις (της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίνονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον, λόγω ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

β) Χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών των παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των υπηρεσιών που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση της οποίας προΐστανται, με υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

γ) Προτάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αρμοδιότητάς τους για την απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Β. Ειδικά

Ι. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

α) Έγγραφα με τα οποία εξειδικεύεται, αναλύεται και αξιολογείται η ακολουθούμενη πολιτική στα θέματα αρμοδιότητάς του και με τα οποία διατυπώνονται προτάσεις και εισηγήσεις προς τα υπερκείμενα όργανα.

β) Εγκυκλίους και έγγραφα αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.

γ) Πέραν των αναφερομένων στην περ. β) της παρ. Α. του ιδίου ως άνω άρθρου, χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 στους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση δικηγόρους με έμμισθη εντολή, με υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

δ) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών για πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιακών οργάνων της Γενικής Διεύθυνσης.

ε) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων.

στ) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Διατύπωση εισήγησης επί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, πολιτικής ή προγράμματος που επισπεύδει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή πρότασης που διατυπώνει το Υπουργείο και υπάγεται στην αρμοδιότητα εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχει επίπτωση στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ή στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

β) Αποφάσεις κρατικής επιχορήγησης ή χρηματοδότησης των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης, από του ποσού των 150.000,01€ μέχρι το ποσό των 500.000,00€, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γ) Κατάρτιση προγραμμάτων εκτέλεσης τόσο του Προϋπολογισμού του Υπουργείου (Τακτικού και Προ-γραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων) όσο και των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων.

δ) Προτάσεις για την κατάρτιση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, βάσει των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και σύμφωνα αφενός με τους στόχους που έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας και αφετέρου με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης.

ε) Πράξεις που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης, βάσει των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και σύμφωνα αφενός με τους στόχους που έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας και αφετέρου με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης.

στ) Πράξεις που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και σύμφωνα αφενός με τους στόχους που έχουν τεθεί από τα μνημόνια συνεργασίας και αφετέρου με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης.

ζ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων από και προς άλλο φορέα, από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

η) Προτάσεις εγγραφής προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον προϋπολογισμό εξόδων των φορέων του Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού πιστώσεων ισόποσων με τα πραγματοποιούμενα έσοδα, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

θ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών και του αυτού ειδικού φορέα από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ι) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του Υπουργείου από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ια) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και διαφορετικών ειδικών φορέων του Υπουργείου από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιβ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και του αυτού ειδικού φορέα, εκτός των ειδικών φορέων που έχουν οριστεί διατάκτες του προϋπολογισμού τους, από του ποσού των 150.000,01 € και μέχρι το ποσό των 500.000,00 € κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιγ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν τη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες του Υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00 € κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιδ) Έγκριση και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης πάσης φύσης δαπανών, εντολής πληρωμών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και αποφάσεις ανάληψης δαπανών και ορισμού υπολόγου σε περίπτωση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Τακτικού Προϋπολογισμού από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00 € κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιε) Αποφάσεις ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00 € κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιστ) Έγκριση και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης των νέων μισθώσεων κτιρίων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιζ) Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αύξηση ποσοστού διάθεσης που επιφέρει μεταβολή από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ιη) Αποφάσεις εγκρίσεων και αναλήψεων δαπανών για τη συμψηφιστική τακτοποίηση προκαταβολών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες αφορούν εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλές του δημοσίου από καταπτώσεις εγγυήσεων και συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και οποιεσδήποτε άλλες συμψηφιστικές τακτοποιήσεις από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ.

ιθ) Αποφάσεις άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών.

κ) Αποφάσεις χορήγησης - σύνδεσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών.

κα) Καταλογιστικές αποφάσεις για επιστροφή καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αποδοχών, και σύνταξη χρηματικών καταλόγων από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€ κατά ΚΑΕ.

κβ) Αποφάσεις καθορισμού των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των όρων συμμετοχής αυτών, και των αποδοχών ή απολαβών που θα πληρώνονται μέσω των τραπεζών.

κγ) Καταλογιστικές αποφάσεις για αποδοχές που λήφθηκαν αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για ποσά από του ποσού των 15.000,01€ και άνω και σύνταξη σχετικών χρηματικών καταλόγων.

κδ) Χρηματικούς καταλόγους για την είσπραξη εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία απορρέουν από τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, καθώς και από τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Κρατικών Λαχείων, από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κε) Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, εξαλείψεις υποθηκών, καθώς επίσης και κάθε άλλο διοικητικό έγγραφο με οικονομική επίπτωση, από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κστ) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, πλην αυτών που προβλέπονται από τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών, από του ποσού των 50.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κζ) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών ή/ και υπηρεσιών, από του ποσού των 50.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κη) Εγκρίσεις κάθε είδους δαπανών, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων, καθώς και διαχείρισης αυτών, για τα έργα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου, από του ποσού των 50.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κθ) Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που εντάσσονται σε προγράμματα του Υπουργείου, συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους, εκπροσωπώντας το Υπουργείο ως φορέας χρηματοδότησης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

κι) Προτάσεις ένταξης και προέγκρισης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου με συνολικό προϋπολογισμό από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

λ) Αποφάσεις ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων ευθύνης του Υπουργού Οικονομικών από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

λα) Έγκριση δυνατότητας χρηματοδότησης προτεινόμενου προς ένταξη έργου με συνολικό προϋπολογισμό από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€.

λβ) Πράξεις, αποφάσεις και διοικητικά έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο της επάρκειας τελικού δικαιούχου της Γενικής Διεύθυνσης.

λγ) Αποφάσεις καθορισμού του εκκαθαριστή των αποδοχών και των βοηθών αυτού, καθώς και ορισμού κάθε άλλου θέματος ή αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2303/1955 (Α' 80) σε συνδυασμό με την αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 (Β' 784)κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/49931/0004/27.7.2010 (Β' 155) όμοια.

λδ) Αποφάσεις ορισμού διαχειριστών για τη διαχείριση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, καθώς και των Κρατικών Λαχείων, και εντολές μεταφοράς πιστώσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό ανεξαρτήτως ποσού.

λε) Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε θέματα προμηθειών (διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, παραλαβής υλικών, κ.λπ.) από του ποσού των 150.000,01€ και μέχρι το ποσό των 500.000,00€, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

III. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας ελεγκτικών ομάδων αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχων που διεξάγονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

IV. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

α) Έγραφα αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

β) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων με θέματα συναρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

γ) Απαντήσεις προς το αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

ε) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων.

V. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.
α) Αποφάσεις μετακίνησης εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατόπιν έγκρισης των οικείων οργάνων, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και του Σ.Δ.Ο.Ε.


Μεταβιβάζουμε στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών και του Σ.Δ.Ο.Ε., το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα:

Α. Γενικά

α) Χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών (παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007), στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει μεταβιβαστεί σε άλλο όργανο, με την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

β) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994/Α' 28).

γ) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

δ) Πρόταση προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ε) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

στ) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

ζ) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

η) Εισήγηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την προμήθεια, διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού της Υπηρεσίας τους.

Β. Ειδικά

Ι. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται ή παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

γ) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

δ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

ε) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

στ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

η) Αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων.

θ) Προτάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

ι) Ενέργειες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση και το συντονισμό των ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ια) Διαβίβαση εκθέσεων ή αποσπασμάτων εκθέσεων έλεγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες, για περαιτέρω ενέργειες.

ιβ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησης αυτών και των προτάσεων του εσωτερικού ελέγχου.

ιγ) Αλληλογραφία με Αρχές και φορείς εκτός Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο εκτέλεσης ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ιδ) Ανάθεση Εισαγγελικών Παραγγελιών σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης.

