Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1223/24.11.1999 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-1999 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1223/24.11.1999
Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο


Αθήνα 24/11/1999
Αρ. Πρωτ. : 1109793/6134-11/0016

(ΦΕΚ Β' 2134/08-12-1999)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων) - ΤΜΗΜΑ Α'

Τηλέφωνα: 36.45480 – 36.35963 – 36.35439

ΠΟΛ 1223

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'), το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') και του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο που δεν έχουν υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται από τη ΔΟΥ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις εξής περιπτώσεις:

1. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από δημόσιους υπολόγους, ΔΟΥ, Τελωνεία, Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΝΠΔΔ, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τη ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των παραπάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά δικαιούχο. Στις περιπτώσεις αυτές, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα.

Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των παραπάνω φορέων, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.
Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί κι από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή, στους οποίους χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών.

Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται στις ΔΟΥ με ποσό κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων που φέρονται εγγεγραμμένες στο σύστημα TAXIS, από όσες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση ΑΦΕ. Στον τίτλο πληρωμής να γίνεται σχετική μνεία.

(Όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1298/5.12.2000 και την ΠΟΛ.1383/24.12.2001)

2. Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, εφ' όσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα.

Εξαιρούνται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε. και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠMΕ Α.Ε.

(Όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1051/3.5.2010)

3. Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.

4. Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.

5. Για τη μεταβίβαση: μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος, από τον μεταβιβάζοντα.

(Καταργήθηκε)

5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων αυτών και Επιχειρήσεων ή Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα

(Όπως προστέθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

6. Για τη μεταφορά συναλλάγματος, το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ, εξαιρουμένης της μεταφοράς που αφορά από εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(Καταργήθηκε)

Άρθρο 2
Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας

Το αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο προσκομίζεται, με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο:

1. Στην περ. 1, στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

2. Στην περ. 2, στην Τράπεζα ή στο Πιστωτικό 'Ιδρυμα, κατά τη σύναψη ή ανανέωση της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής.

3. Στις περ. 3 και 4, στο συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης τη ΔΟΥ που έχει εκδώσει το αποδεικτικό, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού.

4. Στην περ. 5, στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια να βεβαιώσει την καταβολή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση.

(Καταργήθηκε)

4.Στην περίπτωση 5 στην Υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά

(Όπως προστέθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

5. Στην περ. 6, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 3
Απαλλαγές - Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας απαλλάσσονται:

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένεια του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο

(Όπως αντικαταστάθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007 και την ΠΟΛ.1196/23.12.2010)

3. Οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους και οι παραγωγοί φυτικών ή ζωικών προϊόντων για την είσπραξη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) δυνάμει καθεστώτων στήριξης και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

(Όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1383/24.12.2001 και αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1107/19.3.2002)

4. Ο σύνδικος της πτώχευσης Φυσικού ή Νομικού Προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομίας για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

5. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα, για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.

6. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

7. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την Ελληνική υπηκοότητα, εφ' όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

8. Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

(Όπως αντικαταστάθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

9. Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

10. Οι δικαιούχοι αμοιβών με πάγια αντιμισθία.

11. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων, για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

12. Οι συμβαλλόμενοι κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως ή ματαιώσεως αιρέσεων ή προθεσμιών.

13. Οι δικαιούχοι εκτάκτων επιχορηγήσεων και δανείων από τον ΕΟΜΜΕΧ, που πλήττονται από έκτακτα καταστροφικά φαινόμενα.

(Όπως η παράγραφος 13 προστέθηκε με την 1075531/3591-11/0016/20.9.2002)

14. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

(Όπως η παράγραφος 14 προστέθηκε με τηνΠΟΛ.1134/3.12.2003)

15. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

(Όπως η παράγραφος 15 προστέθηκε με την απόφαση Δ16Α 1035004 ΕΞ 1.3.2011)

16. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

(Όπως η παράγραφος 16 προστέθηκε με την απόφαση ΔΠΕΙΣ Α 1141436 ΕΞ 11.10.2011)

17. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 30 Μαΐου 2013.

(Όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 προστέθηκε με την απόφαση ΔΠΕΙΣ Α 1173960 ΕΞ 21.12.2011 και τροποποιήθηκε με την ΔΠΕΙΣ Α 1044610 ΕΞ 15.3.2012, την ΔΠΕΙΣ Α 1088925 ΕΞ 11.6.2012, την ΔΠΕΙΣ Α 1138388 ΕΞ 5.10.2012, την ΔΠΕΙΣ Α 1172158 ΕΞ 12.12.2012, ΔΠΕΙΣ Α 1049768 ΕΞ 20.3.2013, Δ ΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 23.5.2013, ΔΠΕΙΣ Α 1111953 ΕΞ 12.7.2013, ΔΠΕΙΣ Α 1144779 ΕΞ 23.9.2013 και την ΔΠΕΙΣ Α 1196858 ΕΞ 23.12.2013)

(Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΠΕΙΣ Α 1071432 ΕΞ 4.5.2012 και τροποποιήθηκε με την ΔΠΕΙΣ Α 1088925 ΕΞ 11.6.2012ΔΠΕΙΣ Α 1132352 ΕΞ 24.9.2012, την ΔΠΕΙΣ Α 1154926 ΕΞ 9.11.2012, την ΔΠΕΙΣ Α 1172158 ΕΞ 12.12.2012 και την ΔΠΕΙΣ Α 1072064 ΕΞ 25.4.2013)

18. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.

(Η παράγραφος 18 τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΠΕΙΣ Α 1088925 ΕΞ 11.6.2012)

19. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(Η παράγραφος 19, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΠΕΙΣ Α 1190026 ΕΞ 9.12.2013)

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη:

α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,

γ) η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.,

δ) η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας

(Όπως αντικαταστάθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

Ειδικότερα:

1. Για τα Φυσικά Πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία έχει το Φυσικό Πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα Φυσικά Πρόσωπα που διατελούν σε γάμο, λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου, χωριστά και για τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, αλλά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή τους.

2. Για τα Νομικά Πρόσωπα ή τις Ενώσεις Προσώπων, καθώς και τις ομάδες περιουσίας, λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους, καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη, για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

3. Καταργείται η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στη ΔΟΥ από τον φορολογούμενο, προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη, για τη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, οι οφειλές που προκύπτουν από εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και οι οφειλές των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους που δεν είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS ή στα δελτία χρεών, για το διάστημα που αυτές παρακολουθούνται από το ΚΕΠΥΟ.

(Καταργήθηκε)

5. Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρέπει να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από άλλη ΔΟΥ ή εξωτερική πηγή.

6. Ειδικά για τις οφειλές προς Κοινότητες, Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη, εφ' όσον ο Δήμος, η Κοινότητα ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποστείλει δέσμευση για χορήγηση
πιστοποιητικού σε μία ΔΟΥ TAXIS.

7. Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ., δια-πιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή δέσμευσης του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων.

(Όπως προστέθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

Άρθρο 5
Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας από οποιαδήποτε ΔΟΥ

1. Για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος στο Γενικό Μητρώο Φορολογουμένων ΔΟΥ.

2. Το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ και συγκεκριμένα:
α) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από ΔΟΥ TAXIS, το αποδεικτικό χορηγείται άμεσα, εφ' όσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
β) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από ΔΟΥ TAXIS, το αποδεικτικό θα χορηγείται είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια ΔΟΥ, είτε μέσω FAX, ατελώς.
γ) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, το αποδεικτικό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX, ατελώς, από οποιαδήποτε ΔΟΥ TAXIS.
δ) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, αυτό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX, ατελώς, από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εάν το αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει να κατατεθεί σε ΔΟΥ που είναι αρμόδια και για την έκδοσή του, η ενημερότητα αποδεικνύεται με πράξη του εκδότη της ΔΟΥ στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή του οικείου παραστατικού της συναλλαγής.

4. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί αποδεικτικό ενημερότητας σε αναφερόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας Υπηρεσία ή πρόσωπο και, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού, διενεργούνται και άλλες πράξεις της ίδιας αιτίας για την οποία εκδόθηκε το αποδεικτικό, παρέχεται ευχέρεια διενέργειας των πράξεων αυτών χωρίς την προσάρτηση άλλου αποδεικτικού ενημερότητας, με την υποχρέωση, όμως, τήρησης του όρου παρακράτησης ποσού που τυχόν αναγράφεται σε αυτό. Στις πράξεις αυτές αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού, η ΔΟΥ που το έχει εκδώσει, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού στα οποία έχει επισυναφθεί το αποδεικτικό.

5. Καταργείται το τέλος τηλεομοιοτυπίας (FAX) 1.000 δρχ. που εισπράττουν οι ΔΟΥ και τα Τελωνεία για μεταξύ τους επικοινωνία σε ό,τι αφορά χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (π.χ. άρση δέσμευσης έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας).

6. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας, σε όσες Υπηρεσίες ή Φορείς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν, μέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας με το πληροφορικό σύστημα φορολογίας (TAXIS), τηλεομοιοτυπία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας και αποστέλλεται σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

7. Η αναγραφή της φορολογικής ενημερότητας επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία της υπ` αριθμ. 1051976/3187/5.6.2000 απόφασης (ΦΕΚ Β 755/2000) δεν γίνεται για τα εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογουμένων που έχουν και δηλωθέντα εισοδήματα από Δ` και Ζ` πηγή

(Όπως προστέθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)


Άρθρο 6

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό.

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται η αιτία χορήγησης του, ως
ακολούθως:

α) Για είσπραξη χρημάτων

β) Για μεταβίβαση ακινήτου

γ) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων).

(Όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1383/24.12.2001 και αντικαταστάθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)

Το προηγούμενο άρθρο 6 που καταργήθηκε είχε ώς εξής

Άρθρο 6
Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας

Α. Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού:

Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια ισχύος του χορηγούμενου αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση και ο oφειλέτης είναι συνεπής σ` αυτή.

Β. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:
α) Είσπραξη χρημάτων
β) Μεταβίβαση ακινήτων
γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)

2. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μειωμένης χρονικής ισχύος, για τις περιπτώσεις που οι οφειλές του αιτούντος έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, οι δόσεις των οποίων τηρούνται κανονικά, για χρονική διάρκεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καθορίζεται από το νόμο. Οταν το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ύστερα από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η ισχύς αυτού ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

(Καταργήθηκε)

3. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, με γραπτή συναίνεση των Διευθύνσεων Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ελέγχου, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής
Ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποστέλλεται εντολή για τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας σε όλες τις χειρόγραφες ΔΟΥ και σε μία ΔΟΥ TAXIS, ώστε να καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα.

(Καταργήθηκε)


Άρθρο 7
Παροχή πληροφοριών από Τελωνεία και ΔΟΥ

1. Τα Τελωνεία υποχρεούνται να ενημερώνουν, με έγγραφό τους, τις αρμόδιες ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των οφειλετών τους, για την ύπαρξη σε αυτά βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας.

2. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ στις οποίες βεβαιώνονται οφειλές, για την καταβολή των οποίων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία και άλλα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως οι οφειλές κοινοπραξιών, ΟΕ και ΕΕ κ.λπ., υποχρεούνται να ενημερώνουν, με έγγραφό τους, τη ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των συνυποχρέων προσώπων.

3. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ στις οποίες υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπών Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), υποχρεούνται, με έγγραφό τους, να ενημερώνουν τις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος των εκπροσώπων αυτών των εταιριών, σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη, με την ατομική τους περιουσία, για την καταβολή ορισμένων οφειλών αυτών των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.

4. Οπου υπάρχει δυνατότητα μηχανογραφικής επικοινωνίας μεταξύ των ΔΟΥ ή μεταξύ των ΔΟΥ και Τελωνείων, η παραπάνω ενημέρωση γίνεται μηχανογραφικά. Απαραίτητο στοιχείο για την ενημέρωση αυτή, είτε γίνεται έγγραφα, είτε μηχανογραφικά, αποτελεί μεταξύ των άλλων και ο ΑΦΜ του υποχρέου ή συνυποχρέου οφειλέτη.

Άρθρο 8
Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη, με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου

1. α) Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης για το λόγο αυτό πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την Υπηρεσία ή τον Φορέα που παραλαμβάνει το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, εντός δέκα (10) ημερών από την πληρωμή του τίτλου, το αργότερο.

β) Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται επί του αποδεικτικού το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο ζητείται η μεταβίβαση καθώς και το ποσό ή ποσοστό του τιμήματος, που παρακρατείται, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου όχι όμως σε αξία μικρότερη της αντικειμενικής και σε περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, όπως προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει συγκριτικών στοιχείων και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

Ειδικά, όταν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης, μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος, το οποίο όμως θα καταβληθεί στον πωλητή με χορήγηση δανείου στον αγοραστή από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα Πιστωτικό Ίδρυμα, ο όρος αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μεταβίβασης, το δε Πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει επιταγή σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. που υφίσταται η οφειλή και να την καταθέσει μέσα σε τρεις ημέρες από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και όχι αργότερα από δύο μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

Στην περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι παρακράτησης και απόδοσης που έχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικού θεωρείται ότι το συμβόλαιο μεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες.

2. Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χορηγηθεί ύστερα από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό, το ποσό που υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο ότι θα εισπραχθεί, καθώς και αν το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί.

Αν ζητηθεί αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων, κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης, στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, αυτό χορηγείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του, εκτός αν στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, οπότε ορίζεται το ίδιο. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων για τη συμμόρφωσή του στη διευκόλυνση, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.

3. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης καταχωρούνται από τη ΔΟΥ σε ειδικό βιβλίο, για να ελέγχεται η απόδοση του παρακρατούμενου ποσού.

4. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες, συνυποχρέους και εγγυητές και μετά τη συμμόρφωση τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που τους χορηγήθηκε, εφόσον το αποδεικτικό ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ` αυτών και οι οφειλές δεν είναι διασφαλισμένες.

(Όπως η περίπτωση β της παραγράφου 1 και η παράγραφος 4 προστέθηκε με την 1039503/3308-11/0016/20.04.2007)


Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και περιεχόμενο αυτού

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ατελώς, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη ΔΟΥ.
Η αίτηση αυτή περιέχει:
α) Για Φυσικό Πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς και ΑΦΜ.
Με την αίτηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο εάν είναι ή όχι μέλος ΟΕ, κοινοπραξίας ή ομόρρυθμο μέλος ΕΕ, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.

β) Για Νομικό Πρόσωπο: Επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ.
Με την αίτηση δηλώνεται αν το Νομικό Πρόσωπο είναι μέλος σε ΟΕ ή κοινοπραξία, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικτικού.

2. Το αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο "Αποδεικτικό Ενημερότητας", με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ που το εκδίδει και της αρμόδιας ΔΟΥ του
φορολογούμενου, το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου ή την επωνυμία του Νομικού Προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως, το σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και
διάρκειας ισχύος του ολογράφως.

3) Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος

(Όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 )

4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων υποχρεούται να ελέγχει, δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους, τα εκδοθέντα Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησής τους.

5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας που προσκομίζονται στις διάφορες Υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των ΔΟΥ, καθώς και την έγκαιρη απόδοση στις ΔΟΥ των χρημάτων που προέρχονται από παρακράτηση ποσού κάποιας εισπραττόμενης απαίτησης.

6. Τα έντυπα του αποδεικτικού φέρουν ενιαία και συνεχή μηχανική αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ της χώρας.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, με την παραλαβή των εντύπων του αποδεικτικού ενημερότητας, υποχρεούται να ελέγξει το σωστό αριθμό των φύλλων και την αρίθμησή τους και ύστερα να τα καταχωρεί στο ίδιο βιβλίο που καταχωρεί και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.

Αν κατά τον έλεγχο προκύψει διαφορά, θα συντάσσεται σχετική πράξη, η οποία θα γίνεται στο πρώτο φύλλο όπου εντοπίστηκε η διαφορά. Η πράξη αυτή θα σημειώνεται και στο βιβλίο καταχώρισης των διαχειριστικών βιβλίων.
Οι Προϊστάμενοι Εσόδων υποχρεούνται, με την έναρξη της συναλλαγής, να χρεώνουν στους αρμόδιους υπαλλήλους τα αποδεικτικά ενημερότητας και να ελέγχουν την αρίθμηση, τόσο μετά το πέρας της συναλλαγής, όσο και την επομένη. Τα αποδεικτικά ενημερότητας, οποιουδήποτε τύπου, φυλάσσονται με ευθύνη του
Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων.

7. Το πρώτο αντίγραφο από το αποδεικτικό που εκδίδεται, επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος.
Σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αποδεικτικού σε πολλά αντίγραφα, παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν από την υπογραφή του και όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.

8. Θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο, μετά την έκδοσή τους, δεν είναι επιτρεπτή.

Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας τετράμηνης ισχύος, (όπως άλλαξε η διάρκεια με την απόφαση 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 )τα οποία θεωρούνται, ατελώς, από την Αρχή που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή που αναγράφεται επί του πρωτοτύπου.

9. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε όλα τα αντίγραφα και παραμένουν στη ΔΟΥ τόσο το πρωτότυπο, όσο και τα αντίγραφα.

10. Όταν πρόκειται να πληρωθούν από ένα Φορέα πολλά πρόσωπα με ομοειδείς απαιτήσεις, όπως πληρωμή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε αγρότες, αντί της έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε δικαιούχο χωριστά, για τη συγκεκριμένη πληρωμή, επιτρέπεται η αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των δικαιούχων, κατάστασης, σε δύο (2) αντίγραφα, στην οποία, μεταξύ των άλλων στοιχείων των δικαιούχων, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ αυτών.

Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ενημερότητας ή μη των δικαιούχων, με επισημειωματική δε πράξη του επί της κατάστασης αυτής ενημερώνει τον αρμόδιο Φορέα πληρωμής, με την επιστροφή του ενός (1) αντιγράφου της κατάστασης για τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Δεκεμβρίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Με την έναρξη της ισχύος της καταργείται η υπ' αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τα Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης