Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. 15597/7.4.2015 Αριθμ. οικ. 15597/7.4.2015


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2015 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. οικ. 15597/7.4.2015
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Αριθμ. οικ. 15597

(ΦΕΚ Β' 689/22-04-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 41, 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005, με το οποίο κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005).

β) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/13.7.2012).

γ) Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/ Α'/9.3.1999).

δ) Του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α'/3.9.2014).

ε) Του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α'/28.8.2014).

στ) Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α'/27.1.2015).

ζ) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α'/27.1.2015).

η) Της με αριθμ. 10938 (ΦΕΚ 123/12.3.2015/Υ0ΔΔ) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Ιωάννης Τόλιος του Γεωργίου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες, καθώς και την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ' αυτές.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ο καθένας μέσα στην αρμοδιότητα της μονάδας που είναι Προϊστάμενος, τις πράξεις, εντολές και τα έγγραφα όπως αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2

Στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας μεταβιβάζουμε:

1. Την έκδοση οδηγιών προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της δραστηριότητάς τους με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους, στο πλαίσιο της παρεχομένης δια της παρούσας εξουσιοδότησης.

2. Την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών με συντονιστικές κατευθύνσεις και γενικά την αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες ή φορείς για θέματα της Γ.Γ.Β.

3. Τις εγκυκλίους και τεχνικές οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, για θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και θέματα σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών - εκροών.

4. Τις πράξεις και τα έγγραφα αρμοδιότητας Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν σε αυτά τουλάχιστον δύο Διευθύνσεις που δεν ανήκουν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.

5. Τις αποφάσεις και έγγραφα αρμοδιότητας των δύο Γενικών Διευθύνσεων.

6. Τα έγγραφα που απευθύνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις άλλες αρμόδιες δικαστικές αρχές επί εκκρεμών ενώπιον αυτών υποθέσεων.

7. Τις απαντήσεις επί καταγγελιών για παραβάσεις του Πρωτογενούς ή Παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

8. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες επί θεμάτων μείζονος σημασίας και αποδεδειγμένα νομολογιακά λυμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

9. Τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών ή νομικών προσώπων κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιακών οργάνων της Γ.Γ.Β..

10. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, στο πλαίσιο της παρεχομένης δια της παρούσας εξουσιοδότησης.

11. Την αξιολόγηση και διαβίβαση σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου των αιτημάτων των εποπτευομένων φορέων.

12. Εγκρίσεις ή απορρίψεις επί αιτήσεων ενδιαφερομένων καθώς και τα εν γένει έγγραφα εκτελεστικού χαρακτήρα που εκδίδονται σε εκτέλεση διαταγμάτων ή αποφάσεων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.

13. Έγγραφα κατάπτωσης (δέσμευσης) υπέρ του Δημοσίου των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων ή προκαταβολής ή συμμετοχής σε διαγωνισμό που είναι περιορισμένης ισχύος και ο προμηθευτής αρνείται την παράτασή τους ή για παρακράτηση προστίμου, τόκου, έκπτωσης ή άλλης απαίτησης του Δημοσίου.

14. Τις απόψεις - προτάσεις κ.λπ. για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α'/2001).

15. Την κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρεται στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης των χερσαίων ευκολιών υποδοχής, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 743/1977 «Περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 319/Α'/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το δέκατο (10) παρ. 9 του Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α'/1994).

16. Τις απόψεις - προτάσεις κ.λπ. για απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων βάσει του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2176/1952 «Περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας» (ΦΕΚ 207/Α'/1952).

18. Τις αποφάσεις για τη συγκρότηση Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους και σε δράσεις και έργα της Γ.Γ.Β. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

19. Την υπογραφή των τεχνικών δελτίων και των τροποποιήσεων αυτών για την έγκριση και ένταξη πράξεων που αφορούν δράσεις του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών, εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με τελικό δικαιούχο την Γ.Γ.Β..

20. Τις εντολές για εκτελέσεις έργων, παροχή υπηρεσιών και πραγματοποίηση προμηθειών, για διενέργεια διαγωνισμών, κατακύρωση των αποτελεσμάτων και υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτονται σε βάρος του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για ποσά μέχρι 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

21. Τις αποφάσεις αποδοχής πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

22. Την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμου σε εκτέλεση του άρθρου 7 της αριθμ. 3354/2001 (ΦΕΚ 149/ Β'/2001) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα».

23. Τις εγκρίσεις κατά παρέκκλιση για τη ρύθμιση θεμάτων για τις μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3,10 παρ. 2,22 παρ. 5, 53 παρ. 1β και παράρτημα 4 παρ. 1,2,3,4 της αριθμ. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β'/1989) κοινής υπουργικής απόφασης.

24. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες του Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α'/1995) περί εμπορίας και ελέγχου εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, του Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140/Α'/2010) σχετικά με την καθιέρωση συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών εμπορικής χρήσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108/Α'2012), της με αριθμ. 9104/440/2.8.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1159/Β'/2010) σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, της με αριθμ. οικ.14097/757/14.12.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3346/Β'/2012) σχετικά με τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση, της με αριθμ. 9529/645/2006 (ΦΕΚ 649/ Β'/2006) υπουργικής απόφασης περί χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, των κοινών υπουργικών αποφάσεων 470/1985 (ΦΕΚ 183/Β'/1985) περί ηλεκτρολογικού υλικού, Β15316/1463 (ΦΕΚ 462/Β'/1987) περί μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, Β17081/2964 (ΦΕΚ 157/Β'/1996) περί συσκευών και συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, του Π.Δ. 178 (ΦΕΚ 131/Α'/1998) και της με αριθμ. 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β'/2000) υπουργικής απόφασης περί ρευματοδοτών και ρευματοληπτών, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν και εκάστοτε ισχύουν.

25. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/ Α'/2011) στις μονάδες που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α'/1973) και αναφέρονται σε εργαστήρια ή εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών αερίων.

26. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της με αριθμ. Φ15/οικ. 1589/104/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α'/2005) και σε λοιπές δραστηριότητες» (ΦΕΚ 90/Β'/30.1.2006), όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α'/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ.10 του Ν. 4072/2012.

27. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.11 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» (ΦΕΚ 549/Β'/7.4.2011).

28. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της με αριθμ. 16462/29/11.7.2001 κοινής υπουργικής απόφασης περί τσιμέντων για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. (ΦΕΚ 917/Β'/17.7.2001).

29. Την επιβολή κυρώσεων με βάση το Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α'/25.10.1994), στους παραβάτες του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/Ε0Κ του Συμβουλίου.

30. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της με αριθμ. 12479/Φ17/414/31.5.1991 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 431/Β'/24.6.1991) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20769/6285/21.12.1994 (ΦΕΚ 977/Β'/30.12.1994) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τα απλά δοχεία πίεσης.

31. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες του Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α'/1993), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 59/1995 (ΦΕΚ 46/Α'/1995), και το Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ 70/Α'/2010) σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα.

32. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες της με αριθμ. Β.15316/1463 κοινής υπουργικής απόφασης περί μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ 462/Β'/1987).

33. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των Π.Δ. 180 (ΦΕΚ 114/Α'/1994) και Π.Δ. 178 (ΦΕΚ 131/Α'/1998), όπως συμπληρώθηκαν από τις με αριθμ. Δ6/Φ1/26810 (ΦΕΚ 943/Β71994), Δ6/Β/3971 (ΦΕΚ 234/Β71996), Δ6/Β/3972 (ΦΕΚ 247/Β'/1996), Δ6/Β/10200 (ΦΕΚ 591/Β'/1998), Δ6/ Β/13897 (ΦΕΚ 1792/Β'/1999), Δ6/Β/9142 (ΦΕΚ 386/Β'/1997), Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β'/2001) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ 70/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/2011 (ΦΕΚ 14/Α'/2011) περί ένδειξης ενεργειακής κατανάλωσης σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

34. Τις αποφάσεις που αφορούν την τύχη δεσμευθέντων προληπτικά προϊόντων αξίας μέχρι 4.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'/16.11.1994), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α710.7.2007).

35. Τις αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'/1994), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α'/10.7.2007), για παραβάσεις του άρθρου 7.

36. Τις αποφάσεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της με αριθμ. 90364/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές, σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 110/Β'/2002).

37. Τις αποφάσεις μετά από κρίση ενστάσεων κατά διοικητικών πράξεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ15.οικ.1589/104/30.1.2006 (ΦΕΚ 90/Β'/2006) «Περί πυροπροστασίας βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων» και αφορούν σε εργαστήρια ή εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

38. Την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων για έργα Β.Ε.ΠΕ. του άρθρου 9 του Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/Α71997).

39. Τις κοινές αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 96/1973 και αναφέρονται σε θέματα χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ιδρυομένων εποπτευομένων, διαρρυθμισμένων φαρμακευτικών εργοστασίων ή εργαστηρίων και ρύθμισης τεχνολογικών και υγειονομικών συνθηκών εγκατάστασης φαρμακευτικών εργοστασίων και εργαστηρίων (ΦΕΚ 172/Α71973).

40. Τη χορήγηση κανονικών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

41. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας σε αποστολές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και των υπαλλήλων αυτών.

42. Τη θεώρηση του ημερολογίου κίνησης εκτός έδρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων που μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας ύστερα από προηγούμενη εγκριτική απόφαση.

43. Τις αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Β..

44. Τον ορισμό εκπροσώπων σε πάσης φύσεως Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας σε φορείς εκτός Γ.Γ.Β. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

45. Τις αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Άρθρο 3

Στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεταβιβάζουμε:

Ι) Γενικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Αποφάσεις και έγγραφα που αποσκοπούν:

α) στον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται, στην αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

β) στην εξειδίκευση και κατάρτιση συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

γ) στην εξασφάλιση της συνεργασίας και του συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τα έγγραφα αρμοδιότητας Διευθυντή, εφόσον συμπράττουν σ' αυτά δύο ή περισσότερες Διευθύνσεις υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση που προΐσταται.

3. Τις κανονικές άδειες των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

4. Την υπογραφή τεχνικών δελτίων προόδου και ολοκλήρωσης έργων (μηνιαίων, τριμηνιαίων ετήσιων κλπ), που αφορούν δράσεις του ΕΠΑΕ, του ΕΣΠΑ, της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και άλλων Κοινοτικών, Εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, με τελικό δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

5. Την υπογραφή των εγγράφων που απευθύνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις άλλες αρμόδιες δικαστικές αρχές επί εκκρεμών ενώπιον αυτών υποθέσεων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα.

ΙΙ) Ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής:

1. Την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες του Ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α'/1979) περί μητρώου και της με αριθμ. 18303/1987 (ΦΕΚ 610/Β'/1987) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των υποβαλλομένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου.

Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου:

1. Την πρόταση προς τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, περί μη καταλληλότητας των εναρμονισμένων προτύπων για την ασφάλεια των παιχνιδιών (άρθρο 15 της με αριθμ. 3669/194/2011 (ΦΕΚ 549/Β'/2011) κοινής υπουργικής απόφασης).

2. Τις γνωμοδοτήσεις επί των μελετών ασφαλείας των εγκαταστάσεων εκείνων που περικλείουν κινδύνους ατυχήματος μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με την με αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β72007) κοινή υπουργική απόφαση.

3. Τις γνωμοδοτήσεις επί προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή αλλαγών χρήσεων γης που προωθούνται από τους αρμόδιους φορείς.