ιε) Έκδοση εντολών διενέργειας διοικητικών ερευνών.

ιστ) Έκδοση εντολών διενέργειας ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, με εξαίρεση τις ειδικές εντολές.

ιζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο πορισμάτων διοικητικών ανακρίσεων και ερευνών, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ιη) Έκδοση κοινών εντολών με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε διαδικασίες που εμπλέκονται Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ιθ) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8).

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Υπουργείου Οικονομικών

α) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και αποφάσεις για λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΓΔΕ, και των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

β) Αποφάσεις για τη θέση υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμημάτων σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.

γ) Αποφάσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης καθώς και αυτοδίκαιης απόλυσης από την Υπηρεσία, πλην των περιπτώσεων αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.

δ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

ε) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

στ) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

ζ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται ή παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

η) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.

θ) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

ι) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ια) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων.

ιβ) Παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την εύρυθμη λειτουργία τους σε θέματα του τομέα αρμοδιοτήτων του.

ιγ) Ορισμό υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού.

ιδ) Αποφάσεις περικοπής χρόνου υπηρεσίας λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.

ιε) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές και εκπαιδευτικών αδειών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην ΓΓΔΕ και των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται σε άλλο όργανο.

ιστ) Ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τη θέση σε διαθεσιμότητα, καθώς και για την επαναφορά στην Υπηρεσία μέχρι το επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

ιζ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων τους, των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και των υπάλληλων, πλην ΓΓΔΕ και των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται σε άλλα όργανα.

ιη) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος επιχειρησιακά.

ιθ) Διαδικαστικές ενέργειες για τη στελέχωση όλων των πολιτικών γραφείων και των γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου.

κ) Ερωτήματα προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση ενστάσεων του προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί αξιολόγησης διατάξεις.

κα) Χορήγηση λοιπών αδειών, πλην αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών, Αποκεντρωμένων και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλο όργανο.

κβ) Αποφάσεις χορήγησης αδειών σε υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί σε περιφερειακά ή δημοτικά αξιώματα.

κγ) Διαπιστωτικές πράξεις:

α) κατάταξης υπαλλήλων σε κλάδους και ειδικότητες, κατ' εφαρμογή διατάξεων νόμου,

β) κατάταξης υπαλλήλων σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια.

κδ) Διαδικαστικές ενέργειες για:

α) θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β) την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής δημοσιονομικού ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) και Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.

κε) Έγκριση αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω εκλογής σε αιρετό αξίωμα.

κστ) Διαδικαστικές ενέργειες, έγγραφα και εισηγήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αποδοχών και αποζημιώσεων προσωπικού.

κζ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, από τον κατά περίπτωση Γενικό Γραμματέα για το προσωπικό αρμοδιότητάς του.

κη) Έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταφοράς κανονικών αδειών στο επόμενο έτος, οι οποίες δε χορηγήθηκαν, περιορίστηκαν ή ανακλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

κθ) Προτάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία για αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού.

κι) Διαδικαστικές ενέργειες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την έκδοση:

αα) κανονιστικών πράξεων σύστασης, κατάργησης, συγχώνευσης και καθορισμού ή ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

ββ) πράξεων κατανομής και ανακατανομής θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

γγ) αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων εκτός των αποφάσεων για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε θέματα προμηθειών (διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κ.λπ.),

δδ) εγγράφων υποδείξεως εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων,

εε) αποφάσεων ορισμού μελών στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Επιτροπές των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, εφόσον η αρμοδιότητα αυτή δεν μεταβιβάζεται ή δεν ανήκει σε άλλα όργανα.

λ) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8).

ΙΙΙ. Στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων, Επιμελητηρίων, Αστικών και Οικοδομικών Συνεταιρισμών ή ιδιωτών

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και φορέων καθώς και παροχή στοιχείων, απόψεων, εισηγήσεων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων που είναι αναγκαία για την επεξεργασία νομοσχεδίων και τροπολογιών, για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και για άλλα θέματα αρμοδιότητας της κάθε Διεύθυνσης.

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων.

η) Εισήγηση απαντήσεων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, προς το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

θ) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.δ. 18/1989 (Α' 8).

IV. Στους Προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του υπουργείου ή άλλων υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων.

η) Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων της Υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 18/1989 (Α' 8).

V. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων διάθεσης από και προς άλλο φορέα από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

β) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής στον προϋπολογισμό εξόδων των φορέων του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού πιστώσεων ισόποσων με τα πραγματοποιούμενα έσοδα, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών και του αυτού ειδικού φορέα από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του υπουργείου από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ε) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και διαφορετικών ειδικών φορέων του υπουργείου από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

στ) Απολογιστικές και προϋπολογιστικές εκθέσεις και αναφορές περί της δημοσιονομικής πορείας των φορέων του υπουργείου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ) Καθορισμός ανώτατων ορίων κατανομών και πιστώσεων ανά ειδικό φορέα/συλλογική απόφαση ένταξης, βάσει των ανώτατων ορίων εγκεκριμένων δαπανών του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

η) Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού.

θ) Προετοιμασία παροχής στατιστικών στοιχείων ή άλλων πληροφοριών που αφορούν τη Διεύθυνση.

VI. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και του αυτού ειδικού φορέα, εκτός των ειδικών φορέων που έχουν οριστεί διατάκτες του προϋπολογισμού τους, από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

β) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες του υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γ) Έγκριση και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης πάσης φύσης δαπανών, εξαιρούμενων των νέων μισθώσεων κτιρίων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και αποφάσεις ανάληψης δαπανών και ορισμού υπολόγου σε περίπτωση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του τακτικού προϋπολογισμού από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δ) Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αύξηση ποσοστού διάθεσης που επιφέρει μεταβολή από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ε) Αποφάσεις εγκρίσεων και αναλήψεων δαπανών για τη συμψηφιστική τακτοποίηση προκαταβολών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες αφορούν εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφειλές του δημοσίου από καταπτώσεις εγγυήσεων και συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια και οποιεσδήποτε άλλες συμψηφιστικές τακτοποιήσεις από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€.

στ) Κατάρτιση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών και λοιπών εκθέσεων διακριτά για έκαστο ειδικό φορέα του τακτικού προϋπολογισμού, εκτός εκείνων που έχουν οριστεί διατάκτες του προϋπολογισμού τους, και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ζ) Αποφάσεις ορισμού υπευθύνων λογαριασμού για να εκτελούν πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανεξαρτήτως ποσού.

η) Εντολές πληρωμής, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση, προς τους υπευθύνους λογαριασμών έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη διενέργεια αυτών, ανεξαρτήτως ποσού.

θ) Καταλογιστικές αποφάσεις για επιστροφή καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αποδοχών, και σύνταξη χρηματικών καταλόγων από του ποσού των από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€.

ι) Βεβαιώσεις των ποσών και κρατήσεων στις καταστάσεις πληρωμής δαπανών και αποδοχής χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής αυτών, ανεξαρτήτως ποσού.

ια) Εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ιβ) Αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο ποινές (περικοπή αποδοχών, πρόστιμο, κ.λπ.).

ιγ) Καταλογιστικές αποφάσεις για αποδοχές που λήφθηκαν αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, μέχρι το ποσό των 15.000,00€ και σύνταξη σχετικών χρηματικών καταλόγων.

ιδ) Εντολές μεταβολών στο ποσό της μισθοδοσίας των υπαλλήλων ή επιδομάτων ή καταβολής αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις.

ιε) Αναζήτηση αποδοχών που ελήφθησαν αχρεωστήτως στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του (λόγω παραίτησης, άδειας άνευ αποδοχών, αυτοδίκαιης αργίας, αδικαιολόγητης απουσίας, κ.λπ.).

