Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/173602/533/23.3.2015 Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. Φ14/02/182964/1525/5.11.2015.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2015 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/173602/533/23.3.2015
Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες

Αριθμ. Φ14/02/173602/533

(ΦΕΚ Β' 479/30-03-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.Το Π.Δ. 23/2015 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 19/Α'/27.01.2015).

3.Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α'/27.01.2015).

4.Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α'/27.01.2015).

5.Την με αριθ. Y6/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 204/Β/27.01.2015).

6.Την με αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β'/20.02.2015).

7.Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/ Α/28.08.2014).

8.Την με αριθ. 46274/26.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β' 2573).

9.Το άρθρο 28 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014) «Ελεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

10.Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).

11.Το Ν. 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).

12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής" και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

14.Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

15.Την με αριθ. Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.

16.Την με αριθ. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

17.Την με αριθ. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.

18.Την με αριθ. 127573/10.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

19.Την με αριθ. 34576/11/5-1-2001 κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως τροποποιήθηκε με τις 121308/18/7/2008 και 166200/24-2-2011 αποφάσεις.

20.Την υπ' αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β' 1540/4.8.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τη με ΑΠ. 7718/293/ 23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/Β'/26.04.2010).

21.Το με αριθ. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων.

22.Την με αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β' 540/27.3.2008) υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

23.Την με αριθ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΑΔΑ Ω7Ζ70-Δ72) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΦΕΚ Β' 3071/14.11.2014).

24.Την με αριθ. οικ 132402/Π162-6.08/31.10.2014 (ΑΔΑ 6ΞΖΒ0-74Κ) πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (Κωδικός Πρόσκλησης 6.8).

25.Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

26.Το Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

27.Το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38/1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

28.Την υπ' αριθ. Δ1/18887/6.11.2011 (ΦΕΚ Β' 1521/13.11.2001) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρία».

29.Την υπ' αριθ. Δ1/Γ/Φ7/18819/29.8.2000 (ΦΕΚ Β' 1086/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία».

30.Την υπ' αριθ. Δ1/Γ/Φ7/18818/29.8.2000 (ΦΕΚ Β' 1087/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρία».

31.Την υπ' αριθ. Δ3/Α'/οικ.6598 (ΦΕΚ Β' 976/28.3.2012) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».

32.Την με αριθ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (Φ.Ε.Κ. 2654 Β/9.11.11).

33.Την με αριθ. οικ.132664/ 07/11/2014 (ΑΔΑ: ΩΤ350- ΧΥΕ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 492790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία-Θράκη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

34.Την με αριθ. οικ.132678/07/11/2014 (ΑΔΑ: 6Λ910-ΛΦΠ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδικό MIS 492852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

35.Την με αριθ. οικ. 132665/07/11/2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧ0- 1ΜΠ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με κωδικό MIS 492879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

36.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-καλείται δαπάνη ύψους κατ' ανώτατο 225.000 ευρώ σε βάρος του ΠΔΕ (ΣΑΕ 061/8, κωδ. 2014ΣΕ06180055, 2014ΣΕ06180057 ΚΑΙ 2014ΣΕ06180056), η οποία καλύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή χρηματοδότησης στις εταιρείες που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2364/1995 και το Ν.4001/2011, είναι διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου και διαθέτουν άδεια διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στις εταιρίες του Παραρτήματος Ι, της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ Β'/ 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72), εφεξής «φορείς», με τους οποίους θα συναφθούν οι συμβάσεις του Άρθρου 13 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, διενεργείται τμηματικά σε δύο δόσεις και ειδικότερα:

α) 1η δόση, που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 40% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζονται, με την υπογραφή της σύμβασης.
β) 2η δόση για το υπόλοιπο ποσό, μετά από αίτηση των φορέων και ανάλογα με την πορεία των πληρωμών και την εξέλιξη της δράσης.

2.Για την καταβολή κάθε δόσης οι φορείς υποβάλλουν προηγουμένως εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς τους φορείς και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούνται.

4. Η καταβολή της δεύτερης δόσης, θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής από τους φορείς αίτησης καταβολής δόσης, υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί και έκδοσης πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3, από το Φορέα Ελέγχου της δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ Β'/3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72).

5.Το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων εγγυήσεων απομειώνεται σταδιακά, κατά το ποσό που έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με διαδικασία που θα προβλέπεται στη σχετική Σύμβαση. Το απομένον ύψος των εγγυήσεων πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί στους φορείς και δεν έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Ο κάθε φορέας ανοίγει ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκεκριμένη δράση, στον οποίο κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις. Στο λογαριασμό αυτό κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον παραπάνω λογαριασμό αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης κατατίθενται από τους φορείς με μέριμνα του Φορέα Ελέγχου για την παρακολούθηση των έργων των φορέων στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2
Διάθεση πιστώσεων και ενταλματοποίηση των χρηματοδοτήσεων

1.Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους μεταβιβάζονται από το λογαριασμό των οικείων έργων δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2.Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντιγράφου εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την χρηματοδότηση των οικείων έργων δημοσίων επενδύσεων, στην οποία θα αναφέρεται η παρούσα απόφαση.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) εντολής.

γ) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος μεταφοράς της εν λόγω χρηματοδότησης στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. δ) Αντίγραφο της ΣΑΕ 061/8

ε) Αντίγραφα της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και των με αριθ. οικ. 132664/7.11.2014 (ΑΔΑ: ΩΤ350-ΧΥΕ), οικ. 132678/7.11.2014 (ΑΔΑ: 6Λ910-ΛΦΠ) και οικ. 132665/7.11.2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧΟ-1ΜΠ) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης της δράσης από τους φορείς προς τους ωφελούμενους

1.Η πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτήσεων από το φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους διενεργείται από το Φορέα Ελέγχου της δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ 14/02/19398/2927/12 Νοεμβρίου 2014 (ΦΕΚ Β' 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72) με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθέντων χρηματοδοτήσεων από τον φορέα

β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων

γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2.Ο Φορέας Ελέγχου, για τη διαπίστωση της ορθότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η καταβολή της.

Άρθρο 4
Κάλυψη των εξόδων των φορέων

1.Ως «έξοδα» νοούνται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στους φορείς αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτών. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων.

2.Η καταβολή των ως άνω αναφερόμενων εξόδων γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της δράσης και αποτελεί το μόνο ποσό που θα καταβληθεί για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που αναλαμβάνουν οι φορείς στο πλαίσιο της δράσης.

3.Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης από τον οικείο φορέα δράσης.

4.Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης οι φορείς υποβάλλουν κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή Τραπέζης ίση με το 5% του μέγιστου ποσού στο οποίο μπορεί να ανέλθουν τα καλυπτόμενα έξοδα, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου, περί της γενομένης καταπτώσεως, ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται και αποδίδεται στους φορείς μετά το τέλος της εκκαθάρισης των συμβατικών υποχρεώσεων τους και της παραλαβής του έργου τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, όπως αυτό θα ορίζεται στη σύμβαση του άρθρου 1, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της.

5.Η πληρωμή των εξόδων των φορέων γίνεται απολογιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, μετά από αίτημά των φορέων που υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς τους ωφελούμενους του συνολικού ποσού κάθε δόσης χρηματοδότησης που έχουν λάβει και την έκδοση πιστοποίησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6.Η πιστοποίηση της ορθότητας των εξόδων που υποβάλλονται για πληρωμή από τους φορείς διενεργείται από το Φορέα Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αναλυτική κατάσταση των αιτούμενων εξόδων

β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματοποίηση και εξόφληση των εξόδων

7.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή των εξόδων είναι τα εξής:

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του φορέα
Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από την ΥΑ και την οικεία Σύμβαση
Απόδειξη είσπραξης
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Ισχύον καταστατικό του φορέα
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση και μη τροποποίησης του καταστατικού
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη τροποποίησης του καταστατικού και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δυο (2) ημερών από την ημέρα καταχώρησης στο Πρωτοδικείο ή την ημέρα ανακοίνωσης στη Νομαρχία.
Πιστοποίηση του Φορέα Ελέγχου περί της ορθότητας των εξόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του οικείου φορέα.

8.Μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου των φορέων διενεργείται εκκαθάριση των εξόδων τους, με βάση τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά, τους όρους της υπουργικής απόφασης και της οικείας σύμβασης.

9. Οι ανωτέρω φορείς για την παρακολούθηση των εξόδων τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης τηρούν χωριστή λογιστική μερίδα.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των φορέων

1.Υπεύθυνοι για την δέσμευση των ποσών χρηματοδότησης και την διενέργεια των πληρωμών στους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, είναι οι φορείς.

2.Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης