Κ.Υ.Α. αριθμ. 3529.2/18/2015/30.3.2015

Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 3529.2/28/2015/12.5.2015.


30 Μάρ 2015

Taxheaven.gr
Αριθμ. 3529.2/18/2015

(ΦΕΚ Β' 489/31-03-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α' 37), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 64).

β) Των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 228/ 1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών», (Α' 176), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

δ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194).

στ) Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

ζ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α'170).

η) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21).

θ) Της αριθμ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β' 285).

ι) Της αριθμ. Υ59/16-02-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β' 256).

2.Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (θέμα 1ο πρακτικού της αριθ. 5105/01/15-01-2015 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν.).

3.Την αριθμ. 1351-03/02/03-02-2015 (ΑΔΑ: 70ΣΚ469ΗΞΞ- 7Σ8) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύ- του (Ο.Ν.).

4.Το αριθμ. 2374/03-03-2015 έγγραφο του Τμήματος Επιδομάτων της Διεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων του Ο.Ν.

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου ογδόντα έξι χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα ευρώ (1.086.650,00) στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2015,

αποφασίζουμε:

1.Για τις εορτές του Πάσχα 2015, παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου 2015 (Κ.Α.Ε. 0652), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών.

Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:

α) Τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και

β) τριακόσια πενήντα (350,00) ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

2.Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 12η Μαρτίου 2015 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 12η Απριλίου 2015, πενταετία.

β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 12η Απριλίου 2015, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή ανεργία από 12-10-2013 έως 12-03-2015).

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.

δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής,
κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/ 1981 (Α' 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α' 176), όπως ισχύει σήμερα, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου ναυτικού.
Φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.

3.Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 20η Οκτωβρίου 2014, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α' 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 12η Απριλίου 2014 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.

δ) Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

ε) Ναυτικοί μέλη πληρώματος πλοίων εταιρειών:

αα) με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), οι οποίοι απείχαν από την εργασία τους λόγω άσκησης, εντός τριμήνου από το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας, του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές εξαιτίας των οποίων δεν εκτελέστηκαν δρομολόγια των εν λόγω πλοίων (απαγόρευση απόπλου από την αρμόδια λιμενική αρχή),

ββ) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς παροχής προστασίας λόγω μη εκπλήρωσης των περί μισθοτροφοδοσίας υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη, κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ της παρούσας.

γγ) που, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας, απέχουν από την εργασία τους λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές και παραμένουν ναυτολογημένοι σε Ε/Γ − Ο/Γ πλοία που έχουν διακόψει τους πλόες τους.

Για τις περιπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄, η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καταρτίζει κατάσταση ναυτικών με βάση έγγραφα στοιχεία που τηρούνται σε αυτή ή/ και στις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και οριστικοποιεί κατάλογο δικαιούχων, τον οποίο αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου προς καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κατόπιν αιτήσεως.


(Η υποπαράγραφος ε', τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. 3529.2/28/2015/12.5.2015)

4.Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στις παραγράφους 2 και 3 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

α) Σε πλοία με Ελληνική σημαία,

β) σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),

γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για το σκοπό της παρούσας απόφασης.

Δεν προσμετράται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.

Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981 (α' 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66, 68, 69α, 70, 74 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το Ν. 3816/1958 (Α' 32) και τον Κανονισμό για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. 3522.2/08/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1671).

Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

5.Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:

α) Οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας.

β) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

6.Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται, από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για χρονικό διάστημα 16 εργάσιμων ημερών, στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

7.Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει, με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.

Εάν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται ενώπιον δύο μαρτύρων, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου.

8.H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Taxheaven.gr