4. Τις εγκυκλίους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας που περιέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις επί θεμάτων βιομηχανικής νομοθεσίας και αδειοδότησης δραστηριοτήτων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α'/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/ Α'/2011) και συναφών, εκτελεστικής φύσεως, θεμάτων των περιφερειακών υπηρεσιών.

5. Τις γνωμοδοτήσεις για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις και μηχανολογικές εγκαταστάσεις ή αποθήκες σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/2011).

6. Τις αποφάσεις έγκρισης των Κανονισμών Λειτουργίας Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών σύμφωνα με την με αριθμ. 14165/Φ.174/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β'/1993) υπουργική απόφαση.

7. Τις αποφάσεις για την Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.).

Άρθρο 4

Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής και Εφαρμογής Κανονισμών Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεταβιβάζουμε:

Ι) Γενικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Την αλληλογραφία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου καθώς και αυτή που αναφέρεται σε κατευθύνσεις και οδηγίες για θέματα αρμοδιότητάς τους.

2. Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται απόψεις και πληροφορίες από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό.

3. Τη χορήγηση των κανονικών αδειών στους Προϊσταμένους Τμημάτων και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης τους.

4. Τις αποφάσεις καταστροφής εκκαθαρισθέντων αρχείων.

5. Τα έγγραφα με τα οποία γνωστοποιούνται οι θέσεις της Γ.Γ.Β. σε θέματα για τα οποία υπάρχει γραπτή άποψη της Διοίκησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

6. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και τα έγγραφα αποστολής αυτών.

7. Τη θέση σε «αρχείο» εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια.

8. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στοιχεία και αποφάσεις για την καταβολή επιχορηγήσεων και πληρωμών από το ΠΔΕ.

9. Τα έγγραφα με τα οποία γίνεται ανακοίνωση ή κοινοποίηση νομοθετικών κειμένων, εγκυκλίων ή εγγράφων.

10. Τις βεβαιώσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων επιχορηγήσεων και κάθε σχετικού εγγράφου προς τις ΔΟΥ, μετά τη διαπίστωση της παράβασης και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

11. Την αλληλογραφία με ΕΥΔ ΕΠΑΕ και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου για την υλοποίηση δράσεων με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ή ενδιάμεσων φορέων.

12. Τη θεώρηση του ημερολογίου κίνησης εκτός έδρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, των υπαλλήλων της Διεύθυνσής τους, που μεταβαίνουν για εκτέλεση υπηρεσίας ύστερα από προηγούμενη εγκριτική απόφαση.

ΙΙ) Ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής:

1. Εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία, αιτιολογημένες γνώμες που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, GATT, NATO κ.λπ.).

2. Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμοδίους φορείς επί θεμάτων Ε.Ε.

3. Εισηγήσεις αποστολής εκπροσώπων της Γ.Γ.Β. στην Ε.Ε. και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς.

4. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται στατιστικά στοιχεία σε διάφορες υπηρεσίες, οργανισμούς και ιδιώτες.

5. Τα έγγραφα με τα οποία αποστέλλονται δελτία βιομηχανικής βιοτεχνικής κίνησης καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσής τους.

6. Τα διαβιβαστικά έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Υποστήριξης/Τεχνικής Βοήθειας με δικαιούχο τη Γ.Γ.Β., καθώς και εγγράφων που αφορούν στη δημοσιοποίηση στον Τύπο σχετικών προσκλήσεων για δράσεις που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας:

1. Τις πράξεις κοινοποίησης και έγκρισης φορέων πιστοποίησης στο πλαίσιο της ΥΑ 3354/91/2001 (ΦΕΚ 49/ Β'/2001), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τις αποφάσεις εθνικών εγκρίσεων για τη διάθεση και χρήση μετρικών οργάνων που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο.

3. Τα πιστοποιητικά εγκρίσεων τύπου ΕΚ και Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης για τη διάθεση και χρήση μετρικών οργάνων που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο.