ιστ) Έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς για παροχή στοιχείων, αναφορικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας, το συνολικό αριθμό και τον αριθμό κατά κατηγορία μισθοδοτούμενων υπαλλήλων, αναγκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

ιζ) Χρηματικούς καταλόγους για την είσπραξη εσόδων υπέρ του ελληνικού δημοσίου τα οποία απορρέουν από τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, καθώς και από τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Κρατικών Λαχείων, από του ποσού των από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€.

ιη) Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, εξαλείψεις υποθηκών, καθώς επίσης και κάθε άλλο διοικητικό έγγραφο με οικονομική επίπτωση, από του ποσού των από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€.

ιθ) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, πλην αυτών που προβλέπονται από τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

κ) Αποφάσεις καθορισμού του ύψους των παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων για τους ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού στους οποίους ασκείται αρμοδιότητα κύριου διατάκτη.

κα) Αποφάσεις ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων από του ποσού των 50.000,01€ μέχρι το ποσό των 150.000€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

κβ) Παροχή οικονομικών στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για την έκδοση του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.)

VII. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Εγκρίσεις κάθε είδους δαπανών, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτισης και υπογραφής συμβάσεων, καθώς και διαχείρισης αυτών, για τα έργα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενου ή μη, των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

β) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, από τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών ή/ και υπηρεσιών, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

γ) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθειών (παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών).

δ) Αποφάσεις για τη συγκρότηση επιτροπών για το κλείσιμο βιβλίων αποθήκης υλικού.

ε) Αποφάσεις ορισμού διαχειριστών του αναλώσιμου και μη υλικού, καθώς και αντικατάσταση αυτών, ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Αποφάσεις κατανομής και διάθεσης κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

ζ) Τήρηση όλων των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τη χρήση και κίνηση των κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων και δικύκλων του Υπουργείου ως και την αποδοχή δωρεών προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

η) Έκδοση των διαδικαστικού περιεχομένου εγγράφων για τη χορήγηση, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κρατικών πινακίδων των αυτοκινήτων που παραχωρούνται και ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου, καθώς και των εγγράφων για την έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων.

θ) Έγγραφα προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για τη δέσμευση αυτοκινήτων κυριότητας του δημοσίου.

ι) Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριών και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

VIII. Στους Προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

στ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ξ) Απαντήσεις προς το αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρμοδιότητας εκάστης Διεύθυνσης.

IX. Στους Προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης.
α) Αποφάσεις μετακίνησης εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων των Τμημάτων της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των υπαλλήλων, της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατόπιν έγκρισης των οικείων οργάνων, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.


Άρθρο 9
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α) Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και ορισμού υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτά.

β) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους

γ) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994/Α' 28).

δ) Έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση αρχείων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ε) Διαδικαστικές ενέργειες για την παροχή ηθικών αμοιβών ή βραβείων σε υπαλλήλους.

στ) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ζ) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ι. Στον Προϊστάμενο της Δ1 Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών σε συλλογικά όργανα, καθώς και ορισμού εκπροσώπων του Σ.Δ.Ο.Ε. σε επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθειών.

β) Προτάσεις προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων σύστασης, κατάργησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε..

γ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων μετάβασης υπαλλήλων στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση.

δ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων της Κ.Υ. ΣΔΟΕ, για υπηρεσιακούς λόγους εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ε) Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Προϊσταμένου, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

στ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, πλην αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και αναρρωτικών αδειών σε Προϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας.

ζ) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε..

η) Ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τις αναρρωτικές άδειες, σε υπαλλήλους, των οποίων η χορήγηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

θ) Ενέργειες σχετικές με την έκδοσή και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο.

ι) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και σε Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.

ια) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μηνιαίων καταστάσεων οικονομικών μεταβολών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ για την υλοποίηση των διατάξεων μισθολογικού περιεχομένου.

ιβ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων έγκρισης και κατανομής ωρών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και του λοιπού προσωπικού, για την απασχόληση του κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

ιγ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση απόφασης μεταφοράς κανονικών αδειών στο επόμενο έτος, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν, περιορίστηκαν ή ανακλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ερευνών:

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμειβομένων επιτροπών για την ανάγνωση και επεξεργασία ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.

Άρθρο 10
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στους Νομούς και τις Νομαρχίες


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής στους Νομούς και τις Νομαρχίες την εξουσία να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

α) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, πλην αδειών χωρίς αποδοχές, στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους.

β) Ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.

γ) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

δ) Υπόδειξη προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ε) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

στ) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

ζ) Ενέργειες σχετικές με την έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο.

η) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

θ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία.

ι) Αποφάσεις καθορισμού του ύψους των παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων για τους ειδικούς φορείς στους οποίους ασκείται αρμοδιότητα κυρίου διατάκτη, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

Άρθρο 11
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

α) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός των Προϊσταμένων των Οργανικών μονάδων αυτής, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, με ενημέρωση της Δ1 Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

β) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, πλην αδειών χωρίς αποδοχές, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, κατά περίπτωση, καθώς και στους υπαλλήλους.

γ) Ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.

δ) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ε) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994/Α' 28).

στ) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

ζ) Ενέργειες σχετικές με την έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο.

η) Έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση αρχείων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Άρθρο 12
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις, για τα παρακάτω θέματα, ως ακολούθως:

α) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, εκτός του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

β) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, πλην αδειών χωρίς αποδοχές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων, Υπευθύνους Γραφείων, καθώς και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους.

γ) Ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης για τις αναρρωτικές άδειες των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.

δ) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ε) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

στ) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

ζ) Ενέργειες σχετικές με την έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων της Υπηρεσίας τους και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο.

Άρθρο 13
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου,το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

Α. Γενικά

Ι. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία του στις περιπτώσεις που δε λειτουργεί Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης σε αυτή.

II. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και των υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό:

α) Προπαρασκευαστικές πράξεις για υποθέσεις που εκκρεμούν.

β) Έγγραφα με τα οποία ζητούνται πληροφορίες.

γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων, γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα, που προκύπτουν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.

δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτήσεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις του Τμήματος, εκτός αν η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε άλλα όργανα.

ε) Απαντήσεις σε αναφορές πολιτών και έγγραφα Υπηρεσιών και νομικών προσώπων σε θέματα, για τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία, εκτός αναφορών παραπόνων.

στ) Διαβιβαστικά έγγραφα.

ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

η) Υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα που δεν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για την Διεύθυνση.

θ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λοιπών πράξεων.

ι) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση (υποχρεωτική ή μη) δικαιολογητικών.

ια) Απαντήσεις σε λοιπά έγγραφα πληροφοριακού περιεχομένου σε ενδιαφερόμενους.

Β. Ειδικά

Ι. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

α) Ενέργειες για την έκδοση εντολών για διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικών εξετάσεων, Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, Ελέγχων Περιουσιακής Κατάστασης και Εσωτερικών Ελέγχων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

β) Αποστολή ειδοποιήσεων και επιστολών, κλήσεων παροχής εξηγήσεων και προσκόμισης στοιχείων σε υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ (πλην ΓΓΔΕ), σε έκτακτες περιπτώσεις και σε υπαλλήλους της ΓΓΔΕ, για τους οποίους τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) καθώς και σε τρίτα πρόσωπα που σχετίζονται με εξεταζόμενες υποθέσεις, κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου της Μονάδας.

γ) Απαντήσεις σε έγγραφα πληροφοριακού περιεχομένου σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και Φορείς.

δ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, έγγραφα ή και δικαστικές αποφάσεις από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

ΙΙ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

α) Χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών (παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007), στους υπαλλήλους του Τμήματος, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει μεταβιβαστεί σε άλλο όργανο, με την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

β) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

γ) Πρόταση προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

δ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

ε) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

στ) Εισήγηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την προμήθεια, διάθεση ή μεταφορά πάγιου εξοπλισμού της Υπηρεσίας τους.

ζ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών φορείς, καθώς και από τις Υπηρεσίες Κοινοβουλευτικού Ελέγχου άλλων Υπουργείων, στοιχεία και πληροφορίες επί των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό Οικονομικών ή που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

η) Ενέργειες με τις οποίες διαβιβάζονται (σε περίπτωση αρμοδιότητας μίας Υπηρεσίας του Υπουργείου) μέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που απευθύνονται στον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία να συντάξει και προωθήσει σχέδιο απάντησης προς τη Βουλή των Ελλήνων.

ΙΙΙ. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης:

α) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α'-Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

αα) Έγγραφα για υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος

ββ) Ανακοινώσεις πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών αρμοδιότητας του Τμήματος.

β) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β'- Υπηρεσιακών Μεταβολών

αα) Διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για υπηρεσιακές μεταβολές αρμοδιότητας του Τμήματος

ββ) Ανακοινώσεις πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών αρμοδιότητας του Τμήματος

γ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, Οικονομικών Παροχών

αα) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ββ) Παραπομπή των υπαλλήλων στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των Επιτροπών αυτών.

γγ) Χορήγηση λοιπών αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δδ) Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

εε) Υπογραφή Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.).

στστ) Ενέργειες σχετικές με την έκδοση και θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ζζ) Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων εργασίας.

ηη) Πράξεις αλλαγής επωνύμου των υπαλλήλων.

θθ) Κατάρτιση ατομικών δελτίων μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και του προσωπικού των πολιτικών γραφείων και των Γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

ιι) Αποφάσεις χορήγησης ή μη μισθολογικού κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011 (Α' 226),

ιαια) Κοινοποίηση προσωπικών μεταβολών σε υπαλλήλους αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και έγγραφα κοινοποίησης καταστάσεων του άρθρου 88 του Ν. 3528/2007 (Α' 26).

ιβιβ) Διαδικαστικές ενέργειες για θέματα φύλαξης και καθαριότητας των καταστημάτων του Υπουργείου.

δ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ'- Πειθαρχικής Διαδικασίας

αα) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες, έγγραφα ή και δικαστικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

ββ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται ή χορηγούνται πληροφορίες ή έγγραφα προς ή από τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια.

IV. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών:

αα) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων από και προς άλλο φορέα μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ββ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εγγραφής στον προϋπολογισμό εξόδων των φορέων του υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού πιστώσεων ισόποσων με τα πραγματοποιούμενα έσοδα, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γγ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών και του αυτού ειδικού φορέα μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δδ) Προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών διαφορετικών ειδικών φορέων του υπουργείου μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

εε) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και διαφορετικών ειδικών φορέων του υπουργείου μέχρι το ποσό των 50.000,00 € κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

β) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης:

αα) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας και του αυτού ειδικού φορέα, εκτός των ειδικών φορέων που έχουν οριστεί διατάκτες του προϋπολογισμού τους, μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, εκτός των μεταβολών του τακτικού αποθεματικού και των μεταβολών δαπανών που αφορούν πιστώσεις για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

ββ) Έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες του υπουργείου με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γγ) Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την αύξηση ποσοστού διάθεσης που επιφέρει μεταβολή μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

δδ) Έγκριση πάσης φύσης δαπανών, εξαιρούμενων των νέων μισθώσεων κτιρίων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και αποφάσεις ανάληψης δαπανών και ορισμού υπολόγου σε περίπτωση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του τακτικού προϋπολογισμού μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

εε) Διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα προς το αρμόδιο για την έκδοση εντάλματος πληρωμής και τακτοποίησης της δαπάνης όργανο, ανεξαρτήτως ποσού.

στστ) Διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προς το αρμόδιο για την τακτοποίηση της δαπάνης και έκδοσης εντολής απαλλαγής του υπολόγου όργανο, ανεξαρτήτως ποσού.

ζζ) Καταλογιστικές αποφάσεις για επιστροφή καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτως, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αποδοχών, και σύνταξη χρηματικών καταλόγων μέχρι το ποσό των 50.000,00€

ηη) Αποφάσεις ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων μέχρι το ποσό των 50.000,00€ κατά ΚΑΕ, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται ή ανήκει σε άλλα όργανα.

γ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου για θέματα που είναι δυνατόν να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία για κάθε νόμιμη χρήση.

δ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης:

αα) Χορήγηση βεβαιώσεων για θέματα που είναι δυνατόν να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία για κάθε νόμιμη χρήση.

ββ) Χρηματικούς καταλόγους για την είσπραξη εσόδων υπέρ του ελληνικού δημοσίου τα οποία απορρέουν από τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, καθώς και από τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Κρατικών Λαχείων, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

γγ) Αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, εξαλείψεις υποθηκών, καθώς επίσης και κάθε άλλο διοικητικό έγγραφο με οικονομική επίπτωση, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

δδ) Επιστροφή ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, πλην αυτών που προβλέπονται από τη διενέργεια διαγωνισμών, προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών, μέχρι το ποσό των 50.000,00€.

ε) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Σύνταξης Προδιαγραφών, Κοστολόγησης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Έκδοση οδηγιών σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των αναγκών του Υπουργείου σε προμήθειες και υπηρεσίες για τον καθορισμό προδιαγραφών, κοστολόγησης και διαδικασίας υλοποίησής τους.

στ) Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Εντολές κίνησης και επισκευής κρατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

V. Στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, πλην των Περιφερειακών.

α) Χορήγηση κανονικών και βραχυχρόνιων γονικών αδειών (παρ. 6 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007), στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, καθώς και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει μεταβιβαστεί σε άλλο όργανο, με την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, η οποία διατηρεί τη συνολική εποπτεία χορήγησης των παραπάνω αδειών.

β) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

γ) Πρόταση προς την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

δ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

ε) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθώς και βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων αυτών.

στ) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων

ζ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία.

VI. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ1 Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΣΔΟΕ:

α) Κοινοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ.

β) Χορήγηση βεβαιώσεων στους υπαλλήλους για θέματα που είναι δυνατόν να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, για κάθε νόμιμη χρήση.

γ) Έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων σε Υγειονομική Επιτροπή.

δ) Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων

VII. Στους Προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος.
α) Αποφάσεις μετακίνησης εντός και  εκτός  έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, για εκτέλεση υπηρεσίας, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατόπιν έγκρισης των οικείων οργάνων, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.


Άρθρο 14
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.


Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Δ.Ο.Ε.,το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

α) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων

β) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Υπευθύνους Γραφείων.


Μεταβιβάζουμε στους Υπευθύνους Γραφείων, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» για τα παρακάτω θέματα ως ακολούθως:

Α. Γενικά

α) Διαβιβαστικά έγγραφα

β) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από την Υπηρεσία

γ) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

Β. Ειδικά

Ι. Στον Υπεύθυνο του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, παράλληλα με το δικαίωμα επικύρωσής τους από άλλο όργανο.

ΙΙ. Στους Υπεύθυνους των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας

α) Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στην οποία υπάγονται.

β) Προτάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Γραφείου.

ΙΙΙ. Στους Υπεύθυνους των Περιφερειακών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας

Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στην οποία υπάγονται.

ΙV. Στους Υπεύθυνους των μη Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων στις έδρες των Περιφερειών
Αποστολή ημερήσιου δελτίου προσέλευσης υπαλλήλων της Υπηρεσίας στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων στην οποία υπάγονται.

Άρθρο 16

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων ασκείται παράλληλα και από τον Υπουργό, σε περίπτωση δε, έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Όσα από τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Υπουργού» σύμφωνα με το προηγούμενα άρθρα και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο Υπουργού.

Άρθρο 17

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης