Αποτελέσματα live αναζήτησης

1096681/1305/Δ0006/18.10.1999 Σύσταση Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την αξιολόγηση καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος Υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-1999 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1096681/1305/Δ0006/18.10.1999
Σύσταση Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την αξιολόγηση καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος Υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Σύσταση Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την αξιολόγηση καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος Υπηρεσιών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 1096681/1305/Δ0006/18.10.1999

Ι. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας:

1. Φωτοαντίγραφο της υπ' αριθ. 1086857/1152/Α0006/15.9.1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία:

α) Συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή για την αξιολόγηση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Ορίστηκε το έργο, η συγκρότηση και τα μέλη αυτής, καθώς και τα μέλη της Γραμματείας Υποστήριξης του έργου της και
γ) Ρυθμίστηκαν τα θέματα λειτουργίας αυτής.

2. Τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τη λειτουργία της παραπάνω Επιτροπής και τις διευθύνσεις ταχυδρομικής, ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με τις δύο Γραμματείες αυτής, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

ΙΙ. Κατόπιν τούτου και προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη αλληλογραφία μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου για την εξέταση των παραπάνω καταγγελιών, παρακαλούμε να στέλνετε τις σχετικές καταγγελίες σας ή να διαβιβάζετε τις καταγγελίες τρίτων που τυχόν περιέρχονται σε σας στην αντίστοιχη Γραμματεία της Επιτροπής, κατά περίπτωση και ειδικότερα:

α) Οταν οι καταγγελίες αφορούν υποθέσεις Υπηρεσιών των περιοχών Μακεδονίας και Θράκης, θα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας (οδός Νικηφόρου Ουρανού 15, Τ.Κ. 546 27, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος - Γραφείο 8, τηλ. 031/551.950, 510.394, 554.380 και Fax: 535.851) και

β) Οταν οι καταγγελίες αφορούν υποθέσεις των λοιπών περιοχών της Ελλάδας (πλην Μακεδονίας και Θράκης), θα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιθεώρηση Αττικής (οδός Κολωνού 2 και Πειραιώς, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, 2ος όροφος - Γραφείο 221, τηλ. 01/52.39.703, 52.21.944, 52.32.390, 52.44.147 και Fax: 52.39.701).

ΙΙΙ. Μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, παύει να ισχύει το υπ' αριθ. 1031444/369/Δ0006/23.3.1998 σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο ορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης και περαιτέρω χειρισμού των καταγγελιών
πολιτών που περιέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και αφορούν διάπραξη φοροδιαφυγής, δασμοφοροδιαφυγής - λαθρεμπορίου ή πειθαρχικά αδικήματα υπαλλήλων του.Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για την αξιολόγηση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 1086857/1152/Α0006/15.9.1999

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του Π.Δ.284/1988 (ΦΕΚ 128/Α'/1988) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 34 του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α') "Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α').
γ) Του άρθρου 19 του Ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α') "Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις".
δ) Της παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 170/Α') "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις".

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκύπτει δαπάνη 2.800.000 δρχ. περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για αμοιβή των μελών της Επιτροπής, η οποία θα καταβληθεί από τις πιστώσεις εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, έτους 1999 (ΚΑΕ 0515, Ε.Φ.23110).

3. Την υπ' αριθ. 1123812/1424/Α0006/14.11.1996 (ΦΕΚ 1052/Β') απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1047377/598/Α0006/29.4.1997 (ΦΕΚ 366/Β') ομοία, με την οποία μεταβιβάσθηκε η εξουσία στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ. να υπογράφουν "Με Εντολή Υπουργού".

Αποφασίζουμε

1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Αξιολόγησης των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή από τους εξής υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών:

α) Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο.
β) Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος.
γ) Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ως μέλος.

3. Εργο της Επιτροπής είναι:
α) Η αξιολόγηση των καταγγελιών και των σχετικών στοιχείων σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε βάρος πολιτών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς το περιεχόμενο αυτών και τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικής και αποτελεσματικής έρευνας ή διοικητικής ανάκρισης ή ελέγχου και επαλήθευσης αυτών.