4. Τις τεχνικές προδιαγραφές οργάνων μέτρησης που υπόκεινται σε εθνική έγκριση.

5. Τις εντολές ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

6. Τις αποφάσεις εξουσιοδότησης συνεργείων ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης αντλιών μετρητών καυσίμων.

7. Τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών, σε θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και θέματα σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών - εκροών.

8. Τα έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, για γενικά θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και θέματα σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών - εκροών.

9. Τις εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου για την ασφάλεια των προϊόντων, υπηρεσιών στο ελληνικό δίκαιο.

10. Τις εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση κανονιστικών διατάξεων καθορισμού των υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων σχετικά με την ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, την πληροφόρηση του καταναλωτή και των αρμοδιοτήτων των αρχών εποπτείας της αγοράς.

11. Τα έγγραφα ειδοποίησης για λήψη περιοριστικών μέτρων (προληπτική δέσμευση, απόσυρση, ανάκληση ή/ και άλλα διορθωτικά μέτρα) για προϊόντα μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία αρμοδιότητας του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων.

12. Την αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς για την προσκόμιση, με βάση τις διατάξεις των νόμων 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'/1994), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α'/2007) και 4177/2013 (ΦΕΚ 173/ Α'/2013), όπως εκάστοτε ισχύουν, αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά και την ακρίβεια των ισχυρισμών που χρησιμοποιούν για τη διαφήμιση / προώθησή τους.

13. Τα ερωτήματα και αιτήματα για γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά θέματα προς Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, ΚΕΣΥ, ΕΣΥΔ, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, φορείς ποιότητας, αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν γένει οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται με την ασφάλεια και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

14. Τα έγγραφα ανακοίνωσης στους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς των κοινοποιήσεων του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) και των εκθέσεων δοκιμών και αξιολόγησης κινδύνου.

15. Τις εισηγήσεις στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση αποφάσεων, σε περίπτωση διαφωνίας των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων με τα προτεινόμενα από τη Διεύθυνση περιοριστικά μέτρα.

16. Τις εισηγήσεις για την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'/1994), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α'/ 10.7.2007), για παραβάσεις του άρθρου 7.

17. Τα διαβιβαστικά έγγραφα προς το Γ.Χ.Κ. ή άλλο εργαστήριο με σκοπό την εργαστηριακή εξέταση ειδών καθώς και τη διαβίβαση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και των εγγράφων παροχής πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς.

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων:

1. Τον ορισμό ελεγκτών για τον έλεγχο των εμφιαλωτηρίων σύμφωνα με την με αριθμ. 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β'/1988) υπουργικής απόφασης περί όρων ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.

2. Τις πράξεις για τον καθορισμό της δυναμικότητας παραγωγής κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α'/2007).

3. Τη θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των φαρμακοβιομηχανιών.

4. Τη βεβαίωση κατάθεσης επί της υπεύθυνης δήλωσης αντί αδείας και τη συγκρότηση των σχετικών οργάνων για τη διενέργεια αυτοψίας σχετικά με το Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α'/1973) για τα θέματα χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ιδρυομένων εποπτευομένων, διαρρυθμισμένων φαρμακευτικών εργοστασίων ή εργαστηρίων και ρύθμισης τεχνολογικών και υγειονομικών συνθηκών εγκατάστασης φαρμακευτικών εργοστασίων και εργαστηρίων.

5. Τις απαντήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας επί μεμονωμένων ερωτημάτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε. (όχι εγκυκλίους που απευθύνονται οριζόντια σε όλες τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε.).

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας:

1. Τα ερωτήματα που απευθύνονται στην Επιτροπή του άρθρου 3 της με αριθμ. 3329/15.3.1989 (ΦΕΚ 132/ Β'/21.2.1989) κοινής υπουργικής απόφασης για θέματα εκρηκτικών.

2. Τον προγραμματισμό διενέργειας και την έκδοση των σχετικών εντολών του ελέγχου της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων στο πλαίσιο του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/2012) και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Άρθρο 5

Στους Προϊσταμένους Τμημάτων μεταβιβάζουμε:

Ι. Γενικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Τη σύνταξη πρακτικού καταστροφής εκκαθαρισθέντων αρχείων.

2. Την έγκριση για χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων, εφόσον επιτρέπονται από το νόμο η χορήγηση τους και τα σχετικά έγγραφα αποστολής τους.

3. Τα διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγγραφα στο εσωτερικό και εξωτερικό.

4. Τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε θέματα που μπορούν κατά νόμο να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, εφόσον δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη.

5. Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται απόψεις και πληροφορίες από διάφορες Υπηρεσίες και Οργανισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό για θέματα ήσσονος σημασίας.

ΙΙ. Ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Στον Προϊστάμενο του τμήματος Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας :

1. Τις καταχωρίσεις του ηλεκτρολογικού υλικού που εμπίπτει στις διατάξεις της με αριθμ. 529 (ΦΕΚ 67/ Β'/2000) υπουργικής απόφασης περί διάθεσης στην αγορά και εγκατάσταση ρευματοδοτών και ρευματοληπτών, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 8991 (ΦΕΚ 643/Β'/2003) υπουργική απόφαση.

2. Τις έγγραφες εντολές προς τις τελωνειακές αρχές για παράδοση ηλεκτρολογικού υλικού σε εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. 470/1985 (ΦΕΚ 183/Β'/1985), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 16717/5052 (ΦΕΚ 992/Β'/1994), 6467/608 (ΦΕΚ 214/Β'/1988), 6204 (ΦΕΚ 277/ Β'/2001), 17081/2964 (ΦΕΚ 157/Β'/1996) κοινές υπουργικές αποφάσεις καθώς και την με , αριθμ. 529 (ΦΕΚ 67/ Β'/2000) υπουργική απόφαση.

3. Τις εντολές προς τα εργαστήρια για τον έλεγχο ηλεκτρολογικού υλικού και συσκευών.

4. Τη θεώρηση των τιμολογίων των εργαστηρίων ελέγχων που εκτελούνται από εργαστήρια δοκιμών κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας.

2. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Μετρολογικής Πολιτικής και Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας:

1. Πιστοποιητικά επαλήθευσης ή διακρίβωσης των δευτερευόντων προτύπων οργάνων μέτρησης.

2. Έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες τεχνικής φύσης σε κάθε ενδιαφερόμενο, για θέματα μετρολογικού ενδιαφέροντος και θέματα σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών.

3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας:

1. Τα έγγραφα προς άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου και άλλες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και ιδιώτες που παρέχουν πληροφορίες τεχνικής φύσεως.

2. Τα έγγραφα προς τα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, για τη διενέργεια δειγματοληψιών ή ελέγχων συνηθισμένων περιπτώσεων.

Άρθρο 6

1. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας ασκούνται παράλληλα με τον Υπουργό.

2. Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και τα υπηρεσιακά όργανα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο της καθοριζόμενης πολιτικής και να αναφέρουν στο σκεπτικό τους τον αριθμό αυτής της εξουσιοδοτικής απόφασης.

3. Για την παρακολούθηση των γενικών κατευθύνσεων και εντολών, πράξεις, έγγραφα ή αποφάσεις που υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και κάθε άλλο όργανο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κοινοποιούνται αυθημερόν σε αντίγραφο στα γραφεία του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

4. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος άσκησης αρμοδιοτήτων από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

5. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση εξουσίας στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

6. Κάθε έγγραφο στο οποίο διατυπώθηκε διαφωνία μεταξύ δύο οργάνων κρίνεται και υπογράφεται από το αμέσως ανώτερο ιεραρχικά όργανο.

7. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας.

8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης