ΠΟΛ.35/7.7.1987

AΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ. Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. Τ.5370/43/241286 Δ.Υ.Ο. (ΦΕΚ 913/Β/301286) (1)

7 Ιούλ 1987

Taxheaven.gr
AΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ. Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ. Τ.5370/43/241286 Δ.Υ.Ο. (ΦΕΚ 913/Β/301286) (1)
(Υπ. Οικ. Τ.2638Π.7.87. Πολ. 35)

ΠΟΛ 35
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε εξώδικη λύση της διαφοράς επί του κοινοποιηθέντος φύλλου ελέγχου, αλλά ασκήθηκε από τον φορολογούμενο προσφυγή ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου, βεβαιώνεται αμέσως ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) του αμφισβητούμενου φόρου εισοδήματος (κύριου, συμπληρωματικού, πρόσθετου και κάθε άλλης προσαύξησης) του φύλλου ελέγχου.
Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του ν.δ. 3323/1955 προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν. 63/1967 και τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 446/1968.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 820/1978 και του Π.Δ. 932/1978, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου αυτού, καθορίζεται ειδική διαδικασία προσωρινής λύσης της διαφοράς, ανεξάρτητα από παράλληλη άσκηση προσφυγής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

3. Από όσα ορίζονται. ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 820/1978 και του Π.Δ. 932/1978 δεν προκύπτει ρητή αναφορά για μη βεβαίωση ποσοστού 20% επί του αμφισβητούμενου φόρου κατά την εφαρμογή της Προεδρικής διαδικασίας της προσωρινής επίλυσης της διαφοράς. Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να προβαίνετε σε βεβαίωση ποσοστού 20% επί του αμφισβητούμενου φόρου σε περίπτωση υποβολής αίτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 820/1978, εφόσον βέβαια δεν συντρέχει και πεπτωση βεβαίωσης του ποσοστού αυτού, λόγω παράλληλης άσκησης προσφυγής γιο υπαγωγή της διαφοράς στην τακτική διαδικασία.

 


Taxheaven.gr