β) Η αποστολή στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.) με τις τυχόν παρατηρήσεις της, για τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητάς της, των καταγγελιών εκείνων που κρίνει η Επιτροπή ότι δεν είναι
αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες και υφίστανται στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν δυνατή τη διενέργεια ουσιαστικής και αποτελεσματικής έρευνας ή ελέγχου ή διοικητικής ανάκρισης.
Οι καταγγελίες που κρίνονται από την Επιτροπή ως προφανώς αόριστες ή αβάσιμες ή ασήμαντες, δύνανται να τίθενται στο αρχείο, με σχετική πράξη της Επιτροπής αυτής.

4. Για την υποστήριξη του έργου της παραπάνω Επιτροπής λειτουργούν Γραμματείες αυτής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποτελούνται από τα εξής μέλη (υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών), αντίστοιχα:
- Η Γραμματεία της Επιτροπής στην Αθήνα από:
α) Δύο (2) Οικονομικούς Επιθεωρητές.
β) Εναν (1) Εφοριακό Υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας και βαθμού Α' και
γ) Εναν (1) Τελωνειακό Υπάλληλο, ΠΕ κατηγορίας και βαθμού Α'.
- Η Γραμματεία της Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη από:
α) Εναν (1) Οικονομικό Επιθεωρητή.
β) Εναν (1) Εφοριακό Υπάλληλο, ΠΕ κατηγορίας και βαθμού Α'.
γ) Εναν (1) Τελωνειακό Υπάλληλο, ΠΕ κατηγορίας και βαθμού Α'.

5. Τα μέλη της Γραμματείας Υποστήριξης της Επιτροπής τελούν, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές της παραπάνω Επιτροπής, η οποία και κατανέμει στα μέλη της Γραμματείας το έργο αυτής, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες διεκπεραίωσης αυτού.

6. Εργο των παραπάνω Γραμματειών είναι:
α) Η συγκέντρωση - παραλαβή των καταγγελιών και των σχετικών στοιχείων.
β) Η συλλογή σχετικών πληροφοριών και πρόσθετων στοιχείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
γ) Η προετοιμασία των θεμάτων για εξέταση από την Επιτροπή.
δ) Η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής.
ε) Η τήρηση του αρχείου της Επιτροπής.

7. Τα θέματα που εξετάζονται κάθε φορά από την Επιτροπή εισηγούνται σ' αυτή γραπτώς οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που συμμετέχουν ως μέλη της Γραμματείς Υποστήριξης αυτής.

8. Ορίζουμε ως μέλη της παραπάνω Επιτροπής τους εξής:
α) Νικόλαο Ταβερναράκη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Επιθεώρησης, ως Πρόεδρο.
β) Νικόλαο Σταυριανάκη, Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου.
γ) Κωνσταντίνο Μηλιώνη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ως μέλος.

9. Ορίζουμε ως μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τους εξής, αντίστοιχα:
- Γραμματεία της Επιτροπής στην Αθήνα:
α) Μαρία Τριανταφύλλου, Οικονομική Επιθεωρήτρια που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Αθηνών της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής.
β) Νικόλαο Θυμαρά, Οικονομικό Επιθεωρητή που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Πειραιά της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής.
γ) Πηνελόπη Παπαδημητρίου, ΠΕ/Α Εφοριακών που υπηρετεί στη Διεύθυνση ΦΠΑ.
δ) Σπυρίδωνα Λιακόπουλο, ΠΕ/Α Τελωνειακών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων (Δ.33).

- Γραμματεία της Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη:
α) Ιωάννη Θεοχάρη, Οικονομικό Επιθεωρητή που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας της Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας.
β) Χρήστο Ντούνα, ΠΕ/Α Εφοριακών που υπηρετεί στη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.
γ) Αλέξανδρο Καρακινάρη, ΠΕ/Α Τελωνειακών που υπηρετεί στο ΣΤ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης.

10. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 10 ή Θεμιστοκλέους 5).

11. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την 31.12.1999.

12. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής και των μελών της Γραμματειακής Υποστήριξης αυτής θα καθορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης