ΠΟΛ.1203/4.11.1999

Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1999Σχόλια:


4 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.:1103133/1572/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 3375314, 315, 316

ΠΟΛ.: 1203

ΘΕΜΑ:Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1- 31/12/1999.

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του νέου Φορολογικού Νόμου, η κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται και ειδικά για το οικονομικό έτος 2000 (εισοδήματα χρήσης 1999) ισχύει η πιο κάτω φορολογική κλίμακα:

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Συνολικό Συνολικός εισοδήματος συντελεστής % κλιμακίου εισόδημα φόρος


1.600.000 0 0 1.600.000 0
1.110.000 5 55.500 2.710.000 55.500
1.625.000 15 243.750 4.335.000 299.250
3.245.000 30 973.500 7.580.000 1.272.750
8.655.000 40 3.462.000 16.235.000 4.734.750
Υπερβάλλον 45

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου, αυξάνεται κατά 300.000 δρχ., με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νέου Φορολογικού Νόμου, οι περ. α', β' και γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
"Για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, το ποσό φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα μειώνεται ως εξής:
α) 30.000 δρχ., όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
β) 35.000 δρχ., για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
γ) 50.000 δρχ., για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
δ) 60.000 δρχ., για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.

Οσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο, τόσο αυξάνει κατά 10.000 δρχ. και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων".

4. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα συνεχίσουν να υπολογίζουν τον παρακρατούμενο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Δώρο Χριστουγέννων 1999, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του νέου Φορολογικού Νόμου.

5. Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας στο τέλος του έτους πρέπει να υπολογίσουν τον παρακρατούμενο Φ.Μ.Υ. για τις αποδοχές και συντάξεις που θα έχουν καταβάλει από 1/1-31.12.1999 [δηλαδή δώδεκα (12) μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και Δώρο Χριστουγέννων, εκτός βέβαια από αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, επιδόματα κ.λπ. που έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 20%], με βάση την ανωτέρω κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και τις νέες μειώσεις φόρου για τα παιδιά.

6. Επομένως, το επιπλέον ποσό Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 1999, σε σχέση με το φόρο που προκύπτει από τον υπολογισμό του Φ.Μ.Υ. με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και τις νέες μειώσεις φόρου για τα παιδιά, επιστρέφεται στον εργαζόμενο.

7. Διευκρινίζεται ότι το προς επιστροφή επιπλέον ποσό παρακρατηθέντος φόρου στους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους θα καταβληθεί από το Δημόσιο μαζί με το Δώρο των Χριστουγέννων.
Εξάλλου, το επιπλέον ποσό παρακρατηθέντος φόρου στους εργαζόμενους μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα θα επιστραφεί από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας τους (εργοδότες) μέχρι την προθεσμία απόδοσης Φ.Μ.Υ. του τελευταίου διμήνου ή μήνα έτους 1999, δηλαδή 15.1.1999.
Το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου θα συμψηφισθεί με τον οφειλόμενο Φ.Μ.Υ. του τελευταίου διμήνου ή μήνα της χρήσης 1999 που αποδίδεται έως 15.1.2000. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει αποδώσει στο Δημόσιο, με τις προσωρινές δηλώσεις των προηγούμενων διμήνων ή μηνών, επιπλέον ποσό Φ.Μ.Υ., σε σχέση με το φόρο που προκύπτει από τον υπολογισμό των αποδοχών με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας και τις νέες μειώσεις φόρου των παιδιών, η διαφορά του πιστωτικού υπολοίπου θα συμψηφισθεί με το Φ.Μ.Υ. που πρέπει να αποδοθεί με την πρώτη υποβαλλόμενη προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ., δηλαδή 20 Φεβρουαρίου ή 20.3.2000, κατά περίπτωση.

Προς τούτο, με την προσωρινή αυτή δήλωση, υποχρεωτικά θα συμψηφισθεί από την αρμόδια ΔΟΥ το ποσό του φόρου του πιστωτικού υπολοίπου με το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου της δήλωσης αυτής.


Taxheaven.